ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

Гр. Сливен, 17.07.2018г.

 

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА                                                         

 

 

като разгледа докладваното от съдия Яница Ченалова ЧНД № 367 по описа на Сливенския окръжен съд за 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по повод получена по пощата Европейска заповед за разследване по наказателно производство с досие № JI CABJI1 1700029, № на прокуратурата: 17321000004, издадена на 31.05.2018 г. от Заместник председател на следствието КОДРОН МОРГАН – Районен съд – Перигьо, Република Франция. Направено е искане за разпит на свидетел с посочени имена, дата на раждане и последен известен адрес в гр. Сливен. Европейската заповед за разследване се придружава от писмени материали, свързани с цитираното разследване.

         От изложените в Европейската заповед за разследване обстоятелства е видно, че се касае за наказателно производство, което е в досъдебната фаза. Същевременно съдът констатира, че придружаващото Европейската заповед за разследване писмо е адресирано до компетентните органи на Република България. По аргумент от разпоредбата на чл.9, ал.1, т.1 от Закона за Европейската заповед за разследване, компетентният орган по признаване на Европейската заповед за разследване в досъдебното производство в конкретния случай е прокурор от Окръжна прокуратура – Сливен. Видно от пощенския плик, с който е получена Европейската заповед за разследване, същият е адресиран именно до Окръжна прокуратура – Сливен, а не до Окръжен съд – Сливен.

         Изложените обстоятелства налагат производството по образуваното пред Окръжен съд – Сливен частно наказателно дело да бъде прекратено, а Европейската заповед за разследване, ведно с постъпилите с нея писмени материали, да бъде изпратена на компетентния орган по признаване, до който е адресирана – Окръжна прокуратура – Сливен.

Предвид горното и на основание чл.9 ал.1 т.1 от Закона за Европейската заповед за разследване, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 367/2018г. по описа на Сливенския окръжен съд.

         ИЗПРАЩА Европейската заповед за разследване и постъпилите с нея писмени материали на компетентния орган по признаване, до който е адресирана – Окръжна прокуратура – Сливен.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: