П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 12 декември 2018 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН ДАНЧЕВ

 

при участието на секретар СОНЯ ВАСИЛЕВА и Зам.окръжния прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи за разглеждане ЧНД № 621 по описа за 2018 год. на Сливенския окръжен съд, докладвано от съдия-докладчик М.Данчев.

 

На  именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

Обвиняемият Г.И.К., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си от досъдебното производство защитник - адв. С.И.С. ***.

 

За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява Зам.окръжният прокурор Веселин Гангалов.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р ЕД Е Л И :

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е образувано по искане на защитника на обв.Г.И.К. – адв. С.С., за изменение на взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава, а именно „Домашен арест“ или „Парична гаранция“ по ДП № 453/2018 год. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх.№ 1049/2018 год., пор.№ 100/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен. Молбата е внесена в Сливенския окръжен съд, чрез ОП Сливен, ведно с цитираното по-горе досъдебно производство.

Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото материалите, съдържащи се в приложеното досъдебно производство 453/2018 год. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх.№ 1049/2018 год., пор.№ 100/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото материалите, съдържащи се в ДП № 453/2018 год. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх.№ 1049/2018 год., пор.№ 100/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура - Сливен. 

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи и по доказателствата.  Нямам други доказателствени искания.

АДВ.С.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Нямам други доказателствени искания.

ОБВ.К.: Нямам искания за отводи. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на

 

                          СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

 

АДВ.С.: Уважаеми г-н председател, поддържам искането на основанията, които съм посочил в искането. Считам, че се намираме в хипотезата на чл. 63 ал. 3 от НПК, а именно отпаднала е опасността обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Взетата на 22.06.2018 год. мярка за неотклонение задържане под стража почива единствено и само на предположението, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление с оглед на това, че обвинението, което е повдигнато е за тежко умишлено престъпление и се предвижда наказание лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Считам, че обвинението към момента почива само на самопризнанията на моят подзащитен. Към момента на задържането  му същият е бил неосъждан с оглед на това, че не попада в хипотезата на това да е осъждан за тежко умишлено престъпление и да не е бил освобождаван от изтърпяване на наложеното наказание. Назад във времето преди повече от девет години е бил осъждан. Наказанието е било условно в изпитателния срок не е извършено престъпление, реабилитаран е по право. За този наказателен процес е неосъждан. В продължение на повече от шест месеца с него оперативно следствени действия не се извършват. Обвинението е работно и не е прецизирано. То е на база само на неговите самопризнания. Обвиняемият има постоянен адрес, регистриран е в **********. Това е домът на неговия брат и негов дом. Считам, че поведението му до сега не е дало основание да се смята, че ще се укрие или ще извърши ново престъпление. Няма пречка мярката за неотклонение задържане под стража да бъде изменена в домашен арест. Считам, че задържането е тежка и необоснована наказателна репресия спрямо него. Говорил съм с него и той е наясно ако бъде изменена мярката му за неотклонение какви са последствията и какви са неговите задължения, обещава да спазва изискванията на закона и ще ги спазва. Моля да измените мярката му за неотклонение от задържане под стража в домашен арест като тази мярка се изпълнява по постоянния адрес ***. Като алтернатива поддържам искането за парична гаранция, но считам, че по реално би било да бъде заменена с мярка домашен арест.

  ПРАВО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА НА ОБВИНЯЕМИЯ Г.И.К.: Нямам какво да добавя към казаното от адвоката ми.

 

ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, считам, че искането на защитата на обвиняемия за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража по досъдебното производство в по-лека е неоснователно. При първоначалното вземане на тази мярка съдът е стигнал до обоснован извод относно наличието на обоснован извод, че е извършено престъпление, както и наличието на опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, която опасност е била презюмирана и с оглед разпоредбата на чл. 63 ал. 2 т. 3 от НПК. Към настоящия момент досъдебното производство срещу обвиняемия е пред приключване, като се изчаква единствено заключение на последната назначена експертиза. От наличните доказателства по делото се установява, че същият е извършител на деянието,в което е обвинен, като до настоящия момент не е отпаднала опасността същият да се укрие или да извърши друго престъпление, която опасност освен всичко друго се установява от приобщените по делото гласни показания, а именно показанията на свид. Х.Х., пред който обв. Г.К. е споделил, че непосредствено преди да бъде задържан се е подготвял да се укрие някъде, така че да не го намерят, така че са му трябвали още два, три дни да се укрие в друга държава. С оглед на това и поради неотпадналата опасност да се укрие или да извърши друго престъпление моля считам, че липсват основания да бъде изменена мярката му за неотклонение.Считам, че не следва уважавате искането на защитата на обвиняемия за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража.

РЕПЛИКА НА АДВ.С.: Познавам показанията на свид. Х., той изтърпява наказание в затвора Бургас. Считам, че неговите показания са лесно манипулируеми. Неговите показания не са потвърдени, че обвиняемият възнамерява да се укрие в чужбина или да се укрие от наказателна отговорност.

 

ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОБВИНЯЕМИЯ Г.И.К.:  Моля съда да ми наложи мярка домашен арест.

 

Съдът се ОТТЕГЛИ на тайно съвещание.

След тайно съвещание съдът намира, че от събраните по делото доказателства се установява следното:

Производството пред окръжния съд е образувано е по искане на адв. С.С. ***, защитник на обв. Г.И.К. - обвиняем по досъдебно производство № 453/2018 год. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх.№ 1049/2018 год., пор.№ 100/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен за изменение на взетата по отношение на обв. К. по цитираното досъдебно производство мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава – „Домашен арест” или „парична гаранция”

Досъдебното производство е образувано/започнато на 07.04.2018 год., за това че на 06.04.2018 год. в с. Гавраилово, община Сливен, умишлено е умъртвена П.А.П. от същото село – престъпление по чл. 115 от НК.

Първоначално с постановление от 08.04.2018 год., в качеството на обвиняем е бил привлечен Г.А.А. като му е било повдигнато и предявено обвинение за престъпление по чл. 115 от НК – за това, че на 06.04.2018 год. в с. Гавраилово, община Сливен умишлено е умъртвил П.А.П. от същото село. 

В последствие, след извършването на множество процесуално следствени действия и след събиране на допълнителни доказателства, към наказателна отговорност е бил привлечен молителят в настоящото производство – Г.И.К.. Същият на 20.06.2018 год. се явил в Окръжна прокуратура – Сливен и пред дежурния прокурор е направил признание, че на Великден 2018 год. в с. Гавраилово, община Сливен е намушкал жена с нож и е взел парите й, за което признание е бил съставен съответния протокол.

С постановление на разследващия орган от 21.06.2018 год. Г.И.К. е привлечен в качеството на обвиняем, като му е повдигнато и предявено обвинение за престъпление по чл. 199 ал. 2 т. 2 предл. 1, вр.чл. 198 ал. 1 от НК, за това че на 06.04.2018 год. в с. Гавраилово, община Сливен е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 200 лв. от владението на П.А.П. от с. Гавраилово, с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила  и грабежът е придружен с убийството на П.А.П.. 

Разпитан по повдигнатото му и предявено обвинение, К. е заявил, че се признава за виновен и е депозирал подробни обяснения, включително относно начина на извършване на престъплението, за което е обвинен. Обв. К. е бил разпитан и пред съдия от Сливенски окръжен съд.

С постановление на наблюдаващия прокурор от 21.06.2018 год., обв. Г.И.К. е задържан, считано от 12.00 часа на същата дата до довеждането му пред Окръжен съд – гр. Сливен с оглед вземането на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, но не повече от 72 часа.

С определение № 54/22.06.2018 год. по ЧНД № 326/2018 год. на СлОС по отношение на Г.И.К. – обвиняем по ДП № 453/2018 год. по описа на РУ на МВР – Сливен е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. След повдигането на обвинение на обв. К. и задържането му под стража, в хода на досъдебното производство са били извършени многобройни процесуално следствени действия, включително и с участието на самия обвиняем. Разпитани са множество свидетели, извършени са няколко следствени експеримента, както и допълнителни огледи на местопроизшествието. Назначени са и са изготвени редица експертизи и са приобщени писмени доказателствени материали.

Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обв. К. е осъждан с присъда № 335/31.03.2010 год. по НОХД № 367/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд, влязла в сила от 16.04.2010 год. – за престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК, извършено на 27.12.2009 год. – за грабеж на сумата от 170 лв., с употреба на сила – на една година лишаване от свобода, изпълнението на което наказание е отложено за изпитателен срок от три години. По това осъждане К. е реабилитиран по право на осн.чл. 86 ал. 1 т. 1 от НК.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

  Искането на защитника на обв. К. за изменение на взетата по отношение на последния мярка за неотклонение „задържане под стража” в по-лека е неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

Настоящият съд намира, че не е настъпила такава промяна на обстоятелствата, не зависимо от изтеклия период от време, считано от първоначалното задържане на обвиняемия, която промяна да мотивира извод, налагащ ревизия на констатацията за законосъобразност на задържането.

Изтеклият период от време от първоначалното задържане до настоящия момент е близо шест месеца, който с оглед на тежестта на повдигнатото обвинение и на сложността на извършеното разследване се би могло да се прецени като неразумно дълъг.

Неоснователно е оплакването в жалбата, което се поддържа и в с.з., че от датата на задържането – 21.06.2018 год. не са били извършвани процесуални действия с участието на обвиняемия, респективно, че наложената му мярка за неотклонение се явява необоснована репресия. Видно от материалите в досъдебното производство и след датата на задържането са били извършвани процесуално следствени действия, в които е участвал обвиняемия – проведени са разпити на обвиняем на 22.06.2018 год., на 18.07.2018 год., на 10.08.2018 год. и на 24.10.2018 год. Извършени са и следствени експерименти, в които също е участвал обвиняемия – на 19.07.2018 год. Наред с тези процесуално следствени действия, в които непосредствено участие е взел самият обвиняем, видно от материалите по делото, входа на разследването са разпитани множество свидетели, назначени са и са изготвени редица експертизи и са приобщени писмени доказателствени материали. В този смисъл, неоснователно се явява възражението, че задържането на обвиняемия представлява необоснована спрямо него репресия, още повече, че самото разследване не е продължило неразумно дълъг срок, а и предвид изявлението на прокурора направено в днешното съдебно заседание, същото е пред приключване.

Анализът на наличните и приложени поделото доказателствени материали, събрани в хода на разследването, позволява да бъде направен извод, че и към настоящия момент са налице законовите предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение така, както същите са били налице и при първоначалното задържане.

Обвиняемият Г.И.К. е привлечен в това качество за престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Събраните в хода на разследването до настоящия момент писмени и гласни доказателства позволяват да се направи обосновано предположение, че обвиняемият К. е съпричастен към престъплението, в извършването на което е обвинен. Този извод следва не само от факта на направеното признание, респективно от депозираните обяснения, включително пред съдия от Сливенски окръжен съд, но и от приобщените други гласни доказателствени материали и в частност от показанията на свидетели, пред които обвиняемият е споделил подробности за извършеното от него деяние.Във връзка с  наличието на обосновано предположение, съдът намира за необходимо да уточни, че за нуждите на производството по вземане, респективно контролиране на мярката за неотклонение „задържане под стража”, не е необходимо доказателствата да бъдат в такъв обем и с такава категоричност, достатъчни за постановяването на осъдителна присъда. Достатъчно е от тези доказателства да може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиненото лице към конкретното извършено престъпление. В конкретния случай наличните доказателства позволяват да се направи именно този извод – че обвиняемият К. е съпричастен към престъплението, в извършването на което той е обвинен.

Налице е все още и реалната опасност обвиняемият К. да се укрие или да извърши престъпление в случай, че той е с по-лека мярка за неотклонение. Към момента на първоначалното задържане изводът за наличието на такава опасност е поизтичал преди всичко от приложението на законовата презумпция по чл. 63 ал. 2 т. 3 от НПК. Към настоящия момент съдът намира,че реалната опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление произтича преди всичко от характера и тежестта на извършеното престъпление, респективно от механизма на неговото извършване. Касае се за много тежко умишлено престъпление, което е с изключително висока степен на обществена опасност, след извършването на което продължително време не е могъл да бъде разкрит истинският негов извършител, независимо от полаганите усилия от страна на компетентните затова служби и органи. Не е без значение обстоятелството, че обв. К. вече е бил осъждан именно за такова престъпление – грабеж чрез използване на сила, независимо от обстоятелството, че затова осъждане той е реабилитиран по право.Макар и предишното осъждане на обвиняемия не би могло да бъде преценявано като отегчаващо отговорността обстоятелство, фактът, че той и друг път е извършвал такова деяние, го характеризира като лице с висока степен на обществена опасност, склонно да извършва престъпление против собствеността чрез използване на насилие. Не може да бъде пренебрегнато и обстоятелството, наведено от прокурора в днешното с.з, че според показанията на свидетеля Х.Д.Х., обвиняемият се е подготвял да се укрие, така че да не бъде намерен, респективно да избегне наказателна отговорност. Неоснователни са възраженията на защитата по отношение показанията на този свидетел доколкото те се основават преди всичко на това, че се касае за лице, което изтърпява наказание „лишаване от свобода” и че единствено той депозира такива твърдения. Без да се навлиза в подробности по отношение на показанията на коментирания свидетел, настоящият съдът намира за необходимо да посочи, че същите са подробни, последователни и непротиворечиви. Обстоятелството, че се касае за лице, което търпи наказание „лишаване от свобода”, както и обстоятелството, че никой друг от свидетелите не изнася твърдения за изразено пред тях намерение обвиняемият да се укрие, не поставя под съмнение достоверността на тези гласни доказателствени материали.

Твърдяното наличие на постоянен адрес по отношение на обв. Г.К. по никакъв начин не поставя под съмнение извода за съществуване на реална опасност той да се укрие или да извърши престъпление ако се намира на свобода. Самият факт, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен, като това престъпление е извършено в населено място, което е различно от населеното място по постоянния и настоящ адрес на обвиняемия, мотивира извода, че няма пряка връзка между наличието на постоянен адрес и съществуването на реална опасност едно лице да се укрие или да извърши престъпление.

С оглед на горните констатации, настоящият съд стигна до извода, че и към настоящия момент взетата спрямо обв. Г.И.К. мярка за неотклонение „Задържане под стража” се явява законосъобразна, т.е. в съответствие с изискванията на чл. 63 ал. 1 от НПК и няма основания за нейното изменение в по-лека.

Поради това искането за изменение на взетата спрямо обв. Г.И.К. „Задържане под стража” в по-лека се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 65 ал. 4 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. С.И.С. – защитник на обв. Г.И.К., ЕГН ********** за изменение на взетата с определение № 54/22.06.2018 год. по ЧНД № 326/2018 год. на Сливенски окръжен съд по отношение на обвиняемия Г.К. мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Апелативен съд - гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес.

В случай на жалба или протест НАСРОЧВА делото пред АС – гр. Бургас на 19.12.2018 г. от 14:00 часа, за която дата се съобщи на страните.

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на Окръжна прокуратура – Сливен, на ОС „ИН” сектор „Арести” – Сливен за сведение и изпълнение.

 

Протоколът се състави в с.з., което приключи  в 14.20 часа.              

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

                                              

 

                                                                СЕКРЕТАР: