О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 12.12.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на дванадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: П.К.С.Ш.

при участието на секретар Пенка СПАСОВА и Зам.окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, като разгледа ЧНД № 396 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя, за да се произнесе, съобрази:

         На основание чл. 436 от НПК, Сливенският окръжен съд         

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебна реабилитация по отношение на Б.Х.М., роден на *** ***, ЕГН **********, относно осъжданията му с:

1/ Присъда № 16/27.04.2010 г., постановена по НОХД № 576/2009 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, изменена с решение № 123/02.07.2010 по ВНОХД № 115/2010 г. на Апелативен съд – Бургас, изменено с решение № 488/19.11.2010 г. по КНОХД № 519/2010 г. на ВКС, в сила от 19.11.2010г., с която за престъпление по чл.343 ал.3  б.“б“, вр. с ал.4, вр. с чл.342 ал.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца и е лишен право да управлява МПС за срок от пет години.

2/ Протоколно определение от 23.06.2014 г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 150/2014 г. по описа на Окръжен съд – Ямбол, в сила от 23.06.2014 г., с което за престъпление по чл.242 ал.1  б.“д“ от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет месеца.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 7-мо дневен срок, считано от днес, пред БАС.

Препис от определението, след влизането му в сила да се изпрати на Бюро „Съдимост“ при РС – Търговище за сведение и изпълнение.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                         2.

 

МОТИВИ

Към определение № 43 от 12.12.2018 г., постановено по ЧНД № 396/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен

 

Производството е образувано по молба на осъдено лице за допускане на съдебна реабилитация при условията на чл. 87 от НК.

С молбата на Б.Х.М. се иска допускане на съдебна реабилитация по отношение две осъждания на молителя – по НОХД № 576/2009 г. по описа на Сливенския окръжен съд, по което на М. е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години и 6 месеца и по НОХД № 150/2014 г. по описа на Ямболския окръжен съд, по което на М. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца. В молбата се твърди, че и двете наказания за изтърпени в Затвора – Плевен, като второто от тях е изтърпяно на 04.06.2015 г. Претендира се, че са налице условията на чл. 87 от НК, тъй като в продължение на три и повече години от изтърпяване на последното наказание „лишаване от свобода“ осъденият не бил извършил друго престъпление, наказуемо с „лишаване от свобода“ или с по-тежко наказание. Декларира, че има добро поведение, за което представя писмени доказателства. С молбата е направено искане за постановяване на определение, с което съдът да допусне съдебна реабилитация по посочените осъждания, поради наличие предпоставките на чл. 87, ал.1 от НК.

В с.з. пред настоящия съдебен състав, молителят редовно призован не се явява. Явява се упълномощеният му защитник, който поддържа искането за съдебна реабилитация.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен изразява становище, че молбата е основателна.

След като се запозна с молбата на осъденото лице и приобщените писмени доказателства, като съобрази исканията и становищата на страните изразени в съдебно заседание, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

С присъда № 16/27.04.2010 г., постановена по НОХД № 576/2009г. по описа на Сливенския окръжен съд, изменена с решение № 123/02.07.2010 по ВНОХД № 115/2010 г. на Апелативен съд – Бургас, изменено с решение № 488/19.11.2010 г. по КНОХД № 519/2010 г. на ВКС, влязла в сила на 19.11.2010 г., на Б.Х.М. е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години, за извършено на 25.03.2009 г. престъпление по чл.343, ал.3 б. „б“ вр. ал.4 вр. чл.342, ал.1 от НК. Присъдата е влязла в сила на 19.11.2010 г. и е приведена в изпълнение, видно от приложеното на л.148 от НОХД № 576/2009 г. по описа на СлОС писмо на ОП – Сливен. За начало на изпълнение на наказанието 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ е посочена датата 08.12.2010 г., като наказанието е търпяно ефективно в Затвора – Плевен.

С протоколно определение от 18.12.2012 г. по ЧНД № 922/2012 г. по описа на Окръжен съд – Плевен, влязло в сила на 27.12.2012 г., осъденият М. е освободен условно предсрочно от изтърпяването на остатъка от наложеното му по НОХД № 576/2009 г. на СлОС наказание „лишаване от свобода“, с размер на остатъка към 18.12.2010 г. – 9 месеца и 13 дни. Установен е по отношение на осъдения изпитателен срок в размер на 9 месеца и 13 дни.

С определение от 23.06.2014 г. по НОХД № 150/2014 г. по описа на Окръжен съд – Ямбол е одобрено споразумение, с което на Б.Х.М. е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца при първоначален строг режим, за извършено на 25.12.2013 г. престъпление по чл.242, ал.1 б. „д“  от НК. Определението е влязло в сила на 23.06.2014 г. и е приведено в изпълнение на 08.08.2014 г., видно от справката за съдимост, приобщена като доказателство по делото. Наказанието 10 месеца „лишаване от свобода“ е изтърпяно изцяло в Затвора – Плевен от 08.08.2014 г. до 03.06.2015 г. с помощта на 5 дни, зачетени от работа. Осъденият е освободен от затвора на 03.06.2015 г. 

Молителят е изтърпял изцяло и наложеното му наказание 5 години „лишаване от право да управлява МПС“ към 10.12.2015г., съгласно писмо от 09.10.2018г. на ОД-МВР – Търговище до ОП – Сливен, приложено на л.58 от ЧНД № 396/2018 г. по описа на СлОС.

От удостоверение вх. № 1060/2018 г. от 05.07.2018г. на РП – Търговище, удостоверение вх. № 1136/2018 г. с дата 06.07.2018 г. на ОП – Търговище и писмо вх. № 2310/2018 г. с дата 08.08.2018 г. на ОП - Сливен се установява, че срещу Б.Х.М. няма образувани и неприключили наказателни производства и повдигнати обвинения. Удостоверенията са издадени след извършване на проверка в Унифицираната информационна система на Прокуратура на Република България и Единната информационна система за противодействие на престъпността.

Съгласно писмо изх. № 4773/13.09.2018 г., издадено от ДСИ при Районен съд – Търговище, справка за изпълнителни дела изх. № 16198/05.11.2018 г. на ЧСИ А.А.З.с район на действие ОС – Търговище, и справка за изпълнителни дела изх. № 4578/26.11.2018 г. на Камарата на ЧСИ – София срещу молителя няма висящи изпълнителни дела.

От представената характеристика от кмета на с. Братово, общ. Търговище се установява, че Б.Х.М. е работил като шофьор в Районно пътно управление гр. Търговище, ДАП – Търговище, „Агрострой“ – Търговище. Молителят живее в с. Братово, общ. Търговище, където е познат като скромен, работлив, услужлив и отговорен човек. Трудовата ангажираност на М. се установява и от представените удостоверения образец УП-3, характеристика от полицейски инспектор Т.Николаев при РУ-МВР – Търговище. В последния документ е отразено, че срещу молителя са постъпвали жалби от съседи за спор относно граница на имот, но липсват сигнали за нарушения на обществения ред, няма данни за злоупотреба с алкохол и наркотични вещества. Няма информация и относно контакти на осъдения с лица от активния криминален контингент. Положителни характеристични данни се съдържат и в показанията на разпитания в качеството на свидетел К.М.И.. Свидетелят сочи, че молителят има семейство с две деца, за което се грижи, работи, когато намери работа, но осъждането му пречи да се установи на постоянен трудов договор.

Тази фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена при съобразяване на всички приобщени по делото и неоспорени писмени и гласни доказателства.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Молбата на осъдения Б.Х.М. за съдебна реабилитация при условията на чл.87, ал.1 от НК е допустима, а по същество – основателна и като такава следва да бъде уважена.

Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал.1 от НК, извън случаите на чл.86 от НК, регламентиращ реабилитацията по право, всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, издал последната присъда като първа инстанция. Съгласно чл.433, ал.2 от НПК, когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът наложил най-тежкото наказание. Тази законова регламентация определя компетентността на настоящия съд да се произнесе по искането за реабилитация на молителя, тъй като с присъдата на Сливенския окръжен съд е наложено по-тежко наказание, отколкото с последващия съдебен акт на Ямболския окръжен съд.

Материалноправните предпоставки за съдебна реабилитация са уредени в разпоредбата на чл.87 от НК. Съдът може да реабилитира осъдения, ако в течение на три години от изтичане срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, ако е имал добро поведение и е възстановил причинените вреди при умишлените престъпления. Съгласно чл.87, ал.3 изр.1 от НК, когато наред с наказанието „лишаване от свобода“ е наложено и наказание лишаване от права по чл.37, ал.1 т.6 и 7 или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да изтекъл и срокът на това наказание.

С първото осъждане на молителя – по НОХД № 576/2009  г. по описа на Окръжен съд – Сливен са наложени две наказания – 3 г. и 6 м. „лишаване от свобода“ и 5 години „лишаване от право“ молителят да управлява МПС.

От приобщените писмени доказателства безспорно се установява, че осъденият е изтърпял и двете наложени наказания. По отношение на наложеното наказание 3г. и 6 м. „лишаване от свобода“,  ефективното изтърпяване на наказанието е осъществено в Затвора Плевен. Осъденият е условно предсрочно освободен въз основа на определение от 18.12.2012 г. на Окръжен съд – Плевен, с установен по отношение на осъдения изпитателен срок от 9 месеца и 13 дни. Този изпитателен срок е изтекъл на 01.10.2013 г., от който момент, по аргумент от разпоредбата на чл. 70, ал.9 от НК, започва да тече срокът за реабилитация. Изискуемият от чл.87, ал.1 от НК тригодишен срок е изтекъл към 01.10.2016 г.

Наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ осъденият е изтърпял на 10.12.2015 г., от която дата до настоящия момент е изтекъл период, надхвърлящ 3 години.

По второто осъждане на молителя по НОХД № 150/2014 г. по описа на Окръжен съд – Ямбол наложеното наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 месеца е изтърпяно изцяло в Затвора – Плевен до 03.06.2015 г. Тригодишният срок за реабилитация е изтекъл на 03.06.2018 г.

По делото не са налице данни или доказателства след последното осъждане молителят да е извършил друго престъпление, а същевременно е имал добро поведение. Срещу него няма образувани наказателни дела, няма данни за висящи такива, налице са положителни характеристични данни. Първото деяние, за което е осъден молителя е непредпазливо, поради което в този случай разпоредбата на чл. 87, ал.1 т.2 от НК не намира приложение. От второто престъпление няма настъпили подлежащи на възстановяване вреди.

Изпълнено е и условието на чл.87 ал.3 изр.1 от НК, а именно изтърпяно е изцяло и наказанието 5 години „лишаване от право да управлява МПС“, наложено на осъдения с присъдата на СлОС.

Не е налице пречка за приложението на чл.87 от НК независимо, че молителят е осъден с повече от една присъди. В този смисъл е константната съдебна практика /напр. Решение № 590/29.12.1977 г. по н.д. № 604/77 г., второ н.о. на ВС, Решение № 447/18.11.2014 г. по н.д. № 1429/2014 г., трето н.о. на ВКС и др./.

Обобщено може да се направи извода, че по отношение на коментираните осъждания са налице материално правните предпоставки на чл.87, ал.1 от НК, поради което съдът допусна съдебна реабилитация на молителя.

Така мотивиран съдът постанови определението си.

Мотивите са изготвени и предадени на 12.12.2018 г.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: