П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 30.05.2018г.

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

при секретаря Ивайла Куманова и с участието на прокурор Красимир Маринов сложи за разглеждане ЧНД № 258 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Маринов.

         Засегнатото лице И.Я.П., нередовно призован, не се явява.

         Съдът докладва, че лицето не е открито на адреса. По данни на майката се намира в Централен софийски затвор гр.София.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми окръжни съдии, считам, че настоящото производство следва да бъде прекратено, тъй като съгласно разпоредбата на чл.16 ал.1 изр.1 предл.последно, вр. чл.4 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС предвижда наличието на документ, който е задължителен по своята природа за надлежното провеждане на производството. Това е удостоверението, което съпътства решението за налагане на финансова санкция в случая по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 от ЗПИИРКОРНФС за налагане на глоба във връзка с извършено престъпление. Отсъствието на такъв документ се явява не само формална, но и съществена пречка за провеждане на производството, тъй като подобно отсъствие не дава възможност да се прецени каква е действителната воля на съдебния орган на издаващата държава, вложена в неговия съдебен акт от една страна, а от друга не дава възможност да се конкретизират релевантни за делото обстоятелства, а именно дали тази санкция не е била междувременно заплатена или принудително събрана по съответния ред от съответната държава, в случая Кралство Белгия. С оглед на това считам, че съобразяването с нормите на посочения закон, който е неделима част от българското право, от една страна и от друга страна, гарантиране правата на лицето, срещу което се води настоящото производство налага същото да бъде прекратено и съобразно вашите правомощия ще ви моля да уведомите Министерството на правосъдието, съобразно нормите на закона относно предприемане на съответни действия по компетентност, касателно получаване на необходимите документи за правилното решаване на делото. В този смисъл моля за вашия съдебен акт.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът НАМИРА, че ход на делото не следва да се дава. Делото е образувано след изпращане от СГС на заверени копия от намиращо се при тях НЧД № 1436/2018г. по описа на СГС, във връзка с приемане за изпълнение на Решение № 1700/04.04.2017г. на Първоинстанционен съд в Антверпен, Кралство Белгия, за преценка за прилагане на процедурата по ЗПИИРКОРНФС, относно наложеното наказание глоба по отношение на осъдeния И.Я.П. с ЕГН **********.

Съдът счита, че не е сезиран от компетентен орган във връзка с прилагане на процедурата по ЗПИИРКОРНФС, като по делото липсва удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета на Европа от 24.02.2005г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции. Предвид разпоредбата на чл.16 ал.1 изр.1 предл.последно, вр. чл.4 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС липсва законово изискуем документ за провеждането на настоящото производство, поради което следва да прекрати наказателно производство и да уведоми Министерството на правосъдието с оглед осъществяване на контакт с компетентните органи на Кралство Белгия във връзка с наложената глоба на И.Я.П., ЕГН **********, с Решение № 1700/04.04.2017г. на Първоинстанционен съд в Антверпен, Кралство Белгия.

Съобразявайки изложените аргументи, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД на делото.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 258/2018г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок пред БАС.

ДА СЕ УВЕДОМИ Министерството на правосъдието с оглед осъществяване на контакт с компетентните органи на Кралство Белгия във връзка с наложената глоба на И.Я.П., ЕГН **********, с Решение № 1700/04.04.2017г. на Първоинстанционнен съд в Антверпен, Кралство Белгия.

ДА СЕ УВЕДОМИ И.Я.П. с ЕГН ********** за настощото определение.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.45 часа.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: