О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

гр. Сливен, 18.05.2018 год.

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в открито съдебно заседание на осемнадесети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Соня Василева и Окръжния прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, като разгледа ЧНД № 246 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя,

         На основание чл.65, ал.4 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на Х.Д.Х. - обвиняем по досъдебно производство № 20 „КП“/18 год. по описа на ОД на МВР - Сливен, вх. № 557/2018 год., пор. № 54/2018 год.  на ОП – Сливен, направено чрез защитника му адв. К.Я. ***, за изменение на взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека.

         ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на обвиняемия Х.Д.Х., ЕГН ********** с протоколно определение № 16 от 23.02.2018 г. по ЧНД № 106/2018г. на Сливенския окръжен съд,  потвърдено с влязло в сила Определение № 23/02.03.2018 год. по ВДНЧД № 42/2018 год. на Апелативен съд гр. Бургас мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, като законосъобразна.

         На основание чл.65 ал.6 от НПК ОПРЕДЕЛЯ срок от ДВА МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който обвиняемият или негов защитник не могат да правят нови искания за изменение на взетата мярка за неотклонение.

         Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Апелативен съд - гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес.

         В случай на жалба или протест НАСРОЧВА заседанието пред АС – гр.Бургас на 25.05.2018 г. от 10:00 часа, за която дата се съобщи на страните.

         Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен и на ОС „ИН“ сектор Арести гр.Сливен, за сведение и изпълнение.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МОТИВИ: Производството е по реда на чл. 65 от НПК. Образувано е по молба на Х.Д.Х. - обвиняем по досъдебно производство № 20 „КП“/18 год. по описа на ОД на МВР - Сливен, вх. № 557/2018 год., пор. № 54/2018 год.  на ОП – Сливен, подадена чрез защитника му, за изменение на мярката му за неотклонение от Задържане под стража в по-лека Домашен арест или Гаранция.

В молбата се твърди, че са настъпили нови обстоятелства, първото от които е  регистрация в Община – Сливен на постоянен и настоящ адрес на обвиняемия, на който ще пребивава и живее, ако бъде изменена мярката му за неотклонение в по - лека.  На същия адрес живеела и М.Д.Б. – собственик на жилището и майка на детето на обвиняемия. Обвиняемият желаел да е със своите близки и да се грижи за тях, както се грижел преди да бъде задържан. Като второ ново настъпило обстоятелство в молбата е посочено бездействието на разследващите органи, които от 22.02.2018г. не били извършвали разпити и следствени действия, въпреки направените две искания по доказателствата за разпити на свидетели и очни ставки. Искането е съдът да измени взетата по отношение на обв. Х. мярка за неотклонение Задържане под стража в Домашен арест или Гаранция.

Към молбата са приложени удостоверение за постоянен адрес изх. № 541 / 10.05.2018г., удостоверение за настоящ адрес изх. № 1177 / 10.05.2018г. и удостоверение за раждане на В.Х.Х., всичките издадени от Община – Сливен. Направено е искане за допускане до разпит като свидетел на  М.Д.Б..

В съдебно заседание защитникът на обвиняемия поддържа молбата  на основанията, посочени в нея. Счита още, че процесният случай бил маловажен, предвид ниското тегло и ниската стойност на веществото, изследвано при извършената химическа експертиза, както и че не било доказано обвиняемият да  разпространява наркотични вещества.

Прокурорът изразява становище, че този етап няма нови обстоятелства, които да налагат изменението на мярката за неотклонение в по – лека. 

В дадените му право на лична защита и последна дума, обвиняемият заявява, че  иска да се прибере  при семейството си и да се грижи за детето си, което имало нужда от лечение и грижи.

 

 

 

Въз основа на събраните по делото доказателства и като съобрази доводите на страните, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

С постановление на разследващия орган от 21.02.2018г. Х.Д.Х. е привлечен в качството на обвиняем по Досъдебното производство № 20 „КП“/18 год. по описа на ОД на МВР - Сливен, вх. № 557/2018 год., пор. № 54/2018 год.  на ОП – Сливен  за това, че на 20.02.2018г. в гр. Сливен, без надлежно разрешително  държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – около 5 грама метемфетамин – престъпление по чл.354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4  от НК.

С постановление от 21.02.2018 г. на ОП – Сливен  обв. Х. е задържан до 72 часа, считано от 15:00 ч. на  същата дата до довеждането му пред Окръжен съд – Сливен за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

С протоколно определение № 16 от 23.02.2018г. по ЧНД № 106/2018г. по описа на Окръжен съд – Сливен по отношение на обв. Х. е взета мярка за неотклонение Задържане под стража.

Определението е потвърдено с определение № 23 / 02.03.2018г. по ВДНЧД № 42 / 2018г. на Апелативен съд – Бургас.  

Обв. Х. е на  44г., български гражданин, със средно образование. Не е женен. Живее на съпружески начала със свид. М.Д.Б., с която имат едно дете – В.Х.Х., род. на ***г. Видно от представената декларация за семейно и материално положение и имотно състояние обв. Х. е посочил, че е безработен и няма доходи и че притежава само лек автомобил.  

Осъждан с влязло в сила на 24.10.2017г. споразумение по НОХД № 1413 / 2017г. на СлРС за извършено на 08.10.2017г. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК /управление на МПС след употреба на наркотични вещества/, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години и наказание ЛПУМПС за срок от шест месеца.

Формално обв. Х. има постоянен адрес. Видно от показанията на свид. Б. от 12 години живеят в нейното жилище на адрес ***. Въпреки това, едва от 09.05.2018г. /след задържането му/ обвиняемият е регистриран в Община Сливен на този постоянен и настоящ адрес. Обвиняемият има множество криминалистически регистрации /видно от приложената по досъдебното производство криминалистична справка/.

По досъдебното производство са разпитани свидетели /включително някои от тях пред съдия – свид. М.Ч., както и свидетел с тайна самоличност/. Обвиняемият е дал обяснения, в които не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, като категорично заявява, че не се е занимавал с разпространение на наркотични вещества, никога не бил купувал, нито продавал такива. Приложени са протоколи за извършени процесуално-следствени действия и снимков материал. По съответния процесуален ред са иззети или доброволно предадени веществени доказателства. Изготвена е химическа експертиза, от заключението на която е видно, че изследваното кристално вещество от обект № 1 има нето тегло 1,490 гр. и в него е доказано наличие  на  метемфетамин 40,80 %. Стойността му съгласно Приложение № 2 от ПМС № 23 / 29.01.1998г. е 37,25 лв. Изготвят се веществени доказателствени средства по използваните специални разузнавателни средства /според твърденията на прокурора/.

Въз основа на така установено от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Молбата  на обв. Х. в за изменение мярката му за неотклонение от  Задържане под стража  в по-лека е неоснователна и като такава съдът я отхвърли. 

Обвиняемият разполага с процесуална възможност   по всяко време на досъдебното производство да иска изменение на взетата по отношение на него мярка за неотклонение Задържане под стража /чл.65, ал.1 от НПК/.  Съгласно чл.65 ал.4 от НПК в настоящото производство съдът следва да прецени всички обстоятелства, свързани със законността на задържането. 

При първоначалното вземане на мярката за неотклонение окръжният съд е обсъдил всички въпроси, свързани с определянето й. Аргументите на съда при вземане на първоначалната мярка за неотклонение, касаещи деянието, авторството, личността на обвиняемия и другите относими обстоятелства, се споделят и към настоящия момент. По делото не е налице изменение на обстоятелствата, което да налага изменение на мярката за неотклонение от  Задържане под стража в по-лека.

Обвинението срещу обв. Х. е за тежко умишлено престъпление, за което е предвидено наказание  от 2 до 8 години “лишаване от свобода” и глоба от 5 000 до 20 000лв.. От събраните по надлежния процесуален ред доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянието, за което в конкретния случай му е повдигнато обвинение/законът не изисква категоричен извод в тази насока/. Твърденията на защитата, че липсват доказателства относно целта за разпространение на наркотични вещества не се подкрепят от събраните по делото доказателства /видно от показанията на свид. Ч. , свид. Ц., свид. Е., сведетелят с тайна самоличност; приложеният списък с имена на лица, които са купували и дължат пари на обвиняемия за продадени наркотични вещества/.  В настоящото производство съдът не може да преценя дали се касае за маловажен случай или не, в какъвто смисъл бяха наведени доводи в съдебно заседание от защитника на обвиняемия, а и преценката за това не зависи само от количеството и стойността на наркотичното вещество. Действително по досъдебното производство са направени искания за разпити на лица, в качеството на свидетели и очни ставки, но на този етап съдът не разполага с процесуална възможност да указва на разследващия орган какви процесуално – следствени действия да извършва и какви доказателства да събира, както и да преценява дали той бездейства или не. На основание чл. 63, ал. 4 от НПК съдът преценя само дали изтеклият срок на задържане е в разумните граници, а в случая той е.

Към настоящия момент не е отпаднала и констатираната при първоначалното вземане на мярката за неотклонение Задържане под стража реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Формалната регистрация в Община  Сливен на постоянен и настоящ адрес, на който лицето според показанията на свид. Б. живее от 12 години не е ново обстоятелство, което да налага изменение на вече взетата мярка за неотклонение Задържане под стража в по - лека.  Реалната опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление е налице, предвид обстоятелството, че е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление; представлява лице със значителна степен на обществена опасност предвид предишното му осъждане, множеството криминалистически регистрации и обстоятелството, че деянието предмет на настоящото производство е извършено в изпитателния  срок, за който е отложено изпълнението на наложеното му с посоченото по-горе споразумение наказание Лишаване от свобода. Към настоящия момент няма основания обусловени от здравословното състояние на обвиняемия, налагащи изменение на  взетата по отношение на него мярка за неотклонение  от Задържане под стража в по-лека. Свид. Б. се грижи за малолетното им дете. 

Цел на мярката за неотклонение е да се осигури присъствието на обвиняемото лице за нуждите на наказателното производство, да му се попречи да се укрие или да извърши престъпление. Евентуалното изменение на мярката за неотклонение в по-лека в конкретния случай, с оглед обоснованото предположение за извършено от обвиняемия престъпление и реалната опасност от извършване на престъпление или укриване, съдът намира, че не би могла да осигури постигането на целта по смисъла на чл.57 от НПК.

С оглед на изложените съображения, като не констатира наличие на ново настъпили обстоятелства, които да налагат изменение на взетата по отношение на обв. Х. мярка за неотклонение,  съдът потвърди взетата по отношение на него  мярка за неотклонение Задържане под стража, като законосъобразна.

На основание чл. 65 ал. 6 от НПК съдът определи срок от два месеца от влизане в сила на настоящото определение, в който обвиняемият и негов защитник да не могат да правят нови искания за изменение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“, освен ако искането се основава на влошаване на здравословното състояние на обвиняемия. По този начин ще се осигури възможност на органите на досъдебното производство да извършат в кратки срокове необходимите процесуално-следствени действия за приключване на разследването. 

Ръководен от изложените съображения съдът постанови определението си.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: