П Р О Т О К О Л

гр.Сливен, 22.10.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: А.П.И.И.

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и Окръжния прокурор Пламен СТЕФАНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 484 по описа за 2018 г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:00 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  Окръжният прокурор Стефанов.

Подсъдимата М.Ж.Д., редовно призована, се явява лично и с адв. Н.П. ***, редовно упълномощен от 03.09.2018г.

Пострадалият Л.Х.С., редовно призован, се явява лично.

  Пострадалият Х.Л.С., редовно призован, се явява лично и с адв. М.М. ***, редовно упълномощена от 07.05.2018г.

АДВ. М.: Пострадалият Х.Л.С. няма да се конституира в качеството граждански ищец и частен обвинител. Няма да вземам становище по въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК.

ПОСТРАДАЛИЯТ Х.Л.С.: Не желая да се конституирам като частен обвинител и граждански ищец. Няма да вземам становище по въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК.

ПОСТРАДАЛИЯТ Л.Х.С.: Не желая да се конституирам като частен обвинител и граждански ищец. Няма да вземам становище по въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК.

Съдът ОСВОБОДИ адв. М. и пострадалите Х.Л.С. и Л.Х.С. предвид изразените от тях становища.

Съдът ПРЕДОСТАВИ на страните възможност за становище по даване ход на разпоредителното заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ.П.: Няма пречки да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.Д.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ход на разпоредителното заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност  на страните да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл. 248 ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, считам, че делото, което в настоящия момент е обявено за разглеждане е подсъдно на СлОС, тъй като при пътнотранспортно произшествие е настъпила смърт на лице и тези деяния са подсъдни на Окръжен съд - Сливен. На този етап не виждам основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, не намирам, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила довело до нарушаване на процесуалните права на обвиняемата,  пострадалия и неговите наследници. На този етап няма основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, както и разглеждането му при закрити врата, както и няма основания за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник при извършването на съдебни следствия по делегация. Мярката за неотклонение, която е взета е Подписка и не се налага нейното изменение, нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

АДВ. П.: Уважаема г-жо председател, мисля че съм бил обстоен в отговора, който съм предоставил и моля да бъде отбелязан в протокола от днешното разпоредително заседание, а именно:

I. 1.По чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК - считам, че са извършени отстраними съществени нарушения на досъдебното производство, довели до ограничаване правата на подсъдимата по делото. Същите се изразяват в незаконосъобразен и необоснован отказ на наблюдаващия прокурор да събере поисканите от обвиняемата и защитника й допълнителни доказателства – повторна САТЕ; комплексна съдебно-медицинска експертиза с участие на специалист - съдов хирург; събиране на относими медицински документи относно проведеното лечение на пострадалата след ПТП-то, нейното здравословно състояние преди и след ПТП. Събирането на поисканите допълнителни доказателства, считам, че беше необходимо още на досъдебното производство, още повече, че с предоставените от нас писмени искания и възражения - посочихме и обосновахме множество процесуални пропуски и грешки в САТЕ и СМЕ на труп, които се констатират и с просто око, без да са необходими дори специални знания. Уважаването на исканията за събиране на нови доказателства на досъдебното производство щеше да отстрани съществуването на множеството съмнения от страна на защитата за некомпетентност и неправилност на изготвените СМЕ на труп и САТЕ. Щеше да събере безспорни доказателства относно съществените за настоящото дело въпроси относно: вероятността /подкрепена и от самия фотоалбум към огледа на ПТП/, пътната настилка да е била наистина мокра към часа на ПТП-то; доказаността на пряката и непосредствена причинно-следствената връзка между настъпилите от ПТП-то средни телесни увреждания на крайниците на пострадалата и допълнително настъпилите такива, евентуално довели до нейната смърт. Посоченото идва да покаже, че в противоречие на чл. 226 ал. 2 и ал. 3 от НПК. разследването нито бе пълно, нито обективно, нито всестранно; не са подложени на проверка нито едно от оспорените доказателства от обвиняемата, въпреки множеството, посочени несъответствия и необосновани заключения, посочени от защитата.

1.    Ако обвинението, бе доказало по един безпротиворечив и несъмнен и обективен начин своята правота, обвиняемата и нейния защитник, можеха да поискат делото да бъде разгледано но някое от особените производства - съкратено съдебно следствие; сключване на споразумение с прокуратурата. Като не е проведено пълно, обективно и всестранно разследване, което да доказва обвинителната теза, на практика са ограничени правата на обвиняемата да се възползва от някоя от посочените съдебни процедури, които биха били по-благоприятни за същата, ако делото бе попълнено с необходимите доказателства, които доказват по безспорен начин конкретната обвинителната теза.

2.    Прокурорът и разследващите органи имат задължението да събират доказателства както в подкрепа на обвинителната теза, така и в подкрепа на защитата на обвиняемия. В тази връзка, считам, че не е предоставена възможност на защитата да докаже своите твърдения, за които в наказателните производства от общ характер, последната в повечето случаи няма законовата възможност по своя инициатива да събере, а същите следва да се допуснат и съберат по указания на наблюдаващия прокурор и инициатива на разследващите органи /например исканията за медицински документи, които касаят пострадалата; повторните експертизи/ с оглед пълното, обективно и всестранно събиране на доказателства по делото. Считам, че досъдебното производство е водено тенденциозно, а наличието на евентуална връзка между смъртта на пострадалата и настъпилото ПТП, станало 40 дни по-рано, е целяна и преднамерена, предвид обстоятелствата, че двете досъдебни производства са разпределени на един и същи разследващ полицай за разследване; преди да е установена по безспорен начин евентуална връзка между престъпните резултати по двете дела /т.е. преди да има заключение по СМЕ на труп/; че същият е назначил на една и съща дата, в деня на смъртта на пострадалата - двете СМЕ - тази за характера и вида на телесните увреждания; и другата за причината за смъртта на пострадалата.

3.    Едно от исканията на защитата бе провеждането на разпит на обвиняемата с оглед нейни твърдения и непълноти по делото за някои от релевантните обстоятелства които биха се отразили на САТЕ, и въпреки, че правото на обвиняемата да дава обяснения на всеки етап от наказателното производство е основно и гарантирано нейно право, същото не бе уважено, с абсурдния аргумент, че такива може да даде и в съдебна фаза. още повече, че в досъдебното производство по време на разпита и като обвиняема, същата се възползва от правото си да не дава такива. Т.е. желанието на обвиняемата да даде обяснения, които биха могли да и помогнат, може да е израз на защитната и теза, но също така е и признато от НПК доказателствено средство за събиране на годни и не по-малко достоверни доказателства относно разследваното деяние. Тезата на ОП, че нейните обяснения са лични възприятия е необоснована, такива са по същество и всички свидетелски показания, доколкото биват пречупвани през призмата на личността на този, който ги дава! Досъдебното производство, макар и подготвително, има за цел да събере нужните доказателства, така, че обвинителната теза да бъде „годна" за изправянето и пред съда, където вече прокурора е страна наравно със защитата. Вярно е, че всички поискани от нас допълнителни доказателства могат да бъдат поискани и евентуално допуснати и директно в съдебната фаза, но считам, че само този аргумент, под предтекст, на който са отказани от ОП Сливен, не е достатъчен за да ги направи безпредметни и излишни още на досъдебното производство. Напротив, ако същите бяха събрани на досъдебното производство, самото обвинение, можеше да достигне до други правни изводи, касаещи развитието на делото - напр.че същото не е доказано; че трябва да се прекрати; или че обвинението следва да бъде изменено в такова за причиняване на средна телесна повреда от ПТП-то, което пък от своя страна би рефлектирало върху съдбата на наказателното производство или неговата родова подсъдност.

         5. Последният ред на разсъждения относно допуснатите съществени нарушения от страна на прокуратурата и разследващите органи, считам, че има пряка връзка между подсъдността на делото, за обосноваването на която ОП Сливен, считам, че не е събрала достатъчно доказателства. Престъпният резултат - настъпилата смърт на пострадалата, не е директен в резултат на ПТП-то; същият е възможно да е опосреден; причинно-следствената връзка между първоначалните увреждания на крайниците и настъпилата смърт е възможно да не е пряка или да е прекъсната или смъртта да е обусловена от други обстоятелства, които не са изследвани по делото, а това би довело до неподсъдност на делото на ОС - възражение по чл. 248 ал. 1 т. 1 от НПК.

         6.Липсата на обективност при разследването, се доказва и от самото изявление на ОП Сливен в постановлението й за отказ да уважи направените искания от защитата по ДП, според която исканията ни за медицинските документи и комплексна СМЕ нямат връзка с конкретния предмет на делото. Прокурора и разследващите органи имат задължението да разследват всички обстоятелства по делото пълно, което означава, че ако имат индикации за евентуално извършени други престъпни състави - трябва да съберат доказателства в подкрепа или опровержение на тях; ако се натъкнат на допълнително извършени престъпления - имат тези задължения също; ако по време на разследването настъпят допълнителни последици имат задължението да изследват тяхната евентуална връзка с деянието и неговия първоначален резултат, но също така и дали не са в резултат на други престъпни деяния, или изключващи вината обстоятелства, още повече когато по делото е настъпила смърт на пострадалото лице,  която нито е непосредствено настъпила от ПТП-то; нито пък е обичайната и типична последица на счупването/спукването на глезен на крак.

         7.С оглед гореизложеното, считам, че ОП Сливен е извършила съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, като в нарушение на чл. 226 ал. 2 и ал. 3 от НПК не е провела пълно, обективно и всестранно разследване, което да доказва обвинителната теза и конкретното повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост при ПТП, и съдебното производство трябва да бъде прекратено, а делото върнато на ОП Сливен за отстраняване на посочените нарушения и събиране на допълнителни доказателства с оглед съществуващите съществени противоречие в събрания доказателствен материал.

II. С настоящия отговор и на основание чл. 248 ал. 1. т. 7 от НПК, правим искания за събиране на допълнителни доказателства по делото, които ще разкрият в пълнота обективната истина по делото, които считам за наложителни с оглед атипичното развитие на състоянието на пострадалата от ПТП-то, която съгласно СМЕ на труп е починала от белодробна емболия, която била причинена от нараняванията на крайниците, получени по време на ПТП-то и то 40 дни след неговото настъпване и след 1-седмичен болничен престой на пострадалата в болница, а именно :

          1.Разпит на обвиняемата относно твърдените от нас в писмените ни искания по досъдебното производство обстоятелства за състоянието на пътната настилка; спрялата ли е непосредствено след ПТП-то или е продължила управлението на автомобила; къде е спряла, кога, защо, които имат значение както за определяне на евентуалната скорост при настъпване на ПТП-то, така и за определяне на опасната зона на спиране.

          2.Разпит на поемните лица от огледа на ПТП, с оглед констатираното разминаване в посочената ширина на пътното платно в огледния протокол и в протокола за следствен експеримент; както и с оглед установяване на обстоятелствата как е било възстановено местопроизшествието, как и от кого са ситуирани обектите и следите от ПТП-то на конкретните места, при които впоследствие са описани от разследващия полицай по време на огледа.

         3.Повторна автотехническа експертиза, с оглед множеството посочени и коментирани в писмените ни искания по досъдебното производство, пропуски на изготвената такава, която да отговори на всички поставени задачи, но като има предвид всички събрани доказателства /а не само при някои от въпросите да се имат предвид всички доказателства/, в това число и допълнително допуснатите такива, ако се допуснат от ОС Сливен, и наличните по делото гласни доказателства - свидетелски показания на свидетелите, в това число и обясненията на подсъдимата Д., разпитвана като свидетел непосредствено след ПТП-то, когато нито е била консултирана от адвокат, нито пострадалата е била починала и дадените от нея обяснения в ОС Сливен, които поискахме в предходната точка.

         4.Да се изискат и приобщят по делото - всички относими медицински документи за здравословното състояние на пострадалата, в това число и здравното й досие от РЗОК Сливен, съдържащо всички издавани амбулаторни листи; извършени операции и ползвана медицинска помощ; разширен аутопсионен протокол; цялата История на заболяването на пострадалата Ю.Л.С., по време на престоя и в МБАЛ „Д-р И. Селимински“, Ортопедично отделение, където е била оперирана, в това число и извършените рентгенографии; първичния медицински фиш и др. документи /снимки и т.н./ от Спешното отделение на МБАЛ Д-р „И. ***, където същата е била приета непосредствено след ПТП-то на 28.11.2017 г.; Епикризата; медицинските документи за евентуално извършените два задължителни прегледа след изписването и от МБАЛ „Д-р И. Селимински“; Амбулаторните листи за потърсената от нея и предоставената и медицинска помощ в периода от 28.11.2017г. до деня на смъртта й - 08.01.2018г.

         5.С оглед отдалечеността на смъртта от датата на настъпване на ПТП-то, считам, че следва да се разпитат и близките на пострадалата относно обстоятелствата - за съпътстващите й заболявания; наличната хипертония; спазвала ли е предписанията на лекарите след изписването и след престоя в МБАЛ в периода след 04.12.17; натоварвала ли е краката си; имала ли е оплаквания, болки, откога; в кой крак; потърсила ли е болнична помощ, кога, ако не - защо не; и двата крака ли са оперирани - такива данни се съдържат в СМЕ и т.н. извършван ли е медицински одит по случая; евентуални жалби в РЗОК; съмнения за некачествено лечение на крайниците на пострадалата или за евентуална лекарска грешка при лечението й и последващото й наблюдаване;

         6.С оглед наличието на евентуални данни за възможни пропуски и / или грешки при лечението или наблюдението на пострадалата от медицински специалисти, извършени от лекари от гр. Сливен, и с цел избягване на заинтересованост и пристрастност по случая, моля за назначаване на комплексна СМЕ с участие на специалисти - съдебен лекар и съдов хирург, от друг съдебен район, които след като се запознаят с цялата налична и допълнително събрана медицинска документация да отговорят на следните въпроси:

6.1. Какви по вид и характер са телесните увреждания, които е получила пострадалата Ю.С. непосредствено от настъпилото с нея ПТП на 28.11.2017г.?

6.2. Проведено ли е адекватно лечение на пострадалата след ПТП-то, настъпило на 28.11.2017г., отговарящо на добрата медицинска практика и медицински стандарти? Било ли е същото в пълен обем с оглед наличието на наранявания и на двата долни крайника?

6.3. Каква е непосредствената причина за смъртта на Ю.С.?

6.4. Налице ли е причинно-следствената връзка между получените телесни увреждания, в резултат на настъпилото ПТП на 28.11.17 г. и заболяването, причинило смъртта на пострадалата? А имала ли е други увреждания/заболявания пострадалата, които не са от ПТП-то, но са довели до смъртта й, или са допринесли за настъпването й, по какъв начин?

6.5. Установените и описани в Епикризата от 04.12.2017г. заболявания в окончателната диагноза на същата - „Фрактура бималеоларис крурис синитри. Еккрориацио крурис декстри. Фисура малеоле медиалис тибие декстри'" сами по себе си водят ли до тромбозиране на кръвоносни съдове по принцип? А в конкретния случай, същите биха ли могли да доведат до неминуемото тромбозиране на съдовете на пострадалата С. с оглед конкретното й здравословно състояние /налични минали и съпътстващи заболявания/ или не?

6.6. Предотвратима ли е била смъртта на пострадалата при конкретните обстоятелства, последвали ПТП-то? Ако - да - какви медицински мерки и кога е следвало да се предприемат ако е могло да се предотврати заболяването „белодробна емболия“ и последвалата смърт на пострадалата? Кой медицински специалист е следвало да ги извърши и кога?

6.7. В пълен обем ли е била оказаната медицинска помощ на пострадалата? Адекватни и навременни ли са били мерките-реакции, манипулации, лечение на медицинските лица.

Относно причините, които водят до необходимостта от извършване на направените по-горе наши искания за допълнителни доказателства се придържаме към посочените грешки, непълноти, алогични изводи и заключения в събрания по ДП доказателствен материал, и които обосновахме в писмените си искания и възражения по досъдебното производство, които считаме, че необосновано не бяха уважени от Окръжна прокуратура - Сливен.

Искам да заостря вниманието на вас и на съдебните заседатели за един факт. Аз не разбирам обвинението от обвинителния акт и що се касае обстоятелствената му част на стр. 2. Ще цитирам: „Пострадалата С. и свид. В. била на 1-2 метра една от друга, като по-напред се е движела свид. В.. Двете се движели успоредно и пострадалата С. е била от дясната страна на свид. В.“, т.е. една до друга ли са се движели. И следващото: „Постр. С. и свид. В. били на няколко крачки преди края на пътното платно, в лявата лента. „Били“ на няколко крачки, двете заедно, за мен би следвало обвинението да се прецизира, защото аз не разбирам тези посочени факти в обвинителния акт и още нещо: защо производството трябва да се върне в досъдебната му фаза? Поискали сме, в момента подсъдимата, към него момент обвиняемата да даде обяснения, което не бе уважено. Считам, че това е основен проблем за защитата й. Тя има право да говори, когато и както поиска и каквото поиска. В досъдебното производство съм направил исканията си. Продължавам да настоявам, че има неясноти в обвинителния акт и по този повод мисля, че е нарушено правото на защита.

 

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо председател, на практика направените искания е един вид възражение срещу необжалваемия отказ на Окръжна прокуратура- Сливен да уважи направените на досъдебното производство искания. Що се касае за искането за повторна автотехническа експертиза искам да отбележа, че това са едни твърдения, които трябва да се проверят в хода на съдебното следствие, за да се допусне такава и съдът ще реши дали ще допусне. Що се касае за съдебно-медицинската експертиза, комплексна, тройна, не можах да разбера в смисъл дали се търси едва ли не лекарска грешка във връзка със смъртта на пострадалата, но факт е, че съдебния лекар изрично е заявил, че смъртта на пострадалата е причинно-следствена връзка с пътно транспортното произшествие. За прокуратурата това е достатъчно и е внесла обвинението със съответния обвинителен акт. Предоставям на съда за разпита на поемните лица. Аз лично в конкретния случай предпочитам поемните лица да не се разпитват и не заради друго, а с оглед на това, че няма какво да установят с оглед искането за уточняваше ширината на пътя. Аз мисля, че няма проблем и в хода на съдебното следствие да се възложи на вещото лице допълнителен въпрос да отиде и да измери пътя, но той вече го е измерил при експертизата. На какво се дължи разминаването и то разминаването е само в лентата, в която не е станал удара, доколкото си спомням и няма отношение.

РЕПЛИКА на АДВ. П.: Защо поисках разпита на поемните лица? Видно от протокола съставен от веднага дошлите органи на реда и имената им съвпадат със служителите на реда, които са охранявали ПТП-то. Ще обясня защо. Чудно ми е как са охранявали и са изолирали движението и същевременно са били със заострено внимание, което им вменява НПК за поемни лица. Относно направеното изявление за съдебно-медицинската експертиза на труп, мисля, че не е в работата на доктора да дава заключение и то юридически изводи за причинно-следствена връзка.

ПОДС. Д.: Присъединявам се към отговорите, които даде моят защитник. Нямам друго какво да добавя.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

След съвещание, съдът като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, констатира следното:

1.Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2.Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3.На досъдебното производство е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 249 ал. 4 т. 1 от НПК, представляващо лишаване на обвиняемата от правото й да даде обяснения в хода на досъдебното производство и то въпреки изричното искане за това в писмена молба, подадена от защитника на обвиняемата при предявяване на разследването/л. 19 от ДП/. С постановление от 25.09.2018г. на ОП  - Сливен е отказано да бъдат уважени направените искания и възражения от обвиняемата и нейния защитник при предявяване на разследването по воденото досъдебно производство, включително и това да бъде извършен разпит на обвиняемата, а тя има право да дава обяснения по всяко време на досъдебното производство.

 Възражението относно допусната неяснота в обстоятелствената част на обвинителния акт съдът счита за неоснователно.

Останалите възражения посочени както в представения писмен отговор, така и в днешното разпоредително заседания от защитника на обвиняемата са свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства и съгласно разпоредбата на чл. 248, ал. 4 от НПК не могат да бъдат обсъждани в роазпоредителното заседание.

 Предвид констатираното отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, съдът следва да прекрати съдебното производство и да върне делото на Окръжна прокуратура – Сливен, за отстраняването му, а именно за предоставяме възможност на обвиняемата да даде обяснения по обвинението, от което нейно право тя е била лишена на досъдебното производство.

С оглед горните съображения, съдът не следва да се произнася по въпросите по чл. 248 ал.1, т. 4 - 8 от НПК, включително и по направените искания за събиране на допълнителни доказателства.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 248 ал. 1 от НПК, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

1.Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2.Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3.На досъдебното производство са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, изразяващи се в лишаване на обвиняемата от възможността да даде обяснения по предявеното й обвинение, въпреки направеното изрично писмено искане от нейна страна, поради което съдът ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 484/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура – Сливен за отстраняване на допуснатите на досъдебното производство процесуални нарушения съгласно обстоятелствената част на настоящото определение.

Определението в частта относно прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на Окръжна прокуратура – Сливен може да бъде обжалвано или протестирано в седмодневен срок от днес, пред БАС по реда на глава ХХII от НПК.

Съдът ОБЯВИ определението на страните и разясни правото на жалба и протест.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:40 часа.

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                                          2.

 

 

                                                             СЕКРЕТАР: