П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 05.09.2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                    

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Щ.М.С.А.

 

при участието на секретар Радост Гърдева и Зам.-окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 391 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 10:00 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор Гангалов.

Осъденият Н.С.Г., редовно призован, се явява лично.

Явява се адв. Н.Ж., определен за служебен защитник на осъдения Г., видно от уведомително писмо, изх. № 637/2018г. от 22.08.2018г. на Председателя на АК Сливен.

ОСЪДЕНИЯТ Н.С.Г.: Нямам упълномощен защитник за това съдебно заседание. Не възразявам да ми бъде назначен служебен такъв. Не се противопоставям това да бъде определения адв. Н.Ж..

Съдът КОНСТАТИРА, че осъденият Н.С.Г. в момента изтърпява наказание „Лишаване от свобода” и за това производство няма упълномощен защитник. Доколкото в разпоредбата на чл. 94 ал.1 т. 6 от НПК е предвидено, че в случаите когато лицето е задържано, защитата от адвокат е задължителна, съдът следва да назначи на осъдения Г. служебен защитник.

Видно от уведомително писмо, вх. № 4989/22.08.2018 г. на Председателя на АК Сливен за служебен защитник на осъдения Н.С.Г. е определен адв. Н.П.Ж.от АК Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 94  ал. 1 т. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на осъдения Н.С.Г. - адв. Н.П.Ж.от АК гр. Сливен.

ОСЪДЕНИЯТ: Съгласен съм да ме защитава адв. Н.Ж..

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

Адв. Ж.: Запознат съм с материалите по делото, да се даде ход на същото.

ОСЪДЕНИЯТ: Да се даде ход на делото

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото.

САМОЛИЧНОСТ на осъдения Н.С.Г. – роден на 06.03.84г. в г. Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и доказателства.

Адв. Ж.: Нямам искания за отводи и доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ: Нямам искания за отводи и доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на съдебното следствие.

Прокурорът ПРОЧЕТЕ предложението.

 

ОСЪДЕНИЯТ: Получил съм препис от предложението на ОП –Сливен. Нямам какво да кажа, съгласен съм с него. Нямам други висящи дела.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към осъдения.

На основание чл. 283 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧЕТЕ и ПРИОБЩИ към доказателствения материал по делото писмените доказателства: справка за съдимост на осъдения и преписи от бюлетините му за съдимост. 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на други доказателства.

АДВ. Ж.: Нямаме искания за други доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ: Нямам искания.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД  на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо Председател, Уважаеми съдебни заседатели, ОП Сливен е внесла предложение за групиране на наказанията на лишения от свобода Н.С.Г., като от справката за съдимост на същия се установява, че последно същият е осъждан с протоколно определение по от 20.07.2018 г. по НОХД № 373/18г. на ОС Сливен,  по което наказателно дело му е наложено наказание 2 години и 8 месеца лишаване от свобода. Предходното му осъждане на Г. е по НОХД № 296/18 г., също на ОС Сливен, по което наказателно производство му е наложено наказание 2 години и  2 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв. Деянията му по посочените две наказателни производства са извършени преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях и по отношение на същите е приложима разпоредбата на чл. 23 ал.1 от НК. В тази връзка Ви предлагам да му определите едно общо наказание по посочените две наказателни производства в размер на най-тежкото от тях, а именно 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Предлагам също така на основание чл. 23 ал.3 от НК да присъедините изцяло към определеното общо наказание лишаване от свобода и наложеното му наказание глоба в размер на 5 000 лв. по НОХД № 296/18г. на ОС Сливен. Отделно от това, на основание чл. 25 ал.2 от НК и чл. 59 ал.1 от НК Ви предлагам да приспаднете от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието, на която и да е от присъдите включени в съвкупността, както и времето през което е бил с мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест, по която и да е от тези присъди.

 

Адв. Ж.: Уважаема Госпожо Председател, уважаеми съдебни заседатели Аз моля и се присъединявам изцяло към законосъобразното предложение и искане на прокуратурата, но предоставям на съда да прецени дали все пак глобата следва да бъде присъединена, тъй като закона дава възможност за преценка. Така считам.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения: Съжалявам за това, което съм извършил.

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения: Нямам какво друго да кажа.

 

Съдът се ОТТЕГЛИ на тайно съвещание.

След съвещание, съдът установи следното:

Осъденият Н.С.Г., роден на ***г. е осъждан както следва:

1. С влязло в сила на 27.06.2018г. споразумение по НОХД № 296/18 г. на Окръжен съд – Сливен  за извършено на 03.02.2018г. престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, пр. последно, т. 4, вр. ал. 1, изр. 1, алт. 1, пр. 4 от НК, за което му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 години и 2 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим и ГЛОБА в размер на 5 000 лв.

2. С влязло в сила на 20.07.2018г. споразумение по НОХД № 373/18 г. на Окръжен съд – Сливен  за извършени на 20.04.2018г. престъпления по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, изр. 1, алт. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, изр. 2, пр. 1 и 3, вр. изр. 1, алт. 1, пр. 4 от НК, за които му е определено едно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 години и 8 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

Освен тези две осъждания, осъденият Г. има още 14 влезли в сила присъди  за кражби, грабежи и обсебване, по които е изтърпял наложените му наказания. Няма неприключили наказателни дела.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предложението на ОП – Сливен е основателно. Деянията по двете присъди са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Налице са условията на чл.25, вр. чл.23 от НК за определяне общо наказание на осъдения Г. по НОХД № 373/18г. и по НОХД № 296/18г., и двете на Окръжен съд – Сливен, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години и осем месеца и ГЛОБА в размер на 5 000 лева. В случая съдът няма възможност да  преценя по чл. 23, ал. 3 от НК дали да присъедини или не наложената по НОХД № 296 / 18г. на СлОС глоба /предвид искането на защитника на осъденото лице/, тъй като този текст от закона се прилага в само когато глобата е наложена не като кумулативно, а като самостоятелно наказание по някоя от присъдите, включени в съвкупността. При две или повече осъждания на лишаване от свобода и глоба при определяне на общото наказание за съвкупността, се налага най-тежкото наказание лишаване от свобода и най-голямата глоба, а в случаите, когато в съвкупността само за едно от осъжданията има наложено кумулативно наказание глоба, при определяне на общото наказание, глобата се налага наред с най – тежкото наказание лишаване от свобода.

Не се налага приложението на чл. 24 от НК.

Определеното общо  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години и осем месеца осъденият Г. следва да изтърпи при първоначален „строг” режим, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС.

         На основание чл. 25 ал.2 от НК съдът следва да приспадне времето, през което осъденият Г. е изтърпял наказание „Лишаване от свобода“, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

         На основание чл. 59 ал.1 от НК следва да бъде приспаднато времето, през което осъденият Г. е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест“, по която и да е от присъдите включени в съвкупността.

         Предвид изложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.1 от НПК, вр. с чл. 25, вр. чл. 23 от НК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Н.С.Г., ЕГН ********** едно ОБЩО наказание по НОХД № 373/2018г. и по НОХД № 296/2018г., и двете на ОС Сливен, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим и ГЛОБА в размер на 5000 /пет хиляди/ лв.

         На основание чл. 25 ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият Н.С.Г. е изтърпявал наказание лишаване от свобода, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

         На основание чл. 59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият Н.С.Г. е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение  „Домашен арест“, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

         Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от днес пред Апелативен съд, Бургас.

         След влизане в сила на определението, заверен препис от същото да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен и на Затвора - гр. Бургас

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в 10:15 ч.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                 

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                       2.

                                                       

                                                                     СЕКРЕТАР: