П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 24.04.2018г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

          при участието на секретар Елена Христова и зам.окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи на разглеждане ЧНД № 167 по описа за 2018 година, докладвано от съдия М.Йорданова.

 

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява зам.окръжният прокурор Гангалов.

Осъденият В.И.С., редовно призован, се явява лично.

Явява се адв.Г., определен за осъществяване на правна помощ на осъдения С. *** с уведомително писмо изх.№ 280/2018 от 05.04.2018г.

ОСЪДЕНИЯТ С.: Съгласен съм да ми бъде назначен за служебен защитник, определения от АК – Сливен, адв.Г., нямам упълномощен такъв.

Съдът намира, че следва да назначи на осъденото лице В.И.С. служебен защитник, определен от председателя на АК Сливен, с оглед обстоятелството, че същият към настоящия момент изтърпява наказание Лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас. Ето защо и на основание чл.94 ал.1 т.6 предл.2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв.Х.П.Г., АК – Сливен, за служебен защитник на осъденото лице В.И.С., по настоящото ЧНД № 167/2018г. на СлОС, определен с писмо изх.№ 280/2018 от 05.04.2018г. на Председателя на АК – Сливен.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Моля да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ С.: Да се даде ход на делото.

          Съдът счита, че няма процесуални и материални правни пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по молба на осъденото лице В.И.С., с искане на основание чл.27 ал.1 от НК да бъдат присъединени влезлите в сила две присъди по НОХД № 493/2015г. и НОХД № 647/2017г., и двете по описа на СлОС, и да бъде определено едно общо наказание по отношение на него.

Съдът констатира, че по делото е изискан и приложен Бюлетин за съдимост на осъдения С.. Същият следва да бъде приет и приобщен към доказателствения материал по делото. Отделно от това са изискани и постъпили преписи от цитираните актове, а именно актовете на съда по НОХД № 493/2015г. и НОХД № 647/2017г. и двете на СлОС, както и протоколно определение от 18.12.2017г. по ЧНД № 676/2017г. по описа на СлОС.  Посочените писмени доказателства са относими към настоящото дело, съдът намира, че следва да ги приеме и приобщи, с оглед на което и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото Бюлетин за съдимост на осъдения В.И.С. и влезли в сила актове на съда по НОХД № 493/2015г., по НОХД № 647/2017г. и по ЧНД 676/2017г., и трите по описа на СлОС.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на други доказателства.

АДВ.Г.: Нямам доказателствени искания.

ОСЪДЕНИЯТ С.: Нямам искания.

Съдът, с оглед становището на страните, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

АДВ.Г.: В процедурата, в която сме и след като се запознах вчера с материалите по делото, като адвокат би трябвало да поддържам становището на моя подзащитен за приложението на чл.27 от НК. Въпреки това виждам, че деянието по второто осъждане е извършено във времето на изпитателния срок на първото осъждане. В този смисъл чл.27 от НК няма как да бъде приложен.

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо председател, настоящото наказателно производство е образувано по молба на л.св.С., съдържаща искане за определяне на общо наказание измежду наказанията по НОХД № 493/2015г. на ОС – Сливен и това по НОХД № 647/2017г. на ОС – Сливен, с което искане е мотивирана приложимост на разпоредбата на чл.27 от НК. Считам, че така направеното искане е неоснователно, тъй като по отношение на деянията на С., по посочените наказателни дела, не е приложима разпоредбата нито на чл.23 ал.1 от НК, нито на чл.27 от НК. Постановено е, че деянието по НОХД № 647/2017г. на ОС – Сливен е извършено в изпитателния срок на наложеното му наказание 2г. Лишаване от свобода по НОХД № 493/2015г. и в този смисъл са били налице материално-правните предпоставки по чл.68 ал.1 от НК, и именно поради наличието на тези материално-правни предпоставки и по повод на предложение на ОП – Сливен до ОС – Сливен, с протоколно определение от 18.12.2017г. по ЧНД № 676/2017г. на ОС – Сливен, е постановено, на основание чл.68 ал.1 от НК, привеждането в изпълнение на наложеното на С. наказание 2г. Лишаване от свобода по НОХД № 493/2015г. на ОС – Сливен, като е постановено същото да бъде изтърпяно при първоначален Строг режим. В тази връзка и на посочените основания считам, че молбата на С. е неоснователна и предлагам да я оставите без уважение.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения С..

ОСЪДЕНИЯТ С.: Нямам какво да кажа.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения С..

ОСЪДЕНИЯТ С.: Аз исках да стане общо наказанието и да лежа едно наказание.

 

          Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

          Съдът, след тайно съвещание, за да се произнесе, съобрази следното:

          Въз основа на събраните по делото доказателства и изложените от страните доводи и съображения, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

С протоколно определение от 16.11.2015г. е одобрено споразумение по НОХД № 493/2015г. по описа на ОС Сливен, влязло в сила на 16.11.2015г., като В.И.С. е осъден за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.1 и 4 от НК, извършено на 09.05.2015г., и за престъпление по чл.354а ал.1 изр.2, вр. изр.1 предл.4 от НК, извършено на 09.05.2015г., като на основание чл.23 ал.1 от НК му е определено едно общо наказание Лишаване от свобода за срок от 2 години, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 4 години.

С протоколно определение от 28.11.2017г. е одобрено споразумение по НОХД № 647/2017г. по описа на ОС Сливен, влязло в сила на 28.11.2017г., като В.И.С. е осъден за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.1 и 4 от НК, извършено на 06.07.2017г., и за престъпление по чл.354а ал.1 изр.2, предл.1 и 3, вр. изр.1 предл.4 от НК, извършено на 06.07.2017г., като на основание чл.23 ал.1 от НК му е определено едно общо наказание Лишаване от свобода за срок от 1 година и 10 месеца, което да изтърпи при първоначален Строг режим. На основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното общо наказание е приспаднато времето, през което С. е бил задържан, считано от 07.07.2017г. до влизане в сила на споразумението.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

В.И.С. е осъден на 2 години Лишаване от свобода, което е отложено с изпитателен срок от 4 години по НОХД № 493/2015г. по описа на СлОС, а по НОХД № 647/2017г. по описа на СлОС – на 1 година и 10 месеца Лишаване от свобода при първоначален Строг режим. Деянията по  НОХД № 647/2017г. на СлОС са извършени на 06.07.2017г., т.е. в изпитателния срок по предходното му осъждане по НОХД № 493/2015г. на СлОС /определеният изпитателен срок е четири години, считано от 16.11.2015г., т.е. до 16.11.2019г./. Съобразявайки изложеното с протоколно определение от 18.12.2017г. по ЧНД № 676/2017г., на основание чл.68 ал.1 от НК, СлОС е привел в изпълнение наложеното на В.С. наказание по НОХД № 493/2015г. на СлОС, а именно две години Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален Строг режим. Определението е влязло в сила на 03.01.2018г. и приведеното с определението наказание се търпи отделно от наложеното наказание по НОХД № 647/2017г. по описа на ОС Сливен.  

По този начин наказанието, наложено на В.С. по НОХД № 493/2015г. на СлРС, е активирано на основание чл.68 ал.1 от НК. Изхождайки от Постановление № 2/1970г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление № 6/1983г. и Постановление № 7/1987г., разпоредбите на чл.27 ал.1 и 2 от НК не се прилагат относно условни присъди, които подлежат на изпълнение, макар лицето да е осъдено повторно. В тези случаи се прилагат специалните разпоредби на чл.68 от НК и общо наказание не се определя. Отложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието се изтърпяват отделно.

Съобразявайки изложените аргументи съдът намира, че молбата на осъдения В.И.С. е неоснователна, тъй като общите разпоредби на чл.27 от НК не се прилагат тогава, когато е приложена специалната разпоредба на чл.68 от НК и второто деяние на осъдения С. е извършено в изпитателния срок на предходното му условно осъждане. Изхождайки от това съдът счита, че молбата на осъдения В.С. следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

          Поради изложените съображения и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения В.И.С., ЕГН **********, за присъединяване и определяне на едно общо наказание по наложените му наказания по НОХД № 493/2015г. и по НОХД № 647/2017г., двете по описа на ОС Сливен, като неоснователна.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от днес пред Бургаския апелативен съд.

Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на Окръжна прокуратура – гр.Сливен и Централно бюро за съдимост към Министерство на правосъдието.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:10 часа.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                          

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: