О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

гр. Сливен,  11.09.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:      

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Щ.Т.А.Д.

 

при участието на секретаря Радост Гърдева и Зам.-окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ като разгледа  докладваното от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧНД № 424 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

На основание чл. 452 ал.1 от НПК във вр. с чл. 43а т.2 от НК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на Ф.М.К. с ЕГН ********** с Присъда № 11/19.04.2018г. по НОХД № 102/2018г. по описа на РС – Котел, наказание „Пробация“ с наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 /три/ месеца и 15 /петнадесет/ дни, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от три години.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

Препис от настоящото определение, след влизането му в сила, да се изпрати на Пробационна служба – звено Котел, Окръжна прокуратура – Сливен и Районен съд – Котел, бюро „Съдимост”.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    

 

        

МОТИВИ

към Определение от 11.09.2018 г. по ЧНД № 424/2018 г. по описа на СлОС

 

Производството е с правно основание чл.43а т.2 от НК.

Образувано е по предложение на Председателя на Пробационния съвет при Пробационна служба – звено Котел към РС „ИН“ – Сливен при ОС „ИН“ Бургас за замяна на неизтърпения остатък от наказанието „пробация”, наложено на осъденото лице Ф.М.К. с присъда № 11/19.04.2018 г. по  НОХД № 102/2018 г. по описа на Районен съд – Котел с наказание „лишаване от свобода”.

В предложението се твърди, че К. е прекъснала изпълнението на наказанието „пробация” от средата на м.юли 2018 г., като са налице нарушения и на трите пробационни мерки. Поради обстоятелството, че осъденото лице се е отклонило от изпълнението на наказанието „пробация” се иска замяна на неизтърпяната част от наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода” при условията на чл.43а т.2 от НК.

В с.з.председателят на пробационния съвет поддържа внесеното предложение и настоява за замяна на неизтърпяната част от наказанието „пробация”, наложено на Ф.М.К. с наказание „лишаване от свобода” при условията на чл.43а, т.2 от НК.

Представителят на ОП-Сливен дава становище, че предложението е основателно. Пледира замененото наказание да бъде отложено при условията на чл.66, ал.1 от НК.

Осъденото лице се явява лично в съдебно заседание. В личната си защита и последната си дума моли замененото наказание „лишаване от свобода“ да не бъде изтърпявано ефективно, а да бъде отложено за изпитателен срок. 

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

С присъда № 11 от 19.04.2018 г. по НОХД № 102/2018г. по описа на Районен съд – Котел на Ф.М.К. е наложено наказание „Пробация” за извършено престъпление чл. 194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, за срок от 9 месеца;

         - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 9 месеца;

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа за срок от една година.

Присъдата е влязла в сила на 05.05.2018 г.

          Наказанието е приведено в изпълнение на 15.05.2018 г., на която дата е подписан протокол за правата и задълженията на осъдената Ф.М.К. ***. С протокола осъдената е предупредена, че при неизпълнение на пробационните мерки, спрямо нея ще бъдат приложени санкциите по ЗИНЗС.

         От приобщените по делото писмени доказателства е видно, че осъдената е положила подписи в Отчетния картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № ПР-49/2018г. до 12.07.2018 г. вкл. След тази дата липсват подписи на осъденото лице за изпълнение на пробационната мярка. Конкретно подписи не са положени на 16.07.2018г., 19.07.2018г., 23.07.2018 г., 26.07.2018 г., 30.07.2018 г., 02.08.2018 г., 06.08.2018 г., 09.08.2018 г. и 18.08.2018 г. Нарушенията са отразени и в констативни протоколи № 107/19.07.2018г., № 108/20.07.2018 г., № 109/26.07.2018г., № 117/1.08.2018 г., 122/03.08.2018г., 123/08.08.2018 г.  и № 130/15.08.2018 г.

По отношение на втората пробационна мярка – задължителни срещи с пробационен служител съдът установи, че от приложеното по делото копие от график за провеждане на срещи с осъдения на „пробация“ е видно, че Ф.М.К. е полагала подписи относно проведени периодични срещи с пробационен служител на 15.05.2018г., 28.05.2018 г., 04.06.2018 г., 02.07.2018 г. Непроведена е посочената в графика среща на 02.08.2018 г. /уговорена на 02.07.2018 г. Нарушението е констатирано с констативен протокол № 122/08.08.2018 г.

По третата пробационна мярка – безвъзмезден труд в полза на обществото, съдът констатира, че с протокола от 15.05.2018 г. за правата и задълженията на осъдения по време на изпълнение на наложените пробационни мерки - т.6 от същия, осъденото лице е уведомена за задължението си да полага безвъзмезден труд в полза на обществото във време и на места, определени от пробационния служител.

Със Заповед № БТ-17 от 15.05.2018г. на Началник РС „ИН“ – Сливен е разпоредено осъдената К. да положи 250 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в Пробационна служба – Котел за срок от 1 година. Представен е месечен график с дни и часове за полагане на безвъзмездния труд за периода м.юли 2018 г. Заповедта е връчена на осъденото лице на 15.05.2018 г., а графикът за м.юли 2018 г. – на 02.07.2018 г. От приложените констативни протоколи се установява, че осъдената не е положила часовете безвъзмезден труд в полза на обществото през м.юли 2018 г.

В представените по делото доказателства не се сочат уважителни причини за допуснатите нарушения на трите пробационни мерки.

На редовно заседание на Пробационния съвет в района на действие на РС – Котел, проведено на 14.08.2018г., е взето решение за изготвяне на предложение до Окръжен съд – Сливен за замяна на остатъка от наложеното на Ф.М.К. наказание „пробация“ с наказание „Лишаване от свобода“, надлежно отразено в протокол № 08/14.08.2018г. от заседание на пробационния съвет.    

От изисканата справка от ОД на МВР – Сливен за задграничните пътувания на осъдената К. се установява, че няма данни осъденото лице да е напускало Република България.

В представената по делото справка с дата 15.08.2018 г.  неизтърпяната част от наказанието „пробация” за двете мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител – е посочена в размер на 7 месеца. По отношение на третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“ е отбелязана изтърпяната част от наложените на лицето общо 250 часа за срок от една година, а именно отработени 55 часа и остатък 195 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото“.

От приобщената справка за съдимостта на осъдената К., направена в бюрото за съдимост при РС – Котел се установява, че същата има само едно осъждане, а именно по НОХД № 102/2018 г. на РС – Котел с наложено наказание „пробация“ – предмет на настоящото производство за замяна с наказание „лишаване от свобода“.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на Председателя на Пробационния съвет при Пробационната служба – Сливен  за замяна на остатъка от наложеното на осъдената Ф.М.К. наказание ”пробация” с наказание „лишаване от свобода”, е основателно и следва да бъде уважено.

Налице са законовите предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.43а, т.2 от НК за замяна на наказанието „пробация” с наказание ”лишаване от свобода”. По делото е безспорно установено, че осъденото лице без основателна причина е нарушила изпълнението на наложеното наказание „пробация“. Въпреки, че е надлежно уведомена за правата и задълженията си във връзка изпълнението на наказанието „пробация”, К. е допуснала нарушения и преустановила изцяло изпълнението на трите пробационни мерки , считано от средата на м.юли 2018 г. По делото не са ангажирани никакви доказателства от страна на осъдената за наличието на уважителни причини, поради които са извършени посочените нарушения. Твърдяното от осъдената преместване от гр. Котел в гр. Сливен също не съставлява уважителна причина за преустановяване изпълнението на наказанието „пробация“. Осъдената е разполагала с възможността да уведоми органите по изпълнение на наказанието, да поиска прекъсване или промяна местоизпълнението на наказанието „пробация“, ако са налице предпоставките за това, съобразно правилата на НПК и ЗИНЗС. По делото не са ангажирани доказателства осъдената да е предприела каквито и да е законосъобразни действия, с които да осигури едновременното си пребиваване в друго населено място и ненарушаване на задълженията си по изпълнение на наложеното наказания „пробация“. Демонстрирано е явно нежелание за изпълнение на наложеното наказание „пробация” от осъденото лице.

При това положение, следва да бъде заменена неизтърпяната част от наложеното наказание „пробация” с наказание ”лишаване от свобода” по реда на чл. 43а т.2 от НК, като два дни „пробация” се заменят с един ден „лишаване от свобода”. Размерът на неизтърпяната част на наказанието „пробация“ следва да се изчисли спрямо остатъка по двете задължителни мерки, който е в размер на 7 месеца.

С оглед на това обстоятелство, съдът следва да замени този неизтърпян остатък от наказанието „пробация“ по двете задължителни пробационни мерки с „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца и 15 /петнадесет/ дни.

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, не е необходимо замененото наказание „лишаване от свобода” да се изтърпява ефективно, а изпълнението му следва да се отложи при условията на чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от три години. 

         Предвид изложеното и на основание чл. 452 ал.1 от НПК във вр. с чл. 43а т.2 от НК, съдът постанови съдебния си акт.

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: