О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 17

 

Гр.Сливен, 26.02.2018г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА   

                                  

          при секретаря Елена Христова и с участието на прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА сложи за разглеждане ЧНД № 103 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

            Сливенският окръжен съд на основание чл. 440 ал. 1 от НПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно лишената от свобода Ж.И.Б. – роден на ***г***, ЕГН **********, от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, наложено с присъда от 28.01.2010г., постановена по НОХД № 278/2008г. по описа на Окръжен съд - Перник, изменена с решение № 178/08.06.2010г. по ВНОХД № 275/2010г. по описа на Софийския апелативен съд, оставено в сила с решение № 510/20.01.2011г. по н.д. № 496/2010г. на ВКС, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 70, ал. 6 от НК изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, установен към датата на изтичане срока на обжалване на настоящото определение – 06.03.2018г.,  а именно 2 години, 8 месеца и 7 дни. В случай на подаден протест, който не е в интерес на осъдената, изпитателният срок се определя от АС-Бургас.

Определението подлежи на обжалване от осъдения и началника на затвора и на протест на прокурора в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд Бургас.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен за сведение и изпълнение, както и на Наблюдателната комисия при Общински съвет гр.Перник, Окръжна прокуратура гр.Сливен.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд гр.Дупница, бюро „Съдимост” за вписване в бюлетина на осъдения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

МОТИВИ

 

Към определение № 17 от 26.02.2018 г. по ЧНД № 103/2018 г. по описа на Окръжен съд – гр. Сливен

 

 

Производството е по реда на чл. 437 и сл. от НПК.

Образувано е по предложение на Началника на Затвора – Сливен с правно основание чл.437 ал.1 т.2 от НПК и чл.70 ал.1 от НК за условно предсрочно освобождаване на осъдената Ж.И.Б..

В съдебно заседание упълномощеният представител на Началника на Затвора – гр.Сливен представя актуална справка за неизтърпения остатък от наказанието „лишаване от свобода“. В ход по същество поддържа предложението и пледира за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода Б., по отношение на която да се установи изпитателен срок в размер на остатъка от неизтърпяната част от наказанието.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен изразява становище, че предложението е основателно и следва да се уважи. Счита, че са налице материалноправните предпоставки на чл. 70 от НК за условно предсрочно освобождаване на осъдената Б. от остатъка на наказанието „лишаване от свобода”.

Лишената от свобода Ж.И.Б. в съдебно заседание моли съда да уважи направеното предложение.

Съдът, след преценката на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

Осъдената Ж.И.Б. е родена в гр. Бобов дол, обл. Кюстендил и с постоянен и настоящ адрес ***, омъжена, с две деца.

Постъпила е в Затвора гр. Сливен за изтърпяване на наказание  „Лишаване от свобода“ за срок от 12 години, наложено за престъпление по чл. 343, ал.3, пр.1 и 5, б. „б“, пр.2 вр. ал.1, б. „в“ вр. чл.342, ал.1 от НК с присъда от 28.01.2010 г. по НОХД № 278/2008 г. по описа на Окръжен съд – Перник, изменена с Решение № 178/08.06.2010 г. по ВНОХД № 275/2010 г. по описа на Софийския Апелативен съд. Решението на въззивната инстанция е оставено в сила с решение № 510/20.01.2011 г. по н.д. № 496/2010 г. на ВКС. Определен е първоначален „общ“ режим за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. Присъдата е влязла в сила на 20.01.2011 г.

Изпълнението на наказанието е започнало на 04.02.2011 г.

Видно от предложението на Началника на Затвора – Сливен, както и от приобщените доказателства /актуална справка за неизтърпяната част от наказанието/ към 26.02.2018 г. лишената от свобода е изтърпяла фактически повече от половината наказание – 9 г. 3 м. 15 дни и й остават за изтърпяване още 2 години 8 месеца 15 дни.

От наличните в затворническото досие документи, приобщени към доказателствения материал по делото и информацията, съдържаща се в системата за оценка на осъден правонарушител, се установява, че осъдената е за първи път в затвора. Наказанието първоначално е търпяла при общ режим. В хода на пенитенциарното третиране, правният статус на осъдената е променен, като с решение на Комисията по чл. 73 от ЗИНЗС, съгласно действалата към съответния момент редакция на закона, на 20.06.2013 г. режимът на изтърпяване на наказанието е заменен от „общ“ в „лек“.

Видно от приобщените доказателства по време на фактическото изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ осъденото лице е имало добро поведение. През целия период е констатирано съзнателно спазване на установения ред и дисциплина. Осъдената се дистанцирала от конфликти и неприятности, като по отношение на нея не са констатирани дисциплинарни прояви и рисково поведение. Демонстрирала добронамерено отношение към служители и лишени от свобода, като в резултат на постигнат доверителен контакт са й възлагани отговорни задачи от организационен характер. Била избрана за групов отговорник, а от м.февруари 2017 г. за Председател на Съвета на общността.

Награждавана многократно на основание чл.98, ал.1, т.1, т.6, т.7, т.8, т.9 от ЗИНЗС. Видно от материалите в затворническото досие, приложени са редица заповеди за награждаване на лицето за положителни прояви. В оценката за осъден правонарушител, изготвена по отношение на осъдената, е заключено, че в резултат на осъществяваната индивидуална работа, Б. се откроява като лице отговорно отнасящо се към всички поставени й конкретни задачи и с трайна нагласа за сътрудничество.

По време на изтърпяване на наказанието осъдената е взела активно участие в трудови дейности. От постъпването й в затвора през 2011 г. до настоящия момент Б. е трудово ангажирана на различни обекти. Видно от предложението на Началника на Затвора и изготвените оценки на правонарушител, Б. влагала старание при изпълнение на възложените й задачи. Направен е извод, че отношението към труда на база личен потенциал е осъзната необходимост и нагласа за живот на свобода.

Осъдената взела участие в образователни, обучителни и квалификационни дейности. През учебната 2012/2013 г. подала молба и била включена в общообразователно обучение в СОУ „Аргира Жечкова“ на територията на Затвора. Поради естеството на работното й място и невъзможността да посещава учебните занятия е записана в самостоятелна форма на обучение и успешно завършва средно образование. Завършила успешно професионално обучение по специалността „Текстообработка“. Активно се включвала в организираните дейности по осмисляне на свободното време. С желание участвала в сценични изяви на общността – театрални и танцови постановки, като проявявала добросъвестност и полагала усилия за качествено изпълнение на възложените задачи. От 2013 г. е член на клуб „Народни ритми“, в последствие ръководила клуб „Фолклорни ритми“ на ниво група. Участвала в клубове „Студио за красота“, „Традиции и обичаи“, „Духът на здравето“, „За всекиго по нещо“, „Пътешествие без багаж“. Активно съдействала за провеждането на мероприятия за честване на национални празници, включвала се и в дейностите, организирани от училището към затвора. Според предложението на Началника на Затвора – Сливен, поетапно при осъдената са подобрени уменията за общуване, за себеизява и самоконтрол – качества с отношение към адекватно социално интегриране.  

Съпоставянето на оценките по системата за оценка на правонарушителя, представляващи периодичен преглед на криминогенните фактори в профила на осъдената, показва снижаване на общата оценка на риска от рецидив от 43 на 21 точки и съответно преминаване от среден в нисък риск. Регистрирана е промяна в следните рискови фактори: образование и трудова заетост, мисловни умения и поведение, начин на живот и обкръжение, употреба на алкохол. Констатирано е, че в резултат на поправителното въздействие са повишени уменията за самоконтрол, което снижава риска от регистрираната при постъпване вероятност от самонараняване. В затвора не е регистриран риск от вреди спрямо други осъдени или персонала. Формиран е извод за устойчивост на посочени факти и стойности и необратимост на промяната. 

Цялостното поведение на Б. по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и регистрираната положителна промяна, удостоверена с оценката на риска от рецидив, проявеното активно сътрудничество при поправителното въздействие, критичното отношение към престъплението и наличните защити от рецидив /образование, професионална квалификация и променени нагласи и отношение към правовия ред/, са преценени от Началника на Затвора – Сливен като доказателства за поправяне на осъдената.

         Въз  основа  на  изложените  фактически  обстоятелства,  съдът  направи следните правни изводи:

Предложението на Началника на Затвора – гр. Сливен е основателно и следва да се уважи. Налице са кумулативно предвидените в чл. 70, ал. 1 от НК изисквания за допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената Б. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”. Към днешна дата неизтърпеният остатък от наказанието е две години, осем месеца и петнадесет дни. Към настоящия момент осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание „лишаване от свобода” и тенденцията за спазване на добро поведение и позитивно отношение към труда дават основание да се приеме, че Б. е доказала поправянето си. Против осъдената няма данни за образувани и висящи наказателни дела за други престъпления. Липсата на нарушения от страна на осъдената, получените награди, обстоятелството за системната й трудова заетост и ангажираност в дейности по осмисляне на свободното време, както и положителната нагласа, дават основание да се приеме, че Б. е показала, че спазва установените правила. Констатираното неконфликтно отношение на осъдената, позитивната личностова промяна и декларирания стремеж да води законосъобразен начин на живот след освобождаване от затвора следва да се отчетат като обстоятелства, обосноваващи извод за основателността на внесеното предложение за условно предсрочно освобождаване, тъй като са налице доказателства за поправянето на осъденото лице по смисъла на чл.439а от НПК. Такива са системното добро поведение, трудова ангажираност, участие в дейности за осмисляне на свободното време.

Съгласно чл. 70, ал. 6 от НК, при условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В съответствие с тази разпоредба, съдът намира, че следва да установи по отношение на осъдената Б. изпитателен срок в размер на ДВЕ години ОСЕМ месеца и СЕДЕМ дни, на колкото се равнява неизтърпения остатък към датата на изтичане на срока за обжалване на настоящото определение.

По изложените съображения, съдът намери, че следва да допусне условно предсрочно освобождаване на осъдената Б. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, като установи по отношение на осъдената изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието.

Така мотивиран и на основание чл. 440, ал. 1 от НПК  във вр. с чл. 70 от НК, съдът постанови съдебния си акт.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: