О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  58

 

Гр. Сливен 29.06.2018г

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателна колегия, в открито заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и осемнадесета в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДКА ДРАЖЕВА                                        

 

 

При секретар Мария Тодорова и с участието на прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, като се запозна с докладваното от съдия ДРАЖЕВА ЧНД № 328  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на чл.437 от НПК, във вр. с чл. 70 и сл. от НК.

Постъпило е предложение от Началника на Затвора – Сливен за допускане на условно предсрочно освобождаване на лице, лишено от свобода. В предложението се твърди, че осъдената А. А.А. изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Сливен и към датата на изготвяне на предложението  е изтърпяла фактически повече от половината от наказанието. Твърди се, че е налице осезаем напредък по отношение снижаване на риска от рецидив. Положителната промяна, удостоверена в оценката на риска от рецидив, проявеното активно сътрудничество при поправителното въздействие и наличните защити от рецидив, критичното отношение към престъплението, правилното отношение към труда, променените нагласи и отношение към правовия ред се сочат като доказателства, подкрепящи  поправянето на осъденото лице. Иска се допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената А..

В с.з. Началникът на Затвора – гр. Сливен  не се явява лично. Вместо него се явява упълномощеното лице – П.С., в качеството си на старши юрисконсулт на Затвора гр.Сливен и поддържа внесеното предложение.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Сливен счита внесеното предложение за основателно.

Осъдената А. моли да бъде освободена условно предсрочно. Изразява съжаление за извършеното престъпление.

 Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

С Присъда № 239 от 12.07.2013г. по НОХД №797/2012г. на СГС А. е призната за виновна  за извършено през периода от 02.12.2008г. до 08.12.2008г. в гр.София, „СИБАНК“ АД, офис „Черковна“, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице-специалист обслужване в „СИБАНК“ АД, офис „Черковна“, присвоила чужди пари на обща стойност 525 422.96 лв., собственост на Н.Г.К., Е.Д.Д.и Г.Д.П.– клиенти на  банката, връчени в това й качество и поверени да ги управлява, поради което на основание чл.203 ал.1, вр. чл.201, вр.чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири години при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.203 ал.2, вр.чл.37 т.7 от НК осъдената е лишена от право да упражнява професия или дейност, свързана с управление на чужди пари за срок от три години.

Присъдата е влязла в сила на 04.07.2014г.

Начало на общото наказание – 28.01.2015г.

За целия период на изтърпяване на наказанието, последното е било прекъсвано за 1м и 5 дни.

Към 12.06.2018г лишената от свобода е изтърпяла както следва:

- фактически – 3г. 3 месеца и десет дни;

- от работа: пет месеца и единадесет дни

 Всичко: 3 години осем месеца и двадесет и един дни.

Неизтърпяната част от наказанието възлиза на три месеца и девет дни.

Към датата на съдебното заседание – 29.06.2018г.,  лишената от свобода е изтърпяла:

- фактически: - 3г. 5месеца и един ден

- от работа: - 6 месеца и един ден

Общо: 3 год. 9 месеца и двадесет и седем дни

Неизтърпяната част от наказанието е  два месеца и три дни.

Лишената от свобода е с положително отношение към труда и е с утвърдени трудови навици. По време на фактическото изтърпяване на наложеното на осъденото лице  спрямо него не са констатирани нарушения на установения ред и дисциплина, съответно няма наложени наказания. А. е изпълнявала възложените й задачи. Включвала се е  в групови дейности, в дейности по осмисляне на свободното време. Наблюдавана е положителна тенденция в поведенчески план. В хода на поправителното въздействие са извършени общо пет оценки  на правонарушителя – една първоначална и  четири последващи. Сравнението показва намаляване на риска от рецидив /42 срещу 56 точки/.

Като съобрази гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.70 ал.1 от НК за допускане на условно предсрочно освобождаване на лишеното от свобода лице А. е изтърпяла фактически повече от половината  от наложеното й наказание и с примерното си поведение и честно отношение към труда е доказала поправянето си. Събраните по делото доказателства сочат за положителна промяна  по време на изтърпяване на наказанието, изразяващи се в добро поведение, участие в трудови, образователни, обучителни и квалификационни дейности, участие в специализирани програми за въздействие и общественополезни прояви.

Осъденото лице е осъзнало вината и съжалява за извършеното. В тази насока съдът отчете продължителния престой в затвора, преосмисленото  отношение към деянието, утвърдените трудови навици. Предвид гореизложеното съдът следва да допусне условно предсрочно освобождаване на лишеното от свобода лице от остатъка от наказанието „Лишаване от свобода“.

Налице са условията на чл.70 ал.1  и ал.6 от НК и чл.73 от НК, във вр. чл.440 от НПК, поради което съдът          

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода А.А.А. – родена ***г***, ЕГН **********, от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода, наложено с Присъда № 239 от 12.07.2013г. по НОХД № 797/2012г. на СГС, като ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.70 ал.6 от НК изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, установен към датата на изтичане срока за обжалване на настоящото определение – 06.07.2018г., а именно един месец и двадесет и шест дни.

В случай на подаден протест, който не е в интерес на осъдения, изпитателният срок се определя от АС – гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване от осъдения и началника на затвора и на протест от прокурора в 7-дневен срок от обявяването му пред Апелативен съд – гр.Бургас.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен за сведение и изпълнение, на Областна служба „Изпълнение на наказанията“.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд гр.София, бюро Съдимост за вписване в бюлетина на осъдения.

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: