О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    53

Гр.Сливен, 21.06.2018г.

            Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   Р.П.Д.П.

При участието на секретаря ПЕНКА СПАСОВА и в присъствието на прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи на разглеждане ЧНД № 289 по описа за 2018г., докладвано от Председателя

На основание чл.436 ал.1 от НПК, Сливенския окръжен съд

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъдения П.Д.П., ЕГН ********** ***  относно осъждането му с влязла в законна сила задочна присъда от 21.02.2007 г. на 54 – та Колегия на Първоинстанционен съд на гр. Брюксел – Кралство Белгия, с която му е наложеното наказание 7 /седем/ години "Лишаване от свобода", приведено в изпълнение с Решение № 3/20.05.2009 г. по ЧНД № 226/2009 г. по описа на Сливенския окръжен съд, в сила от 17.06.2009 година.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд - Бургас.

След влизане в сила на настоящото определение заверен препис от същото да се изпрати  на Бюро “Съдимост” при Районен съд – гр. Сливен за сведение и изпълнение.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

МОТИВИ: Производството е образувано по молба на осъдения П.Д.П.  за допускане на съдебна реабилитация при условията на чл. 87 от НК.  В молбата си осъденият твърди, че с Решение № 3/20.05.2009г. по ЧНД № 226/2009г. по описа на Сливенския окръжен съд е приведена в изпълнение задочна присъда от 21.02.2007г. на 54 – та Колегия на Първоинстанционния съд на гр. Брюксел, Кралство Белгия, влязла в сила на 17.06.2009г.  Твърди, че е изтърпял наложеното му със същата присъда наказание и бил условно предсрочно освободен от Затвора – Ловеч на 28.02.2013г. Счита, че са налице предпоставките на чл. 87 от НК, а именно: - в продължение на три и повече години от изтърпяване на наказанието по присъдата не е извършвал друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по – тежко наказание; имал добро поведение; възстановил причинените вреди от престъплението; нямал непогасени глоби и задължения. Моли съда да постанови съдебната му реабилитация.  

В с.з. пред СлОС молителят не се явява. Защитникът му поддържа искането за съдебна реабилитация и моли съда да го уважи.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен изрази становище, че молбата е основателна и предлага на съда да постанови определение, с което да допусне съдебна реабилитация на молителя за осъждането му.  

След като изслуша исканията и доводите на страните и обсъди събраните по делото доказателства, съдът направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Със задочна присъда от 21.02.2007г. на 54 – та Колегия на Първоинстанционния съд на гр. Брюксел, Кралство Белгия, П.Д.П. е осъден за извършени престъпления по чл. 380, чл. 381 и чл. 382 от НК на Кралство Белгия – експлоатация на разврата или проституцията; чл. 322, чл. 323 и чл. 324 от НК на Кралство Белгия – съдружие на престъпници и по чл. 375, §1- 2- 3 и чл. 378 от НК на Кралство Белгия – изнасилване на пълнолетно лице. С присъдата на П. е наложено наказание седем години "лишаване от свобода".

Така наложеното наказание е приведено в изпълнение с  влязло в сила на 17.06.2009г. Решение № 3/20.05.2009г., постановено по ЧНД № 226/2009г. по описа на СлОС. В решението деянията, за които е осъден П. по Наказателния кодекс на Кралство Белгия са квалифицирани като престъпления по чл. 159а, ал. 2, т. 2 от НК на Република България; по чл. 321, ал. 2 от НК на Република България и по чл. 152, ал. 1 от НК на Република България. Производството пред СлОС е проведено на основание чл. 44, ал.11 от ЗЕЕЗА, препращащ към правилата на чл. 457, ал.2-5 от НПК.

Молителят П. е освободен от Затвора - Ловеч на 28.02.2013г. след като с определение от 28.02.2013г. по ЧНД № 68 / 2013г. по описа на Ловешкия окръжен съд, влязло в сила на 08.03.2013г., е освободен условно предсрочно и му е определен изпитателен срок в размер на 2 години, 1 месец и 14 дни.  Изтърпял е фактически 3 години, 8 месеца и 12 дни, от които му е зачетен предварителен арест 21 дни. От работа са му приспаднати 1 година, 2 месеца и 4 дни.

Видно от   издаденото от РП – Сливен удостоверение изх. № 1283 / 2018г. от 26.04.2018г., към 25.04.2018г. срещу молителя П. няма обвинения по неприключени наказателни производства. Удостоверението е издадено след извършване на проверка в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБългария и Единната информационна система за противодействие на престъпността.

Видно от удостоверение изх. № 200201800123722/24.04.2018г., изд. от ТД  на  НАП – Бургас, офис Сливен, молителят П. няма задължения.

 Видно от справка за образувани изпълнителни дела изх. № 31 / 26.04.2018г., отразяваща вписванията към същата дата в Регистъра на длъжниците към Камарата  на частните съдебни изпълнители, по партидата на  молителя П. в качеството му на длъжник няма регистрирани висящи изпълнителни дела.

  Видно от Удостоверение изх. № 10073 / 20.06.2018г., изд. от съдебно изпълнителна служба при РС – Сливен, към 20.06.2018г. в същата служба срещу молителя има висящо изпълнително дело № 112 / 2010г., прекратено с постановление на ДСИ  от 14.06.2018г., което все още не е влязло в сила. Видно от представеното постановление от 14.06.2018г., производството по изпълнителното дело е прекратено въз основа на влезли в сила  Определение № 363 / 04.06.2013г.  и Определение № 649 / 18.11.2015г. на СлОС, с които се отменят  наложените с Определение № 99 / 23.03.2010г. на СлОС обезпечителни мерки.

Видно от представената характеристична справка, изготвена от полицейски инспектор K.X. в периода след 28.02.2013г. до 30.04.2018г. няма данни за противообществени прояви на молителя; съседите му го сочат като много спокоен и тих човек; не е създавал никакви конфликти;  в РУ – Сливен срещу него няма постъпили сигнали за домашно насилие  или за психически разстройства.  

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява по категоричен начин от анализа на събраните по делото писмени   доказателства, неоспорени и безпротиворечиви.

Въз основа на по-горе изложените констатации съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Молбата на осъдения П. е за съдебна реабилитация при условията на чл. 87, ал.1 от НК. Същата е допустима. Молителят е осъждан само с една присъда – на 54 – та Колегия на Първоинстанционния съд в гр. Брюксел, Кралство Белгия, с която му е наложено наказание  7 години „лишаване от свобода" и глоба от 10 000 евро. Тази присъда в частта относно наложеното наказание "лишаване от свобода" е приета за изпълнение от СлОС и наказанието приведено в изпълнение с решение на СлОС в производство по чл. 44 от ЗЕЕЗА, препращащ към реда на чл. 457 от НПК. Последният законов текст попада в глава 36, раздел I от НПК – Трансфер на осъдени лица. Съгласно разпоредбата на чл. 461 от НПК присъдата, както решенията за нейното изменение или отмяна, приети за изпълнение по реда на раздел I от глава 36 от НПК имат сила и действие на присъда и решения, постановени от съд на Република България. Поради това, след като СлОС е приел задочната присъда и е привел в изпълнение наложеното с тази присъда на осъдения П. наказание "лишаване от свобода" за срок от 7 години, присъдата на 54 – та Колегия на Първоинстанционния съд в гр. Брюксел, Кралство Белгия има сила и действие на присъда, постановена от българския съд. Тези обстоятелства от една страна обосновават положителен извод за компетентност на СлОС да се произнесе по искането за реабилитация на молителя П., а от друга страна мотивират заключение, че установените в българското законодателство предпоставки за реабилитиране на осъдено лице са приложими към осъждането му с присъда на чужд съд, приета и приведена в изпълнение с решение на компетентния съд в Република България. Съдът съобрази, че за процесното осъждане не може да бъде приложена разпоредбата на чл. 86, ал.1 от НК, тъй като наложеното наказание "лишаване от свобода" е над 3 години, а именно 7 години. По тези съображения съдът прие, че молбата за съдебна реабилитация е допустима.

Разгледана по същество, процесната молба е  основателна и като такава следва да бъде уважена. Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал.1 от НК, извън случаите на чл. 86 от НК, регламентиращ реабилитацията по право, всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, издал последната присъда като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, ако е имал добро поведение и е възстановил причинените вреди при умишлените престъпления.

От приобщените писмени доказателства безспорно се установи, че молителят П. е изтърпял ефективно  наложеното му наказание  7 години "лишаване от свобода"  в Затвора гр. Ловеч, включително чрез зачитане на дни от работа и предварително задържане. П. е условно предсрочно освободен въз основа на определение на Окръжен съд – Ловеч, влязло в сила на 08.03.2013г. с установен по отношение на осъдения изпитателен срок от 2 години 1 месец и 14 дни. Този изпитателен срок е изтекъл на 14.04.2015г., от която дата по аргумент от разпоредбата на чл. 70, ал.9 от НК започва да тече срокът за реабилитация. Изискуемият от чл. 87, ал.1 от НК тригодишен срок е изтекъл на 14.04.2018 г., като в течение на същия не са налице доказателства П. да е извършил друго престъпление и същевременно е имал добро поведение.

Видно от съдържанието на задочната присъда, на П. е било наложено освен наказанието  7 години "лишаване от свобода" и наказание „глоба" от 10 000 евро. Не са налице доказателства наказанието „глоба" да е било приведено в изпълнение в Република България. Според коментираното по – горе удостоверение, издадено от ТД  на  НАП – Бургас, офис Сливен, молителят П. няма задължения.  Освен това според българското законодателство е изтекла абсолютната давност по чл. 82, ал. 4, вр. ал. 1, т. 5 от НК за изпълнение на наказанието „глоба“, която започва да тече от влизане в сила на присъдата. Разпоредбата на чл. 82, ал. 1, т. 5 НК не може да намери приложение само когато за изпълнението на наказанието "глоба" е образувано изпълнително производство /чл. 82, ал.5 от НК/. След като от доказателствата по делото се установява, че за наказанието „глоба" няма образувано изпълнително производство, то съдът следва да приеме, че абсолютната 3-годишна давност за изпълнение на това наказание е изтекла.

От приобщените по делото писмени доказателства не се установява от деянието да са причинени имуществени вреди.

Събраните по делото характеристични данни еднозначно определят молителя като неконфликтна личност, отличаваща се с добро поведение. Липсват данни за каквото и да е противообществено поведение.

Предвид всичко изложено съдът направи извода, че са налице материалноправните предпоставки на чл. 87, ал.1 от НК и допусна съдебна реабилитация на молителя П.Д.П. относно осъждането му с влязла в законна сила задочна присъда от 21.02.2007 г. на 54 – та Колегия на Първоинстанционен съд на гр. Брюксел – Кралство Белгия, с която му е наложеното наказание 7 /седем/ години "Лишаване от свобода", приведено в изпълнение с влязло в сила на 17.06.2009г. Решение № 3/20.05.2009г. по ЧНД № 226/2009г. по описа на Сливенския окръжен съд,.

Така мотивиран съдът постанови определението си.

      

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: