П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  18.04.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

          при секретар Мария Тодорова и с участието на прокурор РУСИ РУСЕВ сложи за разглеждане ЧНД № 190 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Началникът на Затвора, гр. Сливен – г-н Й. Д.,  редовно призован, се явява лично.

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Русев.

Осъденото лице Л.К.А., редовно призована, се явява лично.

Съдът РАЗЯСНИ на осъденото лице правото да има защитник, вкл. служебен такъв.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ: Не желая да имам защитник в това производство. Ще се представлявам сама.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде  ход на делото.

 

Съдът НАМИРА, че няма законови пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по предложение на Началника на Затвора гр. Сливен за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода Л.К.А. от остатъка от наложеното й наказание лишаване от свобода. Предложениeто е с правно основание чл. 70 от НК, вр. чл. 437, ал. 1, т.2 от НПК.

Към предложението са приложени всички изискуеми от закона документи, а именно затворническото досие, система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания за отводи и по доказателствата.

Г-Н Д.: Представям актуална справка за остатъка към днешна дата на осъденото лице.

 

Съдът НАМИРА, че следва да приобщи към доказателствата по делото писмените такива представени с предложението, касаещи търпяното наказание “лишаване от свобода” от осъденото лице, цялото затворническо досие както и представените днес писмени доказателства.

Във връзка с изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото всички приложени към предложението и представени днес писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания.

 

НАМИРА делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ДАВА ХОД 

П О   С Ъ  Щ  Е С Т В О:

 

Г-н Д.: Поддържам предложениeто си от 12.04.2018 г. за условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода Л.К.А. на основание чл. 70 от НК, вр. чл. 437 ал.1 т.2 от НПК. Настоящото предложение се базира на кумулативно-наличните изисквания на закона, посочени в чл. 70 ал.1 от НК и доказателства за поправяне на лицето, съответно в чл. 439а ал.1 и ал.2 от НПК. От посочените доказателства обхващат целия период на изтърпяване на наказанието, досежно изискванията на чл. 70 от НК, е видно, че към днешното съдебно заседание л.св. Л.К.А. е изтърпяла повече от ½ от наложеното наказание и към днешна дата има остатък от двегодишната присъда лишаване от свобода, остатък на неизтърпяна част в размер на 3 месеца и 19 дни. Относно доказателствата, свързани с поправянето на лицето по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, считам, че е налице стабилна положителна линия в поведението, която се изразява в съзнателно спазване на реда и дисциплината и режимните изисквания. Спрямо същата не са констатирани нарушения и не са прилагани дисциплинарни наказания. Трайно е сътрудничеството в поправителното въздействие, същото е стимулирано съгласно изискванията на ЗИНЗС многократно. Съзнателно участва в трудова дейност, примерно поведение, активно сътрудничество при подготовка и провеждане на дейности по осмисляне на свободно време, както на ниво група, така и общите затворнически мероприятия. Установената положителна промяна е стимулирана съгласно изискванията на ЗИНЗС. Съгласно оценката на правонарушителя при годишния преглед на криминогенните фактори и профила на осъден показват постепенно снижаване на стойностите в оценката на риска от рецидив. В хода на поправителното въздействие са извършени общо три оценки, една първоначална при постъпване и две последващи. Сравнението показва намаляване на риска от рецидив, 3 срещу 27 точки и запазване в рамките на нисък риск от рецидив. Съгласно индивидуалния план за изпълнение на присъдата, планираните цели и дейности са съобразени с индивидуалния потенциал и мотивация за промяна на лишената от свобода А., също се изпълняват в планираните срокове и с необходимата ефективност. Наблюдава се осъзнаване на криминогенните фактори, стремеж към планиране на жизнена стратегия, основана на обществено приемливо поведение, чрез трудова заетост. Изпълнените цели обосновават преценката за траен и необратим процес на поправяне на осъдената.

В заключение, прегледът на доказателствата, регистриращи промяната, както и анализът на цялостното поведение по време на изтърпяване на наказанието показват, че е постигнато постепенно снижаване на стойностите на следените параметри, което доказва устойчивост на търсената промяна от пенитенциарната институция. Същата е с нагласа да води законосъобразен начин на живот. Налице е положителна промяна, удостоверяваща се от оценката на риска от рецидив, настъпилите помени в поведението и наличните защити от рецидив, а именно подкрепяща семейна среда и променени нагласи към правов ред, което считам за доказателства за поправяне на осъдената. Именно това ме мотивира да изготвя настоящото предложение на основание чл. 70 от НК, вр. чл. 437 ал.1 от НПК и предлагам да освободите лишената от свобода Л.К.А. от остатъка от изтърпяване на наложеното наказание с присъда № 82/30.08.2016 г. по НОХД № 1622/2016 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, изменена с решение № 44/14.02.2017 г., постановено по ВНОХД № 582/2016 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, изменено с решение № 99/28.04.2017 г. по н.д. № 354/2017 г. по описа на ВКС.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че по делото са събрани и са представени достатъчно доказателства, от които да се направи един безпротиворечив извод, че осъдената е поправила своето поведение, с което всъщност е изпълнен смисъла на наложеното й наказание. Тя изтърпява далеч над 1/2 от наложеното й наказание, както изисква НК, с което са налице законовите предпоставки за допускане на условното й предсрочно освобождаване, поради което моля да Вашето определение в тази насока, като й бъде определен изпитателен срок  в размер на неизтърпяната част от наказанието, изчислена към датата на влизане в сила на определението на съда. Считам, че за този срок не се налага възлагането й на работа с пробационен служител и налагане на пробационни мерки по смисъла на НК.

 

Съдът ДАВА право на лична защита  на  осъдената Л.К.А.: Подкрепям думите на г-н Д..

 ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдената Л.К.А.: Моля да се уважи предложението на Началника на затвора.

 

Съдът се ОТТЕГЛЯ на съвещание.

 

Съдът, след преценката на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

Лишената от свобода Л.К.А. търпи наказание 2 години “лишаване от свобода” при първоначален „общ“ режим, наложено с присъда № 82/30.08.2016 г. по НОХД № 1622/2016 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, изменена с решение № 44/14.02.2017 г. по ВНОХД № 582/2016 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, изменено с решение № 99/28.04.2017 г. по н.д. № 354/2017 г. по описа на ВКС. Присъдата е влязла в законна сила на 28.04.2017 г.

От предложението на Началника на Затвора – Сливен и от приложените по делото доказателства е видно, че към 12.04.2018 г. осъдената фактически е изтърпяла ДЕСЕТ месеца и ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ дни, от арест ЧЕТИРИ месеца и ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ дни и от работа са й зачетени ЧЕТИРИ месеца и ЕДИНАДЕСЕТ дни или общо осъдената е изтърпяла ЕДНА година ОСЕМ месеца и ЧЕТИРИ дни, като е налице остатък в размер на ТРИ месеца и ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ дни. Към днешна дата 18.04.2018 г. неизтърпеният остатък от наказанието “Лишаване от свобода” е в размер на ТРИ месеца и ДЕВЕТНАДЕСЕТ дни.

От наличните в затворническото досие документи, приобщени към доказателствения материал по делото и информацията, съдържаща се в предложението на Началника на Затвора – Сливен, се установява, че осъдената А. е постъпила в затвора на 19.05.2017 г. Наказанието “лишаване от свобода” търпяла първоначално в затворническо общежитие от открит тип. В хода на пенитенциарното третиране, правният статус на осъдената е променен, като със заповед № 64 от 18.12.2017г. на началника на затвора режимът е променен от общ с цел подкрепяне на показана тенденция за положително развитие.

По време на изтърпяване на наказанието осъдената показала съзнателно спазване на реда, дисциплината и режимните изисквания. Спрямо нея не били констатирани нарушения и не са налагани дисциплинарни наказания. Проявявала трайно сътрудничество при поправителното въздействие. Награждавана била многократно на основание чл.98, ал.1, т.1 и т.8 ЗИНЗС. Същата демонстрирала стабилизиране на нагласите за законосъобразно поведение. Установено е подобрение в уменията за определяне на факторите с отношение към престъплението – начин на живот и обкръжение, мисловни умения и поведение. Приложена е успешна стратегия за справяне – трудова ангажираност и дистанциране от проблемни лица, както и такива с потенциално негативно влияние.

В условията на затвора осъдената е назначена от 27.07.2017 г. на работа в обслужващата дейност към затвора – шофьор почасово при необходимост, а от 31.10.2017 г.- като санитар в отделение за бременни и майки с деца. Полагала доброволен труд за хигиенизиране на помещения и тревни площи на сграда на отдел „Държавен архив“ – Сливен. Освен това доброволно работила и на за облагородяване на цветна градина в общежитието.

В пенитенциарното заведение осъдената активно участвала в дейности по осмисляне на свободното време. Притежаваните от нея певчески умения и артистични наклонности спомогнали за участието й в театрална постановка „Резняка“, подготвена от осъдените от открит тип, в празничен спектакъл „Да бъдем по-добри“ по случай Коледа, , в празнично честване на 140 години от освобождението на България под надслов „В името на новото начало“, в конкурс за есе на тема „Ти българино, знай своя роден език“. Взела участие и във викторини и спортни изяви. Водила клуб „За всекиго по нещо – Галиматия”. Поела отговорността да бъде част екип, подпомагащ адаптацията на постъпила непълнолетна девойка в ЗООТ.

Съпоставянето на оценките по системата за оценка на осъден правонарушител показва снижаване на риска в границите на нисък риск от рецидив. Положителната промяна се удостоверява от понижаване на общата оценка от 33 на 27 точки. Администрацията при Затвора – Сливен е констатирала постигнат напредък с осъдената с оглед регистрирана промяна в начин на живот и обкръжение, мисловни умения и поведение, нагласи – подкрепящи фактори за социално приемливо поведение. В предложението на Началника на Затвора – Сливен се твърди липса на данни за утвърден криминален модел на поведение у А.. Според изготвената оценка в условията на свободен живот вероятността от извършване на нови закононарушения от осъдената е ниска. Към момента не е установен риск от вреди по отношение на индивида, останалите осъдени и персонала на затвора.

Съгласно индивидуалния план за изпълнение на присъдата, планираните цели и дейности са изпълнявани в срок и ефективно. Според администрацията на затвора, у осъдената е наблюдавано осъзнаване на криминогенните фактори, стремеж към планиране на жизнена стратегия, основана на обществено приемливо поведение чрез трудова заетост. Дадено е становище за траен и необратим процес на поправяне на осъдената, с оглед изпълнените цели.

Цялостното поведение на осъдената по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и регистрираните промени в посока снижаване стойностите на следените параметри, според администрацията на Затвора – Сливен, доказва устойчивост на желаната промяна, и удостоверява нагласата на осъдената да води законосъобразен начин на живот. Положителната промяна, настъпилите промени в поведението и наличните защити от рецидив /подкрепяща семейна среда и променени нагласи към правовия ред/, са преценени като доказателства за поправяне на осъдената.

         Въз основа на така установената фактическа страна, съдът направи следните прави изводи:

Предложението на Началника на Затвора – гр. Сливен е основателно и следва да се уважи. Налице са кумулативно предвидените в чл. 70, ал. 1 от НК изисквания за допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената А. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, възлизаща на три месеца и деветнадесет дни. Към настоящия момент осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание „лишаване от свобода” и тенденцията за спазване на добро поведение и позитивно отношение към труда дават основание да се приеме, че А. е доказала поправянето си. Против осъдената няма данни за образувани и висящи наказателни дела за други престъпления. Липсата на нарушения от страна на осъдената, получените награди, обстоятелството за системната й трудова заетост и ангажираност в дейности по осмисляне на свободното време, както и положителната нагласа, дават основание да се приеме, че А. е показала, че спазва установените правила. Констатираното добронамерено отношение на осъдената, позитивната личностова промяна и декларирания стремеж да води законосъобразен начин на живот след освобождаване от затвора следва да се отчетат като обстоятелства, обосноваващи извод за основателността на внесеното предложение за условно предсрочно освобождаване, тъй като са налице доказателства за поправянето на осъденото лице по смисъла на чл.439а от НПК. Такива са системното добро поведение, трудова ангажираност, участие в дейности за осмисляне на свободното време, ангажираност към обществено полезни дейности.

Съгласно чл. 70, ал. 6 от НК, при условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В съответствие с тази разпоредба, съдът намира, че следва да установи по отношение на осъдената изпитателен срок в размер на ТРИ месеца и ДВАНАДЕСЕТ дни, на колкото се равнява неизтърпения остатък към датата на изтичане на срока за обжалване на настоящото определение.

По изложените съображения, съдът намери, че следва да допусне условно предсрочно освобождаване на осъдената Л.А. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, като установи по отношение на осъдената изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието.

            Поради изложените съображения и на основание чл. 440 ал. 1 от НПК  във вр. с чл. 70 от НК, Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно лишената от свобода Л.К.А. с ЕГН **********, от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, наложено с влязла в сила на 28.04.2017 г. присъда № 82/30.08.2016 г. по НОХД № 1622/2016 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, изменена с решение № 44/14.02.2017 г. по ВНОХД № 582/2016 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, изменено с решение № 99/28.04.2017 г. по н.д. № 354/2017 г. по описа на ВКС, като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 70, ал. 6 от НК изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, установен към датата на изтичане срока на обжалване на настоящото определение – 25.04.2018г.,  а именно ТРИ месеца и ДВАНАДЕСЕТ дни. В случай на подаден протест или жалба, които не са в интерес на осъдената, изпитателният срок се определя от АС-Бургас.

Определението подлежи на обжалване от осъденото лице и началника на затвора и на протест на прокурора в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд Бургас.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен за сведение и изпълнение, както и на Наблюдателната комисия при Общински съвет гр. Петрич, Окръжна прокуратура гр.Сливен.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд гр. Петрич, бюро „Съдимост” за вписване в бюлетина на осъдената.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 10.25 часа.   

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: