П Р О Т О К О Л

                                                            

гр. Сливен, 19.06.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание, на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА                                      

 

          при секретаря Радост Гърдева и с участието на прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи за разглеждане ЧНД № 294 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Осъденото лице И. Х.Н., редовно призована, се явява лично.

 Не се явява адв. М.К. от Софийска АК, от чието име е подадена молбата, с която е сезиран съда в това производство.

         Началникът на Затвора, гр. Сливен,  редовно призован,  не се явява. Представлява се от ст. юриск. С., надлежно упълномощена с пълномощно, което представя в днешното съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ: Не възразявам, че не се явява адв. К., която е подала молбата по настоящото дело. Оттеглям молбата, която е подадена за условно предсрочно освобождаване. Не желая да се дава ход на делото, тъй като имам много кратък срок неизтърпян от наказанието.

ПРОКУРОРЪТ: С оглед изявлението на осъдената, моля да прекратите производството по делото.

Ст. юриск. С.: Не възразявам да се прекрати производството по делото.

С оглед изявлението на осъденото лице, че оттегля подадената молба за условно предсрочно освобождаване и не желае разглеждане на искането в съдебно заседание, съдът намира, че следва да прекрати производството по делото и да върне затворническото досие на затвора гр. Сливен.

Поради изложените съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 294/2018г. по описа на Сливенския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок с частна жалба и частен протест пред Бургаския апелативен съд.

Да се върне на затворническата администрация приложеното към делото затворническо досие на И. Н..

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10.20 ч.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: