О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Сливен, 07.02.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в закрито заседание на седми февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                

 

като разгледа докладваното от съдия Ченалова ЧНД № 71 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

С постановление от 05.01.2018 г. по досъдебно производство № 775/2017г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, вх. № 3307/2017 г., пор. № 250/2017 г. по описа на ОП – Сливен е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.249, ал.1 от НК. Като мотив за спиране на наказателното производство в постановлението си прокурорът е посочил, че извършителят на престъплението не е разкрит. Позовал се е на изтеклия период от време, незапазените записи от осъществявано видеонаблюдение от съответните АТМ-устройства, както и липсата на други доказателства, събрани на този етап от разследването, годни да доведат до ангажиране на наказателната отговорност на конкретно лице.

Недоволен постановлението е останал пострадалия Г.Т.Г., който е депозирал жалба пред ОС – Сливен по реда на чл.244, ал.5 от НПК. Конкретно се навеждат оплаквания за липсата на счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса постъпили ли са пари от овърдрафта по сметката на жалбоподателя и на коя дата. Не бил осъществен и разпит на свидетелите, присъствали при сключване на договора за овърдрафт. Иска се отмяна на атакуваното постановление за спиране на наказателното производство с указания за извършване на допълнителни следствени действия.

Съдът, като обсъди наведените в жалбата доводи, като съобрази данните по делото, обжалваното постановление и приложеното досъдебно производство, намира за установено следното:

Предмет на проверката на съда в производството по реда на чл. 244, ал.5 от НПК е обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство.

Жалбата е подадена в законния срок от лице с правен интерес от оспорване на постановлението на прокурора, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна по следните съображения :

Досъдебното производство е образувано с постановление на ОП – Сливен на 02.11.2017 г. срещу неизвестен извършител за това, че в периода 23.10.2009г. – 27.11.2009 г. в гр. Нова Загора и гр. София, използвал  платежен инструмент – дебитна карта,издадена от „Банка ДСК“ ЕАД – София, без съгласието на титуляра Г.Т.Г.,*** – престъпление по чл.249, ал.1 от НК.

В хода на разследването са извършени различни следствени действия за изясняване на фактическата обстановка, вкл. за разкриване на извършителя на деянията – разпитани са свидетели, събрани са писмени доказателства, проведени са оперативно-издирвателни мероприятия. Въпреки това обаче не са събрани достатъчно доказателства уличаващи определено лице в извършване на престъплението. Ето защо правилно прокурорът е преценил,че наказателното производство следва да бъде спряно до разкриване на извършителя. В конкретния случай не са налице доказателства, навеждащи към категоричен извод, че конкретно лице следва да бъде привлечено към наказателна отговорност. От друга страна към настоящия момент са изчерпани всички способи за събиране и проверка на относими към процесния случай доказателства. Неоснователни са оплакванията в жалбата за необходимостта от назначаване на счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса постъпили ли са пари от овърдрафта по сметката на жалбоподателя и на коя дата. Подробна информация за начина на отпускане на кредита и механизма на неговото усвояване се съдържа в показанията на разпитаната по делото като свидетел банкова служителка Диана Димитрова. Същата изрично посочва, че след финализиране на сделката до два часа се регистрира лимит по кредита овърдрафт – в конкретния случай 600 лв. Съгласно същите показания този лимит не се отразява в извлечението по сметката като преведена сума. Въпреки това и в банката, и на банкомат при преглед на състоянието на сметка е видимо, че клиентът разполага със съответната сума и може да я изтегли. Обяснено е, че на титуляра не се издават допълнителни дебитни или други карти, тъй като кредитът овърдрафт може да изтегли с вече издадената дебитна карта. Така наличната подробна информация не налага назначаването на исканата съдебно-счетоводна експертиза. Необоснована е и претенцията за разпит на свидетелите, присъствали при сключване на договора за овърдрафт. Подписването на договора е установено по категоричен начин, не е спорно и обстоятелството, че именно пострадалият е подписал документите пред банковите служители. При констатирана необходимост от такъв разпит, няма пречка същият да бъде осъществен и на по-късен етап.

С оглед гореизложеното съдът намира,че жалбата е неоснователна, а постановлението на ОП – Сливен е правилно и следва да бъде потвърдено.

При горните съображения и на основание чл.244, ал.5 от НПК,                       съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление от 05.01.2018 г. по досъдебно производство № 775/2017г. по описа на РУ на МВР – Нова Загора, вх. № 3307/2017 г., пор. № 250/2017 г. по описа на ОП – Сливен, с което е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл.249, ал.1 от НК.

Определението е окончателно.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :