П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 19.01.2018г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.П.Р.Р.

 

          при участието на секретар Елена Христова и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, сложи на разглеждане ЧНД № 12 по описа за 2018 година, докладвано от съдия М.Йорданова.

 

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

Осъденият С.П.П., редовно призован, се явява лично.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ОСЪДЕНИЯТ П.: Моля да се даде ход на делото.

 

          Съдът счита, че няма процесуални и материално правни пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – Сливен, с искане да бъде определено едно общо наказание по отношение на осъдения С.П.П. по влезлите в сила протоколно определение от 29.06.2016г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен и Присъда № 20/19.09.2016г., постановена по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен. Към искането е приложена справка за съдимост на осъдения П..

Съдът е изискал и са постъпили преписи от цитираните актове, а именно влезлите в сила протоколно определение от 29.06.2016г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен и Присъда № 20/19.09.2016г., постановена по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи, няма да соча нови доказателства. Не се противопоставям да се приемат представените доказателства.

 

ОСЪДЕНИЯТ П.: Нямам искания за отводи. Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът НАМИРА, че следва да приеме и приобщи към доказателствения материал по делото, представените писмени доказателства, а именно справка за съдимост на осъдения С.П.П. от РС Бургас с дата 02.01.2018г., както и допълнително изисканите и представени такива - протоколно определение от 29.06.2016г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен и Присъда № 20/19.09.2016г., постановена по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен, доколкото същите са относими към настоящото дело. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото справка за съдимост на осъдения С.П.П. от 02.01.2018г., влезлите в сила протоколно определение от 29.06.2016г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен и Присъда № 20/19.09.2016г., постановена по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на други доказателства, да се приключи съдебното следствие.

 

ОСЪДЕНИЯТ П.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становището на страните намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което следва да се приключи съдебното следствие и да се премине към ход по същество.

 

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие

 

ДАВА ХОД на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, съдебни заседатели, поддържам предложението на ОП – Сливен. Осъденият П. е с две влезли в сила присъди, последната от която е на СлОС с № 20/2016г., постановена по НОХД № 212/2016г., потвърдена с решение на ВКС на Република България по дело № 614/17г. Освен тази присъда с протоколно определение от м.юни.2016г. по НОХД № 747/2016г. СлРС е признал П. за виновен за извършено престъпление по чл.159а от НК и му е наложил наказание лишаване от свобода за две години, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от четири години. Считам, че са  налице условията за определяне на едно общо наказание и Ви моля да постановите определение, с което да определите едно общо наказание на С.П. по НОХД № 212/2016г. на ОС – Сливен и по НОХД № 747/2016г. на РС – Сливен, по –тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК да отложите за изпитателен срок от четири години.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения С.П..

ОСЪДЕНИЯТ П.: Придържам се към искането на прокурора за кумулиране на присъдите ми, деянията по които съм извършил преди да са влезли в сила присъдите ми.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения С.П..

ОСЪДЕНИЯТ П.: Моля да ми бъде определено по-тежкото от двете наказания.  

 

 

          Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

          Съдът, след проведено тайно съвещание, за да се произнесе, съобрази следното:

          Въз основа на събраните по делото доказателства и изложените от страните доводи и съображения, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

          С протоколно определение е одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен, влязло в сила на 29.06.2016г., с което С.П.П. е признат за виновен и осъден за извършено престъпления по чл.159а ал.2 т.1 и т.6, вр. ал.1 предл.1 и 2, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.159а ал.2 т.6, вр. ал.1 предл.1 и 2, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК на две години лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от четири години. Деянията са извършени в периодите от м.ноември 2007г. до 13.12.2008г., от 14.12.2008г. до м.март.2009г., от м.ноември 2007г. до 21.08.2008г., от 22.08.2008г. до 08.02.2010г. и от 09.02.2010г. до м.април 2012г.

          С Присъда № 20/19.09.2016г., постановена по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен, влязла в сила на 15.12.2017г., С.П.П. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл.254б ал.1, вр.чл.20 ал.3 и ал.4 от НК, на една година и шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години. Деянието е извършено през периода от 19.05.2009г. до 22.12.2014г.

          Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          По отношение на деянията по посочените по-горе съдебни актове, а именно одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен и Присъда по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен е приложима разпоредбата на чл.23 ал.1 от НК, тъй като престъпленията са извършени от осъдения С.П. преди да е имало влязъл в сила съдебен акт за което и да било от тях, т.е. същите се намират в отношение на съвкупност помежду си.

          Поради това съдът счита, че следва на осъдения С.П. да бъде определено едно общо наказание по цитираните по-горе, влезли в сила протоколно определение и присъда. Наказанието следва да бъде най-тежкото от двете, а именно две години лишаване от свобода, което да бъде отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от четири години.

Съдът намира, че в настоящия случай не следва да се приложи разпоредбата на чл.24 от НК и да се увеличи определеното на осъдения П. общо наказание. Същият не е осъждан, извън обсъжданите в настоящото дело осъждания, осъденият след тези две осъждания няма данни да е извършвал противоправни прояви, поради което не са налице условията за увеличаване на определеното му общо наказание.

Поради изложените съображения и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, вр.чл.25 ал.1, вр.чл.23 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ общо наказание по отношение на осъдения С.П.П., ЕГН **********, по влезлите в сила протоколно определение от 29.06.2016г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 747/2016г. по описа на РС Сливен и Присъда № 20/19.09.2016г., постановена по НОХД № 212/2016г. по описа на ОС Сливен, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Бургаския апелативен съд в 15-дневен срок от днес.

Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на Окръжна прокуратура – гр.Сливен и на Бюро съдимост при РС гр.Бургас.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:15 часа.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                          

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: