П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен,  3 декември 2018 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на трети декември,  през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  И.И.С.А.

 

          При секретаря Радост Гърдева и с участието на Зам.-окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 564 по описа за 2018 г., докладвано от съдията-докладчик Я. Ченалова.

 

          На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.-окръжния прокурор Гангалов.

Осъденият Р.К.П., редовно призован, се явява лично.

ОСЪДЕНИЯТ: Не съм упълномощил защитник за настоящото дело. В момента изтърпявам наказание лишаване от свобода за срок от 3 години по присъда на Сливенския окръжен съд в Бургаския затвор. Съгласен съм да ми се назначи служебен защитник и да бъда представляван по това дело от адв. А.А. от АК Сливен.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че осъденият не е упълномощил защитник по настоящото производство, а към настоящия момент изтърпява наказание „лишаване от свобода” в Затвора, гр. Бургас. Налице е хипотеза на задължителна защита по смисъла на чл.94 ал.1 т.6 от НПК, тъй като осъденият е задържан.

Със свое разпореждане на 13.11.2018г. съдията-докладчик е преценил, че на осъденото лице следва да бъде предоставена правна помощ с оглед разпоредбата на чл. 21 т.3 и чл.25 от Закона за правната помощ. Изискано от Председателя на АК Сливен определяне на адвокат по реда на Закона за правната помощ, който да охрани правото на защита на осъдения в настоящото производство. Постъпило е уведомително писмо от Председателя на АК Сливен, от което е видно, че на осъденото лице е определен за защитник адв. А.А. от АК Сливен.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 94 ал.1 т.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв. А.А. от АК гр.Сливен за служебен защитник на осъденото лице Р.К.П..

 

Адв. А. се явява в съдебно заседание.

Адв. А.: Запознат съм с материалите по делото. Поемам защитата на осъденото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ: Да се гледа делото днес.

 

Съдът НАМИРА, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е с правно основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК вр. чл. 25 във вр. с чл.23 ал.1 от НК. Образувано e по предложение на ОП – Сливен за определяне на едно общо наказание по осъжданията по НОХД № 865/18г. по описа на Районен съд – Сливен и по НОХД № 494/18 г. по описа на Окръжен съд – Сливен по отношение на осъденото лице Р.К.П.. Направено е искане определеното общо най-тежко наказание да бъде увеличено с 6 месеца на основание чл.24 от НК. На основание чл.25, ал.2 от НК се иска приспадане от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията “лишаване от свобода”, по която и да е от присъдите включени в съвкупността. На основание чл.59, ал.1 от НК се претендира приспадане от така определеното общо наказание времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража” или “Домашен арест”, по която и да е от присъдите включени в съвкупността.

Към предложението е представена справка за осъжданията на Р.П., а по инициатива на съда са изискани  актуална справка за съдимост на осъденото лице и бюлетините за съдимост.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ:

Р.К.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, осъждан, неженен, ЕГН **********.

 

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания по чл. 274 и чл.275 от НПК.

 

Съдът намира, че следва да приобщи писмените доказателства към доказателствения материал по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените с предложението на ОП Сливен писмени доказателства, както и актуална справка за съдимост на лицето, както и копия от бюлетините за съдимост.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на други доказателства.

АДВ. А.: Нямаме искания за други доказателства.

 

Съдът НАМИРА, че  делото е изяснено от фактическа страна и

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДАВА ХОД

П О      С Ъ Щ Е С Т В О :

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо Председател, уважаеми съдебни заседатели, предложението на ОП Сливен е с правно основание чл. 25 във вр. с чл. 23 ал.1 от НК за определяне на общо наказание на осъдения Р.К.П.. От справката за съдимост, приложена към настоящото наказателно дело се установява, че последните две осъждания на П. са по НОХД № 865/18г. на РС Сливен,  по което му е наложено наказание 1 година и 4 месеца „лишаване от свобода” и по НОХД № 494/18г. на ОС Сливен, по което му е наложено наказание 3 години „лишаване от свобода”. Деянията на П. по посочените наказателни производства са извършени преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях и по отношение на същите е приложима разпоредбата на чл. 23 ал.1 от НК, поради което на същия следва да бъде определено общо наказание в размер на по-тежкото от тях. В тази връзка и на това основание Ви предлагам да определите на Р.К.П. едно общо наказание измежду тези наложени по НОХД № 865/18г. на РС Сливен и по НОХД № 494/18г. на ОС Сливен в размер на 3 години „лишаване от свобода”. С оглед на многобройните осъждания на П., а именно 21 на брой такива за извършени престъпления от общ характер, почти всички от които умишлени тежки престъпления по смисъла на закона и с оглед на обстоятелството, че очевидно целите на наказанията по чл. 36 от НК не са били постигнати, Ви предлагам на основание чл. 24 ал.1 от НК да увеличите така определеното му общо наказание 3 години „лишаване от свобода” с 6 месеца „лишаване от свобода”, като така определеното му и увеличено общо наказание в размер на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Моля да имате предвид, че при изготвянето на предложението на ОП Сливен е допусната техническа грешка по отношение на общия размер на наложеното му наказание, като следва предложението да се счита в смисъл, че на осъдения следва да бъде определено общо наказание 3 години „лишаване от свобода”, което да бъде увеличено с 6 месеца, а общия размер на определеното му и увеличено общо наказание следва да бъде 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода”. Предлагам Ви на основание чл. 25 ал.2 и чл. 59 ал.1 от НК да приспаднете от така определеното му и увеличено наказание изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността, както и времето, през което същият е бил с мярка „Задържане под стража” или „Домашен арест”, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

АДВ. А.:  Многоуважаема Госпожо Съдия, уважаеми съдебни заседатели, от своя страна считам, че предложението на ОП Сливен за кумулиране на наказанията и определяне на едно общо наказание на моя доверител е напълно основателно, но предложението за увеличаване на наказанието на основание чл. 24 от НК считам, че не е основателно в случая. Считам, че в случая общото наказание, което ще определи съда ще е напълно достатъчно, за да се осъществят целите на наказанието. В случая едно приложение на разпоредбата на чл. 24 от НК и увеличаване на общото наказание би било проява на една необоснована и неоправдана репресия спрямо моя доверител. Затова ще Ви моля да кумулирате наказанията на моя доверител, наложени му по цитираните в предложението присъди, като му определите едно общо наказание в размер на 3 години „лишаване от свобода”, без да прилагате разпоредбата на чл. 24 от НК, като разбира се приложите  разпоредбите на чл. 25 ал.2 от НК и чл. 59 ал. 1 от НК.

 

Съдът ДАВА право на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения П.:

ОСЪДЕНИЯТ П.: Моля да не се увеличава общото наказание 3 години лишаване от свобода с  6 месеца. Мисля, че общото наказание 3 години лишаване от свобода е достатъчно.

 

Съдът ДАВА право на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения П.:

ОСЪДЕНИЯТ П.: Моля да не се увеличава общото наказание с 6 месеца.

 

Съдът се ОТТЕГЛЯ на съвещание.

След съвещание съдът ОБЯВИ определението си.

 

          След тайно съвещание, като съобрази внесеното предложение и събраните доказателства, съдът установи следното:

Производството е по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК.

Образувано е по предложение на ОП – Сливен с правно основание чл. 306, ал.1, т.1 от НПК, с което е отправено искане съдът да се произнесе с определение, с което на основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.23 и чл.24 от НК да определи общо наказание по осъжданията спрямо Р.К.П., наложени със съдебни актове по НОХД № 865/2018г. по описа на РС – Сливен и НОХД № 494/2018г. по описа на ОС – Сливен, а именно 3 години “лишаване от свобода”. На основание чл.24 ал.1 от НК се иска увеличаване на това наказание с 6 месеца “лишаване от свобода”, като определеното и увеличено общо наказание “лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. На основание чл.25, ал.2 от НК се иска приспадане от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията “лишаване от свобода”, по която и да е от присъдите включени в съвкупността. На основание чл.59, ал.1 от НК се претендира приспадане от така определеното общо наказание времето, през което е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража” или “Домашен арест”, по която и да е от присъдите включени в съвкупността.

В открито съдебно заседание пред настоящия състав представителят на прокуратурата поддържа искането за групиране и определяне на общо наказание, и увеличаването му с 6 месеца „лишаване от свобода“. 

Осъденият и назначения му служебен защитник намират искането за групиране на осъжданията по посочените в предложението съдебни актове за основателно. Оспорват приложението на чл.24 от НК и молят съда да не уважава предложението в тази му част.

В личната си защита и последната си дума осъдения П. претендира общото наказание 3 години лишаване от свобода да не бъде увеличавано по реда на чл. 24 от НК с 6 месеца.

Съдът, след като се запозна с приложените по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Р.К.П. с ЕГН **********, е осъждан многократно, като понастоящем се иска групиране и определяне на общо наказание по следните влезли в сила съдебни актове:

1.Присъда № 126/04.10.2018 г. по НОХД № 865/2018г. по описа на Районен съд – Сливен, влязла в сила на 22.10.2018 г., с която осъденият П. е признат за виновен и осъден за извършено на 05.06.2018 г. престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 от НК и му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца, което да се изтърпи при първоначален строг режим.

2.Протоколно определение от 06.11.2018 г. по НОХД № 494/2018г. по описа на Окръжен съд – Сливен, влязло в сила на 06.11.2018 г., с което е одобрено споразумение и П. е признат за виновен и осъден за извършено на 22.06.2018 г. престъпление по чл. 199 ал.1 т.4 вр. чл.198 ал.3 предл.1 вр. ал.1 от НК и му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години, което да изтърпи при първоначален строг режим.

          Съдът съобрази, че предмет на настоящото производство е групирането на тези две осъждания /по пунктове 29 и 30 от справката за съдимост/, тъй като същите не могат да бъдат кумулирани в условията на чл.23-25 от НК с предходните, спрямо които се явяват в рецидив. Видно от отразяването по пункт 28 от справката за съдимост на осъдения, същият е излязъл от Затвора гр. Бургас след изтърпяване на наказание “лишаване от свобода” за предходни осъждания на 22.03.2018 г.

Съдът провери приложимостта на чл.23 и чл.25 от НК, като съпостави от една страна датите на извършване на всяко от деянията по посочените по-горе две осъждания по НОХД № 865/2018 г. по описа на РС – Сливен и НОХД № 494/2018 г. по описа на ОС – Сливен, а от друга страна, датите на влизане в сила на всеки от съдебните актове.

Всяко едно от деянията по посочените присъди са осъществени преди за което и да е от тях да е имало влязла в сила присъда.

Налице са предпоставките по чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК, посочените осъждания да бъдат групирани, като на осъдения да бъде наложено едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях. В конкретния случай най-тежко се явява наказанието по НОХД № 494/2018г. по описа на ОС Сливен – „лишаване от свобода” за срок от 3 години. Именно това общо най-тежко наказание следва да бъде определено на осъдения П..

Видно от справката за съдимост П. е осъждан общо 22 пъти, основно за престъпления против собствеността на различни граждани. Голяма част от деянията са извършени в условията на опасен рецидив и представляват продължавани престъпления. Групираните с настоящото определение две осъждания са за кражба и грабеж при опасен рецидив. Извършени са 3 месеца след освобождаването на осъдения от Затвора – Бургас в рамките на един месец. Осъжданията, предхождащи тези, по които е направено искане за кумулация, не биха могли да бъдат групирани с настоящите при условията на чл. 25 вр. чл.23 от НК, тъй като последните две престъпления, се явяват в рецидив спрямо предходните. Цялостната съдимост обаче съдът следва да съобрази при реализиране правомощията си по чл.23-25 от НК, и конкретно предвид разпоредбата на чл. 24 от НК. Констатацията за многократните осъждания за престъпления, представляващи опасен рецидив, при това извършени сравнително скоро и за кратък период от време, дават основание на съда да приеме, че в конкретния случай следва да бъде приложена разпоредбата на чл.24 от НК. Системната престъпна дейност на осъдения мотивира извод за необходимостта определеното общо наказание да се увеличи с шест месеца. Престъпните деяния и техния интензитет демонстрират установени трайни престъпни навици. Личната обществена опасност на осъдения е завишена поради явната повторяемост на престъпно поведение и липсата на корекция, независимо от досега наложените наказания – преобладаващо редуцирани и снизходителни предвид процедурата, по които са се развили производствата. С оглед гореизложените обстоятелства, съдът намира, че наложеното общо най-тежко наказание от 3 години “лишаване от свобода” не е достатъчно за реализиране целите по чл.36 от НК и се налага увеличаване на същото с 6 месеца “лишаване от свобода” чрез приложението на чл.24 от НК.

Определеното и увеличено общо наказание – 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода” следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Този извод следва от разпоредбата на чл.57, ал.1, т.2 б. „б“ от ЗИНЗС. Съдът съобрази, че и двете престъпления, за които е осъден П. по горните дела са извършени в много кратък срок след като на 22.03.2018 г. е изтърпяно предходното наказание “лишаване от свобода”.

Следва от определеното и увеличено общо наказание 3г. 6 м. „лишаване от свобода“ по реда на чл. 25 ал.2 от НК да се приспадне изтърпяната част от наложеното наказание „лишаване от свобода”, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността. Необходимо е на основание чл. 59, ал.1 от НК да се приспадне времето, през което осъденият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража” или „домашен арест“, по която и да е от присъдите, включени в съвкупността.

Предвид на гореизложеното, на основание чл. 306, ал.1 т. 1 от НПК, вр. чл. 25 вр. чл. 23 и чл. 24 от НК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ по отношение на Р.К.П., ЕГН **********, едно общо наказание, като НАЛАГА най-тежкото измежду наложените със съдебни актове, постановени по НОХД № 865/2018 г. по описа на РС – Сливен и по НОХД № 494/2018 г. по описа на ОС – Сливен, а именно наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПОСТАНОВЯВА така определеното ОБЩО и УВЕЛИЧЕНО по реда на чл.24 от НК наказание ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим.

ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното и увеличено общо наказание „лишаване от свобода“, изтърпяната част от наказанията „лишаване от свобода“, по която и да е от присъдите включени в съвкупността.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така определеното и увеличено общо наказание „лишаване от свобода“, времето, през което осъдения П. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” или „Домашен арест“ по която и да е от присъдите включени в съвкупността.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

Протоколът се състави в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14:00 часа.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР: