П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 12.03.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети март, през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: П.О.В.И.

 

          При секретар Елена Христова и с участието на прокурор В. БЕЛЕВА сложи за разглеждане ЧНД № 32 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

          На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За вносителя Председателя на Пробационния съвет към Пробационна служба гр. Сливен при РС „ИН“ Сливен, редовно призован, се явява Председателя Е.К..

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Белева.  

Осъденото лице И.И.К., нередовно призован, не се явява.

Съдът констатира, че осъденото лице К. е призоваван на посочените в предложението адреси, но не е намерен на същите. В предходно с.з. е възложено на органите на МВР и в частност на ОД на МВР осъденото лице К. да бъде обявен за общодържавно издирване и в тази връзка по делото е получено писмо, че И.К. е обявен за общодържавно издирване с телеграма № 4719/14.02.2018г. на ГД „Национална полиция” – София. В писмото е посочено, че според направената справка в ИИС МВР е установено регистрирано излизане на лицето от страната на 20.01.2018г. през ГКПП Дунав мост. Към настоящия момент няма получена информация за установяването местонахождението на лицето.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото в отсъствие на осъденото лице.

Г-ЖА К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице условията за разглеждане на делото в отсъствие на осъденото лице. Действително разпоредбата на чл.452 ал.2 от НПК предвижда задължително присъствие на осъденото лице, освен в случаите на чл.269 ал.3 от НПК. В конкретния случай съдът намира, че е налице хипотезата на чл.269 ал.3 т.2 от НПК доколкото местоживеенето на лицето в страната не е известно и след щателно издирване не установено. Предвид обстоятелството, че следва да бъде даден ход на делото и същото да бъде разгледано в отсъствието на лицето с оглед разпоредбата на чл.94 ал.1 т.8 от НПК адвокатската защита е задължителна, т.е. на осъденото лице следва да бъде назначен служебен защитник. По искане на съда с уведомително писмо от 07.03.2018г. на Председателя на АК – Сливен за служебен защитник на И.И.К. е определен адв.С.Г., който се явява днес. Същият следва да бъде назначен за служебен защитник на осъденото лице.

 Поради изложените съображения и на основание посочената разпоредба, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И: 

 

НАЗНАЧАВА адв.С.Г.Г.за служебен защитник на осъденото лице И.И.К..

Адвокат Г. се явява в съдебно заседание.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице условията за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

Образувано е по предложение на Председателя на Пробационен съвет към Пробационна служба гр.Сливен с искане да се измени изцяло остатъка от неизтърпяната част на наложеното на И.К. наказание „Пробация”, наложено с протоколно определение от 22.06.2016г. по НОХД № 1551/2016г. на РС – Стара Загора с наказание Лишаване от свобода. Към предложението са представени и съответните писмени доказателства, подробно описани. Съдът намира, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. Освен тях съдът констатира, че в разпореждането си за насрочване на делото е изискал справка за осъжданията на лицето и такава е представена. Изискана е и справка за постоянен и настоящ адрес, която също е представена. Същите също така следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

          По доказателствата, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, приложени с предложението, както и тези изискани от съда.

          ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства.

          Г-ЖА К.: Няма да соча нови доказателства.

          АДВ.Г.: Няма да соча нови доказателства.

          Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

           О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я.

 

Г-ЖА К.: Поддържам предложението за замяна на неизтърпяната част от наказанието Пробация, наложено на осъденото лице К. по НОХД № 1551/2016г. на РС – Стара Загора, с наказание Лишаване от свобода и моля да бъде уважено. Видно от доказателствата К. трайно и без основателна причина е преустановил изпълнението на наказанието. Предлагам тази неизтърпяна част от наказанието Пробация да бъде заменена с наказание Лишаване от свобода в пропорцията, предвидена в закона.

ПРОКУРОРЪТ: Предложението на Председателя на Пробационния съвет към Пробационна служба – Сливен е основателно и като такова следва да бъде уважено. Действително от писмените доказателства, приобщени към делото се установява, че осъденото лице без основателна причина, трайно, е преустановил да изпълнява пробационните мерки, наложени му с протоколно определение от 22.06.16г. по НОХД № 1151/2016г. на РС – Стара Загора. В този смисъл считам, че са налице материално-правните предпоставки на разпоредбата на чл.43а т.2 от НК, поради което моля да постановите определение, с което да замените остатъка от неизтърпяната част от наказанието Пробация с наказание Лишаване от свобода, като съгласно представената справка считам, че размера следва да бъде 11 дни Лишаване от свобода. Освен това намирам, че са налице условията за привеждане на предходно осъждане на лицето с присъда от 28.04.15г. на РС – Стара Загора по НОХД № 656/15г., тъй като деянието по наказателното дело за което заменяме наказанието е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. Моля да приведете в изпълнение наложеното наказание 8м. Лишаване от свобода. По отношение на режима по новите правила на ЗИНЗС считам, че следва той да бъде общ.

АДВ.Г.: Явно е, че случаят е строго формален. Почти не остава място за пледиране освен някаква хипотеза, че К. все пак е имал някакви причина. Но това е презумпция, която не е доказана по делото. Не възразяваме на предложението, следва законът да бъде спазен.

 

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

След съвещание, съдът въз основа на събраните доказателства по делото и като взе предвид становищата на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

С протоколно определение от 22.06.2015г. по НОХД № 1551/2016г. на РС – Стара Загора на И.И.К. е било наложено наказание Пробация за престъпление по чл.159а ал.2 т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3, при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от две години; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа годишно за две поредни календарни години.

Така наложеното на И.К. наказание Пробация е приведено в изпълнение на 04.07.2016г., когато К. е подписал протокол за права и задължения на осъденото лице в Пробационна служба – Сливен.

В хода на изпълнението на наказанието Пробация, видно от представените към предложението писмени доказателства, осъденото лице не е допускало нарушения на първите две пробационни мерки, без основателни причини, до 20.12.2017г., когато без основателна причина той е преустановил изпълнението на тези две пробационни мерки.

По отношение на третата пробационна мярка осъденото лице е допускало множество нарушения, което е било документирано със съответните констативни протоколи. Направена и констатация, че при изпълнението на тази пробационна мярка К. се е отнасял безотговорно, без уважителна причина системно не се е явявал на работа, а през м.декември 2017г. е преустановил без основателна причина изпълнението и на тази пробационна мярка.

Видно от приложената по делото справка за съдимост И.К. освен по споразумението по НОХД № 1551/2016г. на РС – Стара Загора е осъждан и с присъда от 28.04.2015г. по НОХД № 656/2015г. на РС – Стара Загора, влязла в сила на 14.05.2015г. за деяния по чл.206 ал.1, вр. чл.26 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и по чл.194 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК общо на осем месеца Лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от една година. Деянието му по НОХД № 1551/2016г. е извършено в периода м.януари до м.февруари 2016г., т.е. в изпитателния срок на предходното осъждане.

Към момента на преустановяване изпълнението на наказанието Пробация, респективно на определените пробационни мерки, е налице остатък в размер на 22 дни за двете задължителни пробационни мерки и 122 часа за третата пробационна мярка.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на Председателя на Пробационния Съвет при Пробационна служба – Сливен, съдържащо се в писменото му предложение по повод на което е образувано настоящото производство е основателно и като такова следва да бъде уважено.

Налице са законовите предпоставки по смисъла на чл.43а от НК за замяна на неизтърпяната част от наложеното на осъдения И.И.К. наказание Пробация /размер на остатъка 22 дни/ с наказание Лишаване от свобода.

От наличните по делото писмени доказателства се установява по категоричен начин, че осъденият К. през м.декември 2017г. е преустановил изпълнението на наложеното му наказание Пробация, респ. определените спрямо него пробационни мерки, без да е налице основателна причина за това. Впрочем, осъденият не е посочил никаква причина за преустановяването изпълнението на наложеното наказание, напуснал е  местоживеенето си и видно от писмото на ОД на МВР за обявяването му за общодържавно издирване, както и от справката за пътуванията в чужбина той е напуснал и пределите на страната.

Разпоредбата на чл.43а от НК предвижда в тези случаи възможност съдът да наложи друга пробационна мярка или да замени наказанието Пробация с наказание Лишаване от свобода. Доколкото в конкретния случай се касае за трайно и очевидно окончателно за осъдения преустановяване изпълнението на наказанието Пробация, а не само за допуснати нарушения от негова страна при изпълнение на пробационните мерки, съдът счита, че следва да приложи втората алтернатива и да замени неизтърпяната част от наказанието Пробация в размер на 22 дни с наказание Лишаване от свобода в пропорцията, предвидена в разпоредбата на чл.43а т.2 от НК, т.е. в размер на 11 дни.

С оглед на обстоятелството, че деянието, за което К. е бил осъден със споразумението по НОХД № 1551/2016г. на РС – стара Загора, е извършено в изпитателния срок на предходното му осъждане – това по НОХД № 656/2015г. на РС – Стара Загора, не са налице основания за прилагане на разпоредбата на чл.66 от НК и така наложеното наказание 11 дни Лишаване от свобода следва да бъде търпяно при първоначален Общ режим.

Наред с горното, съдът счита, че следва наказанието, наложено по НОХД № 656/2015г. на РС – Стара Загора – общо 8 месеца Лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено за изпитателен срок от 1 година, следва да бъде приведено в изпълнение. Деянието, за което К. е бил осъден на наказание Пробация, е извършено в изпитателния срок по предходно осъждане. Касае се за тежко умишлено престъпление и привеждането в изпълнение на наказанието по предходното осъждане е в пълно съответствие с разпоредбата на чл.36 от НК, регламентираща целите на наказанието.

Предвид разпоредбата на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание 8 месеца Лишаване от свобода също следва да бъде търпяно при първоначален общ режим, доколкото не е налице хипотезата на чл.57 ал.1 т.2 б.В от ЗИНЗС.

Поради изложените съображения следва да бъде уважено предложението на Председателя на Пробационния съвет при Пробационна сулжба – Сливен, във връзка с което следва да се замени неизтърпяната част от наложеното на осъдения И.И.К. наказание Пробация с наказание Лишаване от свобода за срок от 11 дни, което да се изтърпи при първоначален Общ режим.

Следва да се приведе в изпълнение наложеното на И.И.К. с присъда от 28.04.2015г. по НОХД № 656/2015г. на РС – Стара Загора наказание 8 месеца Лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален Общ режим.

 

 

 

          На основание чл.452 ал.1 от НПК, вр. чл.43а т.2 от НК, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

          ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на И.И.К., ЕГН **********, с протоколно определение от 22.06.2016г. по НОХД № 1551/2016г. на РС – Стара Загора наказание Пробация с наказание Лишаване от свобода в размер на ЕДИНАДЕСЕТ ДНИ, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

          На основание чл.68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на И.И.К. с присъда от 28.04.2015г. по НОХД № 656/2015г. на РС – Стара Загора общо наказание ОСЕМ МЕСЕЦА Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

          Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред БАС в 7-дневен срок, считано от днес.

          Препис от определението след влизането му в сила, да се изпрати на Пробационна служба – звено Сливен, на ОП – Сливен и на бюро „Съдимост” при Районен съд – Стара Загора.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 11.30  часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: