О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 107

 

 

                                          гр. Сливен, 18.12.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно  заседание на осемнадесети декември 2018 год. в състав:

                                                        

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Ю.Д.Р.Р.

 

 

 

при участието на секретар Радост Гърдева прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА сложи за разглеждане  ЧНД    575  по описа за 2018 г.

           

На основание чл.452 ал.1 от НПК, във връзка с чл. 43а т.2 от НК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на Г.И.Г. с ЕГН ********** с протоколно определение от 16.02.2015 г. по НОХД № 862/2014 г. на Районен съд – Несебър наказание ПРОБАЦИЯ в размер на седем месеца и девет дни с наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА И ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ.

На основание чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на така наложеното наказание.

Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаски апелативен съд в седмодневен срок, считано от днес

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Пробационна служба – гр. Сливен, Окръжна прокуратура – Сливен и на РС – гр. Карнобат, бюро „Съдимост“.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                            2.

 

 

                                                                                 

МОТИВИ: Производството е по реда на чл. 451, т. 2 и сл. от НПК.

Образувано по предложение на председателя на Пробационен съвет към Пробационна служба – звено Сливен при ОС „ИН” Сливен за замяна на неизтърпяната част от наложеното на Г.И.Г.  по НОХД  № 862 / 2014г. на РС – Несебър, наказание „пробация" включващо пробационните мерки – „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 30 месеца с периодичност три пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 30 месеца и „безвъзмезден труд в полза на обществото” - 150 часа годишно за две календарни години с наказание „лишаване от свобода" поради виновно неизпълнение от страна на осъденото лице.

В с.з. вносителят на предложението го поддържа и моли за уважаването му.

Представителят на Окръжна прокуратура - Сливен счита предложението за основателно и пледира за уважаването му.  

Защитникът на осъдения Г. също счита предложението за основателно и законосъобразно. Твърди, че осъденият е преустановил изпълнението на наказанието пробация и е напуснал РБългария, но по здравословни и други важни причини, тъй като е получавал заплахи в качеството му на свидетел по дело. Счита, че са налице основанията за замяна на наказанието „Пробация” по предвидения в закона ред.

Осъденият Г. се присъединява към становището на защитника си и изразява съгласие с направеното предложение. 

Окръжният съд като се запозна с доказателствата по делото, намира за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

С влязло в сила на 16.02.12015г. протоколно определение по НОХД № 862/2014г. на РС гр. Несебър Г.И.Г.  е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за което  му е наложено наказание „Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 30 месеца, с периодичност три пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”  за срок от 30 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа годишно за две календарни години.

Това наказание е приведено в изпълнение на 04.03.2015г.  с подписване на протокол за правата и задълженията от страна на осъдения. Осъденият е уведомен за всички права и задължения, които има и е предупреден, че при неизпълнение на някое от посочените задължения, спрямо него ще бъдат приложени санкциите по реда на ЗИНЗС. По отношение на пробационната мярка„Задължителна регистрация по настоящ адрес”, осъденият няма допуснати нарушения по неуважителни причини до 23.12.2016 г., когато е  преустановил изпълнението на същата без да посочи каквато и да било причина или да уведоми Пробационната служба. На същата дата е преустановил изпълнението и на втората пробационна мярка - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, без да посочи каквато и да било причина или да уведоми Пробационната служба. По третата пробационна мярка, осъденият е отработил часовете за първата година. След 04.03.2016г. е започнал изпълнението на Безвъзмездния труд за втората година и е отработил само 16 часа, поради здравословно причини. На 23.12.2016г. Г. внезапно, без да посочи каквато и да било причина преустановил изпълнението на наказанието „Пробация“. Служители от Пробационната служба извършили проверка и установили, че осъденият Г. е постъпил на 20.12.2016г. за извършване на медицински процедури в МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕООД – Сливен и на 23.12.2016г. самоволно напуснал болницата /видно от констативен протокол № 237/27.12.2016г./. Във връзка с преустановяване изпълнението на наказанието „Пробация“ е изискана справка от ОД на МВР – Сливен, от която се установява, че осъденият е напуснал Република България през ГКПП - Русе на 23.12.2016г. в 01:30 ч. Преди това, на 21.12.2016г. е влязла в сила присъда № 5/26.09.2016г. по ВНОХД № 406/2016г. на СлОС /потвръдена с Решение № 295/21.12.2016г. по НД № 1196/2016г. на ВКС/, с която Г. е осъден за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК, за което му е наложено наказание  лишаване от свобода за срок от три месеца при първоначален строг режим и на основание чл. 68 ал.1 от НК е приведено в изпълнение наложеното му по НОХД 624/2013 г. на СлРС наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

Въз основа на Европейска заповед за арест, осъденият Г. е предаден на българските власти на 27.04.2018г. и в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – Бургас.

Неизтърпяната част от наказанието „пробация” е както следва: „задължителна регистрация по настоящ адрес” – седем месеца и девет дни; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” –  седем месеца и девет дни; „безвъзмезден труд  в полза на  обществото” - 134 часа. От доказателствата е видно, че липсват причини от уважителен характер, поставили в обективна невъзможност осъдения да изпълнява наложеното наказание „пробация".  

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Налице са материално-правните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 43 а, т. 2 от НК за замяна на неизтърпяната част от наложеното на Г.И.Г. по НОХД №  862 / 2014г. на РС – Несебър  наказание „пробация" включващо пробационните мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 30 месеца, с периодичност три пъти седмично”; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”  за срок от 30 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа годишно за две календарни години, поради виновно неизпълнение от страна на осъденото лице.

Осъденият Г. трайно и системно се е отклонил от задълженията си, произтичащи във връзка с изпълнение на наложеното наказание при липса на уважителни причини за това. Ето защо, налице са условията на закона за замяна на наложеното на Г. наказание „пробация" с „лишаване от свобода" в съотношението по чл. 43а, т. 2 от НК – а именно за срок от три месеца и деветнадесет дни.  Деянието, за което Г. е осъден по НОХД № 862 / 2014г. на РС – Несебър  е извършено в изпитателния срок по предходно осъждане /това по НОХД № 624 / 2013г. на СлРС/, поради което наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и деветнадесет дни следва да изтърпи ефективно, при първоначален общ режим, съгласно  разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС.

Съдът намира, че не следва да привежда в изпълнение по реда на чл. 68 ал.1 от НК наложеното на Г. наказание по НОХД № 624/2013г. на РС – Сливен, доколкото същото вече е приведено в изпълнение с влязла в сила на 21.12.2016г. присъда № 5/26.09.2016г. по ВНОХД № 406/2016г. на Окръжен съд – Сливен.

Ръководен от гореизложеното съдът постанови определението си.

                      

                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: