П Р О Т О К О Л

                                                            

гр.Сливен, 02.10.2018 година

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА                                      

 

          при секретар Мария Тодорова и с участието на Зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи за разглеждане ЧНД № 468 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

         На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

         Молителката П.Г.Ц., редовно призована, се явява лично и с адв.М.Д. ***, редовно упълномощен.

За Началникът на Затвора – Сливен, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Петя С., упълномощена редовно.

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор г-н Гангалов.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде  ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по молба на изтърпяващата наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Сливен П.Г.Ц. с искане да бъде допуснато условно предсрочно освобождаване. От страна на администрацията на Затвора гр.Сливен е представено становище на Началника на Затвора Сливен, система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата и затворническото досие на осъдената Ц..

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи. Няма да соча други доказателства, ще се ползвам от тези, които да бъдат приобщени по настоящото производство, представени с молбата и становището. Да се приемат като доказателства по делото.

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам искания за отводи. Представям актуална справка за остатъка от изтърпяното наказание на осъдената към 02.10.2018г. Да се приемат представените доказателства. Други доказателства няма да соча.

АДВ.Д.: Нямаме искания за отводи. Да се приемат представените доказателства.

ОСЪДЕНАТА П.Ц.: Нямам искания за отводи. Присъединявам се искането и становището на адвоката си.  

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям да се приеме представената справка. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмено становище на Началника на Затвора, система за оценка на осъдения правонарушител, план за изпълнение на присъдата, затворническото досие на осъдената Ц. и справка за изтърпяното наказание на осъдената Ц. към 02.10.2018г.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът НАМИРА делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното дирене

ДАВА ХОД на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че молбата на л.св.Ц. за допускане на условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание за неоснователна, поради липсата на кумулативно предвидената предпоставка по чл.70 от НК, а имено доказателства за нейното поправяне. Макар да е налице първата задължителна предпоставка, именно изтърпяване на ½ от наложеното й наказание, от данните, съдържащи се в затворническото досие на л.св.Ц. и съдържащи се в становището на началника на затвора, се установява, че същата е с неустойчиви нагласи за придържане към правила и норми в пенитенциарното заведение, не е склонна за спазване на установените правила, режими на поведение и забрана. Декларирала е привидна нагласа за съобразяване на реда в затвора, като е показала склонност за нарушаване на този ред. По отношение на лишената от свобода е установено, че е наказвана няколкократно и не е награждавана. По отношение на участието й в специализирани програми за въздействие, данните сочат, че за времето на престоя си, същата не е била включена в специализирани програми за групова работа, поради изрично нежелание от нейна страна. Що се отнася до оценката на правонарушителя и риска от вреди, данните от проведения скрининг показват, че рискът от рецидив е в рамките на средния. С оглед на изложеното и поради установените данни по отношение на лишената от свобода, че е налице ниско правно съзнание у същата за незаконосъобразен начин на живот в условията на затвора, за това, че се касае за лице с висока степен на обществена опасност, извършило две криминални деяние против личността, показващо криминалния модел на поведение, и поради съществуването на риск от подновяване на престъпната дейност при евентуално освобождаване, следва да се формира извод за липса за доказателства за нейното поправяне, а оттам и за наличието на задължителните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.70 от НК. По изложените съображения, предлагам да оставите без уважение молбата на лишената от свобода.

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам писменото становище на началника на затвора относно молбата за условно предсрочно освобождаване на л.св.Ц.. Видно от доказателствата, формалните изисквания на закона не са изпълнени в целия им обем и е необходимо продължаване на поправителните въздействия върху осъдената в насока осъзнаване необходимостта от поддържане на позитивна поведенческа линия, включване в конструктивни дейности, преосмисляне факторите, формиране нагласи за незаконосъобразност и промяната им в позитивна насока. Спрямо осъдената са наложени няколко наказания и са прилагани множество педагогически мерки и въздействия за различни конфликтни ситуации и нарушение на установените правила в затвора, подробно описани в становището. Въпреки осигурените здравни грижи, тя нарушава назначения диетичен режим, оспорва медикаментозните си терапии, предоставя осигурената й храна в жилищното помещение на други лишени от свобода. Осъдената не е вземала участие в организираните клубове за получаване на знания от различни области и няма желания за включване в програми за групова дейност. Пасивността относно осмислянето на свободното време показва липсата на позитивно отношение към поправителното въздействие. Риска от рецидив остава в границите на средните стойности. С цялото си поведение осъдената не дава необходимите доказателства за поправяне и развиване на личността в позитивна насока и е необходимо продължаване на поправителното въздействие, поради което моля да оставите без уважение молбата и да не допускате условно предсрочно освобождаване на л.св.Ц..

 

АДВ.Д.: Считам, че моята подзащитна отговаря на условията за условно предсрочно освобождаване. Тя е изтърпява вече 20г. от присъдата си, остават около 3г. Действително няма участия в обществени прояви на затвора, но трябва да се гледа не само буквата на закона. Тя е в много тежко здравословно състояние, епилептичка е. Не представлява обществена опасност. В този смисъл даже освобождаването й ще помогне на администрацията на затвора да се облекчи от тези здравни грижи за нея. В този смисъл ще моля да бъде освободена, тя е на преклонна възраст. Като я погледнем, се вижда, че не би представлявала опасност за никой.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдената П.Ц..

ОСЪДЕНАТА Ц.: Заболяванията са ми много. Четвърта година не слизам от четвъртия етаж да се храня. Преди 2 месеца и половина изкарах инсулт, който ме съсипа. Епилепсията е много страшна. Дишането ми е трудно. Аз съм с най-много заболявания. Не мога да ги изброя всички. С последни сили се качих тук.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдената П.Ц..

ОСЪДЕНАТА Ц.: Искам да ме преместят в открит тип. Аз съм на 77 години.

 

Съдът се ОТТЕГЛЯ на тайно съвещание.

 

След проведеното тайно съвещание, съдът постанови определението си. Като взе предвид становището на страните и изложените от тях доводи и съображения, и след преценка на доказателствата по делото, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Производството е с правно основание чл.70 ал.1 от НК и се развива по реда на чл.437 ал.2 и сл. от НПК.

Образувано е по молба на осъдената П.Г.Ц.. Ц. е осъдена с Присъда № 13/21.07.2008г. по НОХД № 415/2006г. по описа на СГС за извършено престъпление по чл.116 ал.1 т.6 предл.2 и 3, вр. чл.115 от НК, с която й е наложено наказание 17 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим. С Решение № 250/17.08.2009г. по ВНОХД № 1116/2009г. по описа на САС, присъдата е потвърдена.  Присъдата е влязла в сила на 04.01.2010г.

 

Началото на изтърпяване на наказанието на осъдената П.Г.Ц. е 04.02.2010г.

Към 02.10.2018г. л.св.П.Ц. фактически е изтърпяла 8 години 7 месеца и 28 дни, от арест 4 години 8 месеца и 1 ден или всичко изтърпяно 13 години 3 месеца и 29 дни, поради което е налице остатък в размер на 3 години 8 месеца и 1 ден.

При постъпването си в затвора П.Ц. търпи наложеното й наказание при строг режим.

Лишената от свобода Ц. не е награждавана. През 2013г. за показано добро поведение на осъдената Ц. е изменен режима на изтърпяване на наказанието от строг в общ.

Осъдената Ц. е наказвана многократно, като първото й наказание е наложено през м.юни 2010г., а последното на 20.06.2018г.

Осъдената Ц. по време на престоя си в Затвора гр.Сливен проявява неустойчиви нагласи за придържане към правила и норми, като не е склонна да спазва установените правила, режимни ограничения и забрани. Използва здравословното си състояние за манипулации и шантаж и изисква всички да се съобразяват с нея. По този начин се проявява като капризна и претенциозна. Декларира привидна нагласа за съобразяване с реда в затвора, но е склонна да нарушава същия и да заобикаля правилата, като предоставя различни вещи и продукти на останалите осъдени срещу услуги. Мисли за резултатите само относно собствените си нужди и не обмисля последиците от действията си. Проявява мнителност и тълкува погрешно действията ни намеренията на другите, като често приема, че има злонамереност там, където такава няма. Отказва да обмисля алтернативни схващания, държи на собствените си виждания и приема указанията на служителите за упрек и лична обида.

В пенитенциарното заведение осъдената Ц. не е устройвана на работа по медицински причини.

Л.св.Ц. има завършено средно образование в условията на свободен живот и не е включвана в общообразователния процес в условията на затвора.

Л.св.Ц. за времето на престоя й в затвора не е включвана в специализирани програми за групова работа, поради изявено нежелание от нейна страна за това.

Осъдената Ц. няма регистрирани участие в сбирките на клубове „Традиции и обичаи“, „Вселена“ и „Здраве и природа“. Не проявява интерес към провежданите ателиета по готварство, изкуства и озеленяване. На сценичните изяви не присъства дори като зрител. Предпочита да прекарва времето си в жилищното помещение, като гледа телевизия и чете книги.

В хода на поправителното въздействие относно осъдената Ц. са извършени общо девет оценки на риска от рецидив и вреди – първоначална и осем последващи. Първоначалната оценка на риска от рецидив и вреди на осъдената Ц. е 65 точки, като последната оценка, изготвена през м.март 2018г. е в размер на 55 точки. Всички оценки на риска са в средните стойности. При преглед на криминогенните фактори в профила на осъдената се отчита снижаване на обща оценка на риска от рецидив, но същата се запазва в границите на среден. Отчетено е снижаване с 10 точки в резултат на промени в стойностите на разделите „Управление на финансите и доходи“, „Начин на живот и обкръжение“ и „Мисловни умения и поведение“.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Молбата на лишената от свобода П.Г.Ц. за допускане на условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание лишаване от свобода е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Съдът намира, че не са налице законовите предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.70 ал.1 от НК за постановяване на условно предсрочно освобождаване на осъдената Ц. от изтърпяване на останалата част от наложеното наказание лишаване от свобода.

Налице е формалното условие по чл.70 ал.1 т.1 от НК и към настоящия момент осъдената Ц. е изтърпяла общо 13 години, 3 месеца и 29 дни от наложеното й наказание седемнадесет години лишаване от свобода, или осъдената Ц. е изтърпяла повече от половината от наложеното й наказание. Съдът намира, че е изпълнена хипотезата именно на чл.70 ал.1 т.1 от НК, а не както е посочено в молбата на осъдената хипотезата на т.2 от същия член и алинея, тъй като Ц. не е осъдена за деяние, което да е извършила при условията на опасен рецидив. Поради това необходимо условие е осъдената да е изтърпяла 1/2 от наложеното й наказание, а не както е посочено в молбата й – 2/3. Но видно от приложените към молбата на осъдената доказателства, представени от администрацията на затвора, а именно система за оценка на осъден правонарушител, индивидуален план за изпълнение на присъдата и затворническо досие, съдът не може да обоснове извода, че осъдената Ц. е дала доказателства за своето поправяне и превъзпитание.

Доказателства за поправянето на осъденото лице, съобразявайки разпоредбата на чл.439а ал.1 от НПК са всички обстоятелства, които сочат за настъпила положителна промяна у лицето по време на изтърпяване на наказанието, като доброто поведение, участието в трудови, образователни, обучителни, квалификационни или спортни дейности, в специализирани програми за въздействие, обществено полезни прояви. Установяването на тези доказателства се извършва с всички възможни източници на информация за поведението на осъденото лице по време на изтърпяване на наказанието, което е уредено в разпоредбата на чл.439а ал.2 от НПК. Изводи в тази насока основно се налагат от  оценката за осъдения по чл.155 от ЗИНЗС, както и от работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата по чл.156 от същия закон.

За допускане на условно предсрочно освобождаване на осъдената Ц. е необходимо да се направи категоричен извод, че е започнало поправянето й и то трайно и необратимо, като не е нужно да е налице окончателното й поправяне в условията на затвора. По делото бяха представени и приети писменото становище на началника на затвора, което е поддържано и в съдебно заседание, система за оценка на осъден правонарушител, индивидуалния план за изпълнение на наказанието, материалите, съдържащи се в затворническото досие на осъдената, с които съдът се съобрази при вземане на решението си.

Имайки предвид всички тези доказателства, съдът намира, че у осъдената липсва инициативност и участие в предлаганите дейности на вътрешногрупово ниво. Л.св.Ц. показва пасивност относно дейностите за осмисляне на свободното време, което обуславя извод за липса на позитивно отношение към поправителното въздействие. Същата не участва в сбирките на клубовете, в които осъдените имат възможност да получат знания в различна тематика, не проявява интерес към готварство, изкуство и озеленяване, не присъства на сценични изяви, прекарва времето си в жилищното помещение, като гледа телевизия и чете книги.

Предвид констатирания й здравен статус, медицинският център при затвора осигурява на л.св.Ц. необходимите здравни грижи. Въпреки това осъдената не е склонна да спазва предписанията на медицинските специалисти. На осъдената, предвид констатациите от медицинските лица, й е осигурена храна в жилищното помещение, в което е настанена, но Ц. често предоставя храната си на други осъдени. Л.св.Ц. не се придържа стриктно към назначения й хранително-диетичен режим, като си купува от затворническия магазин захарни изделия, въпреки констатираното й заболяване, свързано с нивото на кръвната й захар. Често оспорва и изразява несъгласие с назначената й медикаментозна терапия и желае да приема медикаменти по свое усмотрение и преценка. Осъдената употребява тютюневи изделия, закупени от затворническия магазин, въпреки медицинските противопоказания за това.

Осъдената Ц. не работи в условията на затвора, поради констатираните й заболявания. Не участва в образователния процес, тъй като има завършено средно образование. Изразява нежелание за включване и не е включвана в специализирани програми за групова работа.

Анализирайки скрининга на риска от вреди, съдът направи извода, че у осъдената има задържане на стойностите в оценката на риска от рецидив и вреди. На л.св.Ц. са извършени девет оценки – първоначална при постъпване в затвора и осем последващи. Първоначалната оценка на риска от рецидив и вреди е в размер на 65 точки, а актуалната, изготвена през м.март 2018г., е в размер на 55 точки. При първоначалната оценка над граничната зона са разделите „Жилищно устройване“, „Управление на финансите и доходи“, „Взаимоотношения – семейство и партньор“, „Начин на живот и обкръжение“, „Емоционално равновесие“, „Мисловни умения и поведение“ и „Нагласи“. Осъдената при извършване на оценката на риска е изразила проблеми, свързани с придържане към плановете, отегчение, самота, запазване на работата, грижи по отглеждане на децата, безпокойство за нещата около нея, вземане на добри решения, стрес и депресия. При тази оценка е посочено, че осъдената е проблемен затворник, трудно ще съжителства в по-населена стая, ще подхожда манипулативно, ще създава напрежение, ще търси активно присъствие на медицински лица и възможност за облекчаване на правното си положение. При последващата и по-точно при последната оценка на риска, изготвена през м.март 2018г. е отчетено снижаване с 10 точки в резултат на промени в стойностите в три раздела „Управление на финансите и доходи“, „Начин на живот и обкръжение“ и „Мисловни умения и поведение“. При първия раздел се отчита понижение в резултат на факта, че осъдената сравнително добре разпределя средствата, получени от пенсия. При втория раздел понижението се дължи на факта,  че през 2017г.-2018г. не са регистрирани прояви на рисково поведение от страна на осъдената, като същата е предпазлива и се стреми да не попада в негативна светлина. Тази нейна позиция е неустойчива във времето, защото периодично са й отправяни забележки за констатирани конфликтни ситуации от битово естество. В последния раздел понижението се дължи на промяна в начините за постигане на целите чрез обсъждане и дискутиране с длъжностни лица, намаляване на негативното отношение от страна на осъдената към служителите в затвора и дейността им.

Л.св.Ц. е пасивна по отношение на дейностите, съпътстващи изпълнението на наказанието, не желае да участва в предлаганите мероприятия. Периодично възникват пререкания от битов характер по местоживеене, което налага намеса и консултации по въпроси от дисциплинарно естество. Здравословното й състояние е под непрекъснат медицински контрол.

Осъдената обуславя поведението си в затвора изцяло от здравословното си състояние, склонна към демонстративни симулативни прояви с елементи на драматизиране за осигуряване на личен комфорт и придържане към самосъхранителна линия на поведение. В условията на изолирана среда реагира предимно съобразно личните си интереси и потребности. Стреми се да е независима, доминираща и властна, въпреки, че в контактите си с другите правонарушители използва манипулативни подходи за осигуряване на подкрепа и защита. При осъдената отсъства стремеж и желание за ангажиране с ползотворни дейности, поради което не е налице активност за развитие на личността в позитивен план.

Наведените доводи от защитата, че осъдената е с тежко здравословно състояние и следва да бъде предсрочно освободена, за да облекчи администрацията на затвора, са несериозни. Действително осъдената е със здравословни проблеми, но на същата се осъществява непрекъснат медицински контрол, назначава й се медикаментозна терапия, както и специален режим на хранене. Участията й в трудови дейности са съобразени с нейното здравословно състояние и тя не участва в такива. Осигурена й е храна в жилищното помещение, в което е настанена, съобразявайки се отново с нейното здравословно състояние. Соченото от защитата, че осъдената е на преклонна възраст не е основание за нейното предсрочно освобождаване. Същата е извършила деянието, за което е осъдена с настоящото наказание през 2005г., когато е била също в напреднала възраст, което не й е попречило да го осъществи. Съдът намира, че въпреки напредването на възрастта и наличието на здравословни проблеми при осъдената съществува риск от подновяване на престъпната й дейност в условията на живот на свобода. Твърдяното от защитата на осъдената, че не е обществено опасна, е голословно и не се споделя от съда. Обществената опасност на осъдената, която съдът приема, че е с висока степен, се извежда от обстоятелството, че същата е извършител на две криминални деяния против личността, извършени по идентичен начин, показващ криминален модел на поведение със съществуващ риск от подновяване на престъпната дейност.

Осъдената Ц. не е награждавана, единствено през 2013г. й е изменен режима на изтърпяване на наказанието от строг в общ, но въпреки позитивната промяна в правното положение, нагласите й за придържане към установените правила не се затвърждават. Осъдената многократно е наказвана.

В индивидуалния план за изпълнение на присъдата са заложени цели, свързани със запазване на връзката със сина на осъдената, осъзнаване необходимостта от поддържане на позитивна поведенческа линия, подобряване на взаимоотношенията по местоживеене, включване в конструктивни дейности и поддържане на оптимален медицински статус.

Нагласите на л.св.Ц. за придържане към правила и норми са неустойчиви, като не е склонна да спазва установените правила в затвора, а също и режимни ограничения и забрани. Осъдената декларира привидна нагласа за съобразяване с реда в затвора и е склонна да го нарушава, като го и нарушава, за което е и наказвана.

По този начин с цялостното си поведение в пенитенциарното заведение л.св.Ц. не дава необходимите доказателства за поправянето си. Същата е с неустойчива поведенческа линия по време на фактическото изтърпяване на наказанието. Необходимо е промяна в мотивацията й за положително развитие в личностен план, поради което е необходимо продължаване на поправителното въздействие по отношение преосмисляне на факторите, формирали нагласите й за незаконосъобразно поведение, с оглед тяхната трайна промяна в позитивен аспект.

Съобразявайки събрания и проверен доказателствен материал по делото, съдът стигна до извода, че осъдената все още не е дала доказателства за своето поправяне, не е налице настъпила трайна и необратима положителна промяна у нея по време на изтърпяване на наказанието й, предвид което не следва да бъде допуснато условното й предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание.

Поради изложеното и на основание чл.440 ал.1 от НПК, вр.чл.70 от НК, Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъденото лице П.Г.Ц., ЕГН **********, за допускане на условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното й наказание СЕДЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода, а именно ТРИ ГОДИНИ, ОСЕМ МЕСЕЦА И ЕДИН ДЕН лишаване от свобода, по влязла в сила Присъда № 13/21.07.2008г. по НОХД № 415/2006г. по описа на СГС.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – Бургас в седемдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се състави в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.15 часа.   

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: