П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 16.07.2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание проведено на шестнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН ДАНЧЕВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

          при секретаря Мария Тодорова и с участието на Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане ЧНД № 241 по описа за 2018 година, докладвано от съдия-докладчик Мартин Данчев.

 

          На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

          Засегнатото лице Р. Кирчев Р., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си в това производство защитник – адв. Момчил М..

          За Окръжна прокуратура гр.Сливен, редовно призована, се явява Окръжния прокурор Пламен Стефанов.

         

          ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Засегнатото лице Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът НАМИРА, че няма законови пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото.

          Производството ПРОДЪЛЖАВА на фазата на съдебното следствие.

 

Съдът констатира, че в изпълнение на негово определение от предходно съдебно заседание проведено на 25.06.2018г. е изпратено повторно искане до Централния орган за Англия и Уелс за взаимно признаване на финансови санкции за предоставяне на информация, която съдът е преценил, че е необходима, с оглед правилното решаване на делото. Постъпил е отговор по електронната поща, в който съответният орган заявява, че не е в състояние да отговори на въпросите, поставени в искането за предоставяне на информация, както и че ако съдът в България не може да се произнесе по направеното искане, се отправя молба удостоверението да бъде върнато на органа, който го е изпратил.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на други доказателства. Намирам делото за изяснено и моля да се приключи съдебното следствие.

Адв.М.: Нямаме други искания, моля да се приключи съдебното следствие.

Засегнатото лице Р.: Нямам други искания.

 

          Съдът НАМИРА делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на

 

СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да не се уважава искането за признаване на решението за налагане на финансовата санкция, изпратено от Кралство Великобритания, респективно от Централния орган за Англия и Уелс, тъй като от полученото писмо става ясно, че не може да се отговори на въпросите на съда дали това е извършителя на нарушението или лице, използвало неговата самоличност. Моля да не се уважава искането.

Адв. М.: Считам, че българският съд, за разлика от английския, може да се произнесе много точно по казуса в отговор на направеното искане за признаване на решението за налагане на финансова санкция. Моля, съдът, на основание чл.35 за ЗПИИРКОРНФС да откаже да признае и допусне изпълнение на решение за налагане на финансова санкция на основание чл. 35, т.10 от същия закон, тъй като не беше установено дали лицето, което е било призовано, е участвало лично в съдебното заседание.  В изпълнение на изискванията на чл.32 ал.3 българският съд потърси съдействие от наказващия орган и видно от отговора, получен от английската страна, такова съдействие е отказано. В тази връзка считам, че следва да се приеме, че лицето не е било редовно и надлежно призовано да участва в съдебния процес в Англия, поради което са налице условията за непризнаване на искането за допускане на изпълнение на решението на английския съд. Моля такова искане да не бъде уважено.

Съдът ДАВА право на лична защита на засегнатото лице:

Засегнатото лице Р.: Нямам какво да добавя към казаното от моя защитник. Съгласен съм изцяло с него.

Съдът ДАВА право на последна дума на засегнатото лице:

Засегнатото лице Р.: Моля да се отхвърли искането на английските власти.

 

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

След проведено тайно съвещание съдът прецени следното:

Съдът констатира, че в настоящия случай, с оглед правилното решаване на делото и за изясняване по всички релевантни обстоятелства, е изискал от компетентния орган от Кралство Великобритания, в частност от Централния орган за Англия и Уелс за взаимно признаване на финансови санкции, информация относно начина, по който българският гражданин Р.Р. е бил уведомен/призован за насрочения съдебен процес срещу него, както и информация относно това дали по повод на депозираното от него официално писмено оплакване, че друго лице е използвало неговите данни, е било проведено разследване и какъв е резултатът от същото. Съдът е преценил, че тази информация е необходима в конкретния случай с оглед на възраженията на засегнатото лице Р.Р., че не е управлявал посочения в удостоверението и в решението на английския съд автомобил, не е извършил твърдяното нарушение и не е бил уведомен/призован по надлежния ред респ. не е участвал в проведения съдебен процес. Изисканата от настоящия съд информация не е постъпила и видно от последния отговор на Централния орган за Англия и Уелс, същата няма да бъде предоставена. В този отговор се заявява също, че ако съдът в България не може да се произнесе по направеното искане, се отправя молба удостоверението да бъде върнато на органа, който го е изпратил. Доколкото съдът продължава да счита, че исканата от него информация е от съществено значение за правилното решаване на делото и при положение, че същата не е предоставена и не може да бъде предоставена, следва производството да бъде прекратено, още повече, че в последния отговор на Централния орган за Англия и Уелс се настоява за връщане на удостоверение при тази хипотеза.

Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 241/2018 г. по описа на Окръжен съд гр.Сливен, образувано по искане на Централния орган за Англия и Уелс за взаимно признаване на финансови санкции - за признаване на решение на Магистратски съд гр.Лутън, Великобритания за налагане на финансова санкция по отношение на българския гражданин Р.Р., с което на същия е наложена финансова санкция, а именно глоба и разноски общо в размер на 327  GBR за извършено нарушение за раздел 17 /2/, /3/ и /4/ от Закона за движение по пътищата от 1988 г. и Списък 2 към Закона за нарушителите на правилата на движение по пътищата от 1988 г.  

ДА СЕ ВЪРНЕ на Централния орган за Англия и Уелс за взаимно признаване на финансови санкции удостоверението по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции.

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд гр.Бургас в седемдневен срок, считано от днес.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.15 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: