П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 29.11.2018г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: В.И.С.Ш.

 

          при участието на секретар Радост Гърдева и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ, сложи на разглеждане ЧНД № 574 по описа за 2018 година, докладвано от съдия М.Йорданова.

На поименното повикване в 10:10 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Сяров.

Осъденият Г.Ж.Г., редовно призован, се явява лично.

Явява се адв.С.С., определен за осъществяване на правна помощ на осъдения Г. *** с уведомително писмо изх.№ 917/2018г. от 27.11.2018г.

ОСЪДЕНИЯТ Г.: Съгласен съм да ми бъде назначен за служебен защитник, определения от АК – Сливен, АДВ.С., нямам упълномощен такъв.

Съдът намира, че следва да назначи на осъденото лице Г.Ж.Г. служебен защитник, определен от председателя на АК Сливен, с оглед обстоятелството, че същият към настоящия момент изтърпява наказание Лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас. Ето защо и на основание чл.94 ал.1 т.6 предл.2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв.С.С. от АК – Сливен, за служебен защитник на осъденото лице Г.Ж.Г., определен с писмо изх.№ 917/2018г. от 27.11.2018г. на Председателя на АК – Сливен.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Моля да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

          Съдът счита, че няма процесуални и материални правни пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по молба на осъденото лице Г.Ж.Г. с искане на основание чл.27 ал.1 от НК да бъдат присъединени влезлите в сила две присъди по НОХД № 616/2010г. и ЧНД № 50/2017г., и двете по описа на СлОС, и да бъде определено едно общо наказание по отношение на него.

 

Съдът констатира, че по делото е изискан и приложен Бюлетин за съдимост на осъдения Г.. Същият следва да бъде приет и приобщен към доказателствения материал по делото. Отделно от това са изискани и постъпили преписи от цитираните актове, а именно актовете на съда по НОХД № 616/2010г. и ЧНД № 50/2017г. и двете по описа на СлОС.  Посочените писмени доказателства са относими към настоящото дело и съдът намира, че следва да ги приеме и приобщи към доказателствения материал по делото. С оглед на което и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото Бюлетин за съдимост на осъдения Г.Ж.Г. и влезли в сила актове на съда по НОХД № 616/2010г. и по ЧНД 50/2017г., и двете по описа на СлОС.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за събиране на други доказателства, да се приключи съдебното следствие.

 

АДВ.С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене и да се даде ход по същество.

 

ОСЪДЕНИЯТ Г.: Нямам искания.

 

Съдът, с оглед становището на страните, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на

 

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

 

АДВ.С.: Уважаема Госпожо Председател, почитаеми съдебни заседатели, внимателно прочетох приложените материали по делото и трябва с огромно съжаление да призная, че моето становището, което си изградих в резултат на материалите по делото, с които се запознах и становището на моя подзащитен не съвпадат, затова ще предоставя на съда да уважи или да не уважи молбата на подзащитния ми, и да приеме или да не приеме искането на моя подзащитен. С оглед на качеството ми на служебен защитник, аз не бих изразил категорично становище.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема Госпожо Председател, уважаеми съдебни заседатели, тъй като на прокуратурата беше представена само молбата на осъдения, аз се постарах да се снабдя с една справка за съдимост, от която е видно, че молбата на осъдения за присъединяване на едно наказание към друго е неоснователна. Това е така, защото, първо той е осъден през 2010г. от ОС Сливен, като му е наложено лишаване от свобода за 3 годишен срок. Изпълнението на това наказание е отложено за изпитателен срок от 5 години. В този изпитателен срок осъденият е извършил ново престъпление, доколкото разбирам кражба, за което НЗРС е проявил така известна снизходителност и за да не влиза в затвора тогава, му е наложено наказание Пробация. По необясними причини осъденият Г.Г. очевидно му се е сторило, че това е непосилно за него бреме да изтърпява Пробацията си, което е наложило СлОС с един свой акт по ЧНД № 50/2017г. да замени неизтърпяната част от пробацията с наказание Лишаване от свобода за срок от 5 месеца и 18 дни. Съвсем законосъобразно съдът заменил това наказание и постановил, и превел в изпълнение споразумението, имащо характер на влязла в сила присъда по НОХД № 616/2010г., т.е. законосъобразно е осъденият да изтърпи, както Лишаване от свобода за срок от 3 години, приведено в изпълнение, така отделно от това да изтърпи наказанието 5 месеца и 18 дни, което съдът е определил вместо наказанието Пробация. Така че, моля съда да постанови съдебен акт, с който да остави без уважение молбата на осъдения Г., като неоснователна.

 

Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдения Г..

ОСЪДЕНИЯТ Г.: В своя защита нямам какво да кажа. Наруших си закона, влязох в затвора.

Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдения Г..

ОСЪДЕНИЯТ Г.: Ако може да ми присъдите да търпя заедно наказанията, ако не може, не може.

 

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

          Съдът, след тайно съвещание, за да се произнесе, съобрази следното:

          Въз основа на събраните по делото доказателства и изложените от страните доводи и съображения, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

С протоколно определение от 06.12.2010г. е одобрено споразумение по НОХД № 616/2010г. по описа на ОС Сливен, влязло в сила на 06.12.2010г., като Г.Ж.Г. е осъден за престъпление по чл.354а ал.1 предл.4 от НК, извършено на 08.07.2010г., като му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от три години, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от пет години, както и глоба в размер на 5000лв.

С протоколно определение от 13.02.2017г. по ЧНД № 50/2017г. по описа на СлОС, влязло в сила на 07.04.2017г., е заменена неизтърпяната част от наложеното на Г.Ж.Г. със споразумение от 15.06.2016г. по НОХД № 196/2016г. на РС Нова Загора наказание Пробация с наказание Лишаване от свобода за срок от пет месеца и осемнадесет дни, което да изтърпи при първоначален строг режим. С определение № 62/07.04.2017г. по ВЧНД № 50/2017г. по описа на БАС е изменено определението от 13.02.2017г. по ЧНД № 50/2017г. на СлОС, като е определен първоначален общ режим за изтърпяване на заместващото наказание Лишаване от свобода в размер на 5 месеца и 18 дни и първоначален общ режим за изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание Лишаване от свобода в размер на 3 години, наложено на осъдения с одобрено от съда споразумение от 06.12.2010г. по НОХД № 616/2010г. на СлОС.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Г.Ж.Г. е осъден на три години Лишаване от свобода, което е отложено с изпитателен срок от пет години по НОХД № 616/2010г. по описа на СлОС, а по ЧНД № 50/2017г. по описа на СлОС, наказанието му Пробация, наложено по НОХД № 196/2016г. на РС Нова Загора е заменено с 5 месеца и 18 дни Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, като режима е изменен на общ с определение на БАС. Деянието по ЧНД № 50/2017г. на СлОС, при което е извършена замяна на неизтърпяната част на наложеното на Г.Г. със споразумение от 15.06.2016г. по НОХД № 196/2016г. на РС Нова Загора наказание Пробация с наказание Лишаване от свобода, е извършено на18/19.10.2015г., т.е. в изпитателния срок на предходното му осъждане по НОХД № 616/2010г. на СлОС /определеният изпитателен срок по това дело е пет години, считано от 06.12.2010г. - до 06.12.2015г./. Съобразявайки това, с протоколно определение от 13.02.2017г. по ЧНД № 50/2017г. на СлОС, на основание чл.68 ал.1 от НК, съдът е привел в изпълнение наложеното на Г.Г. наказание по НОХД № 616/2010г. на СлОС, а именно три години Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, изменен на общ с определение на БАС. Определението е влязло в сила на 07.04.2017г. и приведеното с определението наказание се търпи отделно от замененото наказание по ЧНД № 50/2017г. по описа на ОС Сливен. 

По този начин наказанието, наложено на Г.Г. по НОХД № 616/2010г. на СлОС, е активирано на основание чл.68 ал.1 от НК. Съобразявайки Постановление № 2/1970г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление № 6/1983г. и Постановление № 7/1987г., разпоредбите на чл.27 ал.1 и 2 от НК не се прилагат относно условни присъди, които подлежат на изпълнение, макар лицето да е осъдено повторно. В тези случаи се прилагат специалните разпоредби на чл.68 от НК и общо наказание не се определя. Отложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието се изтърпяват отделно.

Отчитайки гореизложените аргументи съдът намира, че молбата на осъдения Г.Ж.Г. е неоснователна, тъй като общите разпоредби на чл.27 от НК не се прилагат тогава, когато е приложена специалната разпоредба на чл.68 от НК и второто деяние на осъдения Г. е извършено в изпитателния срок на предходното му условно осъждане. Изхождайки от това съдът счита, че молбата на осъдения Г.Г. следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

          Поради изложените съображения и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения Г.Ж.Г., ЕГН **********, за присъединяване и определяне на едно общо наказание по наложените му наказания по НОХД № 616/2010г. и по ЧНД № 50/2017г., двете по описа на ОС Сливен, като неоснователна.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от днес пред Бургаския апелативен съд.

Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на Окръжна прокуратура – гр.Сливен и Бюро Съдимост при РС Нова Загора.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10.30 часа.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                          

 

                                                                    СЕКРЕТАР: