О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   95

 

гр. Сливен, 20.11.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

      

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Т.Т.Д.П.

 

при участието на секретар Мария Тодорова и Зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, като разгледа  докладваното от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧНД № 530 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

На основание чл. 452, ал.1 от НПК вр. чл.43а, т.2 от НК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на осъдения И.Щ.А., ЕГН ********** наказание „Пробация“, наложено с Присъда № 41/10.03.2017 г. по НОХД № 33/2017 г. по описа на Районен съд – Сливен, с наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДИН МЕСЕЦ и ЕДИН ДЕН.

На основание чл. 69 ал.1, вр. чл. 66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието един месец и един ден „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

Препис от настоящото определение, след влизането му в сила, да се изпрати на Пробационна служба – звено Сливен, Окръжна прокуратура – Сливен и Софийски районен съд, бюро „Съдимост”.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    

МОТИВИ

към Определение от 20.11.2018 г. по ЧНД № 530/2018 г. по описа на СлОС

 

Производството е с правно основание чл.43а т.2 от НК.

Образувано е по предложение на Председателя на Пробационния съвет при Пробационна служба – Сливен към РС „ИН“ – Сливен при ОС „ИН“ Бургас за замяна на неизтърпения остатък от наказанието „пробация”, наложено на осъденото лице И.Щ.А. с присъда № 41/10.03.2017 г. по  НОХД № 33/2017 г. по описа на Районен съд – Сливен с наказание „лишаване от свобода”.

В предложението се твърди, че А. е допускал нарушения при  изпълнението на наказанието „пробация”, като са първите две задължителни пробационни мерки са изпълнени към 06.12.2017 г. Твърди се неизтърпяна част от третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“. Поради обстоятелството, че осъденото лице се е отклонило от изпълнението на наказанието „пробация” се иска замяна на неизтърпяната част от наказанието „пробация” с наказание „лишаване от свобода” при условията на чл.43а т.2 от НК.

В с.з.председателят на пробационния съвет поддържа внесеното предложение и настоява за замяна на неизтърпяната част от наказанието „пробация”, наложено на И.Щ.А. с наказание „лишаване от свобода” при условията на чл.43а, т.2 от НК.

Представителят на ОП-Сливен дава становище, че предложението е основателно. Пледира неизтърпяната част от наказанието „пробация“, изразяваща се в неотработени часове безвъзмезден труд в полза на обществото да бъде преизчислена в дни, съгласно разпоредбата на чл.221 ал.4 от ЗИНЗС. Едва след това, според представителя на държавното обвинение, трябва да се приложи съотношението по чл.43а т.2 от НК за замененото наказание „лишаване от свобода“. Позовава се на съдебна практика на Бургаския апелативен съд, обективирана в Определение № 63/20.04.2017 г. по ВЧНД № 45/2017 г. по описа на БАС.

Защитникът на осъденото лице моли да не се уважава предложението, като счита, че са били налице основателни причини осъденият да не изтърпи остатъчния брой часове от третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“, тъй като е работил на друго място. Алтернативно и при извод на съда за основателност на предложението, поддържа становището на прокурора за механизма на замяна на наказанието „пробация“ с „лишаване от свобода“.

Осъденото лице се явява лично в съдебно заседание. В личната си защита и последната си дума предоставя решението на съда. 

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

С присъда № 41 от 10.03.2017 г. по НОХД № 33/2017 г. по описа на Районен съд – Сливен на И.Щ.А. е наложено наказание „Пробация” за извършено престъпление чл. 194, ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 вр. чл.20, ал.2 от НК, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, за срок от 8 месеца;

         - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца;

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от две поредни години.

Присъдата е влязла в сила на 28.03.2017 г.

          Наказанието е приведено в изпълнение на 06.04.2017 г., на която дата е подписан протокол за правата и задълженията на осъдения И.Щ.А. ***. С протокола осъденият е предупреден, че при неизпълнение на пробационните мерки, спрямо нея ще бъдат приложени санкциите по ЗИНЗС. Протоколът е подписан в присъствието на майката на осъдения – Щилияна Асенова Булгариева.

         От приобщените по делото писмени доказателства е видно, че осъденият, макар да е допуснал две нарушения на пробационната мярка „задължителни срещи с пробационен служител“ е изтърпял изцяло първите две задължителни пробационни мерки.

По третата пробационна мярка – безвъзмезден труд в полза на обществото, съдът констатира, че с протокола от 06.04.2017 г. за правата и задълженията на осъдения по време на изпълнение на наложените пробационни мерки - т.6 от същия, осъденото лице е уведомен за задължението си да полага безвъзмезден труд в полза на обществото във време и на места, определени от пробационния служител.

От приобщените доказателства се установява, че безвъзмездният труд в полза на обществото 200 часа за първата година е отработен от осъденото лице. Що се касае до часовете безвъзмезден труд за втората година, осъденото лице е назначаван на обекти, съгласувани с неговото желание. Въпреки това са констатирани редица нарушения. От отчетната карта за безвъзмезден труд се установят нарушения на 16.04.2018 г., 18.04.2018 г. и 20.04.2018 г. В снетите писмени обяснения липсва основателна причина за допуснатите нарушения. На осъдения е връчен предупредителен протокол с дата 25.04.2018 г. с предупреждение за налагане на наказание съгласно чл.227, ал.1 от ЗИНЗС.

Със Заповед № БТ-14 от 25.04.2018г. на Началник РС „ИН“ – Сливен е разпоредено осъденият А. да положи 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в обект „Охрана“ гр. Сливен. Представен е месечен график с дни и часове за полагане на безвъзмездния труд за периода м.май, юни и юли 2018 г. Заповедта е връчена на осъденото лице на 25.04.2018 г., а графикът за м.юли 2018 г. – на 04.06.2018 г. От приложените отчетна карта и констативни протоколи се установява, че осъденият се е отклонил от изпълнението на пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото на 6.07.2018 г.

След неоткриване на осъденото лице на адреса, известен на органите по изпълнение на наказанието, с разпореждане от 03.08.2018 г. на РП – Сливен И.Щ.А. е обявен за местно и общодържавно издирване. Постановено е принудителното му довеждане в РС „ИН“ – Сливен.

На основание чл.228 ал.4 от ЗИНЗС на 07.08.2018 г. изпълнението на наказанието е преустановено.

На 08.09.2018 г. след установяване на осъдения и довеждането му в Пробационната служба – Сливен е подписан нов протокол за правата и задълженията на осъдения по време на изпълнение на наложеното наказание Пробация. Изготвена е и връчена на осъденото лице Заповед № БТ-28/10.09.2018 г., с която е разпоредено отработване на остатъчните часове от пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“ на обект „Охрана“ – гр. Сливен, съгласно приложени месечни графици. На А. едновременно със заповедта са връчени и графиците за м.септември и октомври 2018 г. Същите са били съгласувани с осъденото лице, съгласно неговите обяснения, дадени в съдебно заседание.

От приложената отчетна карта и констативни протоколи се установява, че осъденият е нарушавал графиците и не е отработил часовете, предвидени на 13.09.2018 г., 18.09.2018 г., 20.09.2018 г., 25.09.2018 г., 27.09.2018 г., 02.10.2018 г., 04.10.2018 г. Осъденият не е представил обяснения за причините за неизпълнение на наказанието. Съдът не кредитира обясненията на осъдения в частта, в която твърди, че не е полагал часовете безвъзмезден труд в полза на обществото, тъй като работил на друго място. Не са налице други доказателства в тази посока, а самият осъден не се е явил в пробационната служба, за да предупреди или обясни причините за неизпълнение на пробационната мярка.

На редовно заседание на Пробационния съвет в района на действие на РС – Сливен, проведено на 18.10.2018г., е взето решение за изготвяне на предложение до Окръжен съд – Сливен за замяна на остатъка от наложеното на И.Щ.А. наказание „пробация“ с наказание „Лишаване от свобода“, надлежно отразено в протокол № 10/18.10.2018г. от заседание на пробационния съвет.    

В представената по делото справка с дата 18.10.2018 г. като неизтърпяна част от наказанието „пробация” са посочени 119 часа от втората година от пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“, равняваща се според справката на 6 месеца и 19 дни. Според справката са изтърпени изцяло първите две задължителни пробационни мерки, както и 200 часа за първата година от третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“ и 81 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото“ за втората година.

От приобщената справка за съдимостта на осъдения А., направена в бюрото за съдимост при РС – Сливен се установява, че същият има само едно осъждане, а именно по НОХД № 33/2017 г. на РС – Сливен с наложено наказание „пробация“ – предмет на настоящото производство за замяна с наказание „лишаване от свобода“.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Искането на Председателя на Пробационния съвет при Пробационната служба – Сливен  за замяна на остатъка от наложеното на осъдения И.Щ.А. наказание ”пробация” с наказание „лишаване от свобода”, е основателно и следва да бъде уважено.

Налице са законовите предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.43а, т.2 от НК за замяна на наказанието „пробация” с наказание ”лишаване от свобода”. По делото е безспорно установено, че осъденото лице без основателна причина е нарушил изпълнението на наложеното наказание „пробация“. Въпреки, че е надлежно уведомен за правата и задълженията си във връзка изпълнението на наказанието „пробация”, А. е допуснал многобройни нарушения в изпълнението на третата пробационна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото“, отличаващи се със системност от началото на м. юли 2018 г. По делото не са ангажирани никакви доказателства от страна на осъдения за наличието на уважителни причини, поради които са извършени посочените нарушения. Твърдяното от осъдения обстоятелство, че е полагал труд на други места без постоянен трудов договор също не съставлява уважителна причина за преустановяване изпълнението на наказанието „пробация“. Осъденият е разполагал с възможността да уведоми органите по изпълнение на наказанието, да поиска прекъсване или промяна местоизпълнението на наказанието „пробация“, ако са налице предпоставките за това, съобразно правилата на НПК и ЗИНЗС. По делото не са ангажирани доказателства осъденият да е предприел каквито и да е законосъобразни действия, с които да осигури едновременното си ангажиране по извършване на труд на друго място или пребиваване в друго населено място и ненарушаване на задълженията си по изпълнение на наложеното наказания „пробация“. Демонстрирано е явно нежелание за изпълнение на наложеното наказание „пробация” от осъденото лице.

При това положение, следва да бъде заменена неизтърпяната част от наложеното наказание „пробация” с наказание ”лишаване от свобода” по реда на чл. 43а т.2 от НК, като два дни „пробация” се заменят с един ден „лишаване от свобода”. Дните от неизтърпяната част на наказанието „пробация“ следва да се изчислят спрямо остатъка по неизтърпяната част от третата пробационна мярка, който е в размер на 119 часа. Преизчисляването на неотработените часове безвъзмезден труд в календарни дни, предвид липсата на изрична регламентация в НК и НПК, при съобразяване практиката на Апелативен съд – Бургас /Определение № 63/20.04.2017 г. по ВЧНД № 45/2017 г. по описа на БАС/, следва да стане с приложение на разпоредбата на чл.221 ал.4 от ЗИНЗС. Според цитирания законов текст „…ако осъденият е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно при спазване разпоредбите на Кодекса на труда“. В съответствие с този законов регламент следва да се приеме, че в случая неположените от осъдения А. 119 часа безвъзмезден труд се равняват на дните, включващи се в 2 месеца и 2 дни. Този неизтърпян остатък от наказанието „пробация“ в размер на 2 месеца и 2 дни следва да се замени с наказание „лишаване от свобода“ в съотношението, предписано в разпоредбата на чл.43а т.2 от НК, като два дни „пробация” се заменят с един ден „лишаване от свобода”. С оглед на изложените обстоятелства, съдът следва да замени посоченият неизтърпян остатък от наказанието „пробация“ с „лишаване от свобода” за срок от 1 /един/ месец и 1 /един/ ден.

Съдът не кредитира справката за неизтърпяната част от наказанието „пробация“ в частта й, в която се сочи, че неположените 119 часа безвъзмезден труд от осъденото лице се равняват на 6 месеца и 19 дни. Не е посочен алгоритъм за така направеното преизчисление, а липсва  законова база за подобен извод.

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, не е необходимо замененото наказание „лишаване от свобода” да се изтърпява ефективно. Съгласно справката за съдимост процесното осъждане е единствено на осъденото лице, същият е непълнолетен, липсват данни за други противообществени прояви. В конкретния случай приложение следва да намери разпоредбата на чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК, на основание на която съдът следва да отложи изпълнението на замененото наказание 1 месец и 1 ден „лишаване от свобода“ за изпитателен срок от една година.

         Предвид изложеното и на основание чл. 452 ал.1 от НПК във вр. с чл. 43а т.2 от НК, съдът постанови съдебния си акт.

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: