П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 16.02.2018 година

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                                      ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и Зам.окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА сложи за разглеждане ЧНД № 83 по описа за 2018г., докладвано от Председателя.

         На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява Зам.окръжен прокурор Диана Стоева.

Засегнатото лице А. Р. Х., нередовно призован, не се явява.

Съдът КОНСТАТИРА, че лицето А. Р. Х. не е бил намерен на посочения в Удостоверението по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции адрес. Призовката, изпратена до Х. е върната по делото в цялост с отбелязване, че лицето е в Англия /по сведение на баща му Р.Х./. При направена справка по реда на Наредба № 14/18.11.2009г. се установява, че постоянния адрес на А. Р. Х., роден на ***г., ЕГН: ********** ***, а за негов настоящ адрес е посочена Великобритания – от 18.11.2015г..

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото. Намирам, че Окръжен съд Сливен не е компетентен да разгледа настоящото производство за признаване на решението, издадено от несъдебен орган, издаден от Република Словения. От материалите по делото се установява, че А.Х. не живее на територията на гр. Сливен. Налице са доказателства, че обичайното му пребиваване е в Кралство Великобритания. Ето защо считам, че не са налице условия за разглеждане на делото по същество от Окръжен съд Сливен, поради което моля да прекратите настоящото производство.

Съдът намира, че не следва да дава ход на делото, тъй като приема, че то не му е подсъдно. Видно от доказателствата по делото, настоящия адрес на лицето А. Р. Х. е в Кралство Великобритания. Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал.1 от Закона за признаване изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/, компетентен да признае решението за налагане на финансови санкции е окръжният съд по местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето на територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, настоящият адрес е адресът, на който живее лицето, т.е. това е неговото „местоживеене“, а понятието "обичайно пребиваване" - в чл. 48, ал. 7 от Кодекса на международното частно право – това е мястото, в което лицето се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. Т.е. и двете понятия „местоживеене“ и „обичайно пребиваване“ са свързани с мястото, на което едно лице е избрало преимуществено да живее. При това положение, доколкото е очевидно от доказателствата по делото, че нито местоживеенето, нито обичайното пребиваване на засегнатото лице е на територията на Република България, а същото се намира в Кралство Великобритания, следва съдебното производство по делото да бъде прекратено на осн. чл. 42, ал. 2 от НПК, приложима по препращане съгласно чл. 32, ал. 4 от ЗПИИРКОРНФС, доколкото няма други специални правила относно конкретният случай, предвидени в закона. Съгласно чл. 4 т. 6 от Рамковото решение 2005/214/ПВР на съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции: „Ако орган в изпълняващата държава, който получи решение, не е компетентен да го признае и да предприеме необходимите действия за неговото изпълнение, той предава решението по служебен път на компетентния орган и съответно уведомява компетентния орган в решаващата държава“. Сливенският окръжен съд не разполага с информация относно мястото на живеене в Кралство Великобритания на засегнатото лице, респ. съответният компетентен орган за изпълнение на процесното решение в Кралство Великобритания и не може да осъществи директен контакт с този орган поради това, на основание чл. 8, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС следва да изпрати материалите, по повод на които е образувано настоящото производство на Министерство на правосъдието на Република България като централен орган, отговорен за административното изпращане и получаване на решения за налагане на финансови санкции.

Поради изложените съображения, Сливенският окръжен съд

  

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 83 / 2018г. по описа на  Окръжен съд - Сливен, образувано въз основа на Удостоверението по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение 16-062055900145 от 20.07.2016г., влязло в сила на 29.07.2016г., постановено от DARS d.d., Ulica XIV.divizje 4, 3000 Celjeу, Словения за налагане на финансова санкция по отношение на А. Р. Х., роден на ***г., ЕГН: ********** с постоянен адрес: *** и настоящ адрес: Великобритания.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд - Бургас, в седмодневен срок, считано от днес.

Определението ДА СЕ СЪОБЩИ на органа на издаващата държава чрез Министерство на правосъдието Република България, като се изпрати и копие от определението, след влизането му в сила.

След влизне в сила на определението, на основание чл. 8, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС материалите, по повод на които е образувано настоящото производство и препис от определението, ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Министерството на правосъдието на Република България – централен орган, отговорен  за административното изпращане и получаване на решения за налагане на финансови санкции. 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11:20 ч.

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР: