О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  29

Гр.Сливен, 26.03.2018г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

ЧЛЕН: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА    

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: В.И.Щ.М.А.П.     

                        

          при секретаря Елена Христова и с участието на Зам.окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 129 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

На основание чл. 450 от НПК, вр. чл. 38а, ал. 3 от НК, Сливенският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАМЕНЯ наложеното на осъдената Г.М.Д. – родена на ***г***, ЕГН ********** с присъда № 34/13.09.2000г., постановена по НОХД № 34/2000г. по описа на Военен съд - Варна, потв.  с решение №235 / 30.01.2001г. по ВНОХД № 239 / 2000г. на военно – апелативен съд - София, потв. с решение № 277 / 16.07.2001г. на ВКС на РБългария наказание "ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР"с наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ.

На основание чл. 38а, ал.5 от НК ЗАЧИТА изтърпяното до настоящия момент - 26.03.2018г. наказание 20 години 2 месеца и 16 дни "доживотен затвор" за "лишаване от свобода".

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Бургас.

 Препис от настоящото определение след влизането му в сила ДА СЕ ИЗПРАТИ на Началника на Затвора - Сливен, на Окръжна прокуратура – Сливен и на Бюро съдимост при РС - Мадан.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                  ЧЛЕН:

 

 

                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

МОТИВИ: Производството е по реда на чл. 449 и сл. от НПК.

Образувано е по предложение на Началника на Затвора – Сливен с правно основание чл.449, изр. 1, пр. 2 от НПК, вр. чл. 38а, ал. 3 от НК за замяна на наложеното на осъдената Г.М.Д. с влязла в сила присъда № 34 / 13.09.2000г. по НОХД № 34/2000г. на Военен съд – Варна наказание „Доживотен затвор“ с наказание „Лишаване от свобода“. Към предложението са приложени писмени доказателства, а именно оценка за осъден правонарушител и план за изпълнение на присъдата, становище на зам. началник „РНОД“, становище на началник сектор „СДВР“, психологическо становище от инспектор „Психолог“, както и затворническото досие на осъденото лице.

В съдебно заседание Началника на Затвора – Сливен представя актуална справка за изтърпяната част от наказанието „доживотен затвор“. Поддържа предложението и пледира за уважаването му.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен изразява становище, че предложението е основателно и следва да се уважи. Счита, че са налице материалноправните предпоставки  за замяна на наказанието „доживотен затвор“ с наказание „лишаване от свобода“.

Осъдената Д. в съдебно заседание моли съда да уважи направеното предложение. Твърди, че е осъзнала извършеното, че е променила вижданията си. Моли да й бъде предоставен шанс да докаже че може да бъде полезна  на себе си, на близките си и на обществото.

Съдът, след преценката на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Осъдената Г.М.Д. е на 48 години, българска гражданка,  със средно образование, разведена.  Постъпва в затвора - Сливен на 18.12.1997г. като обвиняема. Преди това от 14.05.1997г. е с мярка за неотклонение задържане под стража в Ареста на ОСС – Варна. От 14.05.1997г. до 10.01.1998г. е изтърпяла наложеното й с  присъда № 58А/28.11.1996г. по НОХД № 132/96г. на Окръжен съд - Кюстендил,   наказание лишаване от за срок от  8 месеца, за престъпления по чл. 279, ал. 1 от НК и по чл. 318 от НК. От 10.01.1998г. търпи наложеното й с присъда № 34/13.09.2000г. по НОХД № 34/2000г. на Варненски военен съд, потв.  с решение №235 / 30.01.2001г. по ВНОХД № 239 / 2000г. на военно – апелативен съд - София, потв. с решение № 277 / 16.07.2001г. на ВКС на РБългария наказание „доживотен затвор“ за престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2 от НК. Към 26.03.2018г. е изтърпяла фактически 20 години 2 месеца 16 дни.

В първоначалния етап от изтърпяване на наказанието при осъдената Д. е установена затруднена адаптация, характеризираща се с епизодични участия в конфликтни ситуации с други осъдени, включително физическа агресия, декларирани откази от храна. От 02.08.2001г. е настанена в самостоятелно жилищно помещение в обособено отделение за изтърпяващи наказание „доживотен затвор”. В резултат на специализираната индивидуална работа, прилаганите педагогически и дисциплинарни мерки, се наблюдава постепенна положителна промяна в поведението. Постигнатият напредък е дал основание на 25.08.2006г. за настаняване в общи помещения с останалите лишени от свобода. Преходът към новата среда - от условия на изолация към съвместно съжителство се характеризира с временна неустойчивост в поведението - регистрирани са дисциплинарни нарушения, свързани с нарушение на правила и изисквания; конфликти по местоживеене, с проява на агресия. Дисциплинарните прояви са санкционирани, съгласно действащата към момента нормативна уредба. Последното й наложено дисциплинарно наказание на 13.08.2013г. е заличено през месец юни 2014 г. на основание чл. 98, ал.1, т.2 от ЗИНЗС. Постепенно осъдената се адаптира към груповия живот, негативните прояви са редуцирани. Трайната положителна промяна в поведението и нагласите се изразява в спазване на режимните изисквания, на установените ред и дисциплина, както на работното място, така и в общността; сътрудничество при поправителното въздействие, стимулирано многократно съгласно ЗИНЗС - след настаняване в общите помещения е награждавана общо 32 пъти за положителни резултати. Преодоляна е първоначалната нестабилност и участие в конфликти с други осъдени. Постепенно Д. заема все по - категорична позиция при решаване на конфликтни ситуации, проявява критичност към нарушителите. Постепенно успява да изгради авторитет сред осъдените и през м. февруари 2009г. е избрана за член на Груповия съвет - отговорник на секция „Ред и дисциплина”. Отговорно се отнася към възложените задачи. Оказва съдействие и на останалите членове на груповия съвет, сътрудничи на персонала за разрешаване на конфликтни ситуации. От месец април 2017г. е избрана за отговорник на Груповия съвет. Съдейства активно и съвестно на служителите като се стреми да оказва положително въздействие над други осъдени и да взема отношение по организационни и дисциплинарни въпроси, касаещи лица от групата. Проявява инициативност при организиране на съдържателни дейности през свободното време на осъдените. Поетапно са преодолени елементите на импулсивност и склонност към нарушаване на правила.

В периода на първоначалната адаптация осъдената Д. е отказала полагане на труд - от 25.10.2004г. до 02.05.2006г. След това  и до настоящия момент е трудово ангажирана. Работи на различни обекти - Шивашки цех, Изделия за декорация, като винаги се отличава с прецизност и активност. От 28.11.2016г. е устроена на работа на домакински щат „Отчетник книгохранилище и работник пералня”. Съвестно и отговорно изпълнява задълженията си и поставените задачи. Няма нарушения на трудовата дисциплина. С високо ниво на самоорганизация, като полага усилия в поддържането на хигиенното състояние на работното място. Активно се включва в полагане и на доброволен труд при необходимост - като фризьор за подстригване през почивни дни по график на всички лишени от свобода, поддържане на цветни алеи, изработване на сценични декори и шивашки изделия за жилищни помещения на осъдените. От месец август 2017г. полага доброволен труд по поддържане на хигиенното състояние в компютърна зала на затвора. Осъзнала е общественополезното въздействие на труда и положителното му влияние върху собственото й развитие.

В периода месец август-месец октомври 2015г. завършва професионално обучение по професията „фризьорство“. През целия период на пребиваване в затвора активно участва в група за занимания по готварство, спорт и полагане грижи за земеделски култури; в клубове но интереси; в самодейни сценични изяви по повод празнични чествания. Успешно завършва програма “Умения за мислене“ и тренинг “Личностно саморазвитие“.

В периода на изтърпяване на наказанието са извършени общо 9 /девет/ оценки на правонарушителя - една първоначална и осем последващи, като прегледът на оценките и сравняването на резултатите показват, че рискът от рецидив е намален от среден в нисък, съответно от 72 т. на 19 т., което демонстрира трайната положителната промяна в поведението, мисленето и нагласите на осъдената Д.. В хода на поправителното въздействие, са преодолени проблемите зони фиксирани чрез първоначалния скрининг на специализираните изследвания - импулсивност, агресивност, емоционална неустойчивост и др. Осъдената демонстрира осъзната самокритичност по отношение вината за извършеното престъпление и допуснатите грешки в поведението и мисленето си.

Въз  основа  на  изложените  фактически  обстоятелства,  съдът  направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предложението на Началника на Затвора – гр. Сливен е основателно и следва да се уважи. Разпоредбата на чл. 38а, ал. 3 от НК предвижда възможност наложеното наказание "доживотен затвор" да бъде заменено с наказание "лишаване от свобода" за срок от 30 години, ако осъденият е изтърпял не по-малко от 20 години. Тази абсолютна материална предпоставка в случая е налице. С въвеждането на института "замяна на наказанието Доживотен затвор с Лишаване от свобода", законодателят е изразил виждането си, че осъдените на доживотен затвор след изминаването на продължителен период от време - минимум 20 години, през който са показали че се поправят, следва да получат възможност за замяната на това тежко наказание с по-леко, каквото е лишаването от свобода. Такова е и схващането на ЕСПЧ, който в редица свои решения е приел, че държавите - членки трябва да предоставят някаква надежда, макар отдалечена във времето и илюзорна, на лицата с наложено наказание доживотен затвор, че ще върнат свободата си.

Поради липсата на изрично предвидени предпоставки в закона за допускане на замяната на наказанието "доживотен затвор" с наказание "лишаване от свобода", съдът прие, че преценката следа да се направи въз основа на данните, съдържащи се в досието и след анализ на цялостното поведение на осъдената, през времето на изпълнение на наказанието.  

С оглед на посочените по-горе обстоятелства, характеризиращи поведението на осъдената Д. в условията на затвора, отразени както в справката по системата за оценка на осъден правонарушител, така и в плана за изпълнение на присъдата, съдът стигна до извода, че тя е дала доказателства за своето поправяне, което е трайно и необратимо, поради което продължаване на наказанието "доживотен затвор" би било нехуманно и не би постигнало предвидените в закона цели. Резултатите от направените изследвания като оценка на риска, становищата на различни представители на затворническата администрация, както и експертното психологично становище сочат на категоричния извод за трайна положителна промяна в поведението на осъдената, изразена в снижен риск от рецидив и вреди; системна трудова ангажираност; повишаване на професионалните умения; множеството награди; редуцирани криминогенни  фактори в профила й; осъзнаване на вина и критичност към противоправно поведение. Това обосновава категоричния извод, че на осъдената Д.  следва да бъде дадена възможност да докаже, че се е поправила и че целите по чл. 36 от НК могат да бъдат постигнати, като наказанието "доживотен затвор" се замени с наказание "лишаване от свобода" за срок от 30 години. Предвид изложеното съдът замени наложеното на осъдената Г.М.Д. с присъда № 34/13.09.2000г., постановена по НОХД № 34/2000г. по описа на Военен съд - Варна, потв.  с решение №235 / 30.01.2001г. по ВНОХД № 239 / 2000г. на военно – апелативен съд - София, потв. с решение № 277 / 16.07.2001г. на ВКС на РБългария наказание "доживотен затвор"с наказание "лишаване от свобода" за срок от тридесет години.

На основание чл. 38а, ал. 5 от НК съдът  зачете изтърпяното наказание "доживотен затвор"   за  "лишаване от свобода". Макар и различни по вид, двете наказания са еднородни, и двете по същество представляват "лишаване от свобода", само че едното е фиксирано в брой календарни дни, месеци и години, а другото - до края на живота. 

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови определението си.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕН: