Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

гр.Сливен, 14.12.2018г.

 

Съдията-докладчик М.Данчев - съдия в Сливенския окръжен съд, след като се запозна с постъпилото в съда удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решение за конфискация, изпратено от Централното бюро за събиране на вземания на Кралство Нидерландия, по повод на което е образувано чнд № 628/18г. по описа на СлОС, намери, че същото следва да бъде прекратено поради следните съображения:

Удостоверението по чл.4 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решение за конфискация се отнася до българския гражданин Ж.И.И.. По повод на идентично удостоверение, постъпило в Окръжен съд гр.Сливен на 05.09.2018г., по отношение на същото лице и изпратено  от същия орган, е било образувано чнд № 448/2018г.

След извършване на служебна справка по чнд № 448/2018г. на СлОС се установи, че това производство има същия предмет и по него с определение от 15.11.2018г. е изискана справка от компетентния орган на изпращащата държава Кралство Нидерландия за уточняване на имената, адреса, датата и мястото на раждане на засегнатото лице, като делото е отложено и насрочено за 18.12.2018г.

В този смисъл и удостоверението, издадено от съответния орган на Кралство Нидерландия, по повод на което е образувано настоящото производство на практика е същото удостоверение, по повод на което е било образувано чнд № 448/2018г., като единствено е променена датата на раждане на засегнатото лице. Последното е видно при сравняването на съдържанието на двата документа, които са с един и същ номер и са издадени на една и съща дата, от един и същ орган, касаят едно и също лице респ. едно и също решение за налагане на конфискация. Освен това, от съдържанието на придружителното писмо на органа на Кралство Нидерландия се установява, че в „новото“ удостоверение е коригирана датата на раждане на засегнатото лице Ж.И.И., в изпълнение на определението на СлОС от 15.11.2018г. по чнд № 448/2018г.

Налице са основанията за прекратяване на настоящото производство, доколкото в случая е приложима разпоредбата на чл.24 ал.1 т.6 от НПК – наличие на неприключило наказателно производство по отношение на същото лице и за същото деяние.

В тази връзка следва настоящото производство да бъде прекратено, а материалите по повод на които то е било образувано да бъдат приложени по чнд № 448/2018г. по описа на СлОС.

Предвид изложеното и на основание, съдията-докладчик

 

Р А З П О Р Е Д И  :

 

Прекратява производството по чнд № 628/18г. по описа на СлОС.

Материалите, по повод на което е образувано настоящото производство да се приложат по чнд № 448/2018г. по описа на СлОС.

Настоящото разпореждане не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: