П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 06.12.2018г.

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на шести декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор ВАНЯ БЕЛЕВА сложи за разглеждане ЧНД № 612 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя.

 

         На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

         Молителят обв.П.Н.В., редовно призован, се явява лично и с адв.М.Х. ***, редовно упълномощена, на досъдебното производство.

Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се представлява от прокурор Белева.

Адв.Х.: Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.     

 

         Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по молба от адв.М.Х., в качеството й на защитник на обвиняемия П.Н.В.. Иска се да бъде изменена взетата по отношение на обв.В. мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава „Домашен арест или „Подписка”.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

Адв.Х.: Нямаме искания за отводи. Представям и моля да приемете писмени доказателства бланка за лекар-специалист на П.В. от 04.12.2018г., видно от която същият е в тежко здравословно състояние, като се препоръчва на пациента да се проведе и коронарография,  която може да се извърши единствено и само в такова функционално отделение, каквато е Кардиологичната болница в гр.Ямбол. Във връзка с влошеното му здравословното състояние представяме доказателства – изследвания извършени по време на ареста, както и рецепта за изписани лекарства. Коронарографията на сърцето е наложителна предвид заболяванията му на този етап. Моля да приемете и представените от нас доказателства с молбата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи. Не се противопоставям да се приобщят към материалите по делото представените писмени доказателства. ОП Сливен също разполага с тези доказателства.

 

Обв.В.: Моля да приемете представените от защитника ми документи. Поддържам молбата.

 

 Съдът намира, че представените в с.з. от защитника на обв.В. документи са относими към предмета на настоящото производство и следва да бъдат приети като доказателства по делото, а именно бланка за консултация с лекар-специалист на задържания под стража П.В. от 04.12.2018г., рецепти и медицински изследвания – 5 листа. Следва да се приемат като доказателства по делото и представените с молбата медицински документи – 4бр. фиш за спешна медицинска помощ, бланка за консултация с лекар-специалист на задържания под стража П.В. от 01.11.2018 г. и 5бр. листи медицински изследвания, както и всички доказателства приложени по досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ Нова Загора, пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура. Предвид изложеното, съдът

 

 

    О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото всички доказателства, приложени към досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ Нова Загора, пор.№ 149/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, както и бланка за консултация с лекар-специалист на задържания под стража П.В. от 04.12.2018г., рецепти и медицински изследвания – 5 листа, 4бр. фиш за спешна медицинска помощ, бланка за консултация с лекар-специалист на задържания под стража П.В. от 01.11.2018 г. и 5бр. листи медицински изследвания.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с всички доказателствата. Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което следва да се приключи съдебното следствие и да се даде ход на съдебните прении. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         ПРЕКРАТЯВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на

 

С Ъ Д Е Б Н И Т Е    П Р Е Н И Я:

 

Адв.Х.: Уважаема г-жо съдия, считам, че на този етап са налице нови обстоятелства, обосноваващи изменение на взетата мярка за неотклонение /МНО/ по отношение на обв.П.Н.В.. На първо място се касае за влошено здравословно състояние на обв.В., подкрепено с представените, както към молбата писмени доказателства, установяващи наличието на заболяване „подагра“, което се нуждае от специално  лечение и специален хранителен режим, което не може да бъде осигурено в условията на следствения арест, така и наличие на влошено здравословно състояние, установено с представените от мен в днешното с.з. бланка консултация  с лекар-специалист от 04.12.2018г., видно от която на обв.В. е предписано лечение, диета, специален режим на хранене, прием на медикаменти, физическа активност минимум 30 минути на ден и извършване на коронарография във функционално отделение, които предписания на лечение и извършване на коронарография са несъвместими с условията на следствения арест. Действително към настоящия  момент, както при определяне на първоначалната мярка, съдът е приел, че са налице доказателства, обосноваващи предположение за участие на В. в извършеното престъпление, но само това не е достатъчно съдът след повече от 7 месеца да не измени взетата мярка „Задържане под стража“. В кориците на делото не се съдържат данни, че същият ще се укрие или ще извърши друго престъпление, което да обоснове най-тежката мярка, още повече, че след запознаване на материалите по ДП установих, че деянието е извършено на 01.12.2017г., а взетата по отношение на В.  мярка е  от 05.06.2018г., което обосновава факта,  че същият в порядъка от 6 месеца не се е укрил, т.е. и към настоящия момент той няма да се укрие или да приеме укоримо отношение по отношение на разследването. Събрани са всички писмени и гласни доказателства, изготвени са експертизите и няма как обвиняемият да повлияе при събирането на доказателства в ДП, тъй като са извършени всички процесуално-следствени действия. Както неведнъж и ВС и ЕСПЧ обосновава своите решения, че на този етап при искане за промяна на мярката, съдът не може да се позове единствено и само на тежестта на извършеното престъпление и е недопустимо с това тежко здравословно състояние при наличие на факта, че същият е неосъждан, не се е укривал до момента на задържането му повече от 6 месеца, както и че не е попречил на разследването, да търпи най-тежката мярка, ограничавайки неговите права и законни свободи, а и необходимостта му от спешно и неотложно лечение. Само тежестта на повдигнатото обвинение не е основание за продължаване на взетата МНО „Задържане под стража“, поради което считам, че към настоящия момент предпоставките на чл.63 от НПК не са налице кумулативно. В ДП са налице писмени доказателства, а именно акт за сключен граждански брак, трудов договор, от които е видно, че същият е семеен, работи по трудово  правоотношение, има постоянен адрес, на който да бъде открит и на който е открит.  В тази връзка ще ви моля да измените взетата по отношение на него най-тежка мярка в по-лека такава „Домашен арест“ или „Подписка“,  като само ще отбележа, че дори и мярката „Домашен арест“ по своя характер и интензитет отговаря на мярката „Задържане под стража“. Моля  да вземете предвид и продължителността на задържането на В..

 

         ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия,  не съм съгласна с наведените  доводи от страна на защитника на обв.П.Н.В. за това, че не са налице предпоставките, визирани в чл.63 от НПК, поради което мярката за неотклонение „Задържане под стража“ взета на обв.В.  не се явява незаконосъобразна. Считам, че от всички доказателства по делото безспорно се установява, че са изпълнени всички предпоставки на посочената разпоредба и няма да ги коментирам подробно, доколкото няколко съдебни състава са ги коментирали в свои предходни актове по производства, образувани във връзка с подадена молба от обв.В. за изменение на първоначално взетата МНО. Не съм съгласна с доводите и за това, че след първоначалното задържане на обвиняемия, са настъпили обстоятелства, които да са довели до незаконосъобразност на мярката. Напротив, считам че събраните доказателства от месец юни до сега, освен, че навеждат на извода, че именно обвиняемият е извършител на престъпленията, за които е привлечен към наказателна отговорност, дори обосновават в по-висока степен авторството на тези престъпления. Считам, че е налице и опасността да се укрие от органите на ДП, и не намирам за основателен довода на защитата, че периодът от около 6 месеца от момента на образуване на ДП до момента на задържане на обвиняемия, е  довод, който може да обоснове липсата на опасност Н. да се укрие от органите на ДП. Разследването по ДП е в крайната си фаза. Същевременно обаче, с оглед  наличните доказателства за влошено здравословно състояние в ареста, самата аз, като наблюдаващ  прокурор, съм разрешавала няколко пъти извършване на медицински прегледи на лицето. Запозната съм с документацията, считам, че действително лицето страда от сериозни заболявания. С оглед на тези обстоятелства, ако приемете, че следва МНО „Задържане под стража“ да се измени в по-лека, аз ще приема вашето решение. В този смисъл моля да постановите вашия съдебен акт.

 

         Съдът ДАВА ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на обв.П.В..

            Обв.В.: Искам мярката ми да бъде изменена в по-лека, за да вляза да се лекувам. Ако трябва - после пак ме поставете в ареста. Няма къде да се укрия, живея си на село – с.Зимница.

 

         Съдът ДАВА ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на обв.П.В..

         Обв.В.: Искам да ми измените мярка в по-лека, но каквато Вие прецените.

 

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

След съвещание съдът намира, че с оглед доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните се установява следното:

Производството е образувано по молба от адв.М.Х. ***, защитник на обвиняемия П.Н.В., с която се иска мярката му за неотклонение да бъде изменена в по-лека – „Домашен арест” или „Подписка”. В съдебно заседание обвиняемият и защитникът му пледират за изменение на мярката за неотклонение в по-лека.

Настоящото производство е по реда на чл.65 и сл. от НПК.

По образуваното досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ Нова Загора с постановление от 05.06.2018г. като обвиняем е привлечен П.Н.В. за престъпление по чл.198 ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК, за това, че на 01.12.2017г. в гр.Нова Загора, в съучастие с Пейчо Кънчев Иванов от гр.Сливен и Славейко Светлев Шишков от гр.София, като съизвършител, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС8”, собственост на Лора Искрова Мартинова, мобилен телефон „Самсунг Галакси ЕС6 ЕЙДЖ”, собственост на Веселин Стоянов Минчев и мобилен телефон „Самсунг Галакси ДЖЕЙ7”, собственост на Райка Костова Минчева, и тримата от гр.Нова Загора, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване. Със същото постановление П.В. е привлечен като обвиняем и за престъпление по чл.170 ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 01.12.2017г. около 23.00ч., с лицата Пейчо Кънчев Иванов от гр.Сливен и Славейко Светлев Шишков от гр.София, влязъл в къща, находяща се в гр.Нова Загора, ул.”Руси Славов” № 4, обитавана от Райка Костова Минчева, Лора Искрова Мартинова и Веселин Стоянов Минчев, всички от гр.Нова Загора, като деянието е извършено нощем от повече от две въоръжени лица.

С определение № 51/07.06.2018 г. по ЧНД № 291/2018 г. по описа на Окръжен съд Сливен по отношение на обв.В. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението е потвърдено с определение № 84/14.06.2018г. по ВЧНД № 127/2018г. по описа на БАС, и е влязло в сила на 14.06.2018г.

Обвиняемият В., видно от приложената по досъдебното производство справка за съдимост, е осъждан един път като е реабилитиран с определение от 18.03.2009г. по ЧНД № 63/2009г. по описа на СлОС.

Обв.В. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.198 ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години, както и по чл.170 ал.2 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 5 години. Съдът намира, че от събраните по досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянията, за които му е повдигнато обвинение. На този етап от разследването не се изискват категорични доказателства, обосноваващи подозрението, че обвиняемият е участвал в извършване на повдигнатите му и предявени престъпления. След запознаване и анализ на цялата доказателствена съвкупност по ДП, съдът намира, че е налице обоснованото подозрение за участие на обв.В. в деянията, за които е привлечен като обвиняем. Неоснователно е наведеното от защитата, че на този етап не са налице предпоставките на чл.63 от НПК. При вземане на първоначалната мярка на обв.В. е даден превес на обществения интерес пред личния, въз основа на презумираната опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление. Видно от приложените на ДП доказателства, а и предвид заявеното от представителя на държавното обвинение, че разследването е в крайната си фаза, съдът намира, че към момента са налице обстоятелства, които налагат извода, че липсва опасност обвиняемия да попречи да се извършват конкретни действия по разследването, да се осуети тяхното извършване или да повлияе на хода на разследването. Към този момент не се установяват и действия по разследването, които са планирани с участието на обв.В..

Обв.В. е женен, трудово ангажиран с местоживеене ***.

ДП е образувано на 04.12.2017г., т.е. преди година, а от вземане на първоначалната мярка за неотклонение „Задържане под стража” на обв.В. са изтекли шест месеца, в който период са извършени множество действия по разследването.

Действително мярката за неотклонение няма за цел предварително изтърпяване на наказание, а е с оглед обвиняемото лице да не се укрие или да извърши престъпление, както и осигуряването му за провеждане на действията по разследването. Постоянната съдебна практика, както и трайната такава, предвид ТР № 3/2012г. на ОСНК на ВКС, посочва, че съдът трябва да отчита опасностите изложени в чл.63 ал.1 от НК, както и целите посочени в чл.57 от НПК. Тези опасности съдът следва да ги разглежда единствено и само въз основа на доказателствата в конкретното производство и процесуалното поведение на лицата привлечени към наказателна отговорност. Задържането на лицата трябва да е в разумни срокове, в каквато насока е и практиката на европейските съдилища. В настоящият случай задържането под стража спрямо обвиняемия П.В. не е за дълъг период и съдът намира, че не е налице нарушение на чл.5 т.3 от ЕКПЧ.

Предвид представените с молбата и в днешното с.з. медицински документи относно обв.В. е видно, че същият е с влошено здравословно състояние. Освен заболяването, което е било налично при предходните разглеждания на мярката за неотклонение на обвиняемия, а именно подагра, от представената бланка за консултация с лекар-специалист с дата 04.12.2018г. е видно, че се препоръчва на обвиняемия да се проведе коронарография. Това налага извода на съда, че спрямо обв.В. следва да се приложи специализирана медицинска помощ, което не може да бъде извършено в условията на ареста.

Съобразявайки гореизложеното и обстоятелствата, че обвиняемият е с посочен настоящ адрес, женен е и е трудово ангажиран, съдът счита, че следва да измени мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в „Домашен арест”, която да се изтърпява на адреса на обвиняемото лице, установен по делото, а именно с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Демокрация” № 10. Предвид това следва  да се уведоми ОДМВР Ямбол за изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.62 от НПК, относно контролиране изпълнението на мярката за неотклонение „Домашен арест” спрямо обв.П.Н.В..

Ръководен от изложеното и на основание чл.65 ал.4 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, взета по отношение на обвиняемия П.Н.В., ЕГН **********, по досъдебно производство № 837/2017г. по описа на РУ Нова Загора, пор.№ 149/2018г. на ОП Сливен, в мярка за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ”, която да се изпълнява на адрес ***.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок, считано от днес, пред Бургаски апелативен съд.

В случай на частна жалба или частен протест насрочва съдебното заседание пред Апелативен съд гр.Бургас на 13.12.2018г. от 11:00 часа, за които дата и час се съобщи на страните.

Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на ОП Сливен и на ОС „ИН“, сектор „Арести“ Сливен, за сведение и изпълнение.

Препис от определението след влизането му в сила да се изпрати на на ОДМВР Ямбол за изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.62 от НПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в 10:15 часа.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                СЕКРЕТАР: