П Р О Т О К О Л

                                 гр. Сливен,  07 март 2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седми март, през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

          при секретаря Ивайла Куманова и с участието на прокурор Борислав СЯРОВ сложи за разглеждане ЧНД № 119 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

         Началникът на Затвора – гр. Сливен - г-н Й.Д.,  редовно призован, се явява лично.

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

Осъденото лице И.Г.Р., редовно призована, се явява лично.

 

Съдът РАЗЯСНИ на осъденото лице правото да има защитник, вкл. служебен такъв.

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ: Не желая да имам защитник в това производство. Ще се представлявам сама.

СТРАНИТЕ: Да се даде  ход на делото.

 

Съдът НАМИРА, че няма законови пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по предложение на Началника на Затвора гр. Сливен за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода И.Г.Р..

Предложениeто е с правно основание чл. 70 от НК вр. чл. 437 ал. 1, т.2 от НПК.

Към предложението са приложени всички изискуеми от закона документи, а именно затворническото досие, система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания за отводи и по доказателствата.

Г-Н Д.: Представям справка за актуалния остатък към днешна дата на осъденото лице.

 

Съдът НАМИРА, че следва да приобщи към доказателствата по делото писмените такива представени с предложението, касаещи търпяното наказание “лишаване от свобода” от осъденото лице, цялото затворническо досие както и представените днес писмени доказателства.

Във връзка с изложеното, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото всички приложени към предложението и представени днес писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания.

 

НАМИРА делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 

ДАВА ХОД 

 

                            П О     С Ъ  Щ  Е С Т В О :

 

Г-н Д.: Поддържам предложениeто си от 01.03.2018 г. относно предложение за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода И. Г.Р.. Видно от представената в днешното съдебно заседание справка за изтърпяната част от наказанието е, че е изпълнена една от основните формални предпоставки предвидени в чл. 70 от НК, а именно, същата е изтърпяла повече от ½ от наложеното наказание и към днешна дата има остатък по наложеното наказание от 3 години Лишаване от свобода – 7 м и 19 дни за доизтърпяване. На база на следените параметри, по-скоро на останалите формални изисквания относно доказателства за поправяне на осъдената считам, че по време на изтърпяване на наложеното наказание същата е дала ясни доказателства за своето поправяне и сме предоставили същото в днешното съдебно заседание съгласно изискванията на чл. 437 ал.3 от НПК.

По отношение на същата са проведени планираните цели и дейности, съобразени са с индивидуалния потенциал и мотивация за промяна, същите се изпълняват в зададените срокове и с необходимата ефективност. Прегледът на доказателствата регистриращи промяната, както и анализа на цялостното поведение по време на изтърпяване на наказанието показват, че е постигнато постепенно снижаване на стойностите на следените параметри, което показва устойчивост на следваната промяна, с което са изпълнени и формалните изисквания на чл. 70 от НК относно наличието за на доказателства за поправянето. Р. е с нагласа да води законосъобразен начин на живот след изтърпяване на наказанието, също така положителната промяна се удостоверява и с оценката на риска от рецидив. Настъпилите промени в поведението, а също така и наличните защити от рецидив, а именно подкрепяща семейна среда, променени са нагласите към правов ред, което считам, че са основните доказателства за поправяне на същата и предлагам на съда да освободи И. Г.Р. условно предсрочно от остатъка от наложеното й наказание НЧД № 2665/2016 г. на Софийски градски съд.

ПРОКУРОРЪТ: Предлагам на съда да уважи предложението на началника на затвора и да допусне условно предсрочно освобождаване по отношение на осъдената Р..

ПРАВО НА ЗАЩИТА  на  осъд. И.Г.Р.: Осланям се на вашето решение.  

 ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА на осъд. И.Г.Р.: Моля да бъда освободена  предсрочно от затвора.

 

Съдът се ОТТЕГЛЯ на съвещание.

 

Съдът, след преценката на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

Лишената от свобода И.Г.Р. търпи наказание “лишаване от свобода”, наложено с решение № 371/27.10.2015 г. по дело № 1501/108/2015 г. на Окръжен съд в гр.Арад, Република Румъния, влязло в сила на 17.11.2015 г. Решението на румънския съд, на основание чл.44, ал.11 вр. чл.457, ал.2 от НПК, е прието за изпълнение с Определение от 02.08.2016 г. по н.ч.д. № 2665/2016 г. по описа на Софийски градски съд, в частта, с която И. Г.Р. е призната за виновна за престъпление по чл.263, ал.2, б.”А”, вр.ал.1 от НК на Република Румъния и е осъдена на 3/три/ години “лишаване от свобода”. С определението на СГС деянието по чл.263, ал.2, б"А", вр.ал.1 от НК на Румъния е квалифицирано като престъпление съответстващо на чл.280, ал.2, т.4, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр.ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК на Република България. Определен е първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.457,  ал. 5 от НПК е приспаднато от изтърпяване на така приетото за изпълнение наказание, времето от 12.01.2016 г. до 15.01.2016 г./по ЗМВР и ЗЕЕЗА/ и от 05.05.2016 г., до влизане в сила на определението /на осн. чл. 44, ал. 9 от ЗЕЕЗА/, през което Р. е била задържана с МНО "Задържане под стража" в Република България. Определението е влязло в законна сила на 18.08.2016 г.

От предложението на Началника на Затвора – Сливен и от приложените по делото доказателства е видно, че към 01.03.2018 г. осъдената фактически е изтърпяла ЕДНА година ДЕВЕТ месеца и ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ дни, от арест ТРИ дни и от работа са й зачетени ШЕСТ месеца и СЕДЕМ дни или общо осъдената Р. е изтърпяла ДВЕ години ЧЕТИРИ месеца и ЧЕТИРИ дни, като е налице остатък в размер на СЕДЕМ месеца и ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ дни. Към днешна дата 07.03.2018 г. неизтърпеният остатък от наказанието “Лишаване от свобода” е в размер на СЕДЕМ месеца и ДЕВЕТНАДЕСЕТ дни.

От наличните в затворническото досие документи, приобщени към доказателствения материал по делото и информацията, съдържаща се в предложението на Началника на Затвора – Сливен, се установява, че осъдената И.Г.Р. е постъпила в затвора на 13.10.2016 г. Наказанието “лишаване от свобода” търпяла първоначално в затворническо общежитие от открит тип. В хода на пенитенциарното третиране, правният статус на осъдената е променен, като със заповед № РД-52 от 23.10.2017г. на началника на затвора режимът е променен от общ на лек за стимулиране на постигнат напредък, касаещ спазване реда, положително отношение към труда и участието в дейностите по осмисляне на свободното време.

По време на изтърпяване на наказанието осъдената показала съзнателно изпълнение на правилата. Наблюдавани са положителни тенденции в поведенчески план – Р. била внимателна и премисляща нещата, с добър самоконтрол. В рамките на своите интелектуални възможности усвоила умения за определяне и осмисляне на ситуациите, дистанцирала се от конфликтно заредени лица, но не оставала незаинтересована към прояви на безотговорност и нехайство. Проявявала сътрудничество и заемала открита позиция при обсъждане на проблеми в общността на общи събрания.

Осъдената не допускала дисциплинарни нарушения. Не са констатирани прояви на употреба на насилие или заплахи за постигане на определени цели. Демонстрирала етично отношение към длъжностните лица, търсила съдействие от тях, с готовност изпълнявала задълженията си на осъдено лице. Вслушвала се в давани й съвети и напътствия. Награждавана е за спазване реда, положително отношение към труда и промяна в отношението и участието в дейностите по осмисляне на свободното време, на основание чл.98, ал.1, т.1 ЗИНЗС - един път, по т.7 ЗИНЗС - един път, по т.8 ЗИНЗС - един път и по т.9 от ЗИНЗС - един път.

В условията на затвора осъдената е устроена на работа като санитар в Медицински център при затвора. Не допускала нарушения на трудовата дисциплина. Констатирана е добросъвестност и съзнателност при изпълнение на служебните задължения.

В пенитенциарното заведение първоначално неглижирала дейностите по осмисляне на свободното време. Постепенно е наблюдавана промяна на вижданията й в тази насока и включване в предлаганите дейности – участвала като технически сътрудник в общозатворнически мероприятия, с желание се включила в „Арт ателие”, водила клуб „Любители на книгата” в ЗООТ. Поставени били задачи от организационен характер, което спомогнало за подобряване на уменията за общуване и себеизява.

Съпоставянето на оценките по системата за оценка на осъден правонарушител показва снижаване на риска и установяването му в границите на нисък риск от рецидив. Положителната промяна се удостоверява от понижаване на общата оценка от 42 на 39 точки. Администрацията при Затвора – Сливен е констатирала постигнат напредък с осъдената с оглед регистрирана промяна в начин на живот и обкръжение, мисловни умения и поведение, емоционално равновесие – подкрепящи фактори за социално приемливо поведение. В предложението на Началника на Затвора – Сливен се твърди липса на данни за утвърден криминален модел на поведение у Р.. Според изготвената оценка в условията на свободен живот вероятността от извършване на нови закононарушения от осъдената е ниска. Към момента не е установен риск от вреди по отношение на индивида, останалите осъдени и персонала на затвора.

Цялостното поведение на осъдената по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и регистрираните промени в посока снижаване стойностите на следените параметри, според администрацията на Затвора – Сливен, доказва устойчивост на желаната промяна, и удостоверява нагласата на осъдената да води законосъобразен начин на живот. Положителната промяна, настъпилите промени в поведението и наличните защити от рецидив /подкрепяща семейна среда и променени нагласи към правовия ред/, са преценени като доказателства за поправяне на осъдената.

         Въз основа на така установената фактическа страна, съдът направи следните прави изводи:

Предложението на Началника на Затвора – гр. Сливен е основателно и следва да се уважи. Налице са кумулативно предвидените в чл. 70, ал. 1 от НК изисквания за допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената Р. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, възлизаща на СЕДЕМ МЕСЕЦА И  ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ. Към настоящия момент осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание „лишаване от свобода” и тенденцията за спазване на добро поведение и позитивно отношение към труда дават основание да се приеме, че Р. е доказала поправянето си. Против осъдената няма данни за образувани и висящи наказателни дела за други престъпления. Липсата на нарушения от страна на осъдената, получените награди, обстоятелството за системната й трудова заетост и ангажираност в дейности по осмисляне на свободното време, както и положителната нагласа, дават основание да се приеме, че Р. е показала, че спазва установените правила. Констатираното неконфликтно отношение на осъдената, позитивната личностова промяна и декларирания стремеж да води законосъобразен начин на живот след освобождаване от затвора следва да се отчетат като обстоятелства, обосноваващи извод за основателността на внесеното предложение за условно предсрочно освобождаване, тъй като са налице доказателства за поправянето на осъденото лице по смисъла на чл.439а от НПК. Такива са системното добро поведение, трудова ангажираност, участие в дейности за осмисляне на свободното време.

Съгласно чл. 70, ал. 6 от НК, при условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В съответствие с тази разпоредба, съдът намира, че следва да установи по отношение на осъдената изпитателен срок в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА И  ДВАНАДЕСЕТ ДНИ, на колкото се равнява неизтърпения остатък към датата на изтичане на срока за обжалване на настоящото определение.

По изложените съображения, съдът намери, че следва да допусне условно предсрочно освобождаване на осъдената Р. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, като установи по отношение на осъдената изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието.

 

 

            Поради изложените съображения и на основание чл. 440 ал. 1 от НПК  във вр. с чл. 70 от НК, Сливенският окръжен съд

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно лишената от свобода И. Г.Р. с ЕГН **********, от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, наложено с решение № 371/27.10.2015 г. по дело № 1501/108/2015 г. на Окръжен съд в гр.Арад, Република Румъния, влязло в сила на 17.11.2015 г., прието за изпълнение с Определение от 02.08.2016 г. по н.ч.д. № 2665/2016 г. по описа на Софийски градски съд, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 70, ал. 6 от НК изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, установен към датата на изтичане срока на обжалване на настоящото определение – 14.03.2018г., а именно СЕДЕМ МЕСЕЦА И  ДВАНАДЕСЕТ ДНИ. В случай на подаден протест, който не е в интерес на осъдената, изпитателният срок се определя от АС-Бургас.

Определението подлежи на обжалване от осъденото лице и началника на затвора и на протест на прокурора в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд Бургас.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен за сведение и изпълнение, както и на Наблюдателната комисия при Общински съвет гр.София, Окръжна прокуратура гр.Сливен.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд гр.Сливен, бюро „Съдимост” за вписване в бюлетина на осъдената.

 

Протоколът се състави в с.з., което приключи  в 11.25 ч.   

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                      СЕКРЕТАР: