П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 21 май 2018г.

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА               

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Щ.М.П.Р.

 

при участието на секретар Пенка Спасова и зам.окръжен прокурор В. ГАНГАЛОВ  сложи за разглеждане ЧНД № 168 по описа за 2018г., докладвано от Председателя.

 

         На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

         За вносителя Председателя на Пробационен съвет към РС „ИН“ Сливен „Пробационна служба“ звено Нова Загора, редовно призован, се явява инспектор Ц.Ц..

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява зам.окръжен прокурор В. Гангалов.

Осъденото лице Н.М.Б., нередовно призован, не се явява.

Съдът КОНСТАТИРА, че в изпълнение на негово определение от предходно с.з. по делото е постъпила докладна записка от РУ Нова Загора, от която е видно, че лицето Н.М.Б. е обявен за ОДИ с телеграма № 47848/27.12.2016г. с мярка „Установяване на адрес”. В докладната записка е посочено, че от проведените оперативно-издирвателни мероприятия до момента Б. не е издирен и е придобита информация, че лицето се укрива в Република Италия, като до настоящия момент не е получена информация за точното му местонахождение. Посочено е, че до настоящия момент за лицето има данни за регистрирано излизане от България на 12.12.2016г. през ГКПП Калотина шосе.

 

Г-н Ц.: Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.2 от НПК.

 

Съдът НАМИРА, че са налице основания за разглеждане на делото в отсъствие на осъденото лице. Съгласно разпоредбата на чл.452 ал.2 от НПК, участието на осъденото лице в това производство е задължително, освен в случаите по чл.269 ал.3 от НПК, какъвто е настоящия случай. С оглед на предприетите от съда действия по издирване на лицето и цитираната по-горе докладна записка от полицейски служител е видно, че лицето Н.М.Б. е обявен за ОДИ и към настоящият момент няма резултат от издирването. Същият към настоящият момент не е намерен на посочения от него адрес и е променил същия без да уведоми съответния орган. Поради тези съображения съдът счита, че следва да бъде даден ход на делото в отсъствието на лицето.

Тъй като следва да бъде даден ход на делото в отсъствие на лицето и същото да се разгледа задочно, следва да бъде назначен служебен защитник на осъденото лице, предвид хипотезата на чл.94 ал.1 т.8 от НПК. Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв.В.К. *** за служебен защитник на осъденото лице Н.М.Б., определен с писмо изх.№ 289/2018 от 13.04.2018г. на Председателя на АК – Сливен.

Адвокат К. се явява в съдебно заседание.

 

АДВ.К.: Не възразявам да се даде ход на делото. Своевременно съм запознат с материалите по делото.

 

         Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД на същото и го докладва.

Производството е образувано по предложение на Председателя на Пробационен съвет към РС „ИН“ Сливен „Пробационна служба“ звено Нова Загора с искане да бъде заменена изцяло неизтърпяната част от наложеното на осъдения Н.М.Б. наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”. Към предложеното са приложени писмени доказателства, включително справка за изтърпяната и неизтърпяната част от наказанието „Пробация”. Изискана е от съда и е представена справка за съдимост на лицето и справка от ОДМВР Сливен в АИФ на МВР за задгранични пътувания на Б.. Представена е и докладна записка рег. № 306р-8419/21.05.20187г. на РУ Нова Загора.

        

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приемат представените такива, както и служебно изисканата справка за съдимост, справка в АИФ на МВР за задгранични пътувания на Б. и докладна записка рег. № 306р-8419/21.05.20187г. на РУ Нова Загора.

 

Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал представените заедно с предложението писмени доказателства, описани подробно в него, включително и изисканата от съда справка за съдимост, справка в АИФ на МВР за задгранични пътувания на Б. и докладна записка рег. № 306р-8419/21.05.20187г. на РУ Нова Загора, поради което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото представените заедно с предложението на Председателя на Пробационния съвет писмени доказателства, изброени в самото предложение, справка за съдимост на Н.М.Б., справка в АИФ на МВР за задгранични пътувания на Б. и докладна записка рег. № 306р-8419/21.05.20187г. на РУ Нова Загора.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

         С оглед становищата на страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, не се налага събирането на други доказателства, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

         ДАВА ХОД

П О    С Ъ Щ Е С Т В О

 

 

Г-н Ц.: Уважаема госпожо председател, уважаеми съдебни заседатели, поддържам така направеното предложение за замяна на неизтърпяната част от наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода” в съотношение, предвидено в закона.

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо председател, уважаеми съдебни заседатели, считам, че предложението на председателя на Пробационния съвет към ПС  Сливен,  звено Нова Загора е основателно и предлагам, поради наличието на материално-правните предпоставки по чл.43а от НК, а именно виновно неизпълнение на наложеното наказание „пробация” от страна на осъдения Н.М.Б., без наличието на основателна причина за това, да замените неизтърпяната част от наложеното му наказание „пробация” с наказание „лишаване от свобода” в съотношението по чл.43а  т.2 от НК, което наказание на основание на чл.57 ал.1 т.2 б.”б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

 

АДВ.К.: Уважаема госпожо председател, уважаеми съдебни заседатели, от името на подзащитния ми моля да му бъде даден още един  шанс да изтърпи наложеното му наказание от РС Нова Загора или да му се наложи друга пробационна мярка, например 2 години с повече пробационни мерки.

 

         Съдът се оттегли на съвещание.

         Съдът, след тайно съвещание и като прецени доказателствата по делото, и взе предвид становището на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

С одобрено от съда споразумение № 13/29.01.2018г. по НОХД № 88/2018г. на РС гр.Нова Загора, Н.М.Б. е признат за виновен за престъпление по чл.345 ал.1 предл.1 от НК и му е наложено наказание „Пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” два пъти седмично за срок от осем месеца и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца.

Наказанието „Пробация” осъденият Б. е започнал да търпи на 08.02.2018г., когато е подписал протокол за права и задължения на осъденото лице рег.№ 445 от същата дата.

Осъденият Б. е изпълнявал първата пробационна мярка до 22.02.2018г., видно от графика за регистрация, след което виновно преустановява изпълнението й.

По отношение на втората задължителна пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“, осъденият Б. е провел една среща с пробационен служител – инспектор Ц.Ц. на 08.02.2018г., видно от графика за провеждане на срещи. Осъденият е запознат срещу подпис за следващата дата, на която е следвало да се яви, а именно 26.02.2018г., но лицето след 08.02.2018г. не се е явявало пред пробационен служител, видно от графика за провеждане на срещи с осъдения на пробация.

В хода на настоящото производство също бяха предприети действия от страна на съда за установяване на местонахождението на лицето, същият бе обявен за ОДИ, но и към настоящият момент не е намерен на посочения от него адрес и е променил същия без да уведоми съответния орган, като по този начин местонахождението му не е установено и той не е издирен.

Към момента на преустановяване на изпълнението на пробационните мерки е налице остатък от наказанието „Пробация” в размер на седем месеца и петнадесет дни /справка от пробационен служител – инсп.Ц.Ц./.

         Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на председателя на Пробационния съвет при Пробационна служба, звено гр.Нова Загора за замяна изцяло на неизтърпяната част от наложеното на Н.М.Б. с цитираното по-горе споразумение наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода” е основателно и като такова следва да се уважи.

Видно от доказателствата по делото и от установеното от фактическа страна, Н.Б. самоволно и без наличие на уважителна причина е преустановил изпълнението на пробационните мерки, наложени му с одобреното споразумение на РС гр.Нова Загора. Нещо повече, той е напуснал местоживеенето си и към настоящият момент местонахождението му е неизвестно. Видно от представените по делото констативни протоколи, на 26.02.2018г. лицето не се явило за полагане на подпис за изпълнение на пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес“ /констативни протоколи №№ 30/28.02.2018г., 34/07.03.2018г., 37/09.03.2018г., 39/12.03.2018г., 43/14.03.2018г. и 48/19.03.2018г./ и за изпълнение на пробационната мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ /констативни протоколи №№ 31/28.02.2018г. и 43/14.03.2018г./.

Осъденият Б. не се явил за полагане на подпис и на 05.03.2018г., 08.03.2018г., 12.03.2018г.,15.03.2018г., като призовките за явяването му са връчвани на сестра му Ваня Миткова Балтаджиева. Осъденото лице не се явило в пробационната служба и за снемане на обяснения във връзка с неизпълнение на наложените му пробационни мерки. По този начин с протокол № 3/28.03.2018г. се е приело да се направи  предложение до СлОС за замяна на наложеното наказание „Пробация“ на Н.М.Б. с наказание „Лишаване от свобода“, на основание чл.43а т.2 от НК.

Съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.43а от НК за замяна на неизтърпяната част от наказанието „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”, предвид констатираната липса на основателни причини за неизпълнение на наложените на осъдения Б. пробационни мерки.

Доколкото е налице остатък в размер на 7 месеца и 15 дни, същият следва да бъде заменен с наказание „Лишаване от свобода” в размер на 3 месеца и 22 дни.

Неоснователно е наведеното от служебният защитник на осъдения Б., че следва да се наложи друга пробационна мярка на осъдения. Осъденото лице Б. не е открито на настоящият си адрес и след проведено от съда щателно издирване местоживеенето му в страната не е известно, а и видно от докладната записка Н.Б. е обявен за общодържавно издирване и от ОД МВР Видин с мярка „Принудително довеждане“. Видно от същата докладна, издирването на лицето продължава и към настоящия момент. Поради това и съобразявайки обстоятелството, че осъденият Б. не може да бъде установен и открит, то е безпредметно и неоснователно налагането на друга пробационна мярка спрямо осъдения. 

Предвид обстоятелството, че Н.М.Б. е осъждан  многократно и то предимно за престъпления против собствеността, като голяма част от тях е търпял ефективно и последно е изтърпял наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим до 07.07.2016г., а също така за постигане целите на наказанието и поправяне на осъдения, съдът намира, че следва така определеното му наказание от 3 месеца и 22 дни „Лишаване от свобода”, на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим. Следва да се отбележи, че с протоколно определение № 61/24.07.2013г. по ЧНД № 281/2013г. по описа на СлОС е било извършено заменяне на неизтърпяната част от наложеното със споразумение наказание „Пробация“ с наказание „Лишаване от свобода“. Това налага извода на съда,че осъденият Б. и друг път не е изпълнявал наложените му пробационни мерки без уважителни причини, поради което е била извършена тази замяна. Предвид това, а и видно от  протокола за права и задължения на осъдения по време на изпълнение на наложените пробационни мерки по НОХД № 88/2018г. по описа на НЗРС, Б. е бил запознат, че следва да изпълнява наложените му пробационни мерки, а при неизпълнение да посочи основателна причина за това.

         Поради изложеното и на основание чл.452 ал.1 от НПК, вр. чл.43а т.2 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на Н.М.Б., ЕГН **********, със споразумение № 13/29.01.2018г. по  НОХД № 88/2018г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора, наказание ПРОБАЦИЯ в размер на остатъка от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ с наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ДВА ДНИ, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

         Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския апелативен съд в седемдневен срок, считано от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ Началник РУ Нова Загора, че необходимостта от общодържавно издирване на осъдения Н.М.Б., ЕГН **********, е отпаднала.

         Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Пробационна служба, звено гр.Нова Загора, Окръжна прокуратура гр.Сливен, Районен съд гр.Нова Загора и Бюро съдимост при РС гр.Нова Загора.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

Заседанието се закри в 11.30 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: