П Р О Т О К О Л

                                                            

гр. Сливен, 02.08.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание, на втори август през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ДРАЖЕВА                                      

 

          при секретаря СОНЯ ВАСИЛЕВА и с участието на зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 395 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Молителката - осъденото лице Г.С.С., редовно призована, се явява лично.

         Началникът на Затвора, гр. Сливен,  редовно призован,  не се явява. Представлява се от ст. юриск. с., надлежно упълномощена

За Окръжна прокуратура – гр. Сливен, нередовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор Гангалов.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото въпреки нередовното ни призоваване.

СТ.ЮРИСК.с.: Да се даде  ход на делото.

ОСЪДЕНАТА С.: Не желая защитник. Да се даде ход на делото.

Съдът с оглед изявленията на страните и конкретно изявлението на осъденото лице, че не желае защитник, НАМИРА, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по молба на осъдената Г.С.С., с която се прави с искане по чл.70 от НК да бъде условно предсрочно освободена лишената от свобода С. от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание „Лишаване от свобода“. Заедно с молбата  по делото са постъпили от Затвора Сливен – становище на Началника на Затвора, оценка на осъден правонарушител, индивидуален план за изпълнение на присъдата, както и цялото затворническо досие на осъденото лице водено в  Затвора, гр. Сливен.

САМОЛИЧНОСТ НА ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ:

Г.С.С., българска гражданка, завършен трети клас, осъждана, неомъжена, ЕГН **********.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл.275 от НПК.

Ст.юриск. с.: Нямам искания за отводи. Представям пълномощно и актуална справка за изтърпяна и неизтърпяна част от наказанието на лишената от свобода Г.С.С..

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата и за отводи.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ: Нямам искания за отводи.

По доказателствата, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА личното досие на осъдената Г.С.С., както и представените с писменото становище и в днешното съдебно заседание от представителя на Началника на Затвора гр. Сливен писмени доказателства.    

 

ОСЪДЕНАТА С.: Оттеглям молбата си за условно предсрочно освобождаване.

 

ПРОКУРОРЪТ: Доколкото лишената от свобода Г.С. към този момент оттегля молбата си за допускане на УПО от изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода считам, че следва да прекратите настоящото наказателно производство.

СТ.ЮРИСК.с.: Няма пречка да бъде оттеглена молбата. Не възразяваме.

 

Съдът, след като изслуша становищата на всички страни намира, че производството по делото следва да бъде прекратено предвид изричното изявление на осъденото лице Г.С.С..

Предвид изложеното

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 395/2018 год. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

Протоколът се състави в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10.40 часа.   

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       СЕКРЕТАР: