Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Гр. Сливен, 01.10.2018 г.

 

 

          Днес, 01.10.2018 г. в гр. Сливен, Яница Ченалова – съдия-докладчик по ЧНД № 462/2018 г. на СлОС, след като се запозна с приложената молба на осъденото лице А.Й.А. и изисканата справка за съдимост на същото лице, констатира следното:

          Производството е образувано на основание постъпила молба от осъденото лице А.Й.А., с която е поискано определяне на едно общо наказание на основание чл.306, ал.1 т.1 от НПК по осъжданията по НОХД № 719/2017 г. на Окръжен съд – Сливен и НОХД № 429/2018 г. без посочване на описа на съда, на който е това дело.

          В изисканата по служебен път справка за съдимост съдията-докладчик констатира, че действително в пункт 42 е отразено осъждане на А.Й.А. по НОХД № 719/2017г. по описа на Окръжен съд – Сливен, като съдебният акт е влязъл в сила на 21.12.2017 г. Видно от отразеното в пункт 43 от справката за съдимост осъждане, последно се явява това по НОХД № 429/2018 г. по описа на Районен съд – Сливен, по което е постановена присъда, влязла в сила на 30.07.2018 г.

          Предвид разпоредбата на чл.39, ал.1 от НПК, компетентен да се произнесе по искането за определяне на общо наказание е съдът, постановил последната влязла в сила присъда. В конкретния случай това е РС – Сливен.

          Ето защо образуваното пред СлОС производство за определяне на общо наказание следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено по компетентност на Районен съд – Сливен.

          Поради изложените съображения и на основание чл. 39, ал. 1 от НПК, съдията- докладчик

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 462/2018 г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Сливен.

 

 

 

                                               СЪДИЯ - ДОКЛАДЧИК: