П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 23.10.2018 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                           

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

при участието на секретар Пенка Спасова и зам. окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 502 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в  10:45 часа, се явиха:

         За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява зам. окръжния прокурор Гангалов.

Осъденият Р.С.М., редовно призован, се явява лично.

Съдът КОНСТАТИРА, че осъденият Р.С.М. в момента изтърпява наказание „Лишаване от свобода” в затвора – Бургас  и за това производство няма упълномощен защитник. Доколкото в разпоредбата на чл. 94 ал.1 т. 6 от НПК е предвидено, че в случаите,  когато лицето е задържано защитата от адвокат е задължителна, съдът следва да назначи на осъдения Р.С.М. служебен защитник. Видно от уведомително писмо, изх. № 770/2018 г. от 12.10.2018г. на Председателя на АК Сливен за служебен защитник на осъдения Р.С.М. е определен адв. Т.С.Ч. от АК Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 94  ал. 1 т. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на осъдения Р.С.М. - адв. Т.С.Ч. от АК Сливен.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

Адв. Ч.: Запознат съм с материалите по делото, да се даде ход на същото.

ОСЪДЕНИЯТ: Съгласен съм да ме защитава адв. Ч.. Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на същото и го докладва.

Производството по настоящото дело е образувано по предложение на Окръжна прокуратура гр. Сливен  с правно основание  чл.306 ал.1 т.1 от НПК, вр. с чл.25 ал.1, вр. с чл.23 ал.1 от НК с искане съдът да определи на осъдения М. едно общо наказание по НОХД № 666/2018 г. на РС – Сливен и по НОХД № 485/2018 г. на Окръжен съд – Сливен, като му се определи едно общо наказание лишаване от свобода за срок от 9 месеца, което на основание чл.24 ал.1 от НК да бъде увеличено с 3 месеца лишаване от свобода и така определеното общо и увеличено наказание в размер на 1 година лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Прокурорът предлага още на основание чл.25, ал.2 от НК да бъде приспаднато от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията лишаване от свобода, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността, както и времето през което осъденият е бил задържан или е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОСЪДЕНИЯ:

Р.С.М. - роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

 

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и доказателства.

Адв. Ч.: Нямам искания за отводи и доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ: Нямам искания за отводи и доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на съдебното следствие.

Прокурорът  ПРОЧЕТЕ предложението.

ОСЪДЕНИЯТ: Получил съм препис от предложението преди повече от 7 дни. Съгласен съм с предложението да ми бъде определено общо наказание, но не съм съгласен с исканото увеличение на основание чл. 24 от НК.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото писмените доказателства приложени към предложението и изисканите от съда такива, а именно: справка за съдимост на осъдения, преписи от бюлетините му за съдимост – общо 8 бр., преписи от определение по ЧНД № 1370 / 2016г. на СлРС, определение по ЧНД № 244 / 2013г. на РС – Котел, определение по ЧНД № 1105 / 2013г. на Специализиран наказателен съд, определение по ЧНД № 972 / 2017г. на Окръжен съд – Бургас, писмо № 35 / 16 от 28.09.2017г. на Затвора - Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за други доказателства.

Адв. Ч.: Нямам искания за други доказателства.

ОСЪДЕНИЯТ:  Нямам  други искания по доказателствата.

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД  на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо председател, ОП – Сливен е внесла предложение за кумулиране на наказанията на Р.С.М. по НОХД № 666/2018 г. на Районен съд – Сливен и НОХД № 485/2018 г. на Окръжен съд – Сливен. От справката за съдимост на осъдения М. се установява, че деянията му по посочените наказателни производства са извършени преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях и по отношение на същия е приложима разпоредбата на чл. 23 ал. 1 от НК, поради което предлагам да му определите общо наказание в размер на 9  месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 24 ал. 1 от НК да увеличите с 3 месеца лишаване от свобода. Така определеното общо наказание в размер на 1 г. лишаване от свобода  да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Предлагам ви да приспаднете на основание чл. 25 ал.2 от НК изтърпяната част от наказанията по всяка една от присъдите включени в съвкупността както и времето, през което е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „Домашен арест“ по всяка една от тях.

Адв. Ч.:  Уважаема госпожо председател, моля да уважите предложението на ОП – Сливен като основателно с произтичащите последици конкретно формулирани с диспозитива на това предложение. Считам, че са налице законовите предпоставки за групиране на наказанията по двете наказателни  дела  на  СлРС и СлОС. Моля да не прилагате разпоредбата на чл. 24 от НК, която е само една правна възможност, още повече, че в предложението, поддържано от представителя на ОП – Сливен да бъде увеличено наказанието с 1/3 не се съдържат мотиви и аргументи в подкрепа на това искане.

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения.

Осъд. Р.М.: Поддържам становището на адвоката ми.

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения.

Осъд. Р.М.: Моля съда за снизхождение.

 

        Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

Съдът след съвещание и като се запозна с всички материали по настоящото наказателно дело, обсъди събраните доказателства и  доводите на страните, прие за установено СЛЕДНОТО:

Осъденият Р.С.М., роден на ***г.   е осъждан както следва:

  1. С влязло в сила на 12.09.2018 г. споразумение по НОХД № 666/18г. на Районен съд – Сливен за извършено на 01.03.2018г. престъпление по чл. 354а, ал. 1, т. 1 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

2. С влязло в сила на 04.10.2018г. споразумение по НОХД № 485/18 г. на Окръжен съд - Сливен,  за извършено на 07.08.2018 г. престъпление по чл. 354а, ал. 1, алт. 1, пр. 4 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 9 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим. На основание чл. 59 ал.1 от НК е приспаднато времето, през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 07.08.2018г. до привеждане в изпълнение на наложеното му наказание лишаване от свобода.

Освен тези две осъждания, осъденият М. има още 5 влезли в сила присъди, по които е изтърпял наложените му наказания.

 

         Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Налице са условията на чл.25 ал.1, вр. чл.23 ал.1 от НК за определяне общо наказание на осъдения М. по НОХД № 666 / 2018г. на СлРС и по НОХД № 485 / 2018г. на СлОС, а именно по-тежкото от двете - „Лишаване от свобода” за срок от девет  месеца. Деянията и по двете дела са извършени преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях.

Определеното общо  наказание „Лишаване от свобода” за срок от девет месеца осъденият М. следва да изтърпи при първоначален „строг” режим. 

Не се налага приложението на чл. 24 от НК.

         На основание чл.25 ал.2 от НК съдът следва да приспадне от определеното на осъдения М. общо наказание изтърпяната част от наказанията „Лишаване от свобода” по която и да е от присъдите, включени в съвкупността, а на основание чл.59 ал.1 от НК – да приспадне времето, през което осъденият е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

 

         Предвид изложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.1 от НПК, вр. с чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Р.С.М., ЕГН ********** едно ОБЩО наказание по НОХД № 666/2018 г. на Районен съд – Сливен и по НОХД № 485/2018 г. на Окръжен съд - Сливен, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

         На основание чл. 25 ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият Р.С.М. е изтърпявал наказание лишаване от свобода, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

На основание чл. 59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което осъденият Р.С.М. е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение  „Домашен арест“, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

         Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от днес пред Апелативен съд, Бургас.

         След влизане в сила на определението, заверен препис от същото да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен и на Затвора – гр. Бургас.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в  11:00 ч.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 

                                                                    

             

                                                             СЕКРЕТАР: