П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 07 август 2018г.

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на седми август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА              

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Т.Т.Д.П.

 

при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ  сложи за разглеждане ЧНД № 306 по описа за 2018г., докладвано от Председателя.

 

         На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

         За вносителя Председателя на Пробационен съвет към РС „ИН“ Сливен „Пробационна служба“, редовно призован, се явява инспектор Е.К..

         За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Борислав Сяров.

Осъденото лице В.Б.Б., нередовно призован, не се явява.

Съдът КОНСТАТИРА, че в изпълнение на негово определение от предходно с.з. по делото е постъпило писмо от Директор ОД на МВР Сливен, от което е видно, че лицето В.Б.Б. е обявен за ОДИ с телеграма № 19904/09.07.2018г. на ГДНП София, с мярка „Установяване на адрес”. В писмото е посочено, че при установяване на лицето ще бъдем своевременно уведомени, което до настоящия момент не е сторено.

Г-жа К.: Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

Съдът НАМИРА, че са налице основания за разглеждане на делото в отсъствие на осъденото лице. Съгласно разпоредбата на чл.452 ал.2 от НПК, участието на осъденото лице в това производство е задължително, освен в случаите по чл.269 ал.3 от НПК, какъвто е настоящия случай. С оглед на предприетите от съда действия по издирване на лицето и цитираното по-горе писмо от ОДМВР Сливен е видно, че лицето В.Б.Б. е обявен за ОДИ и към настоящият момент няма резултат от издирването, не е установено лицето. Същият към настоящият момент не е намерен на посочения от него адрес и е променил същия без да уведоми съответния орган. Поради тези съображения съдът счита, че следва да бъде даден ход на делото в отсъствието на лицето.

Тъй като следва да бъде даден ход на делото в отсъствие на лицето и същото да се разгледа задочно, следва да бъде назначен служебен защитник на осъденото лице, предвид хипотезата на чл.94 ал.1 т.8 от НПК. Съдът е изискал от Председателя на АК Сливен да определи адвокат за предоставяне на правна помощ по реда на ЗПП и с уведомително писмо изх.№ 603/2018г. от 06.08.2018г. е определен адв.Н.Ж. от АК Сливен, който следва да бъде назначен за служебен защитник на осъдения Б.. Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв.Н.Ж. от АК Сливен за служебен защитник на осъденото лице В.Б.Б., определен с уведомително писмо изх.№ 603/2018г от 06.08.2018г. на Председателя на АК Сливен.

Адвокат Н.Ж. се явява в съдебно заседание.

 

АДВ.Ж.: Не възразявам да се даде ход на делото. Своевременно се запознах с материалите по делото.

 

         Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД на същото и го докладва.

Производството е образувано по предложение на Председателя на Пробационен съвет към „Пробационна служба” Сливен при РС „ИН“ Сливен, с искане да бъде заменена изцяло неизтърпяната част от наложеното на осъдения В.Б.Б. наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”. Към предложеното са приложени писмени доказателства, включително справка за изтърпяната и неизтърпяната част от наказанието „Пробация”. Изискана е от съда и е представена справка за съдимост на лицето. Представено е и писмо рег.№ 343000-5421/11.07.2018г. на ОДМВР Сливен, с което осъденият е обявен за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”.

        

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приемат представените такива, както и служебно изисканата справка за съдимост и писмо рег.№ 343000-5421/11.07.2018г. на ОДМВР Сливен.

 

Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал представените заедно с предложението писмени доказателства, описани подробно в него, включително и изисканата от съда справка за съдимост на осъдения Б. и писмо рег.№ 343000-5421/11.07.2018г. на ОДМВР Сливен, поради което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото представените заедно с предложението на Председателя на Пробационния съвет писмени доказателства, изброени в самото предложение, справка за съдимост на осъдения В.Б.Б. и писмо рег.№ 343000-5421/11.07.2018г. на ОДМВР Сливен.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства, да се приключи съдебно следствие.

 

         С оглед становищата на страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, не се налага събирането на други доказателства, поради което следва да се приключи съдебното следствие. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

         ДАВА ХОД

П О    С Ъ Щ Е С Т В О

 

Г-жа К.: Поддържам предложението, направено по отношение замяна на неизтърпяната част  на пробацията, наложена по НОХД  № 1350/2017г. на РС Сливен за замяна на остатъка на наложеното наказание на лицето В.Б. с лишаване от свобода, тъй като видно от доказателствата същият не е изтърпял наложеното наказание пробация, показва безотговорно отношение, прави невъзможно постигане на целите на наказанието.

ПРОКУРОРЪТ: Предлагам Ви да уважите предложението на пробационната служба на основание чл.452 ал.1 от НПК да постановите определение, с което да замените неизтърпяната част от наложеното на осъдения наказание пробация с наказание лишаване от свобода, което осъдения Б. да изтърпи ефективно в местата за лишаване от свобода. От беглия преглед на справката му за съдимост се установява, че не му е за първи път. И преди ОС Сливен се е произнасял по  подобни предложения. Видно е, че Б. няма намерение да изтърпява наказанието пробация без уважителни причини, поради което моля да уважите предложението.

АДВ.Ж.: Считам, че искането е основателно при положение, че има противоправно поведение на моят подзащитен. Моля само да съобразите замяната с остатъка от наказанието, съобразно законовите изисквания. Искането е основателно.

 

         Съдът се оттегли на съвещание.

         Съдът, след тайно съвещание и като прецени доказателствата по делото, и взе предвид становището на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

С протоколно определение от 20.02.2018г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 1350/2017г.  на РС гр.Сливен, В.Б.Б. е признат за виновен за престъпление по чл.131 ал.1 т.12, вр.чл.130 ал.1 от НК и му е наложено наказание „Пробация”, изразяваща се в следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” два пъти седмично за срок от девет месеца, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от девет месеца и „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа за срок от две години.

Наказанието „Пробация” осъденият Б. е започнал да търпи на 04.05.2018г., когато е подписал протокол за права и задължения на осъденото лице № 1208 от същата дата.

Осъденият Б. е изпълнявал първата пробационна мярка до 28.05.2018г., видно от графика за регистрация в отчетния картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № 35/2018г., след което виновно преустановява изпълнението й.

По отношение на втората задължителна пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“, осъденият Б. е провел среща с пробационен служител – инспектор К.С. на 04.05.2018г., на 21.05.2018г. и на 23.05.2018г., видно от графика за провеждане на срещи. Осъденият е запознат срещу подпис за следващата дата, на която е следвало да се яви, но лицето след 11.06.2018г. не се е явявало пред пробационен служител, видно от графика за провеждане на срещи с осъдения на пробация.

По отношение на третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“, осъденият Б. има допуснати нарушения, видно от приложените графици за полагане на безвъзмезден труд; отчетна карта № 35/2018г. и констативни протоколи, на следните дати – на 17.05.2018г., на 31.05.2018г., на 05.06.2018г., на 07.06.2018г. и на 12.06.2018г. Отработени са 6 часа безвъзмезден труд от постановените 150 часа за първата година от наказанието.

В хода на настоящото производство бяха предприети действия от страна на съда за установяване на местонахождението на лицето. Същият бе обявен за ОДИ, но и към настоящият момент не е намерен на посочения от него адрес и е променил същия без да уведоми съответния орган, като по този начин местонахождението му не е установено и той не е издирен.

Към момента на преустановяване на изпълнението на пробационните мерки е налице остатък от наказанието „Пробация” в размер на седем месеца и двадесет и два дни /справка от пробационен служител – инсп.К.С./.

         Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на Председателя на пробационния съвет при пробационна служба за замяна изцяло на неизтърпяната част от наложеното на В.Б.Б. с цитираното по-горе протоколно определение наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода” е основателно и като такова следва да се уважи.

Видно от доказателствата по делото и от установеното от фактическа страна, В.Б. самоволно и без наличие на уважителна причина е преустановил изпълнението на пробационните мерки, наложени му с одобреното споразумение с протоколно определение на РС гр.Сливен. Нещо повече, той е напуснал местоживеенето си и към настоящият момент местонахождението му е неизвестно. От представената от осъденото лице декларация се установява, че настоящият му адрес ***, въпреки че в справката от Община Сливен е посочен настоящ адрес ***, от 29.07.2015г. С писмо Кметът на с.Старо село уведомява пробационната служба, че осъденият не пребивава на територията на селото и не разполагат с данни за местонахождението му. Поради това и предвид декларацията на осъденото лице, пробационните мерки са се изпълнявали по адреса, който е посочен от него, а именно ******.

Видно от представените по делото констативни протоколи на 31.05.2018г., на 05.06.2018г., на 07.06.2018г. и на 12.06.2018г. лицето не се явило за полагане на подпис за изпълнение на пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес“ /констативни протоколи №№ 77/31.05.2018г., 82/05.06.2018г., 85/07.06.2018г. и 91/12.06.2018г./. Осъденият Б. не се е явил и за изпълнение на пробационната мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ /констативни протоколи №№ 74/17.05.2017г. и 90/12.06.2018г./. Осъденият Б. не се е явил и не е полагал безвъзмезден труд, съгласно подписаният от него месечен график на 30.05.2018г., на 04.06.2018г., на 06.06.2018г. и на 11.06.2018г. /видно от констативни протоколи №№ 76/31.05.2018г., 81/05.06.2018г., 84/07.06.2018г. и 89/12.06.2018г./. Пробационен служител извършил проверка на осъдения Б. на адрес ***, където се изпълнявало наложеното му наказание, но не бил открит никой на адреса /констативен протокол № 83/05.06.2018г./. Осъденият многократно бил призоваван и по телефона за явяването му в пробационната служба за изпълняване на наложените му пробационни мерки, но винаги е оставяно съобщение на телефонния секретар.

На 21.05.2018г. осъденият Б. е дал обяснение до началника на РС „ИН“ Сливен за неявяването си за събеседване с пробационния инспектор Савова на 16.05.2018г. Като причина за неявяването си е посочил, че са му липсвали финансови средства за пътуване, тъй като е безработен и е запознат с последиците от неизпълнение на наложеното му наказание „Пробация“. По този повод осъденото лице Б. е предупредено от пробационния инспектор Савова, че при следващо виновно неизпълнение на пробационните мерки от страна на осъдения, ще бъде приложена санкция съгласно чл.227 ал.1 от ЗИНЗС, т.е. ще бъде наказан за допуснато нарушение на постановените пробационни мерки /виж предупредителен протокол от 21.05.2018г./. На осъдения Б. е връчен протокола и същият го е подписал.

Предвид всичко гореизложено при проведено заседание на Пробационния съвет в район на действие на РС Сливен с Протокол № 6/12.06.2018г. се е приело да се направи  предложение до СлОС за замяна на наложеното наказание „Пробация“ на В.Б.Б. с наказание „Лишаване от свобода“, на основание чл.43а т.2 от НК.

Съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.43а от НК за замяна на неизтърпяната част от наказанието „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”, предвид констатираната липса на основателни причини за неизпълнение на наложените на осъдения Б. пробационни мерки. Нещо повече, осъденият Б. не е открит на настоящият си адрес и след проведено от съда щателно издирване местоживеенето му в страната не е известно. Въпреки обявяването му за общодържавно издирване, осъденият Б. не може да бъде установен и открит. 

Доколкото е налице остатък в размер на седем месеца и двадесет и два дни, същият следва да бъде заменен с наказание „Лишаване от свобода” в размер на три месеца и двадесет и шест дни.

Предвид обстоятелството, че В.Б.Б. е осъждан  три пъти – първият път наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца е отложено за изпитателен срок от три години, вторият път е осъден на наказание пробация с определени пробационни мерки, като това наказанието е заменено с лишаване от свобода в размер на шест месеца и двадесет и осем месеца, което да търпи при първоначален общ режим в ЗООТ. Третият път В.Б. е осъден с наказание, което е предмет на настоящото производство, а именно отново е наложено наказание пробация със съответни пробационни мерки, които осъдения Б. не изпълнява. При второто осъждане на Б. е заменено наложеното наказание пробация с лишаване от свобода, което както посочи по-горе съда, осъденият е търпял при първоначален общ режим. Така наложеното ефективно наказание осъденият В.Б. е изтърпял на 24.06.2016г.

Поради това, а и за постигане целите на наказанието и поправяне на осъдения, съдът намира, че следва така замененото наказание в размер на три месеца и двадесет и шест дни лишаване от свобода, на основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС, следва да се изтърпи от осъдения при първоначален строг режим.

Следва да се отбележи, че с протоколно определение № 2/2016г. по ЧНД № 557/2015г. по описа на СлОС е било извършено заменяне на неизтърпяната част от наложеното наказание пробация по НОХД № 148/2013г. по описа на БРС с наказание лишаване от свобода. Това налага извода на съда,че осъденият Б. и друг път не е изпълнявал наложените му пробационни мерки без уважителни причини, поради което е била извършена предходната замяна. Предвид това, а и видно от  протокола за права и задължения на осъдения по време на изпълнение на наложените пробационни мерки по НОХД № 1350/2017г. по описа на СлРС, осъденият Б. е бил запознат, че следва да изпълнява наложените му пробационни мерки, а при неизпълнение да посочи основателна причина за това и че ще бъдат приложени санкциите по чл.227 ал.1 от ЗИНЗС.

         Поради изложеното и на основание чл.452 ал.1 от НПК, вр. чл.43а т.2 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на В.Б.Б., ЕГН **********, с протоколно определение от 20.02.2018г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 1350/2017г. по описа на Районен съд гр.Сливен, наказание ПРОБАЦИЯ в размер на остатъка от  СЕДЕМ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ДВА ДНИ с наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ДНИ, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

         Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския апелативен съд в седемдневен срок, считано от днес.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ Началник РУ Сливен, че необходимостта от общодържавно издирване на осъдения В.Б.Б., ЕГН **********, е отпаднала.

 

         Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Пробационна служба, звено гр.Сливен, Окръжна прокуратура гр.Сливен, Районен съд гр.Бургас и Бюро съдимост при РС гр.Бургас.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10.30 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: