О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр.Сливен, 16.04.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателна колегия, в закрито заседание на  шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Яница Ченалова ЧНД № 184 по описа на Сливенския окръжен съд за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал. 4 от НПК.

Образувано е по жалба на А.С.А., Й.С.А., Д.С.А. и С.С.А. – наследници на Й.А.А.– чрез пълномощника им адв. М.З. ***, срещу постановление от 27.03.2018 г. на Окръжна прокуратура гр. Сливен за прекратяване на наказателно производство по ДП № 161/17г. на РУ МВР – Нова Загора, вх. № 1160/2017г., пор. № 64/2017 г. на ОП – Сливен, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.115 от НК.

          В жалбата, по повод на която е образувано настоящото дело, са наведени доводи за необоснованост и незаконосъобразност на атакуваното постановление. Твърди се неизяснена фактическа обстановка и допуснати при разследването процесуални нарушения при разпита на свидетелите и непредявяване на разследването на наследниците на пострадалата. Акцентира се върху непълнота на доказателствата – експертното решение, на което се позовал прокурора в постановлението за прекратяване било отменено, а до момента нямало ново решение на ТЕЛК – Сливен по същество. Иска се отмяна на обжалваното постановление за прекратяване на досъдебното производство и връщане на делото за продължаване на следствените действия с указания по приложението на закона.

Съдът, след като се запозна с атакувания прокурорски акт, като взе предвид изложените в жалбата доводи, материалите приложени в досъдебното производство и като провери законосъобразността и обосноваността на атакуваното постановление в рамките на своите правомощия по чл.243, ал.5 от НПК, намира следното:

Предмет на проверка е постановление на ОП – Сливен за прекратяване на наказателно производство, водено срещу неизвестен извършител, за това, че на 13.03.2017г. в гр. Нова Загора умишлено е умъртвил Й.А.А.от гр. Нова Загора.

Жалбата е подадена от наследниците на пострадалата чрез упълномощен представител, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. 

Досъдебното производство № 161/2017г. по описа на РУ МВР – Нова Загора, вх. № 1160/2017 г., пор.№ 64/2017 г. по описа на ОП – Сливен е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 13.03.2017 г. в гр. Нова Загора, умишлено умъртвил Й.А.А.от гр. Нова Загора – престъпление по чл.115 НК.

С атакуваното в настоящото производство постановление от 27.03.2018 г. наказателното производство е прекратено от ОП – Сливен, като е прието, че няма извършено престъпление от общ характер, а смъртта на пострадалата е болестно обусловена. Позовавайки се на протокол № 5103-19-6/09.06.2017г. на ТП на НОИ – Сливен прокурорът е възприел извод за липса на установени нарушения при полагания от постр. Асенова труд. Заключено е, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер и делото е прекратено на основание чл.243, ал.1 т.1 вр. чл. 24, ал.1 т.1 от НПК.

Изводите на прокурора са незаконосъобразни и необосновани, а постановлението е издадено при неизяснена в цялост фактическа обстановка.

Основателно е възражението в жалбата, че не са изискани всички относими към казуса писмени документи. От приложеното на л.22 от досъдебното производство експертно решение на НЕЛК е видно, че е отменено решението на ТЕЛК и преписката е върната с указания за ново освидетелстване след като бъде изискан протокола за аутопсия на пострадалото лице. Според същото решение едва след съобразяване на протокола за аутопсия биха могли да се градят изводи за наличие или липса на причинна връзка между условията на труд и смъртта на лицето.

С писмо от 23.02.2018 г. /приложено на л.21 от ДП/ председателят на ТЕЛК – Сливен е изискал от разследващия орган аутопсионния протокол.

В отговор от 02.03.2018 г. разследващият полицай е уведомил председателя на ТЕЛК при МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – Сливен, че все още не е изготвена съдебномедицинската експертиза на труп от д-р Т.Ч., поради голямата натовареност на вещото лице. По същите съображения е отказано представянето на документа на ТЕЛК. В писмото е указано, че при приключване на разследването наследниците на пострадалата ще бъдат уведомени.

Съдебномедицинската експертиза на труп е постъпила по делото на 12.03.2018 г. От приложените по делото документи не се установява същата да е била изпратена на председателя на ТЕЛК при МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – Сливен, нито от последния да е било изискано новото решение на ТЕЛК относно наличието или липсата на причинна връзка между условията на труд и смъртта на пострадалата.

Отделно от това липсват доказателства пострадалите да са били уведомени за предявяване на разследването, с оглед правата им по чл.227 от НПК. Видно от материалите по делото А.С.А. дори не е бил разпитан като свидетел. Не са приложени доказателства същият да е търсен, но да не е намерен за целите на производството.

От протоколите за разпит на останалите наследници на пострадалата не е видно да им е било разяснено правото да им бъде предявено разследването, респ. изрично да са отказали участие в това процесуално действие. При тези обстоятелства за разследващия орган е било задължително да изпълни процедурата по чл.227 от НПК, да уведоми всеки от наследниците за правата му и определи дата и час за запознаване с материалите по делото, респ. да предостави възможност да бъдат коментирани доказателствените материали, да бъдат направени искания и възражения по реда на чл.229 от НПК.

Нарушенията на правата на пострадалите лица са довели до невъзможност прокурора да се запознае с тяхната позиция и искания и респ. да се произнесе по необходимостта от събиране на допълнителни доказателства.

Освен всичко гореизложено, след издаване на постановлението за прекратяване на наказателното производство, за същото не е уведомен един от наследниците на пострадалата – А.С.А..

С оглед на изложеното, съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа страна. Налага се провеждането на допълнително разследване, в хода на което да се установят обсъжданите по-горе обстоятелства, имащи значение за предмета на доказване. Необходимо е да се положат усилия за разпит на А.С.А., а при невъзможност такъв да бъде проведен, делото да се попълни със съответните доказателства, удостоверяващи причините за неизвършването на следственото действие. Наложително е да бъдат изискани всички писмени доказателства, имащи отношение към изясняване на въпроса дали смъртта на пострадалата има връзка с полагания от нея труд. Постановлението за прекратяване на наказателното производство се явява незаконосъобразно, а изводите на прокурора – необосновани. Изводът на прокурора за липса на престъпление се явява необоснован, тъй като е изграден въз основа на непълно проведено разследване. С прекратяване на наказателното производство, ОП – гр.Сливен е постановила незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен, а делото върнато за продължаване на разследването и изясняване на всички относими към предмета на доказване факти. Едва след установяване на всички фактически положения би могла да се обсъжда тезата за липса на престъпно деяние. След връщане на делото да се съблюдават нормите на процесуалния закон относно правата на пострадалите лица, като се гарантира и обезпечи тяхното надлежно и законосъобразно упражняване. При ново приключване на разследването, същото да се предяви по правилата на НПК, а при евентуално постановяване на акт по същество – същият да бъде надлежно съобщен на лицата, посочени в закона.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 243, ал.6, т.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  

             ОТМЕНЯ Постановление от 27.03.2018 г. на Окръжна прокуратура гр. Сливен за прекратяване на наказателно производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.115 от НК, като НЕОБОСНОВАНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          ВРЪЩА делото на ОП – Сливен, с указания да извърши посочените в мотивите към определението действия по разследването.

          Определението може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд – гр.Бургас, в  7-дневен  срок от съобщаването му.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: