О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

гр. Сливен, 02.05.2018г.

            Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на втори май през две хиляди и осемнадесета година в  състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

     ЧЛЕН: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   З.П.

                                                                                                                          Ю.Д.

                                                                                                                 Щ.Т.

в присъствието на секретар ИВАЙЛА КУМАНОВА  и Зам.окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ като се запозна с докладваното от съдия НЕЙЧЕВА ЧНД № 126 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

На основание чл.436 ал.1 от НПК Сливенският окръжен съд      

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ молбата на Г.Д.Г., ЕГН ********** за съдебна реабилитация относно осъжданията му с влезли в сила присъди по НОХД № 24/1994г. на РС Търговище;  по НОХД № 320/1994г. на РС Нова Загора; по НОХД № 3363 / 96г. на РС София; по НОХД № 336/2007г. на ОС Сливен и по НОХД № 332/2012г.  на ОС Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд гр.Бургас в 7- мо дневен срок, считано от днес.          

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      

                                                                                                 ЧЛЕН:

 

                                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:                                 

МОТИВИ: Производството е образувано по молба на осъден за допускане на съдебна реабилитация при условията на чл. 87 от НК.

В молбата си осъденият Г.Д.Г. моли да бъде реабилитиран от съда за всичките си осъждания, посочени в приложеното към нея свидетелството за съдимост.  

В с.з. молителят, редовно призован, не се явява. Процесуалният му представител счита, че са налице основанията за уважаване на  молбата на Г. за съдебна реабилитация, тъй като изискванията на закона били изпълнени.  

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен изрази становище, че молбата че молбата на Г. за допускане  на съдебна реабилитация е неоснователна, тъй като не са налице всички изискуеми материално правни предпоставки, а именно не са възстановени причинените от  престъплението по НОХД № 336 / 2007г. на СлОС  вреди.

След като изслуша исканията и доводите на страните и обсъди събраните по делото доказателства, съдът направи следните ФАКТИЧЕСКИ  КОНСТАТАЦИИ:

Молителят Г.Д.Г. е на 44 години, със средно образование. Осъждан както следва:

1. С влязла в сила на 04.01.1995г. присъда № 194/20.12.1994г. По НОХД № 24/1994г. на РС Търговище за извършено в периода 02.08.1993г. – 17.11.1993г. престъпление по чл. 195,  ал. 1, т. 3, 4 и 7, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, при първоначален общ режим. 

На основание чл. 68 от НК е приведено в изпълнение  наложеното му с присъда № 43 / 11.03.1992г. на Военен съд Варна наказание  „лишаване от свобода“ за срок от  десет месеца. 

2. С влязла в сила на  05.01.1996г. присъда № 364 / 21.12.1995г.  по НОХД № 320/1994г. на РС Нова Загора за извършено в периода м. март 1992г. – м. юни 1994г. престъпление по чл. 197 ал. 1 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложено изпитателен срок от пет години.  

3. С влязла в сила на 23.06.1997г. присъда по НОХД № 3363 / 96г. на РС София за извършено в периода 21.09.1996г. – 07.10.1996г. престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4 , вр. чл. 194, ал. 1вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК е присъединено изтърпяването на наложеното наказание  по влязла в сила на 05.01.1996г. присъда № 364 / 21.12.1995г.  по НОХД № 320 / 94г. на РС Нова Загора от две години лишаване от свобода.

4. С влязла в сила на 24.04.2008г. Присъда № 27 / 08. 11.2008г. по НОХД № 336/2007г. по описа на ОС Сливен за извършено в периода 01.01. до 30.05.2004г. престъпление по чл. 255 ал. 1/стар/, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и за извършено в периода 23.01. до 30.05.2004г. престъпление по чл. 316 вр. с чл. 309 ал. 1, вр. чл. 26 от НК, за които му е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца при първоначален строг режим и глоба в размер на 200 лева. 

С влязло в сила на 29.12.2009г. протоколно определение от 21.12.2009г. по ЧНД № 330/2009г. на ОС Бургас, осъденият  Г. е освободен условно предсрочно, с изпитателен срок седем месеца и двадесет и четири дни.

Освободен е условно предсрочно от Затвора Бургас на 21.12.2009г. с изпитателен срок седем  месеца и 26 дни.

5. С влязло в сила на 09.10.2012г. споразумение по НОХД № 332/2012г.  по описа на ОС Сливен за извършено на 14.02.2012г. престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 3, вр. ал. 2, т. 2 и т. 5, вр. ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание  „лишаване от свобода“ за срок от три години, при първоначален строг режим. 

Наказанието е изтърпяно на 04.09.2014г. /Удостоверение № 474/2012год., изд. от затвора гр. Бургас/.

Към 05.01.2018г. в Съдебно – изпълнителна служба при РС – гр. Нова Загора срещу Г. няма  образувани изпълнителни дела по описа на службата /удостоверение изх. № 46 / 05.01.2018г./.

Към 04.01.2018г. срещу него няма обвинения по неприключени наказателни производства – видно от удостоверение изх. № 31 / 2018г. от 05.01.2018г., изд. от РП – Нова Загора. От удостоверение вх. № 130 / 2018г. от 09.01.2018г., изд. от ОП – Сливен е видно, че към 08.01.2018г. срещу Г. няма обвинения по неприключени наказателни производства.

При направена справка в деловодството на РС – Нова Загора на 10.04.2018г. е установено, че в периода 09.12.2012г. до 02.04.2018г. няма образувани граждански дела с ответник Г.Д.Г.  и ищци С.С.С. и К.К.К. /последните двама – пострадали от престъплението, за което Г. е осъден по НОХД № 332 8 2012г. на СлОС/. За същия период в СлОС има образувани две граждански дела с посочените страни /гр. д. № 723/2012 г. и гр.д. № 325/2011 г./, като по отношение на Г. са прекратени поради оттегляне на исковите молби.

Видно от изготвената характеристична справка от Кмета на с. Радево, общ. Нова Загора, Г. е живял с родителите си в същото село. След изтърпяване на присъда /без да е уточнено коя от всички, описани  по – горе/живял при брат си в гр. Нова Загора, който му осигурил  жилище и средства за преживяване докато започне работа. Г. има дъщеричка, която живее при майка си, като той й изпраща финансови средства, нужни за отглеждането й. От близо три години живее и работи в Германия.

Според изпратената справка изх. № С180020 -178-0009619 / 11.04.2018г. от ТД на НАП – Бургас, офис Сливен, срещу Г.Д.Г. има образувано изпълнително дело № 707 / 2011г. по описа на ТД  на НАП – Бургас, офис Сливен за задължения по НОХД № 336 / 2007г. на СлОС и към 11.04.2018г. задължението не е изплатено.

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява по категоричен начин от анализа на събраните по делото писмени доказателства, неоспорени и безпротиворечиви.

Въз основа на по-горе изложените констатации съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Молбата на Г.Д.Г. за съдебна реабилитация е неоснователна. Не са налице всички едновременно изискуеми предпоставки, визирани в чл. 87 ал.1 от НК, за съдебно реабилитиране на молителя относно подробно описаните по – горе осъждания. Реабилитацията е правен институт, който засяга и се разпростира върху юридическия статус на личността като цяло и в този смисъл не е възможно да настъпи реабилитация само за едно престъпление, а за други – не /Решение № 216 / 04.06.2015г. по н. д. № 647/2015г., I н. о. ВКС/. Съгласно цитираната законова разпоредба на чл. 87, ал. 1 от НК, извън случаите на чл. 86 от НК, регламентиращ реабилитацията по право (а разпоредбата на чл. 86 от НК е неприложима в настоящия казус), всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, ако е имал добро поведение и е възстановил причинените вреди при умишлените престъпления. В случая Г. не е изплатил задължението си по НОХД № 336 / 2007г. на СлОС /видно от писмо изх. № № С180020-178-0009619 / 11.04.2018г. от ТД на НАП – Бургас, офис Сливен/. Възстановяването на вредите, резултат от престъпната дейност, е условие за допускане на съдебна реабилитация, като това важи както за съставомерните имуществени вреди, така и за неимуществените. Според разпоредбата на чл. 87, ал. 2 от НК, по изключение съдебната реабилитация е допустима, ако осъденият не е възстановил  причинените вреди, само ако е имал уважителни  причини за това, но такива в случая не са посочени, респ. доказани.

Неоснователно е възражението на процесуалния  представител на молителя, че липсвали данни кога е заведено изпълнителното дело в ТД на НАП – Бургас, офис Сливен и кога е последното изпълнително действие по отношение на молителя с оглед изтичане на пет годишен давностен срок. В случая условието на закона е осъденият да е възстановил причинените от умишлено престъпление вреди, а не дали е налице възможност за събирането им по принудителен ред. Основен принцип в правото е, че никой не може да черпи права от неправомерното си поведение.

Липсата на което и да е условие от визираните в чл.87 ал.1 НК обуславя неоснователността на подадената молба.

След като не са налице едновременно всички изискуеми предпоставки, визирани в чл. 87 от НК съдът не може да допусне съдебна реабилитация за осъжданията на Г.Д.Г. с влезли в сила присъди по НОХД № 24/1994г. на РС Търговище;  по НОХД № 320/1994г. на РС Нова Загора; по НОХД № 3363 / 96г. на РС София; по НОХД № 336/2007г. на ОС Сливен и по НОХД № 332/2012г.  на ОС Сливен и отхвърли молбата му като неоснователна. 

Ръководен от изложените съображения, съдът постанови определението си.

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                      ЧЛЕН: