П Р О Т О К О Л

                                                            

гр. Сливен, 02.05.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание, на втори май през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА                                      

 

          при секретаря Радост Гърдева и с участието на Зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 216 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Осъденото лице Н.Х.П., редовно призована, се явява лично и с упълномощения си защитник - адв. К.Т. ***, редовно призована.

         Началникът на Затвора, гр. Сливен,  редовно призован,  не се явява. Представлява се от СТ. ЮРИСК. С., надлежно упълномощена с пълномощно, което представя в днешното съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор Гангалов.

СТРАНИТЕ: Да се даде  ход на делото.

Съдът НАМИРА, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по молба на осъдената Н.Х.П., подадена чрез упълномощения й защитник - адв. Т., с която се прави с искане по чл.70 от НК да бъде условно предсрочно освободена лишената от свобода П. от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание „Лишаване от свобода“. Заедно с молбата  по делото са постъпили от Затвора Сливен – становище на Началника на Затвора, оценка на осъден правонарушител, индивидуален план за изпълнение на присъдата, както и цялото затворническо досие на осъденото лице водено в  Затвора, гр. Сливен в два тома.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл.275 от НПК.

СТ. ЮРИСК. С.: Нямам искания за отводи. Представям и моля да приемете актуална справка за изтърпяна и неизтърпяна част от наказанието на лишената от свобода Н.Х.П..

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата и за отводи.

Адв. Т.: Нямам искания за отводи. Имам доказателствени искания с оглед обстоятелството, че единствения човек, който осъществява свиждане с осъденото лице, е нейната баба. Нейната баба е лицето, което се грижи за финансовата страна на делата. Държа да отбележа, че същата е в тежко здравословно състояние, за което представям Експертно решение на ТЕЛК, на доста висока възраст е. Представям екземпляр за прокурора и за СТ. ЮРИСК. С.. Не възразявам да бъде приета справката. Моля да приемете доказателства, които в ход по същество ще обсъдя. Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки. Не възразявам да се приемат представените доказателства.

СТ. ЮРИСК. С.: Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства от защитника на осъденото лице.

Съдът намира, че следва да приобщи към материалите по делото представените с внесената молба доказателствени материали, както и тези депозирани от страните в днешното съдебно заседание, а именно справка за изтърпяна и неизтърпяна част от наказанието лишаване от свобода, наложено на осъденото лице Н.П., както и представеното от защитата ЕР № 6024 от 174/09.12.2013 г., както и медицински изследвания от 15.01.2018 г. по отношение на Н.Й.К. на 76 г. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото горепосочените писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Нямаме други искания.

Съдът НАМИРА делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД 

                            П О     С Ъ  Щ  Е С Т В О :

 

Адв. Т.: Уважаема Госпожо съдия, ще Ви моля да уважите тази молба, като днес пред Вас ще изложа допълнително следните доводи и съображения. Първо, детайлно се запознах със становището на началника на Затвора, което зная, че има голяма тежест при формиране на вашето вътрешно убеждение и постановяване на крайния съдебен акт. Но с оглед постъпилата справка, с оглед допустимостта на тази молба, с оглед обстоятелството, че осъденото лице все пак е изтърпяла повече от половината, значително по-голяма част от половината от своето наказание и то през цялото време при строг режим, най-вече с оглед обстоятелството, че ние сме представили удостоверение за наследници, по време на изтърпяване на  наказанието й лишаване от свобода, тя е загубила своята майка. И аз не случайно представих медицинските документи, които установяват пред вас действително, че грижа за нея в момента, защото все пак следва да има някаква грижа, дори и морална, а тя в случая не е само такава, се полага от баба й. Аз съм далеч от мисълта да оспорвам наложените наказания, на брой 27 от началника на затвора, те са безспорен факт, но ви моля да обърнете внимание на факта, че същата е и работила, същата има и награди, има и завършени курсове за обучение. И аз намирам, че с оглед пък на нейната възраст, следва и съдът може да й даде възможността, защото всеки човек заслужава възможност. Моля ви да не съобразявате това становище изцяло. Аз не намирам, че началникът на Затвора е институцията и човека, който следва да реши, защото четейки това становище, аз оставам с такова впечатление, че едва ли не той взема решението. Законът е друг, неговата преценка е субективна. Държа да отбележа пред съда, че между осъденото лице и началника на затвора се е осъществила една конфликтна, не една ситуация, нагласа, което за мен е и определящото за мен това становище, но както казах не бива да бъде меродавно. Моля ви също така да имате предвид все пак и къде се намира осъденото лице. Намирам, че молбата е основателна най-малко от законова гледна точка и най-вече ви моля да не съобразявате тази субективна преценка. Моля Ви за уважаване на молбата и допускане на условно предсрочно освобождаване.

 

СТ. ЮРИСК. С.: Уважаема Госпожо Председател, поддържам становището на началника на затвора относно молбата за условно предсрочно освобождаване, подадена от лишената от свобода Н.П.. Видно от представената актуална справка към днешна дата е изпълнена само една от формалните предпоставки, предвидена в чл. 70 от НК, а именно изтърпяване на повече от половината от наложеното й наказание. Що се отнася до останалите формални изисквания на закона, то същите не са изпълнени. Лишената от свобода П. е осъждана общо три пъти, като престъпните деяния са ескалирали в тежест. От приложените доказателства е видно, че за времето от постъпването й в затвора до момента има допуснати множество дисциплинарни нарушения на установените правила и режимни ограничения, за които са й наложени наказания. По отношение на труда е непоследователна и показва неустойчиви нагласи. Работи с нежелание, поставя ултиматуми и демонстрира недоволство. Рискът от рецидив и вреди във времето се запазва среден. Искам да отбележа, че становището на началника на затвора е обективно и то е изготвено съобразно системата за оценката на осъдения правонарушител. Считаме, че следва да продължи поправителното въздействие по отношение на преосмисляне на факторите, формирали нагласите за незаконосъобразно поведение с оглед трайната им промяна в позитивен аспект, поради което моля да оставите молбата на лишената от свобода П. без уважение и да не допускате условно предсрочно освобождаване.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема Госпожо Председател, считам, че молбата на лишената от свобода Н.Х.П. за допускане от условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание лишаване от свобода е неоснователна и като такава Ви предлагам да я оставите без уважение по следните съображения. Материалноправните предпоставки за допускане на условно предсрочно освобождаване са визирани в разпоредбата на чл.70 от НК, една от които е изтърпяване на определена част от наложеното й наказание лишаване от свобода, другата задължителна предпоставка е наличието на доказателства за поправяне на осъденото лице. Съгласно разпоредбата на чл. 439а ал.2 от НПК, доказателствата за поправянето на осъденото лице се установяват от оценката на осъдения по чл. 155 от ЗИНЗС, работа по индивидуалния план за изпълнение на присъдата, както и всички други източници на информация за поведението на осъденото лице по време на изтърпяване на наказанието. От данните, съдържащи се от затворническото досие на лишената от свобода П. се установява, че от гледна точка на поведението й в затвора в момента на постъпването й за изтърпяване на наложеното й наказание лишаване от свобода до настоящия момент е констатирана неустойчива нагласа за придържане към правилата и нормите на поведение в пенитенциарното заведение. Установява се също така, че за периода на пребиваването й в затвора, същата е наказвана многократно за допуснати дисциплинарни нарушения на правилата за вътрешния ред в затвора. Установяват се данни, че същата системно е нарушавала установените правила и режимни ограничения, което очевидно сочи, че наложените наказания не са довели до положителния резултат и до промяна на поведението на осъденото лице, а оттам сочат и на извод за необходимост от формиране на трайна позитивна поведенческа линия. По отношение на участието й в трудовите дейности в затворническата общност се установява, че същата е била непоследователна в отношението си към труда и макар през различни периоди от време да е била устройвана на работа, възложените  й трудови задължения е изпълнява с нежелание, като в отделни случаи е поставяла и ултимативни  искания за промяна в работното място и условията на труд. Що се отнася до участието й в образователни, обучителни и квалификационни дейности, се установява че същата не е продължавала обучение, тъй като при постъпването си в затвора е завършила средно образование, но въпреки това същата с поведението си е показала липса на интерес към дейностите по два отделни квалификационни курса, които са били възможни в затвора, като с нежелание, видно от становището на началника на затвора изпълнява задължението си като работник първоначално в строителната бригада, а при  предоставената й възможност за работа в ателие по готварство заявила липса на желание да участва в нея. Що се отнася до оценката на правонарушителя периодичния преглед на криминогенните фактори в профила на осъдената е отчел снижаване на общата оценка от риска на рецидив, но въпреки това същата е била запазена в границите на средната. В заключение на базата на тези констатации се налага извода, че по отношение на лишената от свобода липсват нагласи за водене на законосъобразен начин на живот, както и това, че са налице такива за липса на респект към правораздавателната система и критичност към извършеното деяние. Установява се, че с поведението си в затвора по време на изпълнение на наложеното й наказание, същата не е дала категорични доказателства за своето поправяне, доколкото не е демонстрирала добро поведение, изразяващо в спазване на установения ред и дисциплина в затвора с дистанциране на конфликти и неприятности, липса на дисциплинарни нарушения. Всичко това сочи на извод, че по отношение на лишената от свобода е налице необходимост от  продължаване на поправителното въздействие с оглед формиране нагласите за незаконосъобразно поведение и тяхната крайна промяна в позитивен аспект. Във връзка с изложеното и считайки, че по време на престоя си в затвора към настоящия момент лишената от свобода П. не е дала доказателства за своето поправяне, а оттам и не е налице кумулативно изискуемата от закона предпоставка на чл.70 от НК, Ви предлагам да оставите без уважение молбата за допускане на условно предсрочно освобождаване.

РЕПЛИКА НА АДВ. Т.: Уважаема Госпожо съдия, внимателно изслушах становището особено на представителя на ОП гр.Сливен и намирам, че то на сто процента се солидализира със становището на началника на затвора, който също е страна в този процес, и предимно почива и се открива в него една огромна доза субективизъм. Първо, защо с осъденото лице не работи психолог, а при един проблем се наказва. Това провокира агресия, уважаема госпожо съдия. После аз чух думата ултимативни искания. Тя е лишена от свобода, да, но тя не е лишена от своето право да изкаже своето мнение и становище. Все пак тя е гражданин на държавата, макар и лишена от свобода. Моля Ви да бъдете обективна при постановяването на Вашия съдебен акт.

ДУПЛИКА НА СТ. ЮРИСК. С.: Искам да отбележа, че в Затвора Сливен има назначено длъжностно лице психолог и при необходимост и нужда то работи  с осъдените лица. Няма пречка да бъдат консултирани.

 

СЪДЪТ ДАВА ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА  НА  ОСЪДЕНАТА Н.П.: Уважаема Госпожо съдия, държа да кажа, че една година нямам никакви дисциплинарни наказания. Що се отнася до психолог, никога не е работил с мен такъв човек. Никой, никога не ме е попитал дори защо се е стигнало да дадения проблем. Буквално нещата се състоят в следното. Приемам наказание карцер, но никой никога не ме е попитал дори как съм от стеклата се ситуация, защо се стигна до този проблем. Що се отнася до отношението ми към труда смея да заявя, че това не е вярно. Условия не поставям и гледам да съм максимално отговорна в работата си, макар че съм на половин щат, макар че почти нищо не получавам, държа да си взема кръстчето. Оттук натам вече за мен не е важно какво получавам като средства. И затова съм най-засегната на тема труд, защото откакто съм в затвора давам всичко от себе си, именно чрез труда. Изпълнявала съм си нормите и то с по две, три норми отгоре. Това мога да кажа.

 

СЪДЪТ ДАВА ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОСЪДЕНАТА Н.П.: Моля да ми дадете един последен шанс, да ми уважите молбата.

 

Съдът се ОТТЕГЛИ на съвещание.

 

Съдът, след като се запозна с приобщените доказателства и като взе предвид становището на страните, намира следното:

Производството е правно основание чл. 70, ал.1 от НК и се развива по реда на чл. 437 ал.2 и сл. от НПК.

Образувано е по молба на осъдената Н.Х.П., подадена чрез упълномощен защитник адв.К.Т. ***, в която се твърди наличие на предпоставките на чл. 70, ал.1 от НК. Направено е искане осъдената П. да бъде условно предсрочно освободена от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание.

Постъпило е писмено становище от Началника на Затвора гр. Сливен – ст.комисар Й.Д., в което са посочени осъжданията и наложените наказания на лишената от свобода П.. Изчислено е, че към 19.04.2018г. осъдената е изтърпяла 8 години 1 месец и 7 дни от наложеното й наказание 13 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, като й остават за изтърпяване 5 години 4 м. 23 дни. В становището е застъпена теза за необходимостта от продължаване на поправителното въздействие по отношение преосмисляне факторите формирали нагласите за незаконосъобразно поведение на осъденото лице с оглед тяхната трайна промяна в позитивен аспект. Предлага се да бъде оставена без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване на Н.Х.П..

В с.з. пред настоящия състав осъденото лице лично и с упълномощения си защитник поддържа молбата и направеното искане за условно предсрочно освобождаване.

Началникът на Затвора – гр. Сливен счита искането за неоснователно.

Прокурорът взема становище да не бъде уважавана подадената молба.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, прие за установено от фактическа страна следното.

Осъдената Н.Х.П. е с българско гражданство, родена в гр. Мездра, с постоянен адрес ***, със средно образование. Осъждана е с влезли в сила съдебни актове, както следва:

1.По НОХД № 543/2010 г. по описа на Районен съд – Мездра с влязло в сила на 19.01.2011 г. споразумение за извършено през периода 12.07.2010-29.07.2010 г. престъпление по чл.197 т.3 вр. чл.195, ал.1 т.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, като й е наложено наказание „пробация“, включващо следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 година.

2.По НОХД № 412/2011 г. по описа на Районен съд – Мездра с влязла в сила на 20.10.2011 г. присъда за извършени на 19/20.06.2010 г. престъпление по чл.195, ал.1 т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и престъпление по чл.216, ал.1 от НК, за които на основание чл.23, ал.1 от НК е определено едно общо наказание, а именно “лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 години. Със същата присъда на основание чл. 25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК е определено едно общо най-тежко наказание за деянията по НОХД № 412/2011 г. и по НОХД № 543/2010 г. и двете на РС – Мездра, а именно шест месеца “лишаване от свобода”, изпълнението на което е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 години. Зачетено е времето, през което осъдената е била с мярка за неотклонение “задържане под стража”, както и изтърпяната част от наказанието “пробация”, наложено по НОХД № 543/2010 г. по описа на РС – Мездра.

3.По НОХД № 573/2011 г. по описа на Окръжен съд – Враца с влязла в сила на 02.10.2012 г. присъда за извършено на 24.03.2011 г. престъпление по чл.115 от НК, като й е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години и 6 месеца при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Наказанието по последното осъждане е започнала да търпи на 25.03.2011 г.

Видно от приобщените доказателства към датата на днешното с.з. 02.05.2018 г. осъдената е изтърпяла фактически и от работа 8 години 2 месеца и 2 дни. Остатъкът за изтърпяване към 02.05.2018 г. е в размер на 5 години 3 месеца и 28 дни.

От наличните в затворническото досие документи, приобщени към доказателствения материал по делото и информацията, съдържаща се в системата за оценка на осъден правонарушител и становището на Началника на затвора, се установява, че след постъпването в Затвора – Сливен осъдената била с неустойчиви нагласи за придържане към правила и норми. Не била склонна да спазва установените правила, режимни ограничения и забрани.

Осъдената П. е наказвана многократно по време на престоя й в затвора, като дисциплинарните наказания за нарушения от различно естество - нарушаване на забраната по чл.97, т.2 ЗИЗНС, словесни и физически конфликти с други осъдени, нерегламентирани контакти, внасяне на неразрешени предмети, изработка на татуировки и др. Нарушенията са многобройни и бележат целият период на изтърпяната част от наказанието от 2012 г. до 2017 г. вкл. През 2012 г. са налице 4 нарушения, през 2013 г. – 10 нарушения, през 2014 г. – 2 нарушения, през 2015 г. – две нарушения, през 2016 г. – 7 нарушения, през 2017 г. – 4 нарушения. На осъдената са налагани различни наказания, преместване в друга група, прилагани са педагогически мерки за въздействие.

Награждавана е, съгласно чл.98, ал.1 от ЗИНЗС, както следва: веднъж през 2014 г. за отчетена положителна проява и във връзка с Коледни и Новогодишни празници; три пъти през 2015 г. за системно участие в трудова дейност във връзка с Великденски празници; за участие в културно-информационни дейности; за отчетена положителна проява и във връзка с Коледни и Новогодишни празници; два пъти през 2016 г. - за системно участие в трудова дейност във връзка с Великденски празници и за участие в проведени културно-информационни дейности във връзка с Коледни и Новогодишни празници; през 2017 г. – 4 пъти - за проявено сътрудничество по време на ремонтни дейности проведени в затвора; за активно сътрудничество при провеждане на сценична изява по случай Националния празник на Р България 3-ти март; за участие в реализираните празнични прояви по случай Деня на Независимостта на България; за активно и отговорно участие в системен работен процес и проявено сътрудничество по време на строително ремонтни дейности в затвора; през 2018 г. – веднъж на основание чл.98, ал.1, т.1 ЗИНЗС за проявено сътрудничество в хигиенизиране и извършване на помощни дейности след ремонт в административна сграда на затвора.

В условията на затвора осъдената показала неустойчиви нагласи спрямо труда. Първоначално била включена в трудова дейност към бригада „Динамо” от 2012г. до 2015 г. вкл. През 2016 г. е била преназначена в бригада „Изделия за декорация”, а от  15.09.2016 г. преназначена към домакински щат - работник поддръжка. От 21.11.2016 г. отново върната в бригада „Динамо“ за изпълнение на срочна поръчка. От 30.11.2016 г. устроена на работа в домакински щат на 4 ч. „работник поддръжка“ към строителна бригада. От 21.07.2017 г. до 30.08.2017 г. устроена към бригада „Динамо“, като от последната дата устроена на работа в домакински щат на 4 ч. „работник поддръжка“ към строителна бригада. На 21.08.2017 г. е регистриран отказ да бъде устроена на работа на външен работен обект в бригада „Калина пепърс” поради нежелание за ангажиране със срочна трудова дейност. Констатирана е непоследователност в отношението на осъдената към труда. Понастоящем осъдената продължавала работа към строителна бригада, но била с нагласи за търсене на друго работно място поради неудовлетворение от постиганите незадоволителни резултати и условията на труд, свързани с малкия размер на зачетени в нейна полза работни дни. Работила с нежелание и поставяла ултимативни искания за промяна в работното място или условията на труд - промяна от 4 ч. на 8 ч. работен ден на домакински щат „работник строителна бригада”. На 10.04.2018г. в молба до Началника на Затвора настоява да бъде освободена от заеманата позиция. След неколкокрагни разговори с ИСДВР е оттеглила заявлението си.

От приобщените доказателства е видно, че осъдената е завършила средно образование в условията на живот на свобода. През 2015 г. успешно завършила два професионални квалификационни курса за „помощник в строителството” и за „работник кухня” като по първия от тях имала възможност да прилага придобити умения и знания в настоящата си работа. Констатирана е липса на показания от осъдената първоначален интерес към дейностите по двата отделни квалификационни курса - с нежелание изпълнявала задълженията си като работник в строителна бригада, а въпреки наличието на ателие по готварство липсвало желание да участва в него.

За времето на престой в затворната институция осъдената завършила специализирана програма за адаптация към условията за изтърпяване на наложеното наказание. Не е преценена необходимост от включване в други програми за специализирана групова работа.

Рискът от рецидив според първоначално изготвената оценка на правонарушителя е в границите на среден – 73 точки. Изготвени са пет последващи оценки на правонарушител. В актуалната оценка от м.март 2018 г. рискът от рецидив и вреди остава в границите на среден с 59 точки. Отчетено е понижаване на оценката общо с 14 точки за изминалия период поради промени в разделите “Образование, обучение и трудова дейност”, “Начин на живот и обкръжение”, “Емоционално равновесие”, “Мисловни умения и поведение”, “Нагласи”. Профилът на нуждите остава с високи стойности за разделите “Управление на финансите и доходите”, “Начин на живот и обкръжение”, “Емоционално равновесие” и “Нагласи”. В средните стойности са “Жилищно устройване”, “Взаимоотношения – семейство, партньор” и “Мисловни умения и поведение”. Съгласно становището на оценителя в условията на затвора не се установява риск за индивида и другите осъдени. Спрямо персонала на затвора има известен риск от злоупотреба с доверие, предвид констатирани случаи на опити за внасяне на вещи от работното място и изработка на татуировки със служебно дадени материали.

В индивидуалния план за изпълнение на присъдата са заложени следните цели: запазване на трудовата заетост; продължаване на връзката със сестра й; подобряване на взаимоотношенията с осъдените от груповия съвет; повишаване на активността за развитие в личностен план, формиране на трайно позитивна поведенческа линия.

Въз основа на изложените фактически обстоятелства, съдът направи следните правни изводи:

Искането на осъденото лице е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Налице е първата от кумулативно предвидените в чл. 70, ал. 1 от НК предпоставки за допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената П. от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”, а именно към настоящия момент осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание 13 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ по последното й осъждане.

Не е налице обаче втората предпоставка, изискуема от чл.70, ал.1 от НК, а именно със своето поведение осъденото лице да е дало доказателства за своето поправяне. С разпоредбата на чл.439а от НПК законодателят е определил като доказателства за поправянето всички обстоятелства, които сочат за положителната промяна у осъдения по време на изтърпяване на наказанието, като доброто поведение, участието в трудови, образователни, обучителни, квалификационни или спортни дейности, в специализирани програми за въздействие, общественополезни прояви. Доказателствата за поправянето се установяват от оценката на осъдения по чл.155 от ЗИНЗС, работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата по чл.156 от същия закон, както и всички други източници на информация за поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието. Тази разпоредба налага цялостно изследване на поведението на осъденото лице по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

От приобщените доказателства не може да се направи извод, че в рамките на изтеклия до настоящия момент престой в затвора, осъдената е дала убедителни доказателства за своето поправяне. Поради това настоящият състав не може да формира извод за наличие на втората предпоставка, изискуема от разпоредбата на чл.70 ал.1 от НК. Осъденото лице има неустойчиво поведение към установените правила – наказвана е многократно за нарушения на реда и дисциплината при престоя й в затвора, включително в актуален план – последното нарушение е от 03.09.2017 г. Тези обстоятелства не дават основание за преценка, че осъденото лице се е поправило. Констатирана е бавна промяна в част от следените показатели, но липсват убедителни доказателства за трайна позитивна личностова промяна. Осъдената е променливо отношение към труда, непостоянна в предпочитанията си за определено работно място, с неясна перспектива за бъдещето – придобива определени умения, които впоследствие не прилага реално. Получените от осъдената награди са с епизодичен характер и по повод на конкретни прояви и макар същите да са показател за започнала промяна, на този етап са недостатъчни /на фона на поведението през целия престой в затвора и допусканите нарушения/, за да обоснове наличие на предпоставките на чл.70 от НК за допускане на условно предсрочно освобождаване. От наличната в приобщените доказателства информация не може да се формира извод за трайно спазване на установените правила, за безусловно положително отношение към труда и за демонстрирано желание от страна на осъдената да спазва закона в бъдещия й живот на свобода. Обстоятелството, че осъдената е загубила майка си докато изтърпява наказанието “лишаване от свобода” и има сестра, която е в деликатна възраст, само по себе си не може да обоснове извод за допускане на условно предсрочно освобождаване. Аналогично фактът, че бабата на осъдената е с влошено здраве и единствена полага грижи за осъденото лице и нейната сестра, не може да бъде основание за уважаване на молбата. Допускането на условно предсрочно освобождаване законът поставя в зависимост  от личността и поведението на осъденото лице, а не от фактори стоящи извън лицето. Следва да се съобрази и факта, че освен осъждането, за което изтърпява наказание П. в момента, съдимостта й е обременена от още две осъждания за други престъпни деяния, част от които са продължавани престъпления. Липсата на убедителни доказателства за трайна личностова промяна, с оглед многобройните нарушения на правилата при престоя в затвора, не дава възможност на съда да заключи, че на този етап осъдената отговаря на изискването на чл.70 ал.1 от НК за условно предсрочно освобождаване. Цялостното поведение на осъдената, фиксираните проблемни зони в оценката на правонарушителя, непромененият в достатъчна степен профил на нуждите и поведението, не сочат за постигнат поправителен ефект, визиран в разпоредбата на чл.70, ал.1 от НК. Съдът отчита факта, че актуалната оценка на риска е 59 т., т.е. рискът от рецидив и вреди остава в категория “среден”. Предвид събраните по делото доказателства и с оглед изложеното по-горе, съдът намира, че следва да продължи процеса на поправително въздействие в насока снижаване риска от рецидив и редуциране профила на нуждите на лицето. Липсата на устойчива линия на добро поведение, състоящо се в спазване на установения ред и дисциплина в затвора, дистанциране от конфликти и неприятности, добронамереност в отношението към служители и лишени от свобода, мотивира настоящият състав да приеме, че осъдената не е дала категорични доказателства за позитивна промяна. Наличните към настоящия момент доказателства по смисъла на чл.439а от НПК не са достатъчни, за да обосноват извод за наличие на предпоставките по чл.70 от НК за допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената Н.Х.П. от неизтърпяната част на наложеното й наказание „лишаване от свобода“.

С оглед на изложените съображения, съдът намери, че следва да остави без уважение искането на осъденото лице за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието „лишаване от свобода”.

            Така мотивиран и на основание чл. 440, ал. 1 от НПК  във вр. с чл. 70 от НК, Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъденото лице Н.Х.П., ЕГН ********** за допускане на условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наказанието 13 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, наложено по НОХД № 573/2011 г. по описа на Окръжен съд – Враца, с размер на остатъка 5 години 3 месеца и 28 дни  „лишаване от свобода“.

Определението подлежи на обжалване от осъденото лице и началника на затвора и на протест на прокурора в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд – Бургас.

Протоколът се състави в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11:30 часа.   

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: