П Р О Т О К О Л

гр.Сливен, 20.12.2018 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на двадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

 

с участието на секретаря Ивайла Куманова и прокурор БОРИСЛАВ СЯРОВ сложи за разглеждане докладваното от Председателя ЧНД № 627 по описа на Сливенския окръжен съд за 2018 година.

 

На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:

За Началника на затвора, гр.Сливен, редовно призован, се явява ст.юрисконсулт П.С.с пълномощно от 19.12.2018г.

Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се представлява от прокурор Сяров.

Осъдената К.Д.Б., редовно призована, се явява лично.

Съдът разясни на осъдената К.Д.Б., че има право на защитник и съдът може да й назначи служебен защитник само когато тя не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това, хипотезата на чл.439 ал.3 от НПК.

ОСЪДЕНАТА Б.: Не желая да имам защитник за днешното дело.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма законова пречка за даване ход на делото, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по предложение на Началника на Затвора гр.Сливен за допускане условно предсрочно освобождаване на лишената от свобода К.Д.Б.. Към предложението са представени писмени доказателства - затворническо досие, система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

СТ.ЮРИСК. С.: Нямаме искания за отводи. Представям и моля да приемете справка за изтърпяваната част от наказанието към 20.12.2018г. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

Осъдената Б.: Нямам искания за отводи, няма да соча други доказателства. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи, няма да соча нови доказателства. Моля да се приемат представените доказателства.

 

С оглед становището на страните съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал по делото представените, заедно с предложението писмени доказателства – затворническо досие, система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата, както и представената в днешното с.з. справка към 20.12.2018г. за остатъка от изтърпяното наказание на лишената от свобода Б.. Поради изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото затворническо досие, система за оценка на осъден правонарушител, план за изпълнение на присъдата, както и представената в днешното с.з. справка към 20.12.2018г. за остатъка от изтърпяното наказание на лишената от свобода Б..

СТРАНИТЕ: Запознати сме с писмените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

Съдът намира, че делото за изяснено от фактическа страна, поради което следва да се приключи съдебното следствие и да се даде ход по същество, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

ДАВА ХОД на делото

П О   С Ъ Щ Е С Т В О:

        

Ст.ЮРИСК.С.: Уважаема г-жо съдия, поддържам предложението на началника на Затвора гр.Сливен за условно предсрочно освобождаване на л.св.К.Б.. Налице са кумулативните изисквания на закона и доказателства за поправяне на лицето. За целия период на изтърпяване на наказанието не е наказвана, поддържа коректни отношения с останалите осъдени и длъжностните лица. Не е включвана в обучителен процес в затвора, тъй като е със завършено висше образование. Устроена е на работа, където стриктно изпълнява трудовите си задължения. Продължителната промяна е стимулирана и с изменение на режима със заповед от 17.10.2018г. Участва активно и груповия живот, и в дейности за осмисляне на свободното време. Налице е постепенно снижаване на стойностите в оценката на риска от рецидив и вреди и запазване на същите в рамките на ниските, което доказва устойчивост на желаната промяна. С поведението си лишената от свобода показва нагласа да води законосъобразен начин на живот. Налице са защити от рецидив, а именно запазена семейна среда, както и желание за себеутвърждаване и променени нагласи към спазване на правовия ред, което доказва поправянето на осъдената. Към 27.12.2018г. остатъка от наложеното й наказание е в размер на 1 месеца и 27 дни. Поради изложеното, моля да уважите предложението на началника на Затвора гр.Сливен и да освободите условно предсрочно л.св.К.Б. по определеното й общо наказание по НОХД № 267/2017 г. и НОХД 262 2017 г. по описа на РС Царево.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, намирам предложението на началника на Затвора Сливен за своевременно, обосновано и законосъобразно, и поради това Ви моля да го уважите.

 

Съдът дава право на ЛИЧНА ЗАЩИТА на осъдената К.Д.Б..

Осъдената Б.: За времето си на престой в затвора съм осъзнала грешките, които съм направила и вярвам, че няма да ги повторя.

 

Съдът дава право на ПОСЛЕДНА ДУМА на осъдената К.Д.Б..

Осъдената Б.: Моля да бъда условно предсрочно освободена.

 

Съдът се ОТТЕГЛЯ на тайно съвещание.

След проведеното тайно съвещание съдът постанови определението си.

Като взе предвид становището на страните и изложените от тях доводи и съображения, и след преценка на доказателствата по делото, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С Присъда № 10/27.06.2017г. по НОХД № 267/2017г. по описа на РС Царево, изменена с Решение № 239/27.11.2017г. по ВНОХД № 792/2017г. по описа на БАС, К.Д.Б. е осъдена на осем месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим. Присъдата е влязла в сила на 27.11.2017г.

С Присъда № 13/06.07.2017г. по НОХД № 262/2017г. по описа на РС Царево, изменена с Решение № 6/30.03.2018г. по ВНОХД № 845/217г. по описа на БАС, К.Б. е осъдена на една година лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим. Присъдата е влязла в сила на 30.03.2018г.

С протоколно определение № 59/08.05.2018г. по ЧНД № 127/2018г. по описа на РС Царево, на К.Б. е определено едно общо наказание по НОХД № 267/2017г. и НОХД № 262/2017г., двете по описа на РС Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, при първоначален общ режим. Определението е влязло в сила на 24.05.2018г.

Осъдената К.Б. *** на 20.12.2017г., като от 20.12.2017г. до 11.05.2018г. е изтърпяла наложено й наказание със споразумение по НОХД № 3266/2006г. по описа на РС Бургас, а от 11.05.2018г. е започнала да търпи определеното й общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода по НОХД № 267/2017г. и НОХД № 262/2017г., двете по описа на РС Царево.

Към 20.12.2018г. Б. фактически е изтърпяла седем месеца и девет дни и от работа два месеца и седемнадесет дни или всичко е изтърпяла девет месеца и двадесет и шест дни. Налице е остатък за изтърпяване от наложената на осъдената Б. наказание в размер на два месеца и четири дни.

Осъдената Б. на територията на затвора проявява желание за работа, като от 08.02.2018г. работи в ВРО „Евърсокс“. Изпълнява стриктно и съвестно трудовите си задължения и не допуска неоснователни отсъствия. Запазва трудовите си навици по време на изтърпяване на наказанието.

Осъдената има завършено висше образование и не подлежи на включване в общообразователното обучение към затвора. Активно участва по осмисляне на свободното време на база личен потенциал в изпълнение на заложените в индивидуалния план цели. Участва в клубната дейност на ниво група и затвор с насоченост към изработката на арт изделия. По този начин участва като дизайнер в модно ревю на 23.08.2018г. по повод 135 години от рождението на Коко Шанел, а на 22.09.2018г. е водещ на празнично надиграване по повод Деня на независимостта на България. На 01.11.2018г. се включва в празнична изява по повод Деня на народните будители. Взема участие при изплитане на изделия предназначени за нуждаещи се хора, т.е. включва се в доброволни кампании.

Осъдената Б. за положителните прояви в поведението си е поощрявана, съгласно разпоредбите на ЗИНЗС и е награждавана съгласно Заповед рег. № ТС-РАД-10/272 от 11.12.2018г. на основание чл.98 ал.1 т.1 от ЗИНЗС с писмена похвала. На осъдената не са налагани дисциплинарни наказания и не са констатирани нарушения.

С Заповед № РД-52/17.10.2018г. е заменен режимът на осъдената Б. от „общ“ в „лек“ с цел подкрепяне на показаната тенденция за положително развитие.

Съгласно индивидуалния план за изпълнение на присъдата, планираните цели и дейности са съобразени с индивидуалния потенциал и мотивация за промяна на осъдената и се изпълняват в планираните срокове и с необходимата ефективност. При осъдената се наблюдава запазване на изградените трудови навици, обмисляне и правилна преценка на проблемните зони в живота с цел недопускане на нови закононарушения, приобщаване към груповия живот, поддържане на отговорно дължимо поведение. Лишената от свобода Б. активно се включва в дейностите по осмисляне на свободното време. Не допуска нарушаване на реда и дисциплината, като извлича поука от допуснатите грешки и предпазване от допускане на нови такива.

При периодичния преглед на криминогенните фактори в профила на осъдената се показва постепенно снижаване на общата оценка на риска от рецидив от 37 на 32 точки и запазване в категорията на нисък риск от рецидив. Първоначалната оценка на правонарушител е с обща оценка на риска от рецидив 37 точки. При последващата оценка се наблюдава намаляване на риска от рецидив, като обща оценка на риска от рецидив към 06.12.2018г. е 32 точки. Наблюдава се запазване на риска от рецидив в рамките на нисък /общ брой оценки от 0 до 40/.

Л.св.Б. чрез поведението си и проявената активност в дейностите показва нагласа да води законосъобразен начин на живот.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предложението на Началника на Затвора Сливен за допускане на условно предсрочно освобождаване от неизтърпяната част от наложеното на осъдената Б. наказание лишаване от свобода е основателно и като такова следва да се уважи.

Предвид разпоредбата на чл.70 ал.1 от НК са налице законовите предпоставки за допускане на условно предсрочно освобождаване. Осъдената е изтърпяла фактически повече от половината от наложеното й наказание в размер на 1 година лишаване от свобода.

С оглед на посочените по-горе обстоятелства, характеризиращи поведението на осъдената Б. в условията на затвора, отразени както в системата за оценка на осъден правонарушител, така и в предложението на Началника на затвора, съдът стигна до извода, че осъдената Б. е дала доказателства за своето поправяне, което е трайно и необратимо. Представените по делото доказателства сочат за положителна промяна у осъдената Б. по време на изтърпяване на наказанието. Това се обуславя от обстоятелството за доброто й поведение в затвора, проявената активност в дейностите, които са й предлагани. Осъдената полага старание и поддържа коректни и неконфликти отношения с останалите осъдени и търси съдействие от длъжностни лица за решаване на проблеми. Липсват агресивни прояви от нейна страна. В хода на корекционната работа с осъдената същата е подобрила уменията си за определяне на факторите с отношение към престъплението, а именно начин на живот и обкръжение, мисловни умения и поведение, което е спомогнало за осмисляне и изграждане на стратегия за справяне. Тези изводи на съда се обуславят и от факта на движението в оценката на риска от рецидив и вреди, която е запазена в категорията на нисък риск и общата оценка е снижена от 37 на 32 точки.  Това снижаване на обща оценка на риска от рецидив към настоящия момент също подкрепя извода за положителна промяна от страна на осъдената. Положителната промяна е удостоверена и доказана с настъпилите промени в поведението на осъдената и наличните защити от рецидив – подкрепяща семейна среда, променени нагласи към правовия ред в страната, желание за себеутвърждаване и промяна в начина на живот.

Доказателства за поправянето на осъдената е и работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата. Видно е, че планираните цели и дейности са съобразени с индивидуалния потенциал и мотивация за промяна у осъдената, и се изпълняват в планираните срокове и с необходимата ефективност. Осъдената проявява сътрудничество при поправителното въздействие и наличните защити от рецидив, което е също доказателство за поправянето й.

Съобразявайки изложеното, съдът направи извод, че осъдената е дала доказателства за своето поправяне и е изтърпяла не по-малко от ½ от наложеното й наказание. Поради това следва да бъде допуснато условно предсрочно освобождаване на осъдената К.Д.Б. от изтърпяване на остатъка от наложеното й общо наказание по НОХД № 262/2017г. и НОХД № 267/2017г., двете по описа на РС Царево. Съобразно разпоредбата на чл.70 ал.6 от НК, следва да бъде определен и изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наложеното на К.Д.Б. наказание към 27.12.2018г. – един месец и двадесет и седем дни, като в случай на жалба или протест изпитателният срок следва да се определи от Апелативен съд – Бургас.

Предвид гореизложеното и на основание чл.440 ал.1 от НПК,  вр. чл.70 от НК, Сливенският окръжен съд

  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА условно предсрочно освобождаване на осъдената К.Д.Б., ЕГН **********, от изтърпяване на останалата част от определеното общо наказание лишаване от свобода, наложено с Присъда № 13/06.07.2017г. по НОХД № 262/2017г. по описа на РС Царево, изменена с Решение № 6/30.03.2018г. по ВНОХД № 845/2017г. по описа на БАС и Присъда № 10/27.06.2017г. по НОХД № 267/2017г. по описа на РС Царево, изменена с Решение № 239/27.11.2017г. по ВНОХД № 792/2017г. по описа на БАС.

ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наложеното на К.Д.Б. наказание към 27.12.2018г. – ЕДИН МЕСЕЦ И ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ДНИ, като в случай на жалба или протест изпитателният срок се определя от Апелативен съд – Бургас.

 

Определението може да бъде протестирано и обжалвано пред Бургаския апелативен съд в седемдневен срок, считано от днес.

 

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен, на Бюро „Съдимост” при РС гр.Бургас, на Наблюдателната комисия при Община Бургас и на Окръжна прокуратура гр.Сливен.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:45 часа.

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: