О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 22.10.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателна колегия, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Яница Ченалова ЧНД № 522 по описа на Сливенския окръжен съд за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството е по реда на чл.243, ал. 4 и 5 от НПК.

Образувано е по жалба на Д.Й.Д., Д.Д.Г. и Е.Й.Д. – наследници на Й. Д. Г. – чрез пълномощника адв. М.З. ***, срещу постановление от 04.10.2018 г. на Окръжна прокуратура – Сливен за прекратяване на наказателно производство по ДП № 345/18г. на РУ МВР – Нова Загора, вх. № 1553/2018г., пор. № 144/2018 г. на ОП – Сливен за престъпление по чл.343, ал.1 б. „в“ вр. чл. 342 ал.1 от НК.

          В жалбата, по повод на която е образувано настоящото дело, са наведени доводи за необоснованост и незаконосъобразност на атакуваното постановление. Твърди се неизяснена фактическа обстановка и неправилни правни изводи. Акцентира се върху непълнота на доказателствата, доколкото са били отказани доказателствени искания на пълномощниците на пострадали лица. Иска се отмяна на обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство и връщане на делото с указания по приложението на закона.

Съдът, след като се запозна с атакувания прокурорски акт, като взе предвид изложените в жалбата доводи, материалите приложени в досъдебното производство и като провери законосъобразността и обосноваността на атакуваното постановление в рамките на своите правомощия по чл.243, ал.5 от НПК, намира следното:

Предмет на проверка е постановление на ОП – Сливен за прекратяване на наказателно производство, водено за това, че на 25.05.2018 г. на железопътен прелез, в западната част на с.Любенова махала, общ. Нова Загора, при управление на железопътен състав – РССМ с номер 009-7, са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е причинена смъртта на Й. Д. *** – престъпление по чл.343, ал.1 б. „в“ във вр. чл.342 ал.1 от НК.

Жалбата е подадена от наследниците на пострадалата чрез упълномощен представител, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. 

Досъдебното производство № 345/2018г. по описа на РУ МВР – Нова Загора, вх. № 1553/2018 г., пор.№ 144/2018 г. по описа на ОП – Сливен е образувано за това, че на 25.05.2018 г. на железопътен прелез, в западната част на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, при управление на железопътен състав – РССМ с номер 009-7, са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е причинена смъртта на Й. Д. *** – престъпление по чл.343, ал.1 б. „в“ във вр. чл.342 ал.1 от НК.

С атакуваното в настоящото производство постановление от 04.10.2018 г. наказателното производство е прекратено от ОП – Сливен, като е прието, че постр. Й. Д. Г. не е изпълнил задължението си като водач да спре на знак „Стоп“ пред жп прелеза, съставляващо нарушение на чл.51, ал.1, 2 и 3 от ЗДвП, както и е нарушил чл.53, ал.1 и 2 от ЗДвП, като в резултат на удара с влака е настъпила смъртта на пострадалия. Посочено е, че по делото няма доказателства действията на други лица да имат виновно отношение към възникналото произшествие и причинената смърт на постр. Г., поради което и на основание  чл.243, ал.1 т.1 от НПК наказателното производство е прекратено.

По повод подадената жалба срещу постановлението за прекратяване съдът констатира, че в хода на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, засегнали значимо правата на едно от пострадалите лица, което налага отмяна на атакуваното постановление и връщане на делото на прокурора за отстраняване на нарушенията.

В приложеното на л.55 от досъдебното производство удостоверение за наследници на Й. Д. Г. като наследници на пострадалото лице са посочени Д.Д.Г. – съпруга, Д.Й.Д. – син и Е.Й.Д. – дъщеря. В хода на досъдебното производство са били уведомени за правата им, респ. разпитани като свидетели само съпругата и сина на пострадалия, но не и неговата дъщеря. В материалите по досъдебното производство няма протокол за уведомяване на пострадал от престъпление по отношение на Е.Й.Д., не се установява същата да е била призовавана, търсена, разпитана по настоящото производство. На дъщерята на постр. Г. не са били разяснени процесуалните права, същата не е заявила дали желае материалите по делото да й бъдат предявени, не й е изпратен препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство /приложено е известие за доставяне на препис от постановлението за прекратяване само на Д.Й.Д. и Д.Д.Г. – л.123 от ДП/. Обстоятелството, че адвокатът, подал жалбата срещу постановлението на ОП – Сливен се е легитимирал и като пълномощник на тази наследница не може да санира допуснатите в хода на досъдебното производство нарушения, тъй като последните рефлектират пряко върху правата на пострадалото лице. Не на последно място, по делото липсват доказателства за редовното упълномощаване на пълномощника от Е.Й.Д. за извършване на процесуални действия от името на тази пострадала – приложеното на л.64 адвокатско пълномощно е издадено от Д.Д.Г. и Д.Й.Д.. При наличие на евентуални пречки Е.Й.Д. да бъде призована, уведомена за правата й, разпитана и да й бъде съобщено за изхода на производството, е следвало по делото да се приложат доказателства за евентуалната пречка или обективна невъзможност.

Нарушенията на правата на един от наследниците на пострадалия Г. са довели до невъзможност прокурорът да се запознае със съответната позиция и искания и респ. да се произнесе по необходимостта от събиране на допълнителни доказателства.

С оглед на изложеното, съдът счита, че делото е прекратено преди извършването на всички изискуеми от закона процесуално-следствени действия. Необходимо е да се положат усилия за уведомяване и разпит на Е.Й.Д., а при невъзможност същата да бъде открита, делото да се попълни със съответните доказателства, удостоверяващи причините за неизвършването на конкретните действия. Постановлението за прекратяване на наказателното производство се явява незаконосъобразно, доколкото финализира производство, в което са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. След връщане на делото да се съблюдават нормите на процесуалния закон относно правата на пострадалите лица, като се гарантира и обезпечи тяхното надлежно и законосъобразно упражняване. При ново приключване на разследването, същото да се предяви по правилата на НПК, а при евентуално постановяване на акт по същество – същият да бъде надлежно съобщен на всички лица, посочени в закона.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 243, ал.6, т.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  

             ОТМЕНЯ Постановление от 04.10.2018 г. на Окръжна прокуратура гр. Сливен за прекратяване на наказателно производство по досъдебно производство № 345/18г. на РУ МВР – Нова Загора, вх. № 1553/2018г., пор. № 144/2018 г. на ОП – Сливен за престъпление по чл.343, ал.1 б. „в“ вр. чл. 342 ал.1 от НК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          ВРЪЩА делото на ОП – Сливен, с указания да извърши посочените в мотивите към определението действия в хода на разследването.

          Определението може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд – Бургас в 7-дневен  срок от съобщаването му.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: