П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 09.11.2018 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на девети ноември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:      

                                 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Елена Х.а и зам.окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 501 по описа за 201 г., докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 09:30 часа, се явиха:

          За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява зам.окръжният прокурор Гангалов.

Осъденият Р.С.М., редовно призован, се явява лично и с адв.Х.И.Х., назначен за негов със служебен защитник.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Х.:  Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото.

Производството е във фазата на съдебното следствие.

Съдът констатира, че по делото е получено писмо изх.№ 2383/02.11.2018г. от Началника на Затвора – Бургас, от което е видно, че л.св. Р.М. е освободен условно-предсроно на 25.09.2017г. с остатък от наложеното му общо наказание Лишаване от свобода за срок от 4г. и 6м. в размер на 1г. 4 м. и 15 дни.

По делото е получено и протоколно определение от 23.10.2018г., влязло в сила на 08.11.2018г., по ЧНД № 502/2018г. на СлОС, от което е видно, че на осъдения Р. М. е определено едно общо наказание по НОХД № 666/2018г. На РС – Сливен и по НОХД № 485/2018г. на ОС – Сливен, а именно лишаване от свобода за срок от 9м., което да изтърпи при първоначален строг режим.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат постъпилите писмени доказателства.

АДВ.Х.: Да се приемат писмените доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ: Да се приемат писмените доказателства.

Съдът следва да приеме всички писмени доказателства, приложени по делото, поради което

 

    О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото всички писмени доказателства, а именно препис от определение № 210/14.09.2017г. по ЧНД № 972/2017г. по описа на ОС – Бургас; справка за съдимост на осъдения; преписи от бюлетините за съдимост на осъденото лице – 8 бр.; препис от определение по ЧНД № 1370 / 2016г. на СлРС; препис от определение по ЧНД № 244 / 2013г. на РС – Котел; препис от определение по НЧД № 1105 / 2013г. на СпНС – София, както и писмо изх. № 2383 / 02.11.2018г. на началника на затвора - Бургас и препис от протоколно определение по ЧНД № 502/2018г. на СлОС.  

СТРАНИТЕ: Запознати сме със събраните доказателства. Други искания нямаме.

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо Председател, Окръжна прокуратура е изготвила предложение с правно основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр. чл.70 ал.7 от НК, като по делото е установено, че с протоколно определение № 210/14.09.17г. по ЧНД № 972/17г. на ОС Бургас Р.М. е освободен условно-предсрочно от изтърпяване на останалата част от определеното му общо наказание 4г. и 6 м. лишаване от свобода по ЧНД № 1370/16г. на РС – Сливен, по което на основание чл.70 ал.6 изр.1 от НК му е определен изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от това наказание, а именно 1г. 4м. и 22 дни. Установено е, че с протоколно определение от 04.10.18г. по НОХД № 485/18г. на ОС – Сливен Р.М. е признат за виновен и осъден за извършено на 07.08.18г. престъпление и му е наложено наказание 9 м. лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Деянието на М. по посоченото наказателно производство е извършено в изпитателния срок на условно-предсрочното му освобождаване по ЧНД № 972/17г. на ОС – Бургас, поради което е налице материално-правната предпоставка по чл.70 ал.7 от НК и същият следва да изтърпи наложеното му наказание лишаване от свобода по НОХД № 485/18г. на СлОС отделно от неизтърпяната част от наложеното му наказание лишаване от свобода, от което е бил предсрочно освободен. Същевременно с протоколно определение по ЧНД № 502/18г. на СлОС на Р.М. е определено общо наказание по НОХД № 666/18г. на РС – Сливен и по НОХД № 485/18г. на СлОС в размер на 9 м. лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. В тази връзка и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр. чл.70 ал.7 от НК Ви предлагам да постановите Р. Мустафов да изтърпи отделно от определеното му общо наказание 9 м. лишаване от свобода по ЧНД № 502/18г. на ОС – Сливен неизтърпяната част от наложеното му наказание 4г. и 6 м. лишаване от свобода по ЧНД № 1370/16г. на РС – Сливен, от което е бил предсрочно освободен, която неизтъряпна част е установена, че е в размер на 1г. 4м. и 15 дни, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

АДВ.Х.: Госпожо Председател, считам че наистина са налице условията на чл.70 ал.7 от НК и би следвало да изтърпи отделно наказанието лишаване от свобода за срокът, за който е предсрочно освободен, а именно 1 г. и 4 м. и 15 дни, отделно от общото наказание което му е определено с последното определение. От ОС - Бургас освен условното предсрочно освобождаване му е наложена и мярката Пробация през изпитателния срок, която той си е изтърпял без да я наруши. Считам че в случая намира приложение чл.25 ал.3 от НК. Също считам, че може би има приложение и чл.27 от НК, тъй като не е изтърпял последното наложено наказание лишаване  от свобода от ОС – Сливен, то да бъде изтърпяно отчасти.

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения Р.М..

ОСЪДЕНИЯТ: Съжалявам за извършеното. Моля съда за снизхождение и за приложението на чл.25 ал.3 и на чл.27 от НК.

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения Р.М..

ОСЪДЕНИЯТ: Съжалявам за извършеното.

Съдът се ОТТЕГЛИ на тайно съвещание.

СЪДЪТ след проведено съвещание, намира установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

С протоколно определение  от 08.12.2016г.  по ЧНД № 1370 / 2016г. на СлРС, влязло в законна сила на 27.12.2016г. на Р.С.М. е определено общо  наказание при условията на чл.25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК  по НОХД № 1870/12г. на Районен съд - Сливен, по НОХД № 12/12г. на Специализиран наказателен съд, по НОХД № 263/12 г. на Районен съд - Котел и по НОХД № 1272/12г. на Районен съд - Сливен в размер на 4 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.

В последствие с влязло в сила на 25.09.2017г. протоколно определение № 210/14.09.2017г . по ЧНД № 972/17г. на Окръжен съд - Бургас, на основание чл.440 ал.1 от НПК, вр.чл.70 ал.1 от НК, Р.С.М. е освободен условно предсрочно от изтърпяване на останалата част от определеното му общо наказание 4 години и 6 месеца лишаване от свобода по ЧНД № 1370/16г. на Районен съд - Сливен, в размер на 1 година, 4 месеца и 22 дни, като на основание чл.70 ал.6 изр.1 от НК му е определен изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от това наказание, а именно 1 година, 4 месеца и 22 дни. М. е освободен условно – предсрочно от  Затвора – Бургас на 25.09.2017г. с остатък от наложеното наказание в размер на една година четири месеца и петнадесет дни.

В рамките на определения  изпитателен срок, на 01.03.2018г. Р.С.М. е извършил престъпление по чл. 354а, ал. 1, т. 1 от НК, за което с влязло в сила на 12.09.2018г. споразумение по НОХД № 666/18г. на Районен съд – Сливен му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

 На 07.08.2018г. отново в изпитателния срок, Р.С.М. е извършил престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1, алт. 1, пр. 4  от НК,  за което с влязло в сила на 04.10.2018г. споразумение по НОХД № 485/18 г. на Окръжен съд - Сливен му е наложено наказание  лишаване от свобода за срок от девет месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

С влязло в сила на 08.11.2018г. протоколно определение от 23.10.2018г.  по ЧНД № 502 / 2018г. на СлОС, на осъдения Р.С.М. е определено едно общо наказание по НОХД № 666/2018 г. на Районен съд – Сливен и по НОХД № 485/2018г. на Окръжен съд - Сливен, а именно лишаване от свобода за срок от девет месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предложението на ОП – Сливен е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал.7, изр.1, пр.1 от НК, освободеният условно предсрочно изтърпява отделно и неизтърпяната част от наказанието, ако в изпитателния срок извърши ново умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. Т.е.,  за да се приложи цитираната разпоредба кумулативно следва да са налице следните условия:

- лицето да е осъждано с влязла в сила присъда на наказание "лишаване от свобода";

- лицето да е освободено условно предсрочно от изтърпяване на наказанието по цитираното по-горе осъждане;

- в изпитателния срок по условното предсрочно освобождаване осъденото лице да извърши ново умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. А то следва да се установи с влязла в сила присъда, респ. определение за одобряване на споразумение.

Безспорно по делото е установено, че с протоколно определение  от 08.12.2016г.  по ЧНД № 1370 / 2016г. на СлРС, влязло в законна сила на 27.12.2016г. на Р.С.М. е определено общо  наказание при условията на чл.25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК  в размер на 4 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим. С влязло в сила на 25.09.2017г. протоколно определение № 210/14.09.2017г . по ЧНД № 972/17г. на Окръжен съд - Бургас осъденият М. е освободен условно предсрочно от изтърпяване на останалата част  в размер 1 година, 4 месеца и 22 дни от определеното му общо наказание лишаване от свобода и му е определен изпитателен срок в същия размер. Освободен е условно – предсрочно от Затвора – Бургас на 25.09.2017г. с остатък от наложеното наказание в размер на една година четири месеца и петнадесет дни. В изпитателния срок, съответно на 01.03.2018г. и на 07.08.2018г. той е извършил умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода, за които му е определено едно общо наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, което де изтърпи при първоначален строг режим.

 Предвид горното, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл. 70, ал.7, изр.1, пр.1 от НК, поради което следва да се произнесе с определение по реда на чл. 306, ал.1, т. 3 от НПК, с което да се постанови осъденото лице Р.С.М., да изтърпи неизтърпяната част от наказанието "лишаване от свобода" в размер на четири години и шест месеца, определено като общо наказание на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал.1 от НК по ЧНД № 1370 / 2016г. на СлРС, а именно лишаване от свобода в размер една година, четири месеца и петнадесет  дни, по отношение на което е било постановено условно предсрочно освобождаване по ЧНД 972 / 2017 г. по описа на ОС - Бургас с определен изпитателен срок от 1 година, 4 месеца и 22 дни.

Съдът следва да определи първоначалния режим на изтърпяване на горепосоченото наказание. На основание чл. 57, ал.1, т. 2, б. „б” от ЗИНЗС Р.С.М. следва да изтърпи наказанието една година, четири месеца и петнадесет дни лишаване от свобода при първоначален строг режим. Това наказание осъденият М. следва да изтърпи  ОТДЕЛНО от определеното му с влязло в сила на 08.11.2018г. протоколно определение от 23.10.2018г.  по ЧНД № 502 / 2018г. на СлОС общо наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца при първоначален строг режим.

В настоящото производство по чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК не могат да намерят приложение разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от НК и на чл. 27 от НК в какъвто смисъл бяха направи искания от защитника на осъдения, защото се прилага специалната разпоредба на чл. 70, ал. 7 от НК, че „освободеният предсрочно  изтърпява ОТДЕЛНО и НЕИЗТЪРПЯНАТА ЧАСТ от наказанието, ако в изпитателния срок  извърши ново умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода”, както е в процесния случай.  Съдът не разполага с правомощия за преценка по чл. 27, ал. 1 от НК да присъединява към неизтърпяната част от наказанието изцяло или отчасти наказанието по следващата присъда; не разполага и с правомощия да приспада наказание пробация на основание чл. 25, ал. 3 от НК, тъй като тази две разпоредби се прилагат в производството по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, което е различно от настоящото производство. Освен това съдът следва да отбележи, че на осъдения М. никога не е налагано наказание пробация по смисъла на чл. 42а от НК като съвкупност най – малко от двете задължителни пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК. Постановената на основание чл. 70, ал. 6 от НК с определение № 210 / 14.09.2017г. по ЧНД № 972 / 2017г. на Окръжен съд – Бургас пробационна мярка „задължителни периодични срещи с порбационен служител” през изпитателния срок на условното предсрочно освобождаване, не представлява налагане на наказание пробация и респ. нейното изпълнение не представлява изпълнение на наказание пробация.

Водим от горното и на основание чл. 306, ал.1, т.3 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 70, ал.7, изр.1, пр.1 от НК осъденото лице Р.С.М., ЕГН **********, ДА ИЗТЪРПИ НЕИЗТЪРПЯНАТА ЧАСТ от наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на четири години и шест месеца, определено като общо наказание по ЧНД № 1370 / 2016г. на СлРС, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ, по отношение на което е било постановено условно предсрочно освобождаване по ЧНД № 972 / 2017г. по описа на ОС - Бургас с определен изпитателен срок от 1 година, 4 месеца и 22 дни.

Наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  ЕДНА ГОДИНА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ  и ОТДЕЛНО от определеното на Р.С.М. с влязло в сила на 08.11.2018г. протоколно определение от 23.10.2018г.  по ЧНД № 502 / 2018г. на СлОС общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

Определението може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Апелативен съд - Бургас в 15-дневен срок от днес на основание чл. 306, ал.3, вр.ал.1, т.3 от НПК.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието се закри в 09:50 часа.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

                                                                                   

                                                                 СЕКРЕТАР: