П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  30.08.2018 година

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тридесети август, през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: А.П.Щ.Т.

 

          При секретар Елена Христова и с участието на Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ сложи за разглеждане ЧНД № 364 по описа за 2018 година, докладвано от съдията-докладчик Я.Ченалова.

 

         На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

За вносителя на предложението, Председателят на Пробационен съвет към Пробационна служба - звено Сливен, при РС „ИН“-Сливен, редовно призован, се явява инспектор Е.К..

За Окръжна прокуратура  – Сливен, редовно призована, се явява окръжният прокурор П.Стефанов.

Осъденото лице С.В.К., редовно призован, при условията на чл.180 ал.4 от НПК, не се явява.

Съдът докладва, че материалите по делото, ведно с призовка за съдебното заседание за 30.08.2017г., изпратени до осъденото лице на адреса му **********, са върнати по делото в цялост. На призовката е отразено, че осъденото лице е намерено на адреса, но отказва да отвори и да получи призовката. Призовката е оформена с подписа на един свидетел, съгласно изискването на чл.180, ал.4 от НПК.

С разпореждане от 06.08.2018г. съдията докладчик е разпоредил книжата по делото да бъдат връчени на лицето, чрез органите на МВР, РУ Твърдица. На 28.08.2018г. в СлОС е постъпило писмо от Началника на РУ Твърдица, ведно с докладна записка от мл.инспектор М., с която се докладва, че призовката до лицето С.В.К. не е връчена, тъй като същият отказва да я получи като заявява, че няма да подпише нищо и няма да се яви в съда. При връчването е присъствал и Стоян Стоянов – също полицейски служител.

С оглед гарантиране правото на защита на осъденото лице, съдът със свое разпореждане от 28.08.2017г. е допуснал правна помощ чрез процесуално представителство на осъдения С.В.К..

Съдът констатира, че с уведомително писмо изх. № 652/2018 от 29.08.2018г. на осъденото лице С.В.К. е определен адвокат за осъществяване на правна помощ, а именно адв.Ю.Х.Я.  от Адвокатска колегия – Сливен. Съдът намира, че неявяването на осъденото лице в днешното съдебно заседание, въпреки двукратното му уведомяване по надлежния ред за разглеждането на делото, налага на осъденото лице да бъде назначен служебен защитник. Налице е хипотеза на задължителна защита по смисъла на чл.94, ал.1, т.8 от НПК, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв.Ю.Х.Я. за служебен защитник на осъденото лице С.В.К..

Адвокат Я. се явява в съдебното заседание.

АДВ.Я.: Своевременно съм получил книжата по делото. Запознат съм с материалите по делото. Желая производството да се гледа в негово отсъствие.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма пречка да се даде ход на делото. К. е редовно призован, знае за делото, заявява че не желае да се яви на делото, назначен му е служебен защитник, да бъде даден ход на делото.

Г-жа К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице законови пречки за даване ход на делото, тъй като е налице хипотезата на чл. 269 ал.3 т. 3 от НПК, а именно осъденото лице е редовно призовано, не е посочило уважителни причини за неявяването си и е изпълнена процедурата по връчване книжата за днешното с.з. и разясняване възможността за разглеждане на делото в отсъствие на осъдения в хипотезите на чл. 269 ал. 3 от НПК. Също така съдът счита, че на този етап делото би могло да бъде разгледано в отсъствие на осъденото лице, като това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

По изложените съображения и на посочените основания, съдът

 

О П Р ЕД Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е образувано по предложение на председателя на Пробационния съвет към Пробационна служба – звено Сливен, при РС „ИН“ - Сливен по чл. 43а т. 2 НК с искане за замяна на остатъка от наложеното на осъдения С.В.К. наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”. Към предложението са приложени писмени доказателствени материали.

По делото са постъпили и изисканите по служебен ред от ОД на МВР – Сливен справка за задграничните пътувания на лицето, от която е видно, че към 19.07.2018г. няма въведени данни за пътувания на осъденото лице К. за периода 01.05.2018г.-19.07.2018г. както и от РС – Сливен справка за съдимост на осъденото лице.

 

Съдът разясни на страните процесуалните им права по чл.274 и чл.275 от НПК.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания за отводи.

Г-жа К.: Поддържам предложението. Моля да приемете представените с предложението писмени доказателства и изисканите такива по служебен ред. Моля да уважите предложението.

ПРОКУРОРЪТ: Не оспорвам така направеното предложение. Не възразявам да се приемат представените със същото писмени доказателства.

АДВ.Я.: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към материалите по делото приложените към предложението на вносителя писмени материали, както и изисканите по служебен път справка за задграничните пътувания на осъденото лице, както и справка за съдимост на осъденото лице.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания за събиране на доказателства.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на съдебните прения.

 

Г-жа К.: Уважаема г-жо Председател, уважаеми съдебни заседатели, поддържам направеното предложение за замяна на неизтърпяната част от наказанието Пробация, наложено по НОХД № 1448/2017г. на РС – Сливен с наказание Лишаване от свобода. Моля да уважите предложението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, уважаеми съдебни заседатели, моля да се уважи предложението, а наложеното наказание Лишаване от свобода да бъде отложено на основание чл.66 от НК.

 

АДВ.Я.: Уважаема г-жо Председател, уважаеми съдебни заседатели, считам че е налице основание за замяна на наказанието Пробация с наказание Лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 г., тъй като К. не е осъждан.

 

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

След съвещание и след преценка на доказателствата по делото и като съобрази доводите на страните, съдът намира за установено следното:

С присъда № 2 от 08.01.2018 г. по НОХД № 1448/2017г. по описа на Районен съд – Сливен на С.В.К. е наложено наказание „Пробация” за извършено престъпление чл. 325, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, за срок от 6 месеца;

         - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца;

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от една година.

Присъдата е влязла в сила на 24.01.2018 г.

          Наказанието е приведено в изпълнение на 05.04.2018 г., на която дата е подписан протокол за правата и задълженията на осъдения С.В.К. ***, сектор „Пробация“. С протокола осъденият е предупреден, че при неизпълнение на пробационните мерки, спрямо него ще бъдат приложени санкциите по ЗИНЗС.

         От приобщените по делото писмени доказателства е видно, че осъденият не е положил подпис в Отчетния картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № 15/30.01.2018г. на 10.04.2018г., 12.04.2018г., 17.04.2018 г. и 19.04.2018 г. Част от нарушенията са отразени и в констативни протоколи № 58/19.04.2018г. и № 72/15.05.2018 г. В представени на 20.04.2018 г. от осъденото лице обяснения не се сочат уважителни причини за допуснатите нарушения на първата пробационна мярка през м.април 2018 г. Със заповед № 33/24.04.2018г. на началника на ОС „ИН“ – Бургас на основание чл.227, ал.1 т.1 от ЗИНЗС на осъдения е наложено наказание „Забележка“. От представеното копие на отчетния картон за задължителна регистрация по настоящ адрес е видно, че фигурират подписи в графата „подпис на осъдения“ до 07.05.2018г. След тази дата липсват подписи на осъденото лице.

По отношение на втората пробационна мярка – задължителни срещи с пробационен служител съдът установи, че от приложеното по делото копие от график за провеждане на срещи с осъдения на „пробация“ е видно, че С.В.К. е полагал подпис относно проведени периодични срещи с пробационен служител на 05.04.2018г., 20.04.2018 г., 10.05.2018 г. Непроведени са посочените в графика срещи на 12.04.2018 г. /уговорена на 05.04.2018 г./ и на 08.06.2018 г. /уговорена на 10.05.2018 г./. Нарушенията са констатирани с констативен протокол от № 60/19.04.2018 г. и констативен протокол № 88/11.06.2018 г.

По третата пробационна мярка – безвъзмезден труд в полза на обществото, съдът констатира, че с протокола от 05.04.2018 г. за правата и задълженията на осъдения по време на изпълнение на наложените пробационни мерки - т.6 от същия, осъденото лице е уведомен за задължението си да полага безвъзмезден труд в полза на обществото на обектите, определени от пробационния инспектор.

Със Заповед № 12 от 05.04.2018г. на Началник РС „ИН“ – Сливен е разпоредено осъденият К. да полага безвъзмезден труд в полза на обществото на обект определен от РУ на МВР – Твърдица за срок от 12 месеца. Към заповедта е приложен месечен график с дни и часове за полагане на безвъзмездния труд за периода м.април-май 2018 г. и м.май-юни 2018 г. Заповедта е връчена на осъденото лице на 05.04.2018 г., а графикът за м.април-май 2018 г. – на 20.04.2018 г., графикът за периода май-юни 2018 г. – на 10.05.2018 г. От приложената отчетна карта за положения безвъзмезден труд се установява, че осъденият е полагал  безвъзмезден труд в полза на обществото общо 32 часа от общо постановените 150 часа за една година. Извън посочените в отчетната карта часове, липсват доказателства осъденият да е положил безвъзмездния труд, на който е осъден.

Във връзка допусканите от осъденото лице нарушения, същият е бил призован за явяване в Пробационна служба – Сливен чрез органите на РУ на МВР – Твърдица. Въпреки предприетите действия нарушенията не са преустановени.

На редовно заседание на Пробационния съвет в район на действие на РС – Сливен, проведено на 10.07.2018г., е взето решение за изготвяне на предложение до Окръжен съд – Сливен за замяна на остатъка от наложеното на С.В.К. наказание „пробация“ с наказание „Лишаване от свобода“, надлежно отразено в протокол № 7/10.07.2018г. от заседание на пробационния съвет.    

От изисканите справки от ОД на МВР – Сливен за задграничните пътувания на осъдения К. се установява, че няма данни осъденото лице да е напускало Република България.

В представената по делото справка с дата 10.07.2018 г.  неизтърпяната част от наказанието „пробация” за двете мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител – е посочена 2 месеца и 25 дни. По отношение на третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“ е отбелязана изтърпяната част от наложените на лицето общо 150 часа за срок от 12 месеца, а именно отработени 32 часа и остатък 118 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото“.

От приобщената справка за съдимостта на осъдения К., направена в бюрото за съдимост при РС – Сливен се установява, че същият е осъждан по НОХД № 1448/2018 г. с наложено наказание „пробация“ – предмет на настоящото производство за замяна с наказание „лишаване от свобода“. Освободен е от наказателна отговорност с наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. за престъпление по чл. 194 ал.3 вр. ал.1 от НК по АНД № 1642/2017 г. по описа на РС – Сливен. 

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на Председателя на Пробационния съвет при Пробационната служба – Сливен  за замяна на остатъка от наложеното на осъдения С.В.К. наказание ”пробация” с наказание „лишаване от свобода”, е основателно и следва да бъде уважено.

Налице са законовите предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.43а, т.2 от НК за замяна на наказанието „пробация” с наказание ”лишаване от свобода”. По делото е безспорно установено, че осъденият К. без основателна причина е нарушил изпълнението на наложеното наказание „пробация“. Въпреки, че е надлежно уведомен за правата и задълженията си във връзка изпълнението на наказанието „пробация”, К. е допускал нарушения и преустановил изцяло изпълнението на първата пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес“, както и на останалите две пробационни мерки. По делото не са ангажирани никакви доказателства от страна на осъдения за наличието на уважителни причини, поради които са извършени посочените нарушения. Демонстрирано е явно нежелание за изпълнение на наложеното наказание „пробация” от осъденото лице.

При това положение, следва да бъде заменена неизтърпяната част от наложеното наказание „пробация” с наказание ”лишаване от свобода” по реда на чл. 43а т.2 от НК, като два дни „пробация” се заменят с един ден „лишаване от свобода”. Размерът на неизтърпяната част на наказанието „пробация“ следва да се изчисли спрямо остатъка по двете задължителни мерки, който е в размер на 2 месеца и 25 дни.

С оглед на това обстоятелство, съдът следва да замени този неизтърпян остатък от наказанието „пробация“ по двете задължителни пробационни мерки с „лишаване от свобода” за срок от 1 /един/ месец и 12 /дванадесет/ дни.

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, не е необходимо замененото наказание „лишаване от свобода” да се изтърпява ефективно, а изпълнението му следва да се отложи при условията на чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от три години. 

         Предвид изложеното и на основание чл. 452 ал.1 от НПК във вр. с чл. 43а т.2 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  

          ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на С.В.К. с ЕГН ********** с Присъда № 2/08.01.2018г. по НОХД № 1448/2017г. по описа на РС – Сливен, наказание „Пробация“ с наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 1 /един/ месец и 12 /дванадесет/ дни, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от три години.

         Определението подлежи на обжалване и протестиране пред БАС, в 7-мо дневен срок, считано от днес.

Препис от настоящото определение след влизането му в сила да се изпрати на Пробационна служба – Звено гр.Сливен, Окръжна прокуратура – Сливен и Районен съд – Сливен, бюро „Съдимост”.

 

           Протоколът се изготви в съдебно заседание.

           Заседанието се закри в 13:55 часа.

 

                    

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

 

 

              СЕКРЕТАР: