О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен 13.03.2018г

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателна колегия, в открито заседание на тринадесети март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА  

                                       

При секретаря  Радост Гърдева, с участието на прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА, като се запозна с докладваното от съдия НЕЙЧЕВА ЧНД № 120  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази:

            На основание чл.440 ал.1 от НПК,  вр. чл.70 от НК, Сливенският окръжен съд

  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА условно предсрочно освобождаване на осъдената Т.В.Я., ЕГН ********** от изтърпяване на останалата част от определеното общо наказание три години и шест месеца лишаване от свобода с определение № 1544/06.10.2016 г. по ЧНД № 4705/2016 г. на Районен съд – Бургас, с което са кумулирани наказанията по НОХД № 4245/2014 г. на Районен съд – Бургас и по НОХД № 2866/2011 г. на Районен съд – Бургас, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 70, ал. 6 от НК изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, установен към датата на изтичане срока на обжалване на настоящото определение 20.03.2018г.,  а именно седем месеца и двадесет и шест дни.

В случай на подаден протест, който не е в интерес на осъдената, изпитателният срок се определя от АС-Бургас.  

Определението подлежи на обжалване от осъдената и от началника на затвора и на протест от прокурора в 7-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд Бургас.

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен, на Бюро „Съдимост” при РС гр. Бургас, на Наблюдателната комисия при Община Бургас и на Окръжна прокуратура гр.Сливен.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МОТИВИ: Производството е по реда на чл. 437 и сл. от НПК.

Образувано е по предложение на Началника на Затвора – Сливен с правно основание чл.437 ал.1 т.2 от НПК и чл.70 от НК за условно предсрочно освобождаване на осъдената Т.В.Я..

В съдебно заседание Началника на Затвора – Сливен представя актуална справка за неизтърпяния остатък от наказанието „лишаване от свобода“. Поддържа предложението и пледира за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода Я. от изтърпяване на остатъка от наложеното общо наказание с определение № 1544 / 06.10.2016г. по ЧНД № 4705 / 16г. на РС – Бургас.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен изразява становище, че предложението е основателно и следва да се уважи. Счита, че са налице материалноправните предпоставки на чл. 70 от НК за условно предсрочно освобождаване на осъдената Я. от изтърпяване на остатъка от определенотой общо наказание „лишаване от свобода”.

Лишената от свобода Я. в съдебно заседание моли съда да уважи направеното предложение. Твърди, че съзнава грешката си и изказва съжаление за стореното.

Съдът, след преценката на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Осъдената Т.В.Я. е на 47 години. Родена е в гр. Бургас и живее в същия град. Завършила е средно – специално образование. Омъжена, Има две пълнолетни дъщери.  Осъждана:

-С влязло в сила на 05.08.2011г. споразумение по НОХД № 2866 / 2011г. на Районен съд – Бургас за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което й  е наложено наказание пробация.

-С влязла в сила присъда № 178/ 11.11.2015 г. по НОХД № 4245/2014 г. на Бургаски районен съд за извършени престъпления съответно по чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за което й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 години; по чл. 311, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за което й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година; по чл. 310, ал.1, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за което й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 2 години. На основание чл. 23, ал.1 от НК на осъдената Я. е определено общо наказание лишаване о тсвобода за срок от 5 години.   

С решение № 29 от 24.VІ.2016г. по ВНОХД № 18/2016г. Бургаският окръжен съд е изменил присъдата по НОХД № 4245/2014 г. на Бургаски районен съд, като намалил размера на наложените наказания съответно за престъплението по чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – на 3 години и  6 месеца лишаване от свобода; за   престъплението по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК - на 8 месеца лишаване от свобода; за престъплението по чл. 310, ал.1, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК - на 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, а определеното общо наказание - на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип, както и лишаване от право да упражнява материално отчетническа дейност за срок от 2 години. Решението влязло в сила на 24.06.2016 г.

-С влязло в сила на 22.10.2016г. определение № 1544/06.10.2016г. по НЧД № 4705/2016г. Бургаски районен съд на основание чл. 25, ал.1 вр. с чл. 23,ал.1 от НК е определил на осъдената Я. едно общо наказание по НОХД № 2866/2011г. на Районен съд - Бургас /пробация в размер на 1 година и 6 месеца / и по НОХД № 4245/2014 г. на Районен съд – Бургас- лишаване от свобода за срок от 3 години 6 месеца, което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ“ режим. На основание чл. 25, ал. 3от НК от  общото наказание е приспаднато времето, през което Я. е изтърпяла наказание „пробация по НОХД № 2866/2011г. на Районен съд - Бургас, за периода от 17.08.2011г. до 17.02.2013г.

В Затвора - Сливен постъпва на 26.08.2016г. за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 години и 6 месеца. Към датата на съдебното заседание Я. е изтърпяла всичко 2 години, 9 месеца и 27 дни, от които фактически 1 година 6 месеца и 15 дни; търпяна пробация 9 месеца и от работа – 6 месеца и 12 дни.

Осъдената Я. е за първи път н Затвора. В хода на пенитенциарното третиране, правният статус на осъдената е променен, като със заповед № РД-21/13.04.2017г. на началника на затвора, режимът е променен от “общ” на “лек” за съзнателно участие в трудовата дейност, добро поведение и участие в съпътстващите дейности, с цел подкрепяне на показаната тенденция за положително развитие и подготовка за ресоциализация в обществото.

Видно от приобщените доказателства по време на фактическото изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ осъдената Я. е имала добро поведение. През целия период е констатирано съзнателно спазване на установения ред и дисциплина. Осъдената се дистанцирала от конфликти и неприятности, като по отношение на нея не са констатирани дисциплинарни прояви и рисково поведение. Демонстрирала добронамерено отношение към служители и лишени от свобода. Няма дисциплинарни нарушения.  

Награждавана многократно на основание чл.98, ал.1, т.1, , т.7, т.8, т.9 от ЗИНЗС - за стимулиране на положителното поведението на осъдената, изразяващо се в съзнателно спазване реда, положително отношение към труда и съпътстващите дейности.

По време на изтърпяване на наказанието осъдената проявява желание и отдава добороволен труд за облагородяване района на затворническото общежитие. От 12.02.2017г. започва работа на външен работен обект „Авек-България“. От 06.03.2017г. приема възможността да полага труд в затворническа кухня. Справя се с възлаганата й работа. При необходимост се включва и във външните работни обекти, бригада „Авек България’ и „Калина”. Направен е извод, че отношението към труда чрез съвестното изпълнение на възлаганата работа и запазването на трудовите навици по време на изтърпяване на наказанието, е осъзната необходимост и нагласа и за живот на свобода.  

Осъдената Я. активно се включва в организираните дейности по осмисляне на свободното време. Не е включвана в специализирани програми за въздействие. Предвид наличното завършено средно образование не подлежи на обучение в училището при затвора.  Редовно посещава клубове по интереси с различна образователна и творческа насоченост.  Ръководи клубове "Патриотични българи“ и „География и забележителности на страните”. Включва се в организираните спортни прояви. Активно работи за повишаване на възможностите си за успешна ресоциализация и недопускане на нови правонарушения. Според предложението на Началника на Затвора – Сливен, тази й активност способства за подобряване на уменията за успешно взаимодействие с обкръжаващите хора в системата на междуличностните отношения и в рамките на деловите дейности. Проявеното сътрудничество при индивидуално-корекционната дейност и активизирането на личния потенциал в градивна насока е индикация за настъпила положителна промяна в мисленето и нагласите.

Съпоставянето на оценките по системата за оценка на правонарушителя, представляващи периодичен преглед на криминогенните фактори в профила на осъдената, показва постепенно снижаване на стойностите в оценката на риска от рецидив и вреди. В хода на поправително въздействие са извършени общо три оценки /една първоначална при постъпване и две последващи/. Сравнението показва намаляване на риска от рецидив / 33 срещу 36 точки / и остава трайно в рамките на нисък риск от рецидив.  Регистрирана е промяна в следните рискови фактори: мисловни умения и поведение и в нагласи. Констатирано е, че в резултат на поправителното въздействие, в условията на свободен живот вероятността от извършване на нови закононарушения е ниска, предвид промяната в нагласите и отношението към законовите норми. При ползване на домашен отпуск няма данни за извършени нарушения от нейна страна. В затвора не е регистриран риск от вреди спрямо други осъдени или персонала.

Цялостното поведение на Я. по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и регистрираната положителна промяна, удостоверена с оценката на риска от рецидив, проявеното активно сътрудничество при поправителното въздействие, критичното отношение към престъплението и наличните защити от рецидив, са преценени от Началника на Затвора – Сливен като доказателства за поправяне на осъдената.

Въз  основа  на  изложените  фактически  обстоятелства,  съдът  направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предложението на Началника на Затвора – гр. Сливен е основателно и следва да се уважи. Налице са кумулативно предвидените в чл. 70, ал. 1 от НК изисквания за допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената Я. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”. Към днешна дата неизтърпяният остатък от наказанието е осем месеца и три дни. Към настоящия момент осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание „лишаване от свобода”.

С оглед на посочените по-горе обстоятелства, характеризиращи поведението на осъдената Я.  в условията на затвора, отразени както в справката по системата за оценка на осъден правонарушител, така и в плана за изпълнение на присъдата, съдът стигна до извода, че тя е дала доказателства за своето поправяне, което е трайно и необратимо. Видно от плана на присъдата, целите и дейностите, свързани с промяната се изпълняват поетапно и са постигнати. Представените по делото доказателства сочат за положителна промяна у осъдената Я. по време на изтърпяване на наказанието - подобряване на способностите за разпознаване и справяне с проблеми; постигане на стабилна позиция при отстояване на собствените разбирания, като начин за редуциране на вероятността да стане обект на манипулация, обмисляне на бъдещо поведение, което да я предпазва от нови закононарушения.

 Преценката за траен и необратим процес за поправяне на осъдената се извежда и от системна трудова ангажираност, неконфликтно отношение, липса на дисциплинарни прояви, получените награди, включване в дейности по осмисляне на свободното време и трайна нагласа да води законосъобразен начин на живот  след освобождаване от затвора. Против осъдената няма данни за образувани и висящи наказателни дела за други престъпления.

Констатираното, позитивната личностова промяна и декларирания стремеж да води законосъобразен начин на живот след освобождаване от затвора следва да се отчетат като обстоятелства, обосноваващи извод за основателността на внесеното предложение за условно предсрочно освобождаване, тъй като са налице доказателства за поправянето на осъденото лице по смисъла на чл.439а от НПК. Тези изводи на съда се обуславят и от факта на движението в оценката на риска от рецидив и вреди, която е запазена в категорията на нисък риск и е 33 точки.

Съгласно чл. 70, ал. 6 от НК, при условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В съответствие с тази разпоредба, съдът намира, че следва да установи по отношение на осъдената Я. изпитателен срок в размер на седем месеца и двадесет и шест  дни, на колкото се равнява неизтърпяната част от наказанието лишаване от свобода към датата на изтичане на срока за обжалване на настоящото определение – 20.03.2018г..

По изложените съображения, съдът намери, че следва да допусне условно предсрочно освобождаване на осъдената Я. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, като установи по отношение на осъдената изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието.

Така мотивиран и на основание чл. 440, ал. 1 от НПК  във вр. с чл. 70 от НК, съдът постанови съдебния си акт.

 

 

 

                                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: