О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 31.07.2018год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в закрито съдебно  заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ДРАЖЕВА

 

 

при участието на секретар ………….. и прокурор ……….., сложи на разглеждане  ЧНД  №403 по описа за 2018 г.

         Производството по делото е образувано по жалба на  обв.Г.М.М. против взетата  мярка за неотклонение на обвиняемото лице- парична гаранция в размер на 3 000лв по ДП №467/2018г по описа на РУ на МВР-Нова Загора.

         В жалбата се излагат доводи за прекомерно завишаване размера на паричната гаранция, като се сочи, че същата не е съобразена с имотното  състояние на обвиняемия, както и със семейното му положение. Моли съда да бъде постановено определение, с което  да намали размера на определената му парична гаранция от 3 000лв на 500лв. 

         Съдът след като се запозна с доводите в жалбата и досъдебното производство приема за установена следната фактическа обстановка:

         С постановление от 24.07.2018г Г.М.М. е бил  привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 алт. 1 предл.4  от НК за това, че на 23.07.2018г в гр.Сливен без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества-метамфетамин и канабис.  Със същото постановление по отношение на обвиняемото лице е взета мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 3 000лв.” и е определен 10 дневен срок, считано от предявяване на акта за определянето й. Постановлението е предявено на обвиняемото лице на 27.07.2018г. От  материалите по делото е видно, че М. е депозирал жалбата срещу акта за определянето на паричната гаранция на 30.07.2018г.

          По досъдебното производство е представена декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, от която е видно, че семейството на обвиняемия е четиричленно. Обвиняемият е реабилитиран по право.Притежава ½ идеална част от етаж на жилищна сграда в гр.Сливен и ½ идеална част от дворно място в с.Млекарево. С жалбата са представени два броя удостоверения за раждане, от които е видно, че обвиняемият е баща на две деца- на 8г и на 11г. Представена е още и втора декларация за семейно и материално положение и имотно състояние,     в която освен горепосочените имоти обвиняемото лице е декларирало, че притежава и една втора идеална част от лек автомобил и че месечните му доходи от трудово възнаграждение възлизат на 300лв.

          От изложеното съдът прави следните правни изводи:

          Депозираната жалба от обвиняемото лице против взетата му мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 3 000лв.” по ДП № 467/2018г.по описа на РУ на МВР-Нова Загора е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице имащо право на жалба и е в  законоустановения срок за обжалване по чл. 61 ал.3 НПК.  Съгласно посочената разпоредба гаранцията взета от орган на досъдебното производство  може да се обжалва от обвиняем или неговия защитник пред съответния първоинстанционен съд  в триденевен срок от предявяване на акта за определянето й. В случая актът е предявен  на М. на 27.07.2018г, а жалбата е подадена на 30.07.2018г чрез ОП-Сливен, т.е. към датата на депозиране на жалбата в ОП-Сливен –все още не е изтекъл.

             Разгледана по същество жалбата е основателна.

             Съобразно разпоредбата на чл.56 ал.3 от НПК при определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществена опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия, а нормата на чл.61 ал.2 от НПК гласи, че при определяне размера на гаранцията се отчита и имущественото положение на обвиняемото лице.

              В конкретния случай досъдебното производство е в начален стадий, но може да се направи извод за високата степен на обществена опасност на деянието. От оскъдния доказателствен материал по делото относно другите изброени по-горе критерии по чл.56 ал.3 и чл.61 ал.2 от НПК съдът приема, че се касае за неосъждано лице със затруднено  материално  и социално / семейството му е четиричленно/ положение. В този смисъл намира, че размерът на гаранцията, определена с постановлението от 24.07.2018г по цитираното досъдебно производство е завишен. Парична гаранция в размер на 2 000лв би  изпълнила целите на мерките за процесуална принуда, визирани в чл.57 от НПК, а именно да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети предприетата спрямо него наказателна репресия.

             По изложените съображения съдът счита, че жалбата на М. е основателна, поради което следва да бъде намален размерът на гаранция от две хиляди на хиляда лева.

             Ръководен от горното Сливенският окръжен съд

 

                                О  П  Р   Е   Д  Е   Л  И   :

 

        ИЗМЕНЯ размера на определената на обвиняемия Г.М.М. ЕГН ********** мярка за неотклонение от “Парична гаранция” от  размер на 3 000/ ТРИ ХИЛЯДИ/ лв. в размер на 2 000 / ДВЕ ХИЛЯДИ/лева  по ДП  467/2018г по описа на РУ на МВР-Нова Загора.  

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: