П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 13.03.2018 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и осемнадесета година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

 

с участието на секретар Ивайла Куманова и Зам. окръжен прокурор Веселин ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане докладваното от Председателя ЧНД № 108 по описа на Сливенския окръжен съд за 2018г.

 

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

Началника на Затвора гр.Сливен – г-н Й.Д., редовно призован, се явява лично.

Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се представлява от Зам.окръжния прокурор В.Гангалов.

Осъдената М.К.Й., редовно призована, се явява лично.

Съдът РАЗЯСНИ на осъдената М.К.Й., че има право на защитник и съдът може да й назначи служебен защитник само когато тя не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това, хипотезата на чл.439 ал.3 от НПК.

ОСЪДЕНАТА Й.: Не желая да имам защитник за днешното дело.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът НАМИРА, че няма законова пречка за даване ход на делото, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по Предложение на Началник на Затвора Сливен за допускане условно предсрочно освобождаване на л.св.М.К.Й.. Към предложението са представени писмени доказателства, а именно система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата, както и изисканото от съда в цялост затворническо досие на М.К.Й. и актуална справка към днешна дата за остатъка от изтърпяното наказание на лишената от свобода Й..

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

Г-н Д.: Нямаме искания за отводи. Моля да се приемат представените доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи, няма да соча нови доказателства. Моля да се приемат представените доказателства.

ОСЪДЕНАТА Й.: Нямам искания за отводи, няма да соча други доказателства.

 

С оглед становището на страните съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото представените, заедно с предложението писмени доказателства - система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата, както и представените  изискани от съда затворническото досие на М.К.Й. в цялост и справка към 13.03.2018г. за остатъка от изтърпяното наказание на лишената от свобода Й..

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата, затворническо досие на М.К.Й. и справка към 13.03.2018г. за остатъка от изтърпяното наказание на лишената от свобода Й..

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с писмените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира, че делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на делото

П О   С Ъ Щ Е С Т В О:

        

Г-н Д.: Поддържам предложението си на основание чл.70 от НК, вр.чл.437 ал.1 т.2 от НПК относно предложение за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода М.К.Й.. Анализът на цялостното поведение на осъдената по време на изтърпяване на наказанието считам, че кореспондира с формалните изисквания заложени в чл.70 ал.1 от НК. Предвид остатъка на неизтърпяната част към днешна дата, възлизащ на 6 месеца и 3 дни, от наложеното наказание лишаване от свобода се явява по-малък от ½ от изискуемия от закона срок. Относно останалите формални изисквания на чл.70 от НК, свързани с доказателства даващи основание за поправяне на  осъдената считам, че и тук са налице достатъчно такива. В хода да изпълнение на присъдата е достатъчно основателно и доказателството, че след отхвърляне на молбата й за условно предсрочно освобождаване и продължаването на изпълнение на наказанието лишената от свобода продължи сътрудничеството към поправителното въздействие, същата не промени отношението си към труда, който полага в шивашкия цех към Затвора,  а също така и продължи да се включва, съгласно възможностите си, в дейности предлагани в затвора по ресоциализация в социалните направления. Считам за подобрени уменията й за общуване и самоконтрол и нагласите й в тази насока, които допринасят за по-успешното й социално интегриране. Налице е снижаване на риска от извършване на друго правонарушение. Съгласно изготвените оценки на правонарушителя в хода на изпълнение на присъдата е видно, че същата е снижена с 24 точки срещу 60 и в момента е 36 точки, което в границите на нисък риск. През целия период на изтърпяване на наказанието се наблюдава сътрудничество в процеса на укрепване на възможностите й за успешна ресоциализация, недопускане на нови нарушения по време на наказанието, същата е и системно трудово ангажирана, изпълнява добросъвестно възложените й задължения, активно и съзнателно участва в съпътстващите наказанието дейности. Изпълнението на целите и дейностите в индивидуалния план за изпълнение на присъдата и наблюдението на поведението на осъдената показват осъзнаване на криминогенните фактори, стремеж към планиране на жизнена стратегия основана на обществено приемливо поведение чрез трудова заетост и дистанциране от криминално проявени лица. Това обосновава преценката за траен и необратим процес на поправяне на осъдената. В заключение считам, че положителната промяна се удостоверява от наличните доказателства, намиращи с в кориците на делото, а именно оценката на риска от рецидив, което обуславя и наличието на сътрудничество в поправителното въздействие, критично отношение към престъплението, налични са защити от рецидив, а именно образование на осъдената, професионална квалификация, подкрепяща я семейна среда, променено е отношението и нагласите към правовия ред, което считам за основни доказателства, даващи информация за поправяне на същата. Именно, водим от горното, съм мотивиран да изготвя такова предложение за условното й предсрочно освобождаване и предлагам да уважите това предложение и да допуснете условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода М.К.Й., която да бъде условно предсрочно освободена от остатъка от изтърпяване на наложеното й наказание по НОХД № 692/2014г. на ОС - Пловдив.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предложението на началника на Затвора – Сливен за допускане на условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода М.К.Й.  от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание Лишаване от свобода е основателно и предлагам да го уважите. Материално правните предпоставки за допускане на условно предсрочно освобождаване се съдържат в разпоредбата на чл.70 от НК, една от които предпоставки е изтърпяване на определена част от наложеното наказание Лишаване от свобода, а другата задължителна е наличието на доказателства за поправяне на осъденото лице. Доказателства за поправянето на осъдените лица се установява от оценката за осъдения по чл.155 от ЗИНЗС, работата по индивидуалния план по чл.156 от ЗИНЗС, както и всички източници на информация за поведението на осъденото лице. От материалите по делото и тези, съдържащи се в затворническото досие на лишената от свобода Й., може да се направи извод, че същата, с оглед данните за поведението й, по време на изтърпяване на наложеното й наказание, участието й в трудовите дейности, в образователните, обучителни и квалификационни дейности, специализираните програми за въздействие, е дала доказателства за своето поправяне. В тази връзка и с оглед установените данни за положителна промяна в поведението на л.св.Й., изразеното критично отношение към престъплението и наличните защити от рецидив сочат на извод, че същата се е поправила и са налице основанията за предсрочното й освобождаване от наложеното й наказание Лишаване от свобода. В тази връзка предлагам да уважите предложението на началника на затвора и да допуснете предсрочното освобождаване на л.св.Й. като определите изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наложеното й наказание Лишаване от свобода.  

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдената М.К.Й..

ОСЪДЕНАТА Й.: Предоставям на съда и моля да ми дадете шанс. Съжалявам за престъплението, което съм извършила. Няма да се повтори.

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдената  М.К.Й..

ОСЪДЕНАТА Й.: Моля да бъда условно предсрочно освободена.

 

Съдът се ОТТЕГЛЯ на тайно съвещание.

 

След проведеното тайно съвещание съдът постанови определението си.

Като взе предвид становището на страните и изложените от тях доводи и съображения, и след преценка на доказателствата по делото, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С Присъда № 61/26.08.2014г. по НОХД № 692/2014г. по описа на Окръжен съд Пловдив, потвърдена с Решение № 62/11.05.2015г. по ВНОХД № 479/2014г. по описа на Апелативен съд Пловдив, изменена Решение № 381/02.11.2015г. по КНД № 1103/2015г. по описа на ВКС на РБ, М.К.Й. е осъдена на пет години Лишаване от свобода и Глоба в размер на 70 000 лева, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

Присъдата влязла в законна сила на 02.11.2015г. Осъдената М.Й. започнала да търпи наказанието на 06.11.2013г.

С Протоколно определение от 22.03.2017г. по ЧНД № 134/2017г. по описа на СлОС е допуснато условно предсрочно освобождаване на осъдената М.К.Й., от изтърпяване на остатъка от наложеното наказание пет години лишаване от свобода по Присъда № 61/26.08.2014г. по НОХД № 692/2014г. по описа на ОС Пловдив, с размер на остатъка 1 година 5 месеца и 26 дни. Осъдената е освободена на 30.03.2017г.

С Определение № 28/13.04.2017г. по ВЧНД № 98/2017г. по описа на БАС е  отменено Протоколно определение от 22.03.2017г., постановено по ЧНД № 134/2017г. по описа на СлОС, като е оставена без уважение молбата на осъдената М.К.Й. за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, наложено по НОХД № 692/2014г. на ОС Пловдив. Определението влязло в сила на 13.04.2017г.

Остатъкът от наложеното наказание в размер на 1 година 5 месеца и 18 дни е приведен в изпълнение на 24.04.2017г.

Към 13.03.2018г. Й. фактически е изтърпяла 10 месеца и 17 дни, от работа – 28 дни, или всичко е изтърпяла 11 месеца и 15 дни. Налице е остатък за изтърпяване от наложеното на осъдената Й. наказание в размер на 6 месеца и 3 дни, към 13.03.2018г.

Осъдената Й. в съответствие със здравния си статус и изявеното от нея желание от 03.12.2015г. полага труд в цех „Шивашки“ като работи бавно, но прецизно и не допуска самоотлъчки от работа. Не са констатирани нарушения на трудовата и технологична дисциплина. От 12.09.2016г. до 10.10.2016г. работи към сезонна външна бригада „Калина Пепър“. От 24.04.2017г. работи в цех „Конфекция“, като проявява постоянство и усърдие. Осъдената Й. е с осъзната необходимост и нагласа за живот на свобода, предвид отношението й към труда на база личен потенциал.

Л.св.Й. проявява активен интерес към дейностите по осмисляне на свободното време – води клуб на ниво група „Студио за красота“, включва се в сценични изяви, в литературен конкурс за есе и участва в дарителска акция за изплитане на зимни аксесоари. Посещава редовно специализирана групова работа „Насърчаване на толерантността“. Участва в групова работа „Социално-психологически тренинг на личностно саморазвитие“ във връзка с идентифициране нужди и проблеми в направление мислене и поведение.

През периода на изтърпяване на наказанието се наблюдава сътрудничество в процеса на укрепване на възможностите за успешна ресоциализация и недопускане на нови нарушения от осъдената Й.. Това се обуславя от системната й трудова ангажираност и добросъвестност при изпълнение на трудовите задължения, от активното й и съзнателното участие в съпътстващите наказанието дейности, от показаното добро поведение.

Осъдената Й. за положителните прояви в поведението си е поощрявана, съгласно разпоредбите на ЗИНЗС и е награждавана на основание чл.98 ал.1 т.1, т.2 и т.8 от Закона – за спазване реда, положително отношение към труда и промяна на отношението към дейностите по осмисляне на свободното време. През периода на изтърпяване на наказанието е допуснала едно нарушение, за което е наказана на основание чл.101 т.2 от ЗИНЗС през м.юли 2016г. Наказанието е заличено на 12.12.2016г. с заповед на началника на затвора.

Правният статус на осъдената е променян, както следва:

- с решение на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС /отм./ от 06.12.2016г. режимът е променен от строг на общ;

- със Заповед на Началника на Затвора № 4/15.02.2017г. е настанена в затворническо общежитие от открит тип;

- със Заповед на Началника на Затвора № 63/18.12.2017г. режимът е заменен от общ в лек.

Осъдената Й. е със завършено средно образование, поради което не подлежи на обучение в училището при Затвора.

Съгласно индивидуалния план за изпълнение на присъдата, изпълнение на целите и дейностите и наблюденията над поведението на осъдената показват осъзнаване на криминогенните фактори, стремеж към планиране на жизнена стратегия основана на обществено приемливо поведение чрез трудова заетост и дистанциране от криминално проявени лица.

По време на престоя на осъдената в пенитенциарното заведение са извършени общо пет оценки на риск от рецидив на осъдената Й.. Първоначалната оценка на правонарушител е с обща оценка на риска от рецидив 60 точки. При последващите оценки се наблюдава намаляване на общата оценка на риска от рецидив в размер на 45, 39, 36 и 36 точки. Последната оценка на осъдената, направена на 25.01.2018г., спрямо първоначалната такава е снижена с 24 точки /от 36т. на 60т./ и преминава в границите на нисък риск. Забелязва се запазване на общата оценка на риска при последните две оценки на осъдената /през м.11.2017г. и през м.01.2018г./.

Регистрирана е промяна в мисловните умения и поведение на осъдената, като са подобрени уменията са саморефлексия, съзнателно участие в програмите за активност, повишени умения за самоконтрол. Осъдената осъзнава и приема връзката между права и отговорности. При л.св.Йълдърън е регистрирана промяна и в емоционалното равновесие – сравнително овладяно емоционално състояние и придържане към адекватни цели. Осъдената независимо от това й е отхвърлена молбата за условно предсрочно освобождаване е успяла да преодолее емоционалната бариера и продължава с позитивните дейности.

У осъдената е налице стабилизиране на нагласите за законосъобразно поведение, постепенно са повишени възможностите й за определяне на факторите с отношение към престъплението – начин на живот и обкръжение, мисловни умения и поведение. Осъдената набелязва начини за справяне, като се дистанцира от проблеми лица и ситуации и трудово се ангажира. 

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предложението на Началника на Затвора Сливен за допускане на условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода М.К.Й. от неизтърпяната част от наложеното й наказание лишаване от свобода е основателно и като такова следва да се уважи.

Предвид разпоредбата на чл.70 ал.1 от НК са налице законовите предпоставки за допускане на условно предсрочно освобождаване. Осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание в размер на пет години лишаване от свобода и е налице остатък в размер на 6 месеца и 3 дни.

С оглед на посочените по-горе обстоятелства, характеризиращи поведението на осъдената Й. в условията на затвора, отразени както в справката по системата за оценка на осъден правонарушител, така и в плана за изпълнение на присъдата, съдът стигна до извода, че осъдената Й. е дала доказателства за своето поправяне, което е трайно и необратимо. Представените по делото доказателства сочат за положителна промяна у осъдената Й. по време на изтърпяване на наказанието, което се обуславя от осъзнаване на криминогенните фактори, стремеж към планиране на жизнена стратегия основана на обществено приемливо поведение чрез трудова заетост и дистанциране от криминално проявени лица. Преценката за траен и необратим процес за поправяне на осъдената се извежда и от системната й трудова ангажираност в Затвора и добросъвестност при изпълнение на трудовите й задължения, от активното и съзнателно участие в съпътстващите наказанието дейности, от показаното добро поведение в условията на Затвора. Тези изводи на съда се обуславят и от факта на движението в оценката на риска от рецидив и вреди, която е запазена в категорията на нисък риск и общата оценка е снижена от 60 на 36 точки. Това снижаване на обща оценка на риска от рецидив към настоящия момент също подкрепя извода за положителна промяна от страна на осъдената.

Доказателства за поправянето на осъдената е и работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата. Видно е, че планираните цели и дейности са съобразени с индивидуалния потенциал и мотивация за промяна у осъдената и се изпълняват в планираните срокове и с необходимата ефективност. Осъдената проявява сътрудничество при поправителното въздействие и наличните защити от рецидив, което е също доказателство за поправянето й.

Положителната промяна удостоверена с оценката на риска от рецидив, съчетано с проявеното активно сътрудничество при поправителното въздействие, критичното отношение на осъдената към престъплението и наличните защити от рецидив в областите образование, професионална квалификация, подкрепяща семейна среда и променени нагласи и отношение към правовия ред, са доказателства за поправяне на осъдената Й..

Съобразявайки изложеното, съдът направи извод, че осъдената е дала доказателства за своето поправяне и е изтърпяла не по-малко от ½ от наложеното й наказание. Поради това следва да бъде допуснато условно предсрочно освобождаване на осъдената М.К.Й. от изтърпяване на остатъка от наложеното наказание. Съобразно разпоредбата на чл.70 ал.6 от НК, следва да бъде определен и изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наложеното на М.К.Й. наказание към 20.03.2018г., а именно пет месеца и двадесет и шест дни, като в случай на жалба или протест изпитателният срок следва да се определи от Апелативен съд – Бургас.

Предвид гореизложеното и на основание чл.440 ал.1 от НПК,  вр. чл.70 от НК, Сливенският окръжен съд

  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА условно предсрочно освобождаване на осъдената М.К.Й., ЕГН **********, от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, наложено с Присъда № 61/26.08.2014г. по НОХД № 692/2014г. по описа на ОС Пловдив, потвърдена с Решение № 62/11.05.2015г. по ВНОХД № 479/2014г. по описа на АС Пловдив, изменено с Решение № 381/02.11.2015г. по КНД № 1103/2015г. по описа на ВКС на Република България.

 

ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наложеното на М.К.Й. наказание към 20.03.2018г. - ПЕТ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ДНИ, като в случай на жалба или протест изпитателният срок се определя от Апелативен съд – Бургас.

 

Определението може да бъде протестирано пред Бургаския апелативен съд в седемдневен срок, считано от днес.

 

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен, на Бюро „Съдимост” при РС гр.София, на Наблюдателната комисия при Столична Община, Район Възраждане и на Окръжна прокуратура гр.Сливен.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.20 часа.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: