П Р О Т О К О Л

 

                                    гр.Сливен,  27.02.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ                                      

 

          при секретаря Пенка Спасова и с участието на Зам. окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 97 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Молителката - осъдената П. М.Д., редовно призована, се явява лично.

         За началника на Затвора - Сливен, редовно призован, се явява зам.- началникът на Затвора г-жа А.Д.  надлежно упълномощена.  

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява зам. -окръжният прокурор В. Гангалов.

Осъденото лице Д.: Моля да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Сама ще се защитавам, не ми е необходим адвокат.

Г-жа Д.: Да се даде  ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по молба на л.св. П.М.Д. с искане да бъде допуснато условно предсрочно освобождаване. Към молбата са приложени писмено становище на Началника на Затвора, система за оценка на осъдения правонарушител, както и цялото затворническо досие.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи. Нямам възражения да се приемат приложените доказателства. Няма да соча други доказателства.

Г-жа Д.: Нямам искания за отводи. Представям актуална справка към днешна дата за остатъка от неизтърпяна част от наложеното на осъдената П.Д. наказание лишаване от свобода, която змля да приемете. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям да се приеме актуалната справка.

 

Осъдената Д.: Нямам искания за отводи. Не се противопоставям да се приемат представените писмени доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА към доказателствения материал по делото представените писмени доказателства, както и представената в днешното с.з. справка за остатъка от неизтърпяното наказание на осъдената Д..

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на

 

С Ъ Д Е Б Н И Т Е    П Р Е Н И Я  :

 

 

Г-жа Д.: Уважаеми господин Председател, поддържам становището на началника на Затвора гр. Сливен. Считам, че не са налице формалните предпоставки за допускане на условно предсрочно освобождаване на л.св. П.Д.. Същата е постъпила в затвора в Сливен на 03.05.2017 г. Към момента търпи наказание в размер на 1 г. лишаване от свобода наложено по НОХД № 1486/2011 г. на РС – Плевен и НОХД 2034/17 на РС – Перник. Към момента е изтърпяла фактически  6 м и 27 дни, което отговаря на формалните предпоставки на чл. 70 ал. 1 от НПК. Осъдената не е доказателства за своето поправяне, нито по отношение на трудовата заетост, неколкократно назначавана и освобождавана. Регистърът, който е в оценката на правонарушителя -  правени са две оценки на риска. Задържат се. Има определено криминогенен статус лишената от свобода - джебчийски кражби. В образователните, активните и квалификационни  действия отсъства активност по отношение на дейностите по осмисляне на работното време, организирани в групата и в затвора. Като цяло при наличието на данни за минала съдимост, което е подкрепено от проявената престъпна упоритост и предстоящо завръщане в криминално обкръжение, считаме, че съществува риск от подновяване на престъпната дейност в живота на свобода Налице е ниско правно съзнание, липса на нагласа за водене на законосъобразен начин на живот, както и деформирани ценности. Анализът на цялостното поведение по време на изтърпяване на наказанието не показват промяна в поведението. С оглед  на горното считаме, че молбата  на л.св. П.Д. не следва да бъде уважена.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми господин председател,  считам, че молбата на л.св.П.М.Д. за допускане на условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложеното й наказание „лишаване от свобода” е неоснователна. Материално правните предпоставки съдържащи се в разпоредбата на чл.70 от НК, една от които  е изтърпяване на определена част от наложеното наказание лишаване от свобода, а втората предпоставка е наличието на доказателства за поправяне на осъденото лице. Доказателствата за поправяне на осъденото лице се установяват от оценката на осъдения по чл. 155 от ЗИНЗС, работата по изпълнение на присъдата както и всички други източници на информация на поведение  на осъденото лице. От данните съдържащи се в затворническото досие на Д. се установява, че макар и същата да няма констатирани дисциплинарни прояви, поведенческа линия при нея не е трайно утвърдена, а по отношение на участието в трудовите заетости се констатира, че същата  макар да е била устройвана на работа, доброволно е отказала да изпълнява трудовите си задължения и се отказвала от работата, която е изпълнявала. А в случаите когато е изпълнявала трудови задължения е констатирано ниско изпълнение на трудовите норми и неустойчива нагласа за системно полагане на труд. По отношение на лишената от свобода е констатирано отсъствие на активност по отношение на дейностите за осмисляне на свободното време, организирани в курсове в затвора.  Наблюдавани са високи стойности на проблемни зони, като при анализа на оценката на риска и повторната оценка, извършена впоследствие е регистрирано запазване на риска от рецидив в същите параметри, водещи до извод, че в условията на свободен живот ще продължи да извършва престъпления. Тези данни сочат, че по отношение на л. св. Д. е налице необходимост от продължаване на поправителното въздействие и липсва основание за допускане на условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното наказание „лишаване от свобода”. В тази връзка предлагам да оставите молбата без уважение.

 

Съдът дава право на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдената П.М.Д..

 

Осъдената Д.: За в момента мисля, че имам активност в работата. Че не мога да дам нормата - вярно е, че не съм активна в затвора за   някои от нещата, защото съм на работа и училище. Присъствам на някои от нещата, които ме влече – спорта повечето. Поддържам молбата си за условно предсрочно освобождаване и ако може да я уважите.

 

Съдът дава право на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдената П.М.Д..

 

Осъдената Д.: Моля да уважите молбата ми.

 

 

Съдът намира, че от събраните по делото доказателства се установява следното:

Молителката – лишената от свобода П.М.Д., в момента, видно от справка за изтърпяно наказание, търпи присъда от по НОХД № 1486/2011 г. на Районен съд – Плевен, с която й е наложено наказание в размер на 1 година лишаване от свобода за престъпление по чл. 195 ал.1 от НК извършено на 28.02.2011г. На основание чл.59 ал.1 от НК съдът е постановил приспадане на времето, през което спрямо лицето е била изпълнявана мярка за неотклонение „Домашен арест“ в РСърбия, до осъществяване на екстрадирането, считано от 10.11.2016 г. до 03.05.2017 г.

С протокол  по НОХД № 2034/2017 г. на РС–Плевен, на осъдената е наложено и наказание в размер на 11 месеца лишаване от свобода за престъпление по чл.195 ал. 1 от НК извършено на 25-30.11.2010 г.

Началото на изтърпяване на наказанието е 31.07.2017 г. и към настоящия момент - 27.02.2018 г., е изтърпяла фактически 6 месеца и 27 дни, като остатъкът е в размер на 1 месец и 2 дни.

Към настоящия момент осъдената Д. е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание 11 месеца „лишаване от свобода“ по последното й осъждане /предходните наказания са изтърпени изцяло/.

 

От изложеното в становището на началника на Затвора ст.комисар Данев е видно, че предстои освобождаване от изтърпяване на наказанието  през м. Март  2018 г. 

 

От приобщените доказателства не може да се направи извод, че в рамките на изтеклия до настоящия момент престой в затвора, осъдената не е дала доказателства за своето поправяне, визирани в разпоредбата на чл.439а от  НПК, поради което не може да се формира извод за добро поведение, за трайно положително отношение към труда, образователни и/или други дейности, осмислящи свободното време и за демонстрирано желание от страна на осъдената да спазва закона в бъдещия й живот на свобода. Цялостното поведение на осъдената, фиксираните проблемни зони в оценката на правонарушителя, непромененият профил на нуждите и поведението, демонстриращо липса на желание за промяна, не сочат за постигнат поправителен ефект, визиран в разпоредбата на чл.70, ал.1 от НК.

 

Предвид горното съдът намира, че  няма основание за уважаване на молбата.

 

Поради изложеното и на основание чл.440 ал.1 от НПК, Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъденото лице П.М.Д., ЕГН **********, за допускане на условно предсрочно освобождаване.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – Бургас в седемдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се състави в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:20 часа.   

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: