П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 19.12.2018 година

 

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на деветнадесети декември, през две хиляди и осемнадесета година в  състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАЯ ЙОРДАНОВА

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: В.И.З.П.

 

 

при участието на секретар Радост Гърдева и Зам.окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ сложи за разглеждане ЧНД № 618 по описа за 2018 година, докладвано от председателя.

 

         На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

         Молителят М.Р.З., редовно призован, се явява лично.

         За Окръжна прокуратура - Сливен, редовно призована, се явява Зам.окръжния прокурор Гангалов.

 

Съдът констатира, че с разпореждане от 06.12.2018г. е преценил, че на осъденото лице следва да бъде предоставена правна помощ с оглед разпоредбата на чл.21 т.3 и чл.25 от Закона за правната помощ. Постъпило е Уведомително писмо изх.№ 966/10.12.2018г. на Председателя на АК Сливен, от което е видно, че на осъденото лице З. е определен служебен защитник - адв.Р.Т..

 

МОЛИТЕЛЯТ: Съгласен съм да ми бъде назначен за служебен защитник определения адвокат, не съм упълномощил такъв.

 

Съдът намира, че следва да бъде назначен за служебен защитник на молителя, определения от председателя на АК Сливен адв.Р.Т., тъй като молителят З. към момента изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Стара Загора. Съобразявайки разпоредбата на чл.94 ал.1 т.6 предл.2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на осъденото лице М.Р.З. - адв.Росица Василева T. от АК гр.Сливен.

 

Адв.Т. се явява в съдебно заседание.

 

АДВ.T.: Да се даде ход на делото.

         МОЛИТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.       

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът НАМИРА, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

 

         Производството е образувано по молба на М.Р.З., в която твърди, че са настъпили условията по реда на чл.86, вр.чл.87 от НК за реабилитация по НОХД № 163/2010г. по описа на Окръжен съд – Сливен. Моли съда да образува дело и след като се убеди в наличието на достатъчно законови предпоставки, да постанови определение, по силата на което да го реабилитира.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

АДВ.T.: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. Няма представям доказателства.

 

МОЛИТЕЛЯТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. Няма представям доказателства. Уведомен съм, но не съм и не мога да представя доказателства за доброто си поведение за периода 2011г.-2014г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. Няма да соча доказателства.

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД на съдебното следствие.

 

Съдът намира, че следва да приеме и приложи като доказателства по делото изисканите от съда и представени справка от ПРБ /ОП Сливен/ вх.№ 3463/2018г., справка за съдимост и Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на СлОС, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствения материал по делото изисканите от съда справка от ПРБ /ОП Сливен/ вх.№ 3463/2018г., справка за съдимост и Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на СлОС.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

          

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява съдебното дирене.

ДАВА ХОД на

С Ъ Д Е Б Н И Т Е   П Р Е Н И Я:

 

 

АДВ.T.: Уважаема Госпожо съдия, моля да уважите молбата на осъдения М.Р.З.. Считам, че са изпълнени условията на чл.87 от НК и съгласно Определение № 550/29.12.77г. по НОХД № 604 на 2-ро НО на Върховен съд, за да бъде допусната реабилитация са необходими следните условия, които са посочени в определението - да са изтекли 3 години от изтичане срока на наложеното с присъда наказание, а именно по НОХД № 163/2010г., наказанието е изтърпяно на 30.12.2011г. В периода до 30.12.2014г. не са налагани наказания на З.; в този срок подсъдимият да не е извършвал други престъпления. Видно от свидетелството за съдимост такова не е извършвано. Също така да има добро поведение. Липсва информация за лошо поведение от негова страна. От проведения разговор с него установих, че същия няма задължения към НАП или друга институция. Моля да постановите Вашия съдебен акт, а именно да реабилитирате М.Р.З. по НОХД № 163/2010г. по описа на ОС Сливен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че молбата на М.Р.З. за допускане на съдебна реабилитация по отношение на наложеното му наказание Лишаване от свобода по НОХД №  163/2010г. на ОС Сливен е неоснователна. Материално-правните предпоставки за допускане на съдебна реабилитация по чл. 87 от НК са визирани в посочената разпоредба от закона, като от материалите по делото се установява наличието на две от изискуемите от закона предпоставки, а именно това, че същият не е извършил умишлено престъпление, друго престъпление наказуемо с наказание Лишаване от свобода в 3-годишния срок от изтърпяване на наложеното му наказание по НОХД № 163/10г. и това, че не са налице данни за причиняване на вреди в резултат на извършеното престъпление, които по силата на закона следва да бъдат възстановени, за да бъде допусната такава реабилитация. Не е налице обаче третата кумулативно предвидена предпоставка от закона, а именно наличието на данни за добро поведение на осъденото лице, доколкото такива в настоящото наказателно производство не са представени, в т.ч. и в днешното заседание. Поради тази причина и непредставянето на данни, от които може да се формира извод за добро поведение на осъденото лице, Ви предлагам да оставите молбата без уважение.

 

ПРАВО на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъденото лице М.Р.З..

 

Осъденият З.: Моля да бъда реабилитиран. Опитвам се да се поправя. Евентуално като изляза от затвора да започна на чисто.

 

ПРАВО на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъденото лице М.Р.З..

 

Осъденият З.: Моля да бъда реабилитиран.    

 

 

Съдът се оттегля на тайно съвещание.

 

Съдът след съвещание, въз основа на доказателствата по делото и като взе предвид становището на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

С Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на ОС Сливен, молителят М.З. е осъден за престъпление по чл.354а ал.1 предл.4 и предл.5 от НК, по чл.339 ал.1 от НК и по чл.253 ал.4, вр.ал.2 от НК, като на основание чл.23 от НК му е определено едно общо наказание, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или ЗОЗТ. Присъдата е влязла в сила на 14.16.2010г.

         Установява се от представената справка от ПРБ /ОП Сливен/ вх.№ 3463/2018г. и от справката в Унифицираната система на ПРБ, че срещу молителят З. няма неприключени наказателни производства.

От справката за съдимост е видно, че молителят след осъждането си по НОХД № 163/2010г. на СлОС е осъждан един път с одобрено от съда споразумение, влязло в сила на 28.03.2018г., за деяния по чл.354а от НК и по чл.339 от НК, извършени на 13.10.2016г.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

С молба осъденият М.Р.З. иска реабилитация по реда на чл.86, вр.чл.87 от НК за осъждането му по НОХД № 163/2010г. по описа на ОС гр.Сливен. В с.з. осъденият З. поддържа молбата си и иска от съда да бъде реабилитиран.

Молителят З. с Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на ОС Сливен, влязла в сила на 14.16.2010г., е осъден на две години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или ЗОЗТ. Молителят е изтърпял наложеното наказание лишаване от свобода на 30.12.2011г. видно от приложената по делото справка за съдимост. От този момент започва да тече и тригодишния срок по чл.87 ал.1 от НК, който в случая е изтекъл на 30.12.2014г. От извършените деяния по НОХД № 163/2010г. по описа на СлОС няма причинени вреди, поради което са налице предпоставките на чл.87 ал.1 т.2 от НК.

От друга страна, съдът намира, че по делото липсват доказателства, констатиращи изискуемото по закон добро поведение на молителя в периода от 30.12.2011г. до 30.12.2014г. Поради това не е налице задължителната предпоставка за съдебна реабилитация на осъденото лице, визирана в чл.87 ал.1 т.1 от НК, а именно добро поведение за три годишния период от изтичане на срока на наложеното му с присъдата наказание.

Предвид гореизложеното Сливенският окръжен съд прецени, че не са налице материално-правните предпоставки за съдебна реабилитация на осъдения З., тъй като не са налице условията на чл.87 от НК.

Съдът е длъжен да отбележи, че реабилитацията по право по чл.86 от НК не се постановява от съд, а настъпва при наличие и настъпване на законови предпоставки, изрично посочени в НК.

Съобразявайки изложеното съдът намира, че по отношение на осъждането на М.З. с Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на ОС Сливен, не са налице и материално-правните предпоставки на чл.87 ал.1 от НК, поради което не следва да се допуска съдебна реабилитация на осъденото лице М.З. за това осъждане.

Предвид изложеното съдът прецени, че следва да остави без уважение молбата на М.Р.З. да бъде реабилитиран за осъждането му по НОХД № 163/2010г. по описа на СлОС и следва да не допусне съдебна реабилитация за осъждането му с Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на Окръжен съд гр.Сливен.

Ръководен от изложеното и на основание чл.436 ал.1 от НПК, вр. чл.87 ал.1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение молбата на М.Р.З., ЕГН **********, да бъде реабилитиран за осъждането му по НОХД № 163/2010г. по описа на Окръжен съд гр.Сливен.

НЕ ДОПУСКА съдебна реабилитация на осъденото лице М.Р.З., ЕГН **********, за осъждането му с Присъда № 14/26.04.2010г. по НОХД № 163/2010г. по описа на Окръжен съд гр.Сливен.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд гр.Бургас в седемдневен срок, считано от днес.       

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на бюро”Съдимост” при РС – гр.Нова Загора, за сведение и изпълнение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13.50 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                              2.

 

 

                            СЕКРЕТАР: