М О Т И В И

към присъда № 11 / 15.06.2017г. по НОХД № 502 / 2017г. на СлОС

  Окръжна прокуратура – Сливен е внесла обвинителен акт против подс. П.Й.П. както следва :

1. За престъпление чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, затова  че през периода от 16.08.2010г. до 24.03.2014г., в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „Йопс" ЕООД - Нова Загора, с ЕИК 201179864, като посредствен извършител чрез И.Н.И. *** (управител на търговско дружество „СФУ Консулт 7" ЕООД - Нова Загора, на което е възложено счетоводното обслужване на „Йопс" ЕООД - Нова Загора), избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 91 529,11 лв. дължим данък по ЗДДС и 46 545,55 лв. дължим данък по ЗКПО, като:

- потвърдил неистина       пред ТД         на НАП - Бургас, ИРМ - Сливен в справки-декларации по чл. 125 ал. 1  от ЗДДС  с вх.№ № 20001025083/16.08.2010г., 20001035019/13.11.2010г., 20001051836/13.04.2011г., 20001076519/13.12.2011г., 20001085739/14.03.2012г.,    20001188688/13.07.2012г., 20001105847/08.09.2012г., 20001117872/12.12.2012г., 20001121322/11.01.2013г., 200011404500/12.06.2013г. и в ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2010г. с вх.№ 200040005860/22.03.2011г., за 2011г. с вх. № 200040008858/23.02.2012г., за 2012г. с вх. № 200040016794/23.03.2013г., за 2013г. с вх. № 200040025402/24.03.2014г.,

- използвал неистински документи при водене на счетоводството на „Йопс" ЕООД - Нова Загора и при представяне на информация пред ТД на НАП - Бургас, ИРМ Сливен, както следва:

- данъчни фактури с доставчик „Тария ГВ" ЕООД - гр.София с № № 0000000176/16.07.2010г., 0000000182/17.07.2010г., 0000000184/19.07.2010г., 0000000186/20.07.2010г., 0000000188/22.07.2010г., 0000000208/24.07.2010г., 0000000210/27.07.2010г., 0000000400/08.10.2010г., 0000000401/14.10.2010г., 0000000410/18.10.2010г., 0000000417/25.10.2010 г. и 0000000431/29.10.2010 г.;

- данъчни фактури с доставчик „Лили 2007" ЕООД - София с № № 0000000202/18.07.2010г., 0000000236/22.07.2010г., 0000000246/24.07.2010г., 0000000250/26.07.2010г., 0000000769/05.10.2010г., 0000000774/09.10.2010г., 0000000778/16.10.2010г., 0000000783/20.10.2010г., 0000000787/28.10.2010г.;

- данъчни фактури с доставчик ЕТ „Рамзес - П. ***№ 0000000270/18.03.2011г, 0000000273/20.03.2011г., 0000000275/22.03.2011г., 0000000277/27.03.2011г.;

- данъчни фактури с доставчик „Кавис" ЕООД - гр. София с № № 0000000747/21.03.2011г., 0000000750/23.03.2011г., 0000000752/27.03.2011г.;

- данъчни фактури с доставчик „Мейден-2000" ЕООД - гр. София с № № 0000000143/10.11.2011г., 0000000144/14.11.2011г., 0000000145/18.11.2011г., 0000000146/21.11.2011г., 0000000147/24.11.2011г., 0000000148/28.11.2011г.;

- данъчни фактури с доставчик „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София с №№       0000000134/02.02.2012г.,       0000000136/10.02.2012г., 0000000138/13.02.2012г., 0000000139/13.02.2012г., 0000000142/21.02.2012г., 0000000143/28.02.2012г., 0000000144/29.02.2012г., 0000000211/06.06.2012г., 0000000214/15.06.2012г., 0000000218/26.06.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София с № № 0000000005/06.02.2012г., 0000000006/16.02.2012г., 0000000009/24.02.2012г., 0000000010/27.02.2012г., 0000000011/29.02.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „Сънрайс-2007" ЕООД - гр. Средец, обл. Бургас с № № 0000000065/02.02.2011г., 0000000067/06.02.2011г., 0000000070/12.02.2012г., 0000000072/15.02.2012г., 0000000075/19.02.2012г., 0000000077/23.02.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик ЕТ „Зара - С.Д."***№ 0000000099/06.06.2012г., 0000000102/15.06.2012г., 0000000105/26.06.2012г.;

-данъчни фактури с доставчик СД „А&Г – Стефанови“ – гр.  Габрово с № 0000000046/ 08.08.2012г.

- данъчни фактури с доставчик „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово с № № 2000000104/05.11.2012г., 2000000107/09.11.2012г., 2000000108/15.11.2012г., 2000000111/30.11.2012г., 2000000115/19.11.2012г., 2000000101/02.11.2012г., 2000000117/12.12.2012г., 2000000119/12.12.2012г., 2000000121/13.12.2012г., 2000000122/13.12.2012г., 2000000124/14.12.2012г., 2000000125/14.12.2012г., 2000000127/15.12.2012г., 2000000129/15.12.2012г., 2000000132/17.12.2012г., 2000000134/17.12.2012г., 2000000135/17.12.2012г., 2000000138/18.12.2012г., 2000000140/18.12.2012г., 2000000141/18.12.2012г., 2000000143/19.12.2012г., 2000000146/19.12.2012г., 2000000148/20.12.2012г. и 2000000149/20.12.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник с №№ 0000000072/07.05.2013г., 0000000074/10.05.2013г., 0000000075/11.05.2013г., 0000000076/12.05.2013г., 0000000077/13.05.2013г., 0000000078/18.05.2013г., 0000000079/19.05.2013г., 0000000080/22.05.2013г., 0000000081/25.05.2013г., 0000000082/26.05.2013г., 0000000083/27.05.2013г.;

- данъчни фактури с доставчик „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София с №№ 0000000112/14.05.2013г., 0000000113/15.05.2013г., 0000000114/16.05.2013г., 0000000115/17.05.2013г., 0000000116/20.05.2013г., 0000000117/21.05.2013г., 0000000118/23.05.2013г., 0000000129/24.05.2013г., 0000000120/27.05.2013г., 0000000121/28.05.13г.,

- приспаднал неследващ се данъчен кредит по горепосочените фактури в общ размер на 91 529, 11 лв.;

2. За престъпление по чл. 313, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, затова, че на 14.08.2011г., в гр. Сливен, като посредствен извършител чрез И.Н. *** (управител на „СФУ Консулт 7" ЕООД - Нова Загора), с цел да избегне заплащане на дължими от „Йопс" ЕООД - Нова Загора данъци по ЗДДС в размер на 1 002,00 лв., потвърдил неистина в справка-декларация с вх.№ 20001065689/14.08.2011г. (относно доставките по данъчни фактури №№ 559/20.07.2011г., 656/22.07.2011г., 576/27.07.2011г. с издател ЕТ „Рамзес - П. ***), която по силата на закон - чл.125 ал.1 от ЗДДС се дава пред орган на властта - ТД на НАП - Бургас, ИРМ - Сливен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства.

В хода на съдебните прения   представителят на Окръжна прокуратура – Сливен поддържа повдигнатите срещу подсъдимия обвинения, с изключение на обвинението по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 предл.1 т.6 и 7 от НК, свързано с избягване плащането на данъчни задължения по ЗДДС за сумата от 3 540лв. чрез използване на данъчна фактура с № 46/08.08.2012г. с доставчик СД „А&Г СТЕФАНОВИ“ - гр.Габрово и приспадане на неследващ се данъчен кредит в същия размер. Твърди, че повдигнатите по отношение на подс. П. обвинения са за престъпления с висока степен на обществена опасност, които накърняват сигурността на данъчната система и ощетяват фиска.  Счита, че фактите по делото, подробно описани в обстоятелствената част на обвинителния акт са доказани в хода на съдебното следствие, с изключение на фактическите обстоятелства, свързани със съставянето и използването на данъчна фактура с № 46/08.08.2012г. с доставчик СД „А&Г Стефанови“ гр.Габрово, тъй като не са събрани доказателства, че същата е неистинска или с невярно съдържание, поради което моли подсъдимият да бъде оправдан в частта на обвинението, свързано с нейното използване в счетоводството на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора, приспадането на данъчен кредит по нея и съответно намаляване на дължимия корпоративен данък. В случай, че съдът  достигне до същия извод, тогава подс. П. следвало да бъде признат за виновен за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери -  87 989,11 лв.  дължим данък по ЗДДС и 44 775,55 лв.дължим данък по ЗКПО. Прокурорът счита фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт за установена по несъмнен начин от съвкупния анализ на доказателствата, събрани по предвидения процесуален ред в хода на досъдебното производство и в съдебното следствие: многобройните писмените доказателства – справките – декларации, дневниците за покупки и продажби, ревизионния акт, ревизионния доклад, процесните фактури, договори, протоколи, стокови разписки, удостоверения, писма, справка за съдимост и др.; гласните доказателствени средства – показанията на всички разпитани непосредствено пред съда свидетели и свидетелските показания, приобщени по реда на чл.281 от НПК, обясненията на подсъдимия; експертните заключения на съдебно - икономическата и съдебно-почерковата експертизи. През инкриминирания период подс. П. е бил управител на  „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора и като такъв можел да бъде годен субект на престъплението по чл.255 от НК. Подс. П. упълномощил свид. И.И. - управител на счетоводна къща, да извършва счетоводното обслужване на процесното дружество и  му предавал всички счетоводни документи, в т.ч. и фактурите за покупки за съответните месеци на управляваното и представлявано от него дружество. Свид.И. преглеждал единствено реквизитите на счетоводните документи, удостоверяващи доставка на фактурираните стоки и услуги, наличието на касови бонове към тях, когато плащането е било в брой, като той водил и касовата книга на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора, в която  вписвал всички платени суми по инкриминираните фактури. Процесните данъчни фактури, след тяхното осчетоводяване били включвани в дневниците за покупка, респ. данните в тях намирали отражение в месечните справки-декларации по ЗДДС за 10-те данъчни периода. Справките-декларации били подавани по електронен път в ТД на НАП – Бургас, офис Сливен с електронен подпис на свид. И.. Последният не е знаел при какви обстоятелства са били сключвани сделките, удостоверени в процесните фактури, не е знаел и не се е интересувал дали действително е имало реална доставка по тях. При извършената данъчна ревизия на „Йопс“ ЕООД, данъчните органи констатирали използването на неистински счетоводни документи и липса на реални доставки по процесните фактури и уведомили Окръжна прокуратура – Сливен, а ревизионното производство приключило с издаването на ревизионен акт, установяващ допълнителни данъчни задължения за „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора с произход – непризнат данъчен кредит.  През инкриминирания период управляваното от  подс. П. дружество осъществявало производствена и търговска дейност. Обвинението не оспорва наличието на реални сделки и услуги, извършвани от подс. П., като управител на „Йопс“ ЕООД – гр. нова Загора, но счита че в случаите, когато дейностите са извършени с личен труд или когато вложените материали са закупени без данъчни документи, от лица които не издават данъчни фактури и за тези сделки не възниква правото на данъчен кредит, поради тази причина подс. П. е използвал процесните данъчни фактури. Използването им при водене на счетоводството, включването им в дневниците за покупки и впоследствие включването в месечните СД по ЗДДС, е било с цел да установи реалност на тези сделки и в крайна сметка за управляваното от подс. П. дружество да възникне правото на данъчен кредит, като по този начин се намаляват данъчните задължения към държавата. Изискванията за възникване на правото на данъчен кредит се отнасят до конкретната доставка, по която е претендирано това право, а не по всяка друга доставка на същата стока, осъществена между други лица в процеса на реализация на тази стока, респ. услуга. Прокурорът счита, че доказателствата по делото по категоричен начин установяват, че посочените като издатели на процесните фактури лица не са техни автори; не познават подсъдимия; не са имали каквито и да било търговски взаимоотношения с него; представляваните от тях дружества не са извършвали дейност със стоки и услуги, които са фактурирани в осчетоводените от „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора фактури; липсват документи, удостоверяващи реално осъществени доставки на стоки и услуги по процесните фактури; в управляваното от подс. П. дружество не  е била водена сметка  на материалните активи. Прокурорът моли, при оценката на доказателства съдът да обсъдите експертните заключения на съдебно-графологическата и съдебно счетоводната експертиза, изготвени от добросъвестни и квалифицирани вещи лица, за чиято професионална компетентност и безпристрастност няма основания за съмнение.  Намира, че обясненията на подсъдимия не отговарят на  обективната истина и са насочени единствено към неговата защита, с изключение на частта им, в които той излага твърдения за осъществявана сравнително интензивна търговска дейност, свързана с изграждането на отоплителни системи.  Прокурорът счита правната квалификация  по по-тежко наказуемия състав на чл. 255 ал. 3 вр. ал.1 от НК за правилна и в съответствие и със задължителните указания, дадени с ТР 1/2009г. по т.д. № 1/2009г. на ВКС.

Относно обвинението по чл.313 ал.2 от НК счита за доказано, че в действителност фактурираните сделки не са сключени; не е налице реална доставка между „Йопс” ЕООД – гр. нова Загора и едноличния търговец по процесните фактури от м.юли 2011г., а тези данъчни фактури са били включени в справката-декларация, подадена  през м.август 2011 г. и по нея „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора е ползвал правото на данъчен кредит в размер на 1 002 лв. Така декларирайки невярното обстоятелство, че са сключени сделки по тези фактури в справката-декларация подадена на 14.08.2011г. в ТД на НАП – офис Сливен, подс. П. е избегнал заплащането на данъчни задължения по ЗДДС в горепосочения размер.

Според прокурора, двете престъпления подс. П. е извършил с пряк умисъл, предвид конкретните му действия, предшестващи настъпилия резултат и не следва да се вземат в предвид последващите негови обяснения за намеренията му и собствената му интерпретация на установените факти по делото. Счита, че признаването на подсъдимия за виновен по така повдигнатите обвинения и постановяването на осъдителна присъда няма да е в противоречие с Европейското законодателство /в частност с Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 26.11.2006г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, чиито разпоредби са транспонирани в българското законодателство със ЗДДС/ и с решенията на Съда на ЕС в Люксембург, вкл. Решение на съда от 21.06.2012г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11 и Решение на съда от 06.12.2012г. по дело С-285/11г., тъй като по настоящото дело не е налице визирана хипотеза. По делото са събрани убедителни доказателства, които по несъмнен начин установяват липсата на реални сделки по инкриминираните фактури, както и знание у подс. П. за недействителността на доставките от конкретно посочените във фактурите доставчици. Те са били изготвени с цел да бъдат осчетоводени от подсъдимия, като му дадат право да приспадне неследващ се данъчен кредит - общият размер на ДДС по осчетоводените неистински фактури за всеки данъчен период е приблизително равен на действително начисления ДДС за внасяне от страна на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора, като по този начин за съответния месец се получават незначителни суми ДДС за внасяне или ДДС за възстановяване. При определяне вида и размера на наказанието, което следва да бъде наложено на подс. П., прокурорът пледира съдът да съобрази всички индивидуализиращи отговорността обстоятелства, като отчетете  наличието, както на смекчаващите, така  и на отегчаващите такива. Като смекчаващи отговорността обстоятелства счита, че следва да бъдат отчетени чистото съдебно минало на подс. П., добрите му характеристични данни, обстоятелството, че той продължава да работи на престижна работа - главен асистент в ТУ гр. Габрово и да развива и търговска дейност, а като  отегчаващи отговорността обстоятелства  - абсолютния размер на укритите данъчни задължения, които многократно надвишават 12 000 лв. и наличието срещу подс. П. на още едно неприключило наказателно производство за укрити данъчни задължения в периода 2008 год. – 2010 год., действайки като представител на ЕТ „Йопс – С.Й.“ - гр. Нова Загора, с управител неговата майка.  Предлага на подс. П. да бъде наложено наказание около и  малко над минималния размер предвиден в разпоредбата на чл.255 ал.3 от НК - лишаване от свобода в размер на 3 години и 6 месеца, както и алтернативно предвиденото наказание конфискация на ½ ид.ч. от притежавания от него в режим на съпружеска имуществена общност лек автомобил.  За престъплението по чл. 313 ал.2 от НК, предлага  на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на 1 година, с приложението на чл.66 от НК. В съответствие с разпоредбата на чл. 23 от НК, моли съдът да определи на подсъдимия общо наказание за двете престъпления - 3 години и 6 месеца лишаване от свобода,  което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим и към него да присъедини наказанието конфискация на ½ ид.ч. от автомобила, собственост на подс. П.. Прави и алтернативно искане, в случай, че  не се налага подс. П. да бъде изолиран от обществото и да постъпи в местата за лишаване от свобода, да му бъде наложено наказание в минималния размер от 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено за максималния изпитателен срок от 5 години, като на  основание чл. 67 ал.3 от НК, през целия или част от изпитателния срок той да търпи и някои от пробационните мерки по чл. 42 ал.2 т. от 1-4 от НК.

Разпитан в съдебно заседание  подс. П.  не се признава за виновен. Твърди, че през инкриминирания период и до настоящия момент е  собственик на „Йопс” ЕООД - Нова Загора. Счита, че по делото е изяснено  какво е закупено и къде е монтирано, а в заключението на експертизата никъде не се твърдяло категорично, че почеркът в изследваните фактури е негов. Всичко закупено било монтирано, директно изписано по обектите и директно извозено с микробуси. Твърди, че различни фирми му звънят по телефона, който бил обявен в Интернет и му предлагали различни материали и услуги. Той поръчвал материалите и те пристигали директно на обекта, като повечето неща  ги плащали кеш като пристигнат, а понякога плащали и предварително по банков път. Присъединява се към казаното от защитника си и счита, че не е извършил престъпление, за да му бъде налагано наказание.

Упълномощеният от подс. П. защитник счита, че подсъдимият следва да бъде признат за невиновен по повдигнатите му с обвинителния акт обвинения. Престъплението по чл. 255 от НК имало за обект престъпните посегателства върху обществените отношения свързани със законосъобразното формиране на приходната част на държавния бюджет от постъпленията на данъци. Счита, че основен предмет на доказване по делото е дали неговият подзащитен е имал право да приспадне ДДС по процесните фактури или не, защото ако е имал такова право, не би могло да съществува престъпление. В този смисъл счита цитираната практика на съда на Европейския съюз за относима по отношение на правото на приспадане на ДДС от данъчно задължените лица. Твърди, че директива 2006/112 е трансформирана в българското законодателство, но тълкуването по нейното прилагане се извършва от съда на Европейския съюз, тъй като ДДС е общоевропейски данък и за него важат правилата за приспадане такива, каквито те са в целия Европейски съюз, а решението на съда на ЕС  по въпроса за тълкуването на правото на приспадане на данъчен кредит, е задължително за всички - физически лица, съдебни инстанции и държави. В този смисъл съдът многократно вече се произнасял, че на данъчно задължените лица не може да бъде отказано приспадането на данъчен кредит, ако не се установи с обективни данни, че данъчно задълженото лице /в случая подсъдимият/, което е получило стоките и услугите, на които основава правото на приспадане, е знаело или е трябвало да знае, че въпросната сделка е част от данъчна измама, извършена от доставчика или от друг стопански субект нагоре по веригата. /в този смисъл цитира решение № 455/07.02.2014г., постановено по наказателно дело № 1008/13г. на І-во НО на ВКС/. В тази връзка счита, че следвало от събраните по делото доказателства да се установи по безспорен начин знанието на подсъдимия, че сделките на които основава правото си на приспадане на данъчен кредит са част от измама с ДДС, а   след като те не били част от такава измама, според тези задължителни решения на ЕС, на подс. П. не можело да бъде повдигнато такова обвинение и той следвало да бъде оневинен. Счита че фактът, че у него нямало знание от субективна страна за участие в данъчна измама било потвърдено от всички изслушани по делото свидетели, с изключение на свид. П.. От показанията на свидетелите, работили във фирмата на подсъдимия - Д.С., А.И., П.П., Т. Д., Д.П. и Ф.Х., ставало ясно, че по процесните фактури имало реални доставки и реални изпълнения. По същия начин  и закупените от подсъдимия проекти били използвани в неговата последваща дейност, реализирани и съответно заплатени. От  показанията на свидетелите С.С., Б.Ц., Т.А., Б.К. и други се установявало, че те дали пълномощно на други лица, които да извършват дейност от тяхно име, т.е. реална дейност имало и не можело да бъде вменено във вина на подсъдимия дали тези фирми реално са си осчетоводявали техните документи. Да открие кой трябва да плати ДДС било проблем на държавата и длъжникът не бил подсъдимият, защото той получил реалните доставки и ги реализирал. Твърди, че подсъдимият изобщо не е имал представа, че използва неистински документи. За него те били истински, защото срещу тези документи той получавал съответните стоки и услуги.  Освен това твърди, че подсъдимият нито е могъл, нито е бил длъжен да знае, че приложените касови бонове са издадени от фискални устройства, които не са регистрирани на името на съответното търговско дружество в съответната ТД на НАП.  Нямало как да знае и че дадена фактура не е издадена и не е написана от лицето, което се твърди, че я е изготвило.  Счита също така, че не би могло съдебното решение да се основе на изслушаната по делото съдебно-графологична експертиза, тъй като в заключението си вещото лице заявило, че „допуска“ че ръкописния текст в определени фактури е изписан от определени лица, включително и от подсъдимия, а това обстоятелство трябвало да бъде доказано по несъмнен начин. Според защитникът не можело да се даде вяра и на изслушаната по делото съдебно-счетоводна експертиза, тъй като   експертът  не е изследвал и не е проверил какви документи се съдържат в счетоводството на дружеството, а е проверил само тези, които са по делото;   експертизата била преписана дословно от данъчно ревизионния акт и  в нея няма нищо, което да е лично мнение на самото вещо лице; в експертизата били допуснати множество грешки.   Твърди, че обвинението е изцяло недоказано от неговата субективна страна, тъй като подсъдимият е действал в своята търговска дейност със съзнанието, че осъществява реални сделки и ги е осчетоводявал.  Счита, че не може да бъде вменено във вина на неговия подзащитен начинът на водене на счетоводство в неговата фирма, тъй като това е специална дейност, която се извършва от лица, които разполагат с необходимото образование и знание и тяхно задължение е след като им бъдат представени съответните документи, да водят счетоводството във вида, който се изисква от ЗС. По изложените съображения счита, че съдът следва да постанови оправдателна присъда.  Прави и  алтернативно искане, ако съда не възприеме изложените аргументи,  предвид чистото съдебно минало на подсъдимия, да му наложи минималното наказание, предвидено в особената част на НК, с по-дълъг изпитателен срок, за който да бъде отложено неговото изпълнение . Относно обвинението по чл. 313 от НК за съставяне на документ с невярно съдържание – също счита, че такова престъпление не е извършено от подсъдимия, но ако съдът счете че е извършено, моли на подсъдимия да бъде наложено предвиденото минимално наказание.  

След като обсъди наличните по делото фактически данни, прецени всички събрани на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие доказателства и изслуша исканията и доводите на страните, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подс. П. е на 40 години; с висше образование; доктор по промишлена топлотехника - проектиране и изграждане на газови инсталации; работи като главен асистент в Технически университет – Габрово; женен; неосъждан. През 2008 г. бил вписан в „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране", като придобил ограничена проектантска правоспособност рег.№ 11378 към секция отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, но през 2009г. бил отписан от там поради неплащане на годишен членски внос. Притежава  ½ ид. част от лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № СН 0136 КА, ИН: WOLOJBF35W1346642 /видно от справка с рег. № 804000-2862/06.04.2017г. на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен/.

 От 2008г. подс. П. развивал дейност като генерален пълномощник на ЕТ „Йопс-С.Й."- гр. Нова Загора, с управител майка му - С.Й.. Едноличният търговец разполагал с лиценз за газификация, проектиране и изграждане на газови инсталации, като основно осъществявал дейност, свързана с проектиране и проектантски услуги в областта на енергийните технологии. С решение от м. март 2010г. на Окръжен съд - Сливен подс. П. бил вписан в Търговския регистър като едноличен собственик и управител на „Йопс" ЕООД, със седалище и адрес на управление *********и предмет на дейност проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, складови, спедиционни, превозни и складови дейности, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост и др.

След създаването на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, управляваното от подс. П. търговско дружество започнало да извършва като основна дейност - дейности по изграждане на създадените от ЕТ „Йопс-С.Й." – гр. Нова Загора проекти и инсталации. „Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, ЕИК 201069827 бил регистриран по ЗДДС, считано от 22.03.2010г., но нямал регистриран електронен касов апарат с фискална памет. Когато се налагало плащане в брой при упражняване на стопанската дейност на управляваното от подс. П. търговско дружество, сделките били извършвани от ЕТ „Йопс-С.Й."- гр. Нова Загора, тъй като фирмата имала касов апарат, регистриран по надлежния ред.

Управляваното и представлявано от подс. П. търговско дружество реално извършвало дейности, свързани с предоставяне на стоки и услуги в областта на топлотехниката и изграждането на инсталации. През 2010г. дружеството изградило газова и отоплителна инсталация в производствена база на „Милкотроник" ООД - гр. Стара Загора с 3 бр. газови котли, а през 2012г. изградило климатична и вентилационна система на същото дружество в гр. Нова Загора. В периода 2010-2013г. в „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора  имало назначени на трудов договор за различни периоди общо 12 лица, като с най-голяма продължителност там работели свид. З.М.П. - съпруга на подсъдимия, свид. С.Т.С. и свид. Ф.Й.Х..

От създаването на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора и през инкриминирания период, счетоводното обслужване на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора се осъществявало от счетоводна фирма „СФУ Консулт 7" ЕООД – гр. Нова Загора, представлявана от свид. И.Н.И.. За периода  от м. май 2010г. до м. май 2013г., свид. И. изготвял ежемесечните справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС и годишните данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, като осчетоводявал предоставените му от подс. П. фактури и съпътстващи документи за покупките и продажбите на дружеството. Свид. И. извършвал счетоводните записвания, без да се интересува от съдържанието на предоставените му от подсъдимия първични счетоводни документи, без да иска и да получава информация дали реално са били извършени фактурираните сделки и услуги. Свид. И. е бил упълномощен от "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора  да подава всички видове данъчни декларации, включително месечните справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС и декларациите по ЗКПО, подписвайки ги с електронен подпис. Справките-декларации били подавани в ТД на НАП - гр. Бургас - ИРМ (офис) Сливен по електронен път от свид. И., въз основа на информацията и документите, предоставени му от подс. П..

I. По силата на регистрацията по ЗДДС, подс. П. като управител на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, следвало до 14-то число на всеки следващ месец да декларира пред ТД на НАП - Бургас, офис Сливен резултат за данъчния период, който е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец. Регистрираното лице определя само резултата за всеки данъчен период, т.е. данък за внасяне в Републиканския бюджет или данък за възстановяване от Републиканския бюджет, на базата на извършените и получените от него доставки за всеки данъчен период. Резултатът за данъчния период се получава като разлика между общата сума на данъка, който е изискуем от лицето за този данъчен период и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено правото на приспадане през този данъчен период. Когато начисленият данък превишава данъчния кредит, разликата представлява резултат за периода - данък за внасяне. Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода - данък за възстановяване. Регистрираните по ЗДДС лица водят задължително дневник за покупките и дневник за продажбите, като в дневника за продажбите са длъжни  да отразят издадените от тях или от тяхно име данъчни документи за данъчния период, през който са издадени, а в дневника за покупките - получените от тях данъчни документи най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период. Дневниците за покупки и дневниците за продажби представляват хронологичен опис на извършените покупки, респ. продажби на стоки и услуги през даден месечен период. Този опис съдържа номер на данъчната фактура, дата на издаване, наименование на издателя - доставчикът, видът на стоката или услугата, нейната цена и размерът на включения в цената ДДС, т.е. възпроизвежда съдържанието на първичните счетоводни документи - фактурите, описани в него.  За всеки данъчен период регистрираното лице по ЗДДС е длъжно съгласно чл.125 ал.1 от ЗДДС да подаде справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри - дневник за покупки и дневник за продажби. Съдържащата се в дневниците за покупки и дневниците за продажби информация обобщено се пренася в месечните справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС, където в Раздел А се записват в отделни клетки данните за начисления ДДС, в Раздел Б - данните за упражненото право на данъчен кредит, в Раздел В - ДДС за внасяне и в Раздел Г - ДДС, подлежащ на възстановяване. В края на отчетния месечен период по ЗДДС, след извършване на продажбите за месеца и след като по тези продажби подс. П. е начислил ДДС (с право на приспадане като пълен данъчен кредит) от други търговци-купувачи, той е следвало да внесе полученото ДДС в държавния бюджет. За да намали размера на ДДС, дължим към фиска и тъй като при осъществяване на стопанската си дейност подс. П., като управител на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, получавал доставки не само от регистрирани по ЗДДС лица, но и от такива, които не издавали данъчни фактури (и по тези доставки подс. П. нямал право да приспадне данъчен кредит), а част от проектантските и консултантски услуги извършвал сам, той решил да използва неистински данъчни фактури, по които да приспада неправомерно данъчен кредит. С тази цел през инкриминирания период при упражняване на стопанската си дейност подсъдимият използвал фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от следните търговски дружества: „Тария ГВ" ЕООД - гр. София, „Лили-2007" ЕООД - гр. София, ЕТ „Рамзес - П. ***, „Кавис" ЕООД - гр. София, „Мейден-2000" ЕООД - гр. София, „Мега груп ИН" ЕООД - гр. София, „Билдинг къмпани С" ЕООД - гр. София, „Сънрайс-2007" ЕООД - гр. Средец, обл. Бургас, ЕТ „Зара - С.Д."***, „АМД -Г." ЕООД - гр. Габрово, „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник и „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София и ги предоставял на счетоводителя - свид. И., който следвало да ги вписва в дневниците за покупки за съответния месец, без да знае че тези фактури били неистински и нямало реални доставки по тях. Информацията от дневниците за покупки относно начисления ДДС намирала отражение в съответната справка-декларация за месеца и по този начин се имитирало, че по вписаните фиктивни доставки "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора е заплатило ДДС с право на приспадане на пълен данъчен кредит и резултатът, който се определял като разлика между получения и платен данъчен кредит, се намалявал. Така в периода 16.08.2010г. -12.06.2013г. в гр. Сливен, подс. П., при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора и като посредствен извършител чрез свид. И.И., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 87 989,11 лв. дължим данък по ЗДДС, като потвърдил неистина пред ТД на НАП - Бургас, ИРМ Сливен в месечните справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС, като ползвал неистински документи и като приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 87 989,11 лв., за следните девет данъчни периода:

1.3а данъчен период 01.07.2010 г. - 31.07.2010 г.:

На 16.08.2010г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка-декларация с вх.№ 20001025083/16.08.2010г. Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 30 450,00 лв. (кл.01), начислен ДДС - 6 090,00 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 30 413,56 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 6 082,72 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 7,28 лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 0 лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано - 7,28 лв. (кл.71).

В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора за м. юли 2010г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия фактури, с посочени  издатели „Тария ГВ" ЕООД - гр. София и „Лили 2007" ЕООД - гр. София за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 5 833, 60 лв.

Фактурите, издадени от „Тария ГВ" ЕООД - гр. София били следните: № 0000000178/16.07.2010г. с предмет консултантски услуги на стойност 2738,00 лв. иначислен ДДС 547,60 лв. - общо за сумата 3 285,60 лв., с неотразен начин на плащане; № 0000000182/17.07.2010г. с предмет проектиране на термопанели на стойност 2 894,00 лв. и начислен ДДС 578,80 лв. - общо за сумата 3 472,80 лв., с отразен начин на плащане в брой; № 0000000184/19.07.2010г. с предмет проектиране на електроинсталация на стойност 2 876,00 лв. и начислен ДДС 575,20 лв. - общо за сумата 3 451,20 лв., с отразен начин на плащане в брой; № 0000000186/20.07.2010г. с предмет консултантски услуги на стойност 2 879,00 лв. и  начислен ДЦС 575,80 лв. - общо за сумата 3 454,80 лв., с отразен начин на плащане в брой, № 0000000188/22.07.2010г. с предмет проектиране на метални конструкции на стойност 2 654,00 лв. и начислен ДДС 530,80 лв. - общо за сумата 3 184,80 лв., с отразен начин на плащане в брой; № 0000000208/24.07.2010г. с предмет консултантски услуги на стойност 2345,00 лв. и начислен ДДС 469,00 лв. - общо за сумата 2 814,00 лв., с отразен начин на плащане в брой и № 0000000210/27.07.2010г. с предмет монтаж и материали за монтаж на помпа за подпочвени води на стойност 2 675,00 лв. и начислен ДДС 535,00 лв. - общо за сумата 3 210,00 лв., с отразен начин на плащане в брой.

Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - М. Н., който фигурирал като МОЛ на фирмата доставчик. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ146237 с ФП № 0340163, а не от регистрираното по надлежния ред от „Тария ГВ" ЕООД - гр. София фискално устройство № ОТ241979 с ФП № 03449629.

Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на „Тария ГВ" ЕООД - гр. София за м. юли 2010г. Предметът на дейност на дружеството бил товарен автомобилен транспорт, монтажни и хамалски услуги и товарните транспортни услуги се извършвали лично от собственика и управителя на дружеството - свид. Г.В., тъй като в него нямало назначени лица по трудов договор. Свид. В. не е упълномощавал други лица да извършват дейност от името на „Тария ГВ" ЕООД – гр. София и не е извършвал доставки и услуги на „Йопс" ЕООД - Нова Загора. В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. В. и той заяви, че  те не са негови; почеркът с който са изписани не е негов; формата на печата му е различна от тази на печата, поставен върху фактурите; материално отговорното лице е той, всички фактури от името на дружеството са издавани от него и не му е известно лицето, посочено като  съставител на фактурите – М. Н.; не познава подсъдимия и за първи път научил името му от призовката, която получил; дружеството му никога не е извършвало проектантски услуги.

Видно от заключението на назначената по делото графическа експертиза, вещото лице допуска, че ръкописният текст във фактури № 0000000210/27.07.2010г. и № 0000000186/20.07.2010г. е изпълнен от свид. З.П. - съпруга на подс. П..

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.11, л.135 от сл. дело) печатът на „Тария ГВ" ЕООД - гр.София се отличава по форма и съдържание от печата положен върху процесните фактури.

В "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора няма доказателства за доставките по фактурите от м. юли 2010г. на „Тария ГВ" ЕООД – гр. София - липсват данни за предмета на фактурираните консултантски услуги, писмени договори, адресите на изготвените проекти, лицензите на лицата, които са ги изготвили, адресите и начина на приемане и предаване на същите и др. В счетоводството на „Йопс" ЕООД единствено в касовата книга били отразени плащания с РКО в брой към „Тария ГВ" ЕООД – гр. София по процесиите 7 фактури.

Фактурите, издадени от „Лили-2007" ЕООД - гр. София били следните: № 0000000202/18.07.2010г. с предмет тръба безшевна, 56 кг с единична цена 41,75 лв. на стойност 2 338,00 лв. и начислен ДДС 467,60 лв. - общо за сумата 2 805,60 лв., № 0000000236/22.07.2010г. с предмет панелни радиатори и лира за баня общо 15 бр. на стойност 2 548,00 лв. и начислен ДДС 509,60 лв. - общо за сумата 3 057,60 лв., № 0000000246/24.07.2010г. с предмет електромагнитен вентил 2 бр. на стойност 2 567,00 лв.  и начислен ДДС 513,40 лв. - общо за сумата 3 080,40 лв. и № 0000000250/26.07.2010г. с предмет термопанели с дебелина 10 см, 200 кв.м., на стойност 2 654,00 лв., с начислен ДДС 530,80 лв. - общо за сумата 3 184,80 лв. Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - Л.Д., посочена като МОЛ за фирмата – доставчик „Лили-2007" ЕООД – гр. София. Към всички фактури /оригинали/ били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ156625 с ФП № 03232105, а не от регистрираното от „Лили 2007" ЕООД – гр. София фискално устройство.

Посочените фактури не са издадени и не са били отразени в дневника за продажби на „Лили 2007" ЕООД - гр. София, не са включени в СД по ЗДДС.  Дружеството е било регистрирано по ЗДДС на 02.02.2007г. и дерегистрирано  на 15.11.2011г.,  поради установените злоупотреби  в цялата страна с неистински фактури, издадени от името на дружеството. Предметът на дейност на дружеството бил товарен автомобилен транспорт – международна спедиция.   Дружеството не е извършвало друга дейност освен международна спедиция. Свид. Л.Д. -  управител на дружеството заяви в съдебно заседание, че от началото до заличаването на фирмата й е издавала фактури само на компютър и никога не е имала кочан; формата на печата й е различна от тази на печата, поставен върху фактурите; материално отговорното лице е тя и не й е известно лице, посочено като „МОЛ Л.Д.“; не познава подсъдимия и не е имала търговски взаимоотношения с него и с фирмата му; дружеството й не е имало служители, нито превозни средства.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.11, л.115 от сл. дело) печатът на „Лили 2007" ЕООД - гр.София се отличава по форма и съдържание от печата положен върху процесиите фактури.

По посочените общо 11 фактури, приспаднатият неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. юли 2010г. е в общ размер на 5 833,60 лв.

2. 3а данъчен период 01.10.2010 г. - 31.10.2010 г.;

На 13.11.2010г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка-декларация с вх.№ 20001035019/13.11.2010г.. Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 36 615,00 лв.  (кл.01), начислен ДДС - 7 323,00 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 36 622,97 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 7 324,60 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 0 лв. (кл.50), ДДС за възстановяване - 1,60 лв. (кл.60);

В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. октомври 2010г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия фактури, с посочени издатели „Тария ГВ" ЕООД - гр. София и  „Лили 2007" ЕООД - гр. София за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 7 308, 66 лв.

Фактурите, издадени от „Тария ГВ" ЕООД - гр. София били следните: № 0000000400/08.10.2010г. с предмет проектиране на хладилен контейнер на стойност 3 905,00 лв. и начислен ДДС 781,00 лв. - общо за сумата 4 686,00 лв.; № 0000000401/14.10.2010г. с предмет проектиране на топлообменен апарат на стойност 3 787,50 лв. и начислен ДДС 757,50 лв. - общо за сумата 4545,00 лв.; № 0000000410/18.10.2010г. с предмет проектиране на цистерна с 3 бр. бъркалки на стойност 3 605,00 лв. и начислен ДДС 721,00 лв. - общо за сумата 4 326,00 лв.; № 0000000417/25.10.2010г. с предмет проектиране на буферен съд за складиране на гореща вода на стойност 3 805,00 лв. иначислен  ДДС   761,00  лв.  -  общо  за  сумата  4 566,00  лв.  и  0000000431/29.10.2010г. с предмет проектиране на смесител за сухо смесване на брашна на стойност 3 620,00 лв. и начислен ДДС 724,00 лв. - общо за сумата 4 344,00 лв. Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - М. Н., който фигурирал като МОЛ на фирмата доставчик, а отразеният в тях начин на плащане бил „в брой". Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ146237 с ФП № 0340163, а не от регистрираното по надлежния ред от „Тария ГВ" ЕООД - гр. София фискално устройство № ОТ241979 с ФП № 03449629. 

 Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на „Тария ГВ" ЕООД - гр. София за м. октомври 2010г. Както беше посочено по – горе, предметът на дейност на дружеството бил товарен автомобилен транспорт, монтажни и хамалски услуги и товарните транспортни услуги се извършвали лично от собственика и управителя на дружеството - свид. В.. В дружеството нямало назначени лица по трудов договор. Свид. В. не е упълномощавал други лица да извършват дейност от името на „Тария ГВ" ЕООД – гр. София и не е извършвал доставки и услуги на „Йопс" ЕООД - Нова Загора. В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. В. и той заяви, че  те не са негови; почеркът с който са изписани не е негов; формата на печата му е различна от тази на печата, поставен върху фактурите; материално отговорното лице е той, всички фактури от името на дружеството са издавани от него и не му е известно лицето, посочено като  съставител на фактурите – М. Н.; не познава подсъдимия и за първи път научил името му от призовката, която получил; дружеството му никога не е извършвало проектантски услуги.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.11, л.135 от сл. дело) печатът на „Тария ГВ" ЕООД - гр.София се отличава по форма и съдържание от печата положен върху процесните фактури.

В счетоводството на „Йопс" ЕООД единствено в касовата книга били отразени плащания с РКО в брой към „Тария ГВ" ЕООД – гр. София по процесиите 5 фактури.

Фактурите, издадени от „Лили-2007" ЕООД - гр. София били следните: № 0000000769/05.10.2010г. с предмет проектиране на вентилационна система за промишлен обект - хлебозавод, на стойност 3 270,00 лв. и начислен ДДС 654,00 лв. - общо за сумата 3 924,00 лв., № 0000000774/09.10.2010г. с предмет проектиране на ел. инсталация на завод за производство на хляб в хлебозавод „Яница" на стойност 3 320,00 лв. и начислен ДДС 664,00 лв. - общо за сумата 3 984,00 лв., № 0000000778/16.10.2010г. с предмет проект за обезпрашаване на завод за производство на хляб на стойност 3 330,00 лв. и начислен ДДС 666,00 лв. - общо за сумата 3 996,00 лв., № 0000000783/20.10.2010г. с предмет проектиране на контролно-измервателни уреди и автоматика на „Бон" ЕООД - гр. Павликени на стойност 4 055,00 лв. и начислен ДДС 811,00 лв. - общо за сумата 4 866,00 лв. и № 0000000787/28.10.2010г. с предмет проект за намаляване разходите на ел.енергия и др. на стойност 3 845,00 лв. и начислен ДДС 769,00 лв. - общо за сумата 4 614,00 лв. 

Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - Л.Д., посочена като МОЛ за фирмата – доставчик „Лили-2007" ЕООД – гр. София. Към всички фактури /оригинали/ били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ156625 с ФП № 03232105, а не от регистрираното от „Лили 2007" ЕООД – гр. София фискално устройство.

Посочените фактури не издадени и не са били отразени в дневника за продажби на „Лили 2007" ЕООД - гр. София за м. октомври 2010г. и не са включени в СД по ЗДДС.  Както беше посочено по – горе, предметът на дейност на дружеството бил товарен автомобилен транспорт – международна спедиция.   Дружеството не е извършвало друга дейност освен международна спедиция. В съдебно заседание фактурите са предявени на управителя на дружеството - свид. Л.Д. и тя заяви, че те не са издадени от нея, тъй като от началото до заличаването на фирмата й е издавала фактури само на компютър и никога не е имала кочан; подписът, поставен върху фактурите не е неин;  формата на печата й е различна от тази на печата, поставен върху фактурите; материално отговорното лице е тя и не й е известно лицето, посочено като „МОЛ Л.Д.“; не познава подсъдимия и не е имала търговски взаимоотношения с него и с фирмата му; дружеството й не е имало служители, нито превозни средства.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.11, л.115 от сл. дело) печатът на „Лили 2007" ЕООД - гр.София се отличава по форма и съдържание от печата положен върху процесиите фактури.

Във връзка с доставките по фактури с №№ 0000000769/05.10.2010г., 0000000774/09.10.2010г. и 0000000778/16.10.2010г. по делото са приложени единствено заверени копия на Задания от проектанска група на "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора към „Лили 2007" ЕООД – гр. София от 10.09.2010г. за проектиране на вентилационна система в сграда на „Милкотроник" ООД в гр. Нова Загора, със срок за предаване 30.10.2010г.; от 08.07.2010г. и 15.09.2010г. за проектиране на електроинсталация в завод за производство на хляб „Яница хляб"АД, със срок за предаване 30.10.2010г., и от 15.09.2010г. за изготвяне на проект за обезпрашаване на завод за производство на хляб „Яница хляб"АД, със срок за предаване 30.10.2010 г.

По посочените общо 10 фактури, приспаднатият неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. октомври 2010г. е в общ размер на 7 308,66 лв.

3.3а данъчен период 01.03.2011г. - 31.03.2011г.:

На 13.04.2011 г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка - декларация с вх.№ 20001051836/13.04.2011г.. Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 29 240,00 лв. (кл.01), начислен ДДС - 5 848,00 лв.   (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 29 265,17 лв.   (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 5 853,03 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 0 лв. (кл.50), ДДС за възстановяване – 5,03лв. (кл.60);

- в раздел Г - ДДС за внасяне от кл. 50, внесен ефективно, било декларирано - 0 лв. (кл.71).

В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора за м. март 2011г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия фактури, с посочен издател ЕТ„Рамзес - П. *** и „Кавис" ЕООД - гр. София за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 5 802,00 лв.

Фактурите, издадени от ЕТ„Рамзес - П. ***, били следните: № 0000000270/18.03.2011г. с предмет изследване и обосновка за изборна подходяща термопомпа на стойност 4 230,00 лв. и начислен ДДС 846,00 лв. - общо за сумата 5 076,00 лв.; № 0000000273/20.03.2011г. с предмет изследване и обосновка на избора на място за поставяне на термопомпата на стойност 3 870,00 лв. и начислен ДДС 774,00 лв. - общо за сумата 4 644,00лв.; № 0000000275/22.03.2011г. с предмет проектиране на микропроцесорно управление на стойност 4 340,00 лв. и начислен ДДС 868,00 лв. - общо за сумата 5 208,00 лв. и № 0000000277/27.03.2011г. с предмет проектиране на топлообменен апарат - изпарител на стойност 4 320,00 лв. и начислен ДДС 864,00 лв. - общо за сумата 5 184,00 лв.   Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - П. Б.а, която фигурирала като МОЛ на фирмата - доставчик. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ238232 с ФП № 03445442, а не от регистрираните по надлежния ред от ЕТ„Рамзес - П. *** фискални устройства. Всички касови бележки от едноличния търговец се издавали с адреса на съответния обект.

Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на ЕТ„Рамзес - П. *** за м. март 2011 г. До 24.03.2011г. ЕТ „Рамзес - П. ***, се представлявало от управителя - свид. П.Т. *** като предметът на дейност на едноличния търговец бил стопанисване на ведомствени заведения за обществено хранене. На 24.03.2011г. фирмата на едноличния търговец била продадена на „Хес инструмент" ЕООД.   Свид. Т. не е упълномощавала други лица да извършват дейност от името на ЕТ„Рамзес - П. ***  и не е извършвала описаните в горепосочените фактури доставки и проектиране на линии на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора. Не е разполагала с технически, кадрови и интелектуален ресурс за извършване на фактурираните през м. март 2011г. проектантски услуги, тъй като по образование тя е икономист със специалност „Финанси”, а в едноличния търговец  са били назначени н 5 готвача, 8 продавачи на бюфет, 6 сервитьора и барман.

В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. Т. и тя заяви, че  те не са издадени от нея; бланките на нейните фактури  били с по – различна форма от тази на предявените; номерът на нейните фактури бил по – малък от този на процесните фактури;  почеркът с който са изписани не е неин; формата на печата й била различна от тази на печата, поставен върху фактурите; не познава подсъдимия. Във всички касови бележки, които издавали,  на първо място се отбелязвал обекта, адреса на обекта, от който са издадени, а в предявените й касови бележки бил посочен  адреса на едноличния търговец.  Освен това, на предявените  фискални бонове било  изписано „разни”, а на нейните касови апарати артикулите се изписвали с кодове 01,02 и т.н. и в горната част на фискалния бон било изписано ЕТ „Рамзес - П.Г.” а не Б.а, каквото е било наименованието на фирмата.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.12, л.162 от сл. дело) печатът на ЕТ„Рамзес - П. *** видимо се отличава от печата положен върху процесните фактури. 

В "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора няма доказателства за доставките по фактурите от м. март 2011г. на ЕТ„Рамзес - П. ***. В счетоводството на „Йопс" ЕООД единствено в касовата книга били отразени плащания с РКО в брой към ЕТ„Рамзес - П. *** по процесиите 4 фактури.

Фактурите, издадени от „Кавис" ЕООД - гр. София, били следните: № 0000000747/21.03.2011г. с предмет проектиране на компресорен апарат на стойност 3 890,00 лв. и начислен ДДС 778,00 лв. - общо за сумата 4 668,00 лв.; № 0000000750/23.03.2011г. с предмет енергиен анализ на стойност 4 120,00 лв. и начислен ДДС 824,00 лв. - общо за сумата 4 944,00 лв. и № 0000000752/27.03.2011г. с предмет проектиране на топлообменен апарат - кондензатор на стойност 4 240,00 лв. и начислен ДДС 868,00 лв. - общо за сумата 5 088,00 лв. Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител – В. К., който фигурирал като МОЛ на фирмата доставчик. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ167422 сФП№ 03263527, а не от регистрираното по надлежния ред от „Кавис" ЕООД - гр. София фискално устройство. 

 Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на Кавис" ЕООД - гр. София за м. март 2011г. и не са включени в СД по ЗДДС. Предметът на дейност на дружеството с управител свид. В.К., е производство на дограми и обзавеждане. В зависимост от работата в дружеството работели  две, три или четири лица по трудов договор. Свид. К. не е извършвал доставки и услуги на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора. Издаваните от дружеството фактури попълвал сам, поставял печат и лично съхранявал кочана с фактурите и печата. Не е давал пълномощно на никой да го представлява. В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. К. и той заяви, че те не са негови; почеркът с който са изписани не е негов; не познава подсъдимия и не е осъществявал търговска дейност с
"Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.11, л.127 от сл. дело) печатът на „Кавис" ЕООД - гр. София видимо не съответства на печата положен върху процесните фактури.

Във връзка с доставките по процесиите фактури с доставчик „Кавис" ЕООД – гр. София, подс. П. е предоставил заверени копия на други неистински документи - договор от 10.01.2011г. между двете дружества, проект и техническа документация на компресорен апарат с подписи и печати на изпълнител и възложител, копие от приемо - предавателен протокол от 21.03.2011г. за приемане и предаване на компресорен апарат; договор от 14.01.2011г. между двете дружества, технически проект на тема „Изработване и енергиен анализ на училищна сграда" с подписи и печати на изпълнител и възложител, копие от приемо - предавателен протокол от 23.03.2011г. за приемане и предаване на компресорен апарат; договор от 18.01.2011г. между двете фирми, проект и техническа документация на топлообменен апарат с кондензатор, копие от приемо-предавателен протокол на проект на топлообменен апарат.

  По посочените 7 фактури, приспаднатият неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. март 2011г. е в общ размер на 5 802,00 лв.

4. За данъчен период 01.11.2011г. - 30.11.2011г.:

На 13.12.2011г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка-декларация с вх.№ 20001076519/13.12.2011г.  Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 40 591,70 лв. (кл.01), начислен ДДС - 8 118,34 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 41 031,51 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 8 206,30 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 0 лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 87,96 лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано - 0 лв. (кл.71).

В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. ноември 2011г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия фактури, с посочен  издател „Майден-2000" ЕООД - гр. София за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 6 388,54 лв.

Фактурите, издадени от „Мейден-2000" ЕООД - гр. София били следните: № 0000000143/10.11.2011г. с предмет доставка на алуминиев композитен панел на стойност 7 052,50 лв. и начислен ДДС 1410,50 лв. - общо за сумата 8 463,00 лв.; № 0000000144/14.11.2011г. с предмет доставка на гипскартон на стойност 7 424,00 лв., с начислен ДДС 1 484,80 лв. - общо за сумата 8 908,80 лв.; № 0000000145/18.11.2011г. с предмет доставка на стоки по опис на стойност 5 531,20 лв. и начислен ДДС 1 106,24 лв. - общо за сумата 6 637,44 лв., № 0000000146/21.11.2011г. с предмет доставка на тухли на стойност 4 125,00 лв. и начислен ДДС 825,00 лв. - общо за сумата 4 950,00 лв № 0000000147/24.11.2011г. с предмет доставка на шпакловка с лепило с висока якост на стойност 3 984,00 лв. и начислен ДДС 786, 80 лв. - общо за сумата 4 780,80 лв. и № 0000000148/28.11.2011г. с предмет доставка на суха строителна смес на стойност 3 826,00 лв. и начислен ДДС 765,20 лв. - общо за сумата 4 591,20 лв.

През месец ноември 2011г., „Мейден-2000" ЕООД - гр. София се е представлявало от управителя - свид. Б.Н.К. /починал на 10.11.2014г./. Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а за съставител бил положен подпис и кръгъл печат на „Мейден-2000" ЕООД - гр. София. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ215819 с ФП № 03147747, а не от регистрираното през 2008г. /когато управителят е бил друго лице - М.М.К./, по надлежния ред от „Мейден-2000" ЕООД - гр. София фискално устройство.

От прочетените в съдебно заседание на 27.03.2017г. със съгласието на страните по реда на чл. 281 ал. 5, вр. ал. 1, т. 4, пр. 2 от НПК  показания на свид. К. се установява, че на негово име е имало регистрирани множество фирми, като той самият никога не е развивал търговска дейност. Станал е собственик на дружеството само по документи  срещу заплащане, не разполага с документи на фирмата, не познава лицето П.П. и не му е известна фирма с наименование „Йопс". На процесните фактури нямало негов подпис и почеркът не бил негов, даже не знаел как се попълва фактура. Видно от справка на данъчните органи през м. ноември 2011г. в „Мейден" ЕООД- гр. София не е имало назначени лица по трудов договор.

В счетоводството на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора единствено в касовата книга били отразени плащания с РКО в брой към „Майден-2000" ЕООД - гр. София по процесиите 6 фактури.

  По посочените 6 фактури, приспаднатият  от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. ноември 2011г. е в общ размер на 6 388,54 лв.

5. За данъчен период 01.02.2012 г. - 28.02.2012 г.;

На 14.03.2012г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка-декларация с вх.№ 20001085739/14.03.2012г.  Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 106 568,75 лв.  (кл.01), начислен ДДС - 21 313,75 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 108 915,23 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 21 783,06 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 0 лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 469,31 лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано - 0 лв. (кл.71).

В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. февруари 2012г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия фактури, с посочени  издатели „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София, „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр.София и от „Сънрайс-2007" ЕООД - гр. София за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 19 795,98 лв.

Фактурите, издадени от „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София били следните: с № 0000000134/02.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 11 295,93 лв. и начислен ДДС 2 259,18 лв. - общо за сумата 13 555,11 лв.; № 0000000136/10.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 10 165,00 лв. и начислен ДДС 2 033,00 лв. - общо за сумата 12 198,00лв.; № 0000000138/13.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 6 028,84 лв. и начислен ДДС 1 205,76 лв. - общо за сумата 7 234,60 лв.; № 0000000139/15.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 8 345,00 лв. и начислен ДДС 1 669,00 лв. - общо за сумата 10 014,00 лв. № 0000000142/21.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 3 283,63 лв. и начислен ДДС 656,73 лв. - общо за сумата 3 940,36 лв. № 0000000143/28.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 2 623,52 лв. и начислен ДДС 324,71 лв. - общо за сумата 3 148,23 лв. и № 0000000144/29.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 10 633,33 лв. и начислен ДДС 2 126,67 лв. - общо за сумата 12 760,00 лв.

Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, с изключение на фактура 0000000144/29.02.2012г., била посочена свид. З.П., а за съставител бил поставен подпис, придружен с кръгъл печат на „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София /само във фактура № 0000000144/29.02.2012г. като получател бил посочен подс. П. и било посочено и  име на съставител - В. П./. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ164403 с ФП № 03260503, както и списък на стоки.

Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София за м. февруари 2012г. Предметът на дейност на дружеството бил производство в чужбина и покупко - продажба на стъкло магнезитни плоскости (фасадни плоскости за изолация на сгради), свързани с инфраструктурно строителство. Свид. П. никога не се е занимавал с доставка на материали, свързани с изграждане на топлообменни и ветнилационни системи, не познава подсъдимия и не е извършвал доставки на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора. В България имал само пет клиента, като основният му бизнес бил в чужбина. В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. П. и той заяви, че  те не са негови; дружеството се обслужва от счетоводна къща и фактурите се издават на компютър от счетоводителката; подписът не е негов.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.9, л.163 от сл. дело) печатът на „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София видимо се различава от печата положен върху процесните фактури.

 В счетоводството на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора били осчетоводени плащания в брой с РКО към „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София по процесиите  фактури, с изключение на плащане по фактура № 0000000144/29.02.201 г. в размер на 12 760,00 лв. Плащане в посочения размер било отразено в касовата книга, но не по тази фактура, а по фактура с № 0000000135/06.02.2012г. /такава фактура не е приложена по делото/.

 

Фактурите, издадени от „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София, били следните: № 0000000005/06.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 5 926,79 лв. и начислен ДДС 1 185,36 лв. - общо за сумата 7 112,15 лв.; № 0000000006/16.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 3 306,03 лв. и начислен ДДС 661,21 лв. - общо за сумата 3 967,24лв., № 0000000009/24.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 2 855,44 лв. и начислен ДДС 571,09 лв. -общо за сумата 3 426,53 лв. № 0000000010/27.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 2 354,94 лв. и начислен ДДС 470,99 лв. - общо за сумата 2 825,93 лв. и № 0000000011/29.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 4 151,40 лв. и начислен ДДС 830,28 лв. - общо за сумата 4 981,68 лв.

Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД, с изключение на фактура 0000000006 / 16.02.2012г., била посочена свид. З.П., а за съставител фигурирал подпис с начална буква „А", придружен с кръгъл печат на „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София. Във фактура № 0000000006/16.02.2012 г. като получател бил посочен подс. П.. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ2162313 с ФП № 03148159, както и списък на стоки. Фискалните бонове не са били издадени от „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София - през 2012г. дружеството не е имало регистрирано фискално устройство. Приложените към фактурите стокови разписки са без дати, от тях не е видно кое е лицето предало и приело стоката и къде се съхранява същата. През 2012г. дружеството не е имало  лица, работещи по трудов договор. Управител към м.февруари 2012г. бил свид. А.К.А..

Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на „Билдинг Къмпани С"ЕООД - гр. София за м. февруари 2012г.  и не са включени в СД по ЗДДС. В дневника за продажби на „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София били включени две фактури, чиито номера съвпадали с фактурите използвани от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, но те били с друг получател и с други дати на издаване /фактура № 0000000005/10.02.2012г. на стойност 840,00 лв. с получател „Мекучеви Ко" ООД и фактура № 0000000010/06.02.2012г. на стойност 141 094,44 лв. с получател „Строй Финанс" ЕООД/.

Свид. А. заявява в съдебно заседание, че за първи път чува името на „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София, но преди  години, по предложение на свой познат С.С. Б. от гр. Лом, станал собственик и управител по документи на няколко фирми, срещу заплащане. Обяснено му било, че тези фирми ще работят няколко месеца, след което ще бъдат закрити и той подписал няколко документа пред нотариус като не изключва възможността между тях да е имало и пълномощно. Впоследствие многократно бил търсен и разпитван от полицейски и разследващи органи от цялата страна и разбрал, че е станал собственик на много търговски дружества, които били използвани за данъчни измами. За предявените му процесни фактури свид.  А. заявява, че не са  написани с неговия почерк и не са подписани от него; не познава подс. П..

 

Фактурите, издадени от „Сънрайс - 2007" ЕООД - гр. София, били следните: № 0000000065/02.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 2 089,08 лв. и начислен ДДС 417,82 лв. - общо за сумата 2 506,90 лв.; № 0000000067/06.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 3 752,92 лв. и начислен ДДС 750,58 лв. - общо за сумата 4 503,50 лв.; № 0000000070/12.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 6 863,87 лв.и начислен ДДС 1 372,78 лв. - общо за сумата 8 236,65 лв.; № 0000000072/15.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 7 154,49 лв. и начислен ДДС 1 430,90 лв. - общо за сумата 8 585,39 лв.; № 0000000077/23.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 2 208,25 лв. и начислен ДДС 441,65 лв. - общо за сумата 2 649,90 лв. и № 0000000075/19.02.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 5 941,35 лв. и начислен ДДС 1 188,27 лв. - общо за сумата 7 129,62 лв.

Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а за съставител - И. Искренов, като фигурирал подпис, придружен с кръгъл печат на „Сънрайс - 2007" ЕООД -гр. София. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № ОТ 01174439 с ФП № 03270439, както и списък на стоки в табличен вид и подпис на Приел: Пл. П.. Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на „Сънрайс - 2007"ЕООД - гр. София за м. февруари 2012г.  като същият за този период е бил с нулеви стойности.

Към м. февруари 2012г. управител на дружеството бил свид. Ц.Т.Р.. Основният предмет на дейност на дружеството бил  внос и търговия с музикални инструменти. „Сънрайс - 2007" ЕООД – гр. София извършвало търговските си разплащания единствено по банков път, към м. февруари 2012г. не е имало регистриран касов апарат. Видно от прочетените на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 3 от НПК в съдебно заседание на 19.01.2017г. със съгласието на страните показания на свид. Р., той не е подписвал и не е съставял процесните фактури. Подписи във фирмени документи полагал само той. Посоченото във фактурите лице И. Искренов никога не работило в неговата фирма. Дружеството не е имало наети служители, не разполагало с материална база, не е сключвало договори с други търговци, касаещи транспортни средства. С печата на „Сънрайс - 2007" ЕООД – гр. София разполагал единствено той и пояснява, че многократно е бил призоваван за разпит и разпитван на територията на цялата страна по повод установени злоупотреби с фирмата му и констатирано многократно използване на фактури, на които бил предаден вид, че са издадени от „Сънрайс - 2007" ЕООД – гр. София. Свидетелят не познава лице на име П.П. *** и никога не е имал търговски взаимоотношения с „Йопс" ЕООД.  

Видно от заключението на графическата експертиза, вещото лице допуска, че ръкописният текст във фактурите на  Сънрайс - 2007" ЕООД - гр. София е изпълнен от подс. П..

В счетоводството на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора били осчетоводени плащания в брой с РКО в брой по процесните фактури  с доставчик „Сънрайс - 2007" ЕООД – гр. София  посредством отразяване в касовата книга.

  По посочените общо 18 фактури, приспаднатият  от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. февруари 2012г. е в общ размер на 19 795,98 лв.

6. За данъчен период 01.06.2012г. - 30.06.2012г.:

На 13.07.2012г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка-декларация с вх.№ 20001100688/13.07.2012г.  . Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 33 124,66 лв. (кл.01), начислен ДДС - 6 624,93 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 34 621,80 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 6 924,36 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 0 лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 299,43 лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано - 0 лв. (кл.71).

 В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. юни 2012г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия общо 6 фактури, с посочени  издатели „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София и от ЕТ„Зара - С.Д."*** за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 5 350 лв.

Фактурите, издадени от „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София били следните: № 0000000211/06.06.2012г. с предмет проектиране на отоплителна система на стойност 5 350,00 лв. и начислен ДДС 890,00 лв. - общо за сумата 6 240,00 лв.; № 0000000214/15.06.2012г. с предмет проектиране на котелна инсталация на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920,00лв. и № 0000000218/26.06.2012г. с предмет проектиране на отоплителна инсталация на стойност 3 600,00 лв. и начислен ДДС 720,00 лв. - общо за сумата 4 320,00 лв.

 Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител – В.П., който фигурирал като МОЛ на фирмата доставчик. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство DEYSI DY323376 с ФП № 036441254.

Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София за м. юни 2012г. Както беше посочено по – горе, предметът на дейност на дружеството бил производство в чужбина и покупко - продажба на стъкло магнезитни плоскости (фасадни плоскости за изолация на сгради), свързани с инфраструктурно строителство. Видно от показанията на свид. П., той никога не се е занимавал с доставка на материали, свързани с изграждане на отоплителни системи, не познава подсъдимия и не е извършвал доставки на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора. В България имал само пет клиента, като основният му бизнес бил в чужбина. В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. П. и той заяви, че  те не са негови; дружеството се обслужва от счетоводна къща и фактурите се издават на компютър от счетоводителката; подписът не е негов. Свид. П. многократно бил призоваван за разпит на територията на цялата страна по повод констатирано използване на фактури, на които бил предаден вид, че са  издадени от „Мега Груп ИН“ ЕООД – гр. София.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.9, л.163 от сл. дело) печатът на „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София видимо се различава от печата положен върху процесните фактури.

 В счетоводството на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора били осчетоводени плащания в брой с РКО към „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София по процесиите  фактури.

Фактурите, издадени от ЕТ„Зара - С.Д."***, били следните: № 0000000099/06.06.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 4 600,00 лв. и начислен ДДС 920,00 лв. - общо за сумата 5 520 лв.; № 0000000102/15.06.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 4 300,00 лв. и начислен ДДС 860,00 лв. - общо за сумата 5 160,00 лв. и № 0000000105/26.06.2012г. с предмет материали по стокова разписка на стойност 4 800,00 лв. и начислен ДДС 960,00 лв. - общо за сумата 5 760,00 лв.

Като получател по всички фактури за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а за съставител фигурирало името Д., подпис с начална буква „С", придружен с кръгъл печат на ЕТ „Зара - С.Д."***. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство DEYSI DY358759 с ФП № 36454657, както и списък на стоки, изписани на латиница без посочени дати, от тях не е видно кое е лицето предало и приело стоката и къде се съхранява същата. Фискалните бонове, не са били издадени от ЕТ „Зара - С.Д."***., тъй като през м.юни 2012г. търговецът не е имал регистрирани фискални устройства, а цената по всички сделки  била заплащана по банков път.

Посочените фактури не са били отразени в дневника за продажби на ЕТ „Зара - С.Д."*** за м. юни 2012г. и не са включени в СД по ЗДДС. Основният предмет на дейност на едноличния търговец бил производство и търговия на слюденитови изделия за ел.промишлеността и структуриране на епоксидни смоли, която развива в складово помещение в кв. Челопечене - София. Негов управител бил свид. С.Д.С.. От показанията на свид. С. се установява, че  той няма магазини; не извършва сделки на дребно. В съдебно заседание процесните фактури са предявени на свид. С. и той заяви, че  те не са негови; почеркът с който са изписани не е негов; фактурите, които издава са на компютър и от 10 години няма кочан за фактури; подписът не е негов; той лично не подписва фактури; при тях финансови документи на английски език не се издават; не познава подсъдимия.

  По посочените общо 6 фактури, приспаднатият  от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. юни 2012г. е в общ размер на 5 350 лв.  

7.3а данъчен период 01.11.2012г. - 30.11.2012г.:

На 12.12.2012г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка-декларация с вх.№ 20001117872/12.12.2012г.   Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС - 34 445,00 лв.  . (кл.01), начислен ДДС - 6 889,00лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 30 205,70 лв. . (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 6 041,13 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 847,87 лв. лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 0  лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано - 14,65 лв. (кл.71).

 В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. ноември 2012г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия 5 фактури, с посочен  издател „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 4 213,33 лв.

 Фактурите, издадени от „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово били следните: № 2000000104/05.11.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 23.10.2012г. на стойност 4 500,00 лв. и начислен ДДС 900,00 лв. - общо за сумата 5 400,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 29.11.2012г. на стойност 5 400,00лв.; № 2000000107/09.11.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 01.10.2012г. на стойност 3 416,67 лв. и начислен ДДС 683,33 лв. - общо за сумата 4 100,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 29.11.2012г. на стойност 4 100,00лв.; № 2000000108/15.11.2012г. с предмет плащане по договор за проектиране от 23.10.2012г. на стойност 4 300,00 лв. и начислен ДДС 860,00 лв. - общо за сумата 5 160,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 30.11.2012г. на стойност 5 160,00лв.; № 2000000111/19.11.2012г. с предмет плащане по договор за проектиране от 01.10.2012г. на стойност 4 350,00 лв., с начислен ДДС 870,00 лв. - общо за сумата 5 220,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 30.11.2012г. на стойност 5 220,00лв.; № 2000000115/30.11.2012г. с предмет окончателно разплащане по договор за проектиране от 20.09.2012г. на стойност 4 500,00 лв., с начислен ДДС 900,00 лв. - общо за сумата 5 400,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 30.11.2012г. на стойност 5 400,00лв.

Посочените фактури били изписани на типови бланки от безплатен програмен продукт. Като получател по фактурите за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - П. Г.. Всички фактури били с кръгъл син (мокър) печат на „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово, без подпис за съставител, с изключение на фактура № 2000000115/30.11.2012г., която била подписана  от съставител. Към фактурите (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № DT 312920 с ФП № 02312920 с текст „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово, с ЕИК 20068263, ул. „Йоан Предтеча" № 2, магазин за обувки“.

Към датата на издаване на горепосочените фактури, „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово се представлявало от управителя - свид. Г. К./понастоящем с нова фамилия – П./***, който с нотариално заверен договор от 05.11.2012г. закупил дружествения дял на предишния собственик на капитала на търговското дружество - П.Т. Г. от гр. Габрово. Видно от прочетените на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 4 от НПК в съдебно заседание на 27.03.2017г. със съгласието на страните показания на свид. К./П./, той действително е подписал горепосочения нотариално заверен договор за покупка на дружествен дял от капитала на ЕООД, но не е развивал никаква дейност от името на дружеството, не си спомня да е упълномощавал  лице, което след 05.11.2012г., да осъществява управление или стопанска дейност от името на търговското дружество. Свид. К./П./ твърди, че не е получавал некакви счетоводни документи от предишния собственик; не е водил счетоводство на фирмата, не е имал кочани с фактури; не е имал база; не познава лице с имена П.Й.П. ***, както и „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора и не е осъществявал контакт с тях; няма договори с тях и не знае с какво се занимават.

При извършена проверка в ТД на НАП - В. Търново, офис Габрово е установено, че „АМД -Г." ЕООД – гр. Габрово е регистрирало фискално устройство с № DT 31290 с ФП № 2312920. Срокът на договора със сервиза за поддръжка и обслужване на фискалното устройство е бил до 13.01.2013г. Фискалните касови бонове, приложени към процесиите фактури, са били издадени от това фискално устройство, което било регистрирано в магазин за продажба на обувки и чанти в *******.

От извлечението за извършени продажби през 2012г. от регистрирания фискален апарат на „АМД - Г." ЕООД е видно, че последната регистрирана продажба била от 30.11.2012г. с касов бон № 214 на стойност 21 160 лв. Основната част от оборота е бил формиран до последните дни на м. ноември - 29-30.11.2012г. На 29.11.2012 г. били регистрирани обороти и отчетени обороти от четири клиента на обща стойност 12 880 лв., осем клиенти на стойност 32 401,20 лв., а на 30.11.2012г. били регистрирани четири клиента за продажба на стойност 21 160 лв. Касовите бонове по приложените 5 бр. фактури били издадени на 29 и 30.11.2012г., т.е. след прехвърляне на фирмата на свид. К./П./. Касовите бонове, приложени към процесиите фактури, издадени от ФУ № DT 392120, ФП № 02312920, се различавали от регистрираните в брой продажби от същото това фискално устройство на 29 и 30.11.2012г.. Не са установени данни за кадрови и материално-технически ресурс на фирма „АМД - Г." - гр. Габрово за извършване на проектантски дейности.  Основната дейност на дружеството била производство на обувки и всички видове кожени изделия. „АМД - Г." ЕООД - Габрово имало регистрирани по трудови договори 38 лица за дейности, свързани с производството на обувки. Всички трудови договори с работниците на дружеството били прекратени на 06.11.2012г., като за 2012г. не била подавана годишна данъчна декларация по ЗКПО.  

 В счетоводството на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора били осчетоводени плащания в брой с РКО към „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово - гр. София по процесиите  фактури.

По посочените общо 5 фактури, приспаднатият  от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. ноември 2012г. е в общ размер на 4 213,33 лв.  

 

8. 3а данъчен период 01.12.2012г. - 31.12.2012г.:

На 11.01.2013г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка - декларация с вх. № 20001121322/11.01.2013г.  Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС 93 200,00 лв. (кл.01), начислен ДДС - 18 640,00лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 92 874,44 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 18 574,89 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 65,11 лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 0  лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано - 65,11 лв. (кл.71).

 В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. декември 2012г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия 19 фактури, с посочен  издател „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово за осъществени доставки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 16 275 лв.

Фактурите издадени от „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово били следните: № 2000000101/02.11.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране на стойност 4 800,00 лв. и начислен ДДС 960,00 лв. - общо за сумата 5 760,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 29.11.2012г. на стойност 5 040,00лв.; № 2000000117/12.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 26.11.2012г. на стойност 4 150,00 лв. и начислен ДДС 830,00 лв. - общо за сумата 4 980,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 12.12.2012г. на стойност 4 980,00лв.; № 2000000119/12.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 29.11.2012г. на стойност 4 350,00 лв. и начислен ДДС 870,00 лв. - общо за сумата 5 220,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 12.12.2012г. на стойност 5 220,00лв.; № 2000000121/13.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 30.11.2012г. на стойност 4 350,00 лв. и начислен ДДС 890,00 лв. - общо за сумата 5 340,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 13.12.2012г. на стойност 5 340,00лв.; № 2000000122/13.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 03.12.2012г. на стойност 4 050,00 лв. и начислен ДДС 810,00 лв. - общо за сумата 4 860,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 13.12.2012г. на стойност 4 860,00лв.; № 2000000124/14.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 29.11.2012 год. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 14.12.2012г. на стойност 4 920,00лв.; № 2000000125/12.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 05.12.2012г. на стойност 4 300,00 лв. и начислен ДДС 860,00 лв. - общо за сумата 5 160,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 14.12.2012г. на стойност 5 160,00лв.; № 2000000127/15.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 07.12.2012г. на стойност 4 3500,00 лв. и начислен ДДС 870,00 лв. - общо за сумата 5 220,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 15.12.2012г. на стойност 5 220,00лв.; № 2000000129/15.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 10.12.2012г. на стойност 4 250,00 лв. и начислен ДДС 850,00 лв. - общо за сумата 5 100,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 15.12.2012г. на стойност 5 100,00лв.; № 2000000132/17.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 12.12.2012г. на стойност 4 200,00 лв. и начислен ДДС 840,00 лв. - общо за сумата 5 040,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 17.12.2012г. на стойност 5 040,00лв.; № 2000000134/17.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 10.12.2012г. на стойност 4 300,00 лв. и начислен ДДС 860,00 лв. - общо за сумата 5 160,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 17.12.2012г. на стойност 5 160,00лв.; № 2000000135/17.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 26.11.2012г. на стойност 4 150,00 лв. и начислен ДДС 830,00 лв. - общо за сумата 4 960,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 17.12.2012г. на стойност 4 980,00лв.; № 2000000138/18.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 03.12.2012г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 18.12.2012г. на стойност 4 800,00лв.; № 2000000140/18.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 07.12.2012г. на стойност 4 400,00 лв. и начислен ДДС 880,00 лв. - общо за сумата 5 280,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 18.12.2012г. на стойност 5 280,00лв.; № 2000000141/18.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 05.12.2012г. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 18.12.2012г. на стойност 4 920,00лв.; № 2000000143/19.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 12.12.2012г. на стойност 4 225,00 лв. и начислен ДДС 845,00 лв. - общо за сумата 5 070,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 19.12.2012г. на стойност 5 070,00лв.; № 2000000146/19.12.2012г. с предмет авансово плащане по договор за проектиране от 26.11.2012г. на стойност 4 200,00 лв. и начислен ДДС 840,00 лв. - общо за сумата 5 040,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 19.12.2012г. на стойност 5 040,00лв.; № 2000000148/20.12.2012г. с предмет окончателно плащане по договор за проектиране от 03.12.2012г. на стойност 4 450,00 лв. и начислен ДДС 890,00 лв. - общо за сумата 5 340,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 20.12.2012г. на стойност 5 340,00лв.; № 2000000149/20.12.2012г. с предмет аванс по договор за проектиране от 30.11.2012г. на стойност 4 550,00 лв. и начислен ДДС 910,00 лв. - общо за сумата 5 460,00 лв. Към фактурата е приложен касов бон с дата 20.12.2012г. на стойност 5 460,00лв.

Посочените фактури били изписани на типови бланки от безплатен програмен продукт. Като получател по фактурите за "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора бил посочен подс. П., а като съставител - П. Г.. Всички фактури били с кръгъл син (мокър) печат на „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово, без подпис за съставител, с изключение на фактура № 2000000101/02.11.2012г., която била подписана от съставител. Към фактурите (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство № DT 312920 с ФП № 02312920, като на някои от фискалните бонове било изписано „без стационарен обект“, на други като адрес бил посочен: *******, магазин за обувки.  „АМД -Г." ЕООД – гр. Габрово е регистрирало фискално устройство с № DT 31290 с ФП № 2312920 в магазин за продажба на обувки и чанти в *******, със срок на договора със сервиза за поддръжка и обслужване на фискалното устройство до 13.01.2013г. Фискалните касови бонове, приложени към процесните фактури, са били издадени от това фискално устройство.

Както беше посочено по – горе, към датата на издаване на горепосочените фактури, „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово се представлявало от управителя - свид. Г. К./понастоящем с нова фамилия – П./***, който с нотариално заверен договор от 05.11.2012г. закупил дружествения дял на предишния собственик на капитала на търговското дружество - П.Т. Г. от гр. Габрово. Видно от прочетените на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 4 от НПК в съдебно заседание на 27.03.2017г. със съгласието на страните показания на свид. К./П./, той действително е подписал горепосочения нотариално заверен договор за покупка на дружествен дял от капитала на ЕООД, но не е развивал никаква дейност от името на дружеството, не си спомня да е упълномощавал  лице, което след 05.11.2012г., да осъществява управление или стопанска дейност от името на търговското дружество. Свид. К./П./ твърди, че не е получавал некакви счетоводни документи от предишния собственик; не е водил счетоводство на фирмата, не е имал кочани с фактури; не е имал база; не познава лице с имена П.Й.П. ***, както и „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора и не е осъществявал контакт с тях; няма договори с тях и не знае с какво се занимават.

От извлечението за извършени продажби през 2012г. от регистрирания фискален апарат на „АМД - Г." ЕООД – гр. Габрово е видно, че последната регистрирана продажба била от 30.11.2012г. с касов бон № 214 на стойност 21 160 лв. На фискалните бонове от м. ноември 2012г. е посочен търговския олбект на ул. „И. Предтеча“ № 2, а на тези от м. декември 2012г. е посочено „без стационарен обект“. Касовите бонове по приложените 19 бр. фактури били издадени след прехвърляне на фирмата на свид. К./П./. Не са установени данни за кадрови и материално-технически ресурс на фирма „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово за извършване на проектантски дейности.  Основната дейност на дружеството била производство на обувки и всички видове кожени изделия. „АМД - Г." ЕООД - Габрово имало регистрирани по трудови договори 38 лица за дейности, свързани с производството на обувки .Всички трудови договори с работниците на дружеството били прекратени на 06.11.2012г., като за 2012г. не била подавана годишна данъчна декларация по ЗКПО. 

 В счетоводството на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора били осчетоводени плащания в брой с РКО към „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово - гр. София по процесиите  фактури.

По посочените общо 19 фактури, приспаднатият  от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. декември 2012г. е в общ размер на 16 275 лв.  

9. За данъчен период 01.05.2013г. - 31.05.2013г.:

На 12.06.2013 г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка - декларация с вх.№ 20001140450/12.06.2013 г. Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС 97 639,77 лв. (кл.01), начислен ДДС - 19 527,95 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 97 630,72 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 19 526,15 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за внасяне - 1,80 лв. (кл.50),, ДДС за възстановяване 0  лв. (кл.60);

- В раздел Г: ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно, било декларирано – 1,80 лв. (кл.71).

В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. май 2012г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия 11 фактури, с посочен  издател „Бул Флауърс" ЕООД – гр. Перник и  10 фактури с посочен издател „Тонер Дайрект България" ЕООД – гр. София за осъществени сделки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 17 022 лв. Процесиите фактури от м. май 2013г. не са били включени в дневниците за продажби както на „Бул Флауърс" ЕООД, така и и на „Тонер Дайрект България" ЕООД. Освен това, „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник е регистрирано по ЗДДС на 03.09.2013г., т.е. след издаване на процесните фактури.

Фактурите, издадени от „Бул Флауърс" ЕООД – гр. Перник били следните: № 0000000072/07.05.2013г. с предмет плащане по договор 21 от 07.05.2013г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800,00 лв.; № 0000000074/10.05.2013г. с предмет плащане по договор 21 от 07.05.2013г. на стойност 4 080,00 лв. и начислен ДДС 816,00 лв. - общо за сумата 4 896,00 лв.; № 0000000075/11.05.2013г. с предмет плащане по договор 21 от 07.05.2013г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800,00 лв.; № 0000000076/12.05.2013г. с предмет плащане по договор за СМР 22 от 12.05.2013г. на стойност 4 050,00 лв. и начислен ДДС 810,00 лв. -общо за сумата 4 860,00 лв.; № 0000000077/13.05.2013г. с предмет плащане по договор 22 от 12.05.2013г. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920,00 лв.; № 0000000078/18.05.2013г. с предмет плащане по договор за доставка 23 от 18.05.2013г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800,00 лв.; № 0000000079/19.05.2013г. с предмет плащане по договор за доставка 23 от 1805.2013г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800,00 лв.; № 0000000080/22.05.2013г. с предмет плащане по договор за СМР 22 от 12.05.2013г. на стойност 4 050,00 лв. и начислен ДДС 810,00 лв. -общо за сумата 4 860,00 лв.;№ 0000000081/25.05.2013г. с предмет плащане по договор за СМР 24 от 25.05.2013г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800,00 лв.; № 0000000082/26.05.2013г. с предмет плащане по договор за СМР 24 от 25.05.2013г. на стойност 4 050,00 лв. и начислен ДДС 810,00 лв. - общо за сумата 4 860,00 лв.; № 0000000083/27.05.2013г. с предмет плащане по договор за СМР 24 от 25.05.2013г. на стойност 4 100,00 лв., с начислен ДДС 820,00 лв. -общо за сумата 4 920,00 лв.

Посочените фактури били изписани на типови бланки от безплатен програмен продукт Microinvest Invoice. Като получател по всички 11 бр. фактури с доставчик „Бул Флауърс" ЕООД - Перник фигурирало ТД "Йопс" ЕООД с адрес ********* и МОЛ подс. П., за получател бил посочен също подс.  П., а като съставител фигурирало името на Б.Ц.. Фактурите не били подписани и подпечатани. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство DT 454421 с ФП № 02454421 с текст „Бул Флауърс" - *****, ЕИК 201432851 - *********„плащане по договор". В офис на „Бул Флауърс" ЕООД - Перник е имало регистрирано ФУ № DY 352295, което се различава от фискалното устройство, от което са били издадени фискалните бонове, прикрепени към фактурите за доставка на „Йопс" ЕООД от м. май 2013 г. Освен това, „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник е регистрирано по ЗДДС на 03.09.2013г., т.е. след издаване на процесните фактури. По данни от Търговския регистър, това търговско дружество е било с основен предмет на дейност - търговия на дребно с цветя, като е имало сключени 16 бр. трудови договори с различни лица, които са били прекратени на 01.06.2012г. През м.май.2013г. дружеството не е имало сключени трудови договори.

Във връзка с фактурираните сделки по горепосочените фактури, по делото са приложени договори, „сключени“ между „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора и „Бул Флауърс" ЕООД – гр. Перник, както следва:

-   договор от 07.05.2013г. на стойност 14 496,00 лв. с предмет СМР, рекламни дейности и брандиране на „Йопс" ЕООД;

-   договор от 12.05.2013г. на стойност 14 640,00 лв. с предмет СМР, рекламни дейности и брандиране на „Йопс" ЕООД;

-   договор от 18.05.2013г. на стойност 9 600,00 лв. с предмет - доставка, изработка и монтаж на рекламни табели, флайери и рафтове за офиси в Нова Загора, Габрово и Стара Загора на „Йопс" ЕООД;

-   договор от 25.05.2013г. на стойност 14 580,00 лв. с предмет СМР , рекламни дейности и брандиране на „Йопс" ЕООД.

Към така изброените договори не са представени доказателства за извършени СМР, не е посочено на какви обекти са били извършени те, както и какво е било рекламирано и брандирано.

Фактурите, издадени от „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София, били следните: № 0000000112/14.05.2013г. с предмет плащане по договор 14 от 14.05.2013г. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920 лв.; № 0000000113/15.05.2013г. с предмет плащане по договор 14 от 14.05.2013г. на стойност 4 050,00 лв. и начислен ДДС 810,00 лв. - общо за сумата 4 860 лв.; № 0000000114/16.05.2013г. с предмет плащане по договор 14 от 14.05.2013 г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800 лв.; № 0000000115/17.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 15/17.05.2013г. на стойност 4 000,00 лв. и начислен ДДС 800,00 лв. - общо за сумата 4 800 лв.; № 0000000116/20.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 15/17.05.2013г. на стойност 4 050,00 лв. и начислен ДДС 810,00 лв. - общо за сумата 4 860 лв.; № 0000000117/21.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 15/17.05.2013 г. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920 лв.; № 0000000118/23.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 16/23.05.2013г. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920 лв.; № 0000000119/24.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 16/23.05.2013г. на стойност 4 080,00 лв. и начислен ДДС 816,00 лв. - общо за сумата 4 896 лв.;№ 0000000120/27.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 17 от 27.05.2013г. на стойност 4 100,00 лв. и начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920 лв.; № 0000000121/28.05.2013г. с предмет плащане по договор за проектиране 17 от 25.05.2013г. на стойност 4 100,00 лв., с начислен ДДС 820,00 лв. - общо за сумата 4 920 лв.;

Посочените фактури били изписани на типови бланки от безплатен програмен продукт Microinvest Invoice. Като получател по всички 10 бр. фактури с доставчик „Тонер Дайрект България" ЕООД – София фигурирало "Йопс" ЕООД с адрес ********* и МОЛ подс. П., за получател бил посочен също подс.  П., а като съставител фигурирало името на Б.Ц.. Фактурите не били подписани и подпечатани. Към всички фактури (оригинали) били приложени фискални (касови) бонове, издадени от фискално устройство DС 241286 с ФП № 34241286с текст „Тонер Дайрект България" *********, ЕИК 175047940 - *********„плащане по договор". Фискалното устройство, от което били издадени касовите бонове, приложени към фактурите от м. май 2013г. на Тонер Дайрект България" ЕООД – гр. София, било различно от тези, които са регистрирани официално от търговското дружество.

Във връзка с фактурираните сделки по горепосочените фактури, по делото са приложени договори, „сключени“ между „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора и „Тонер Дайрект България" ЕООД – София, както следва:

-договор № 14/14.05.2013г. за доставка и монтаж на учебни маси, столове, компютърни бюра и ППП от 05.06.2013г.;

-   договор № 15/17.05.2013г. за изработка на проекти, на интериорен дизайн в офиси на Нова Загора, Габрово и Стара Загора;

-   договор № 16/23.05.2013г. за доставка и монтаж на компютърна техника, компютри и монитори, клавиатура и мишки в офиси на „Йопс" ЕООД в Нова Загора и Стара Загора;

-   договор № 17/27.05.2013г. за доставка и монтаж на копирна техника - лазерни принтери и цветни лазерни принтери с ППП от 05.06.2013г..

               Към договори № 16/23.05.2013г.,  № 14/14.05.2013г. и № 17/27.05.2013г. по делото са приложени и приемо – предавателни протоколи.

Управител и едноличен собственик на капитала на „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник и „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София бил свид. Б.Я.Ц.. Разпитан в съдебно заседание свидетелят заяви, че не познава лице на име П.П. ***, никога не се е занимавал с проектиране и строителство и не е съставял и издавал горепосочените фактури. През 2013г. неговият хазяин - Бойко Бозуков от гр. София, му предложил в замяна на неплатения наем да прехвърли на негово име две фирми „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник и „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София. Свид. Ц. се съгласил и без да чете, подписал при нотариус в гр. София предварително изготвените документи. При прехвърляне на фирмите той  не получил никакви документи за тях. Веднъж подписал и подал справка-декларация в гр. Перник заедно с адвокат на име П. /различно лице от подсъдимия/, когото упълномощил да го „отърве от фирмите“ и да подписва документи от негово име., а всъщност въпросният П. започнал „да си прави измами“, в които свид. Ц. не е участвал и не знаел за тях, докато не бил извикан за първи път в полицията в гр. Нова Загора.  Свид. Ц. твърди, че не е сключвал и не е подписвал договори между „Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора от една страна и „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник или „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София – от друга. След предявяване на процесните договори и приемо – предавателни протоколи свидетелят заяви, че не е сключвал договори с подсъдимия, не го познава; подписите на договорите и приемо – предавателните протоколи не са негови; никога не се е занимавал с доставка и монтаж на компютърна техника, на учебни столове и маси, не е изработвал проект  за интериорен дизайн. 

По посочените общо 21 фактури, приспаднатият от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. май 2013г. е в общ размер на 17 022 лв.

 

II. На 14.08.2011г. в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора била подадена справка – декларация, която се изисквала по силата на чл.125 ал.1 от ЗДДС с вх.№ 20001065689/14.08.2011г.  Декларацията била съставена от свид. И.И. и подадена с неговия електронен подпис въз основа на предоставените му от подс. П. първични счетоводни документи, в която били декларирани следните данни:

- В раздел А - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС 6 834,00 лв. (кл.01), начислен ДДС - 1 366,80 лв. (кл.20);

- В раздел Б - Данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит - 6 970,63 лв. (кл.31)  и ДДС с право на пълен данъчен кредит - 1 394,14 лв. (кл.41);

- В раздел В - Резултат за периода - ДДС за възстановяване 27,34 лв. (кл.60).

 В приложения към справката – декларация дневник за покупките  на „Йопс“ЕООД – гр. Нова Загора за м. юли 2011г., свид. И. включил и предоставените му от подсъдимия 3 бр. фактури, с посочен  издател ЕТ „Рамзес-П. *** за осъществени сделки, каквито в действителност не били извършени и „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора претендирал право на данъчен кредит  в общ размер на 1 002 лв.

Фактурите, издадени от ЕТ„Рамзес - П. ***, били следните: № 0000000559/20.07.2011г. с предмет проектиране на ВиК инсталация на стойност 1 670,00 лв. и начислен ДДС 334,00 лв. - общо за сумата 2 004,00 лв.;      № 0000000565/22.07.2011г. с предмет проектиране на отоплителна инсталация на стойност 1 560,00 лв. и начислен ДДС 312,00 лв. - общо за сумата 1 872,00 лв.; № 0000000576/26.07.2011г. с предмет проектиране на ел.инсталация на стойност 1 780,00 лв. и начислен ДДС 356,00 лв. - общо за сумата 2 136,00 лв..

Като получател по всички горепосочени фактури било посочено "Йопс" ЕООД - *********, с МОЛ П.П., а като съставител - П. Б.а, която фигурирала като МОЛ на фирмата доставчик. Към фактурите нямало приложени фискални бонове. Фактурите били оригинали (типови бланки), попълнени ръчно със син химикал, като в графа „съставител" било изписано името П. Б.а, подпис със син химикал и кръгъл син („мокър") печат с надпис ЕТ „Рамзес - П. ***. Общата стойност на фактурите също била изписана с ръкописни цифри, със син химикал. В графа „получател" и по трите фактури било записано - Зл. П., със син химикал. Във връзка с фактурираните услуги в хода на разследването подс. П. представил заверено копие на Задание на проектантска група при „Йопс" ЕООД - Нова Загора от 10.06.201 г. към ЕТ „Рамзес -П. *** на тема „Проектиране на отоплителна инсталация" със срок на изпълнение 25.07.2011г., Задание на проектантска група при „Йопс" ЕООД - Нова Загора от 01.07.2011г. към ЕТ „Рамзес -П. *** на тема „Проектиране на електро-инсталация" със срок на изпълнение 30.07.2011г. и Задание на проектантска група при „Йопс" ЕООД - Нова Загора от 10.07.2011г. към ЕТ „Рамзес - П. *** на тема „Проектиране на ВиК инсталация" със срок на изпълнение 22.07.2011 г. Заданията съдържали подписа на подс. П. като възложител, както и положен печат на фирма „Йопс" ЕООД - Нова Загора.

До 24.03.2011г. ЕТ „Рамзес - П. ***, се представлявало от управителя – свид. П.Т., като предметът на дейност на едноличния търговец бил стопанисване на ведомствени заведения за обществено хранене. На 24.03.2011г. било вписано прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон, като фирмата на едноличния търговец била продадена на „Хес инструмент" ЕООД с договор от 01.03.2010г. След прехвърляне на фирмата, свид. Т. не е извършвала дейност от името на ЕТ „Рамзес - П. ***; не е извършвала описаните в горепосочените фактури проектантски услуги на „Йопс" ЕООД - Нова Загора; не е издавала и подписвала процесиите 3 бр. фактури с посочени дати на издаване от м. юли 2011г.  В съдебно заседание фактурите са предявени на свид. Т. и тя заяви, че  бланките на нейните фактури  били с по – различна форма от тази на предявените; номерът на нейните фактури бил по – малък от този на процесните фактури;  почеркът с който са изписани не е неин; формата на печата й била различна от тази на печата, поставен върху фактурите; не познава подсъдимия. Във всички касови бележки, които издавали,  на първо място се отбелязвал обекта, адреса на обекта, от който са издадени, а в предявените й касови бележки бил посочен  адреса на едноличния търговец.  Освен това, в горната част на фискалния бон било изписано ЕТ „Рамзес -П.Г.” а не Б.а, каквото е било наименованието на фирмата.

Видно от протокола за вземане на образци за сравнително изследване (т.12, л.162 от сл. дело) печатът на ЕТ„Рамзес - П. *** видимо се отличава от печата положен върху процесните фактури. 

Последният дневник за продажбите на ЕТ „Рамзес - П. *** бил за м. април 2011г. и в него нямало отразени фактури за доставки на „Йопс" ЕООД - Нова Загора.

В касовата книга на "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора били отразени плащания в брой (с РКО) на ЕТ „Рамзес - П. *** по процесиите 3 фактури.

Подс. П. потвърдил неистина в справката-декларация за периода 01.07.2011г. - 31.07.2011г. с цел да избегне заплащането на дължими от „Йопс" ЕООД - Нова Загора данъци по ЗДДС в размер на 1002,00 лв.

По посочените общо 3 фактури, приспаднатият от „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора неследващ се данъчен кредит за данъчния период м. юли 2011г. е в общ размер на 1 002 лв.

III. За всяка календарна година, до 31.03. на следващата година, „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора следвало да подава годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Данъчната ставка на корпоративния данък, съгласно разпоредбата на чл.20 от ЗКПО, е 10 на сто. Декларацията ежегодно била съставяна и подавана в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен от свид. И. с електронен подпис, въз основа на информацията, съдържаща се в първичните счетоводни документи, които подс. П. му е представял, като данъчният финансов резултат представлявал печалбата или загубата по отчета за приходите и разходите, отчета за доходите за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата. На основание чл. 92 от ЗКПО от представляваното от подс. П. търговско дружество „Йопс" ЕООД била подадена ГДД за финансовата 2010г. с вх. № 200040005860/22.03.2011г., ГДД за финансовата 2011г. с вх.№ 200040008858/23.02.2012г., ГДД за 2012г. с вх.№ 200040016794/23.03.2013г. и ГДД за 2013г. с вх.№ 200040025402/24.03.2014г.

При формиране на годишния данъчен финансов резултат за дружеството за 2010г. била включена и доставка по фактура с № 0000000018/28.06.2010г. на стойност 2 800,00 лв., с ДДС 560,00 лв., общо за сумата от 3 360,00 лв. с предмет - доставка на бъркалки за мас с посочен издател ЕТ „Фиеста - Т.А." – гр. София с ЕИК 201037103. Тази фактура била включена в дневника за покупки на „Йопс" ЕООД за м. юни 2010г., а данните от нея - в справката-декларация по ЗДДС за м. юни 2010г. с вх.№ 20001020370/13.07.2010г. Фактурата била придружена с фискален (касов) бон от 28.06.2010г. на стойност 3 360,00 лв., издаден от ФУ № ОТ 215618 и ФП № 03147746. Събраните по делото доказателства установяват, че сделката по горепосочената фактура не е документално обоснована, едноличният търговец не е разполагал с възможности за производство на фактурираните стоки - нямало регистрирани в НОИ трудови договори за нает персонал, нямало регистрирани касови апарати на ЕТ „Фиеста - Т.А." – гр. София, липсват и документи за транспорт за доставката на бъркалките и т.н. От показанията на разпитаната в съдебно заседание свид. А. се установява, че действително тя е била собственик на регистрирания през 2010г. в гр.София ЕТ„Фиеста - Т.А.”. Мъжът, с когото живеела, но нямали сключен граждански брак - Сашо /на когото не знаела другото име/ бил пълномощник на едноличния търговец и взел всички документи и печата.  Той продавал фактури на „Илиенци” за по 4-5 лева. Свид. А. не познава подсъдимия; през 2010г. не е продавала бъркалки за мас и не е издавала фактури за такива; не е осъществявала дейност като търговец. Само веднъж мъжът й я накарал да се подпише на празна бланка от фактура. За подписът на предявената й фактура № 18 от 28.06.2010г.,  издадена от ЕТ „Фиеста – Т.А.“ – гр. София заявява, че е неин, но почеркът с който е изписана фактурата, не е неин.  Не знае дали печатът на фирмата е бил като поставения върху фактурата.  

В резултат на установеното следва да се приеме, че „Йопс" ЕООД неправомерно е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит по тази фактура в размер на 560,00 лв. (по отношение на използването на тази фактура в счетоводството на „Йопс" ЕООД, не е формулирано обвинение, доколкото това е довело до укриване на данъчни задължения в размер на 560,00 лв., които не покриват признака „големи размери" по смисъла на чл.255 ал.1 от НК, а по отношение на деяние с правна квалификация по чл.313 ал.З от НК е изтекла погасителна давност за наказателно преследване по чл.80 ал. 1 т.4 от НК).

Чрез използването на фактурите за доставки, посочени по – горе в пунктове I-ви и II-ри и фактурата от м. юни 2010г. с издател ЕТ „Фиеста - Т.А." – гр. София, за периода 01.06.2010г. - 31.05.2013г. от „Йопс" ЕООД - Нова Загора били отчетени разходи за покупки по сделки, без да са извършени такива, което е довело до намаляване на годишния данъчен финансов резултат на дружеството, подлежащ на облагане с корпоративен данък. За данъчния период 01.06.2010г. -31.05.2013г. от страна на управителя на „Йопс" ЕООД – подс. П., чрез свид. И.И., били декларирани 447  755,57 лв. (сбора на данъчните основи на горепосочените фактури за доставки). Тези разходи били отчетени счетоводно, без реално да са били извършени, с която сума неоснователно е бил увеличен размера на данните в кл.2 - „Общо разходи" на част 6 - „Показатели на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък" в ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., посочени по-горе.

Това е довело до невярно определяне на сумата в кл.9 - „Данъчен финансов резултат" на Годишните данъчни декларации, както следва:

-   с 6 851,00 лв. за 2010 г.

-    с 6 596,00 лв. за 2011 г.

-    с 22 817,00 лв. за 2012 г. и

-    с 8 511,00 за 2013 г. и неоснователно намаление на дължимия корпоративен данък за тези данъчни периоди с общо 44 775,55  лв.

Видно от заключението на назначената по досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, фактурите издадени от:

„Тария ГВ" ЕООД - София, с №№ 0000000178/16.07.2010г., 0000000182/17.07.2010г.; 0000000184/19.07.2010г.; 0000000186/20.07.2010г.; 0000000188/22.07.2010г.; 0000000208/24.07.2010г., 0000000210/27.07.2010г., 0000000400/08.10.2010г., 0000000401/14.10.2010г., 0000000410/18.10.2010г., 0000000417/25.10.2010г., 0000000431/29.10.2010г.; „Лили 2007"ЕООД - гр. София, с №№ 0000000202/18.07.2010 г., 0000000236/22.07.2010 г., 0000000246/24.07.2010 г. и 0000000250/26.07.2010 г., 0000000769/05.10.2010 г., 0000000774/09.10.2010 г., 0000000778/16.10.2010 г., 0000000783/20.10.2010 г., 0000000787/28.10.2010 г.; "Рамзес-П. Б.а"ЕООД, с №№ 0000000270/18.03.2011 г., 0000000273/20.03.2011 г., 0000000275/22.03.2011 г., 0000000277/27.03.2011 г., 0000000559/20.03.2011 г., 0000000565/22.03.2011 г., 0000000576/27.03.2011 г.; „Кавис" ЕООД -София, с №№ 0000000747/21.03.2011 г., 0000000250/23.03.2011 г., 0000000252/27.03.2011 г.;„Мейден-2000" ЕООД, с №№ 0000000143/10.11.2011 г., 0000000144/14.11.2011 г., 0000000145/18.11.2011 г., 0000000146/21.11.2011 г., 0000000147/24.11.2011 г., 0000000148/28.11.2011 г.; „Мега Груп ИН"ЕООД, с №№ 0000000134/02.02.2012 г., 0000000136/10.02.2012 г., 0000000138/13.02.2012 г., 0000000139/13.02.2012 г., 0000000142/21.02.2012 г., 0000000143/28.02.2012 г., 0000000144/29.02.2012 г., 0000000211/06.06.2012 г., 0000000214/15.06.2012 г. и 0000000218/26.06.2012 г.; „Билдинг Къмпани С" ЕООД, с №№ 0000000005/06.02.2012 г., 0000000006/16.02.2012 г., 0000000009/24.02.2012 г., 0000000010/27.02.2012 г.   и   0000000012/29.02.2012   г.;   „Сънрайс   2007"ЕООД,   с   №№ 0000000065/02.02.2012 г., 0000000067/06.02.2012 г., 0000000070/12.02.2012 г., 0000000072/15.02.2012 г., 0000000075/19.02.2012 г. и 0000000067/23.02.2012 г.; ЕТ „Зара - С.Д." с №№ 0000000099/06.06.2012 г., 0000000102/15.06.2012 г. и 0000000102/15.06.2012 г.,; „А§Г - Стефанови" СД с № 0000000046/08.08.2012 г., „АМД - Г." ЕООД с №№ 2000000104/05.11.2012 г., 2000000107/09.11.2012 г., 2000000108/15.11.2012 г., 2000000111/30.11.2012 г., 2000000115/19.11.2012 г., 2000000101/02.11.2012 г., 2000000117/12.12.2012 г., 2000000119/12.12.2012 г., 2000000121/13.12.2012 г., 2000000122/13.12.2012 г., 2000000124/14.12.2012 г., 2000000125/14.12.2012 г., 2000000127/15.12.2012 г., 2000000129/15.12.2012 г., 2000000132/17.12.2012 г., 2000000134/17.12.2012 г., 2000000135/17.12.2012 г., 2000000138/18.12.2012 г., 2000000140/18.12.2012 г., 2000000141/18.12.2012 г., 2000000437/19.12.2012 г., 2000000146/19.12.2012 г., 2000000148/20.12.2012 г. и 2000000149/20.12.2012 г.; „Бул Флауърс" ЕООД с №№ 0000000072/07.05.2013 г., 0000000074/10.05.2013 г., 0000000075/11.05.2013 г., 0000000076/12.05.2013 г., 0000000077/13.05.2013 г., 0000000078/18.05.2013 г., 0000000079/19.05.2013 г., 0000000080/22.05.2013 г., 0000000081/25.05.2013 г., 0000000082/26.05.2013 г., и 0000000083/27.05.2013 г.; „Тонер Дайрект България" ЕООД с №№ 0000000112/14.05.2013 г., 0000000113/15.05.2013 г., 0000000114/16.05.2013 г., 0000000115/17.05.2013 г., 0000000116/20.05.2013 г., 0000000117/21.05.2013 г., 0000000118/23.05.2013 г., 0000000129/24.05.2013 г., 0000000120/27.05.2013 г. и 0000000121/28.05.2013 г., били включени в справките-декларации по ЗДДС на „Йопс" ЕООД за съответните данъчни периоди.

Според заключението, сделките по горепосочените фактури били документално необосновани, като експертизата е установила нарушения, свързани с неспазване на законовите принципи на воденето на счетоводството по чл.4 от Закона за счетоводството.

Фактурите били включени в подаваните справки-декларации по ЗДДС за съответните данъчни периоди и с оглед констатациите, посочени по-горе, вещото лице е установило следното:

За данъчния период м.07.2010г."Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И., подал пред ТД на НАП -гр.Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001025083/16.08.2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 5 833,60 лв.

За данъчният период м.10.2010г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП гр.Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001035019/13.11.2010г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 7 308,66 лв.

За данъчният период м.03.2011г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП -гр.Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001051836/13.04.2011г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 5 802,00 лв.

За данъчният период м.07.2011г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП гр.Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001065689/14.08.2011г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 1 002,00 лв.

За данъчния период м. 11.2011г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП гр.Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001076519/13.12.2011г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 6 388,54 лв.

За данъчния период м.02.2012г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001085739/14.03.2012г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 19 795,98 лв.

За данъчния период м.06.2012 г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001188688/13.07.2012г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 5 350,00 лв.

За данъчния период м.08.2012г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП Бургас, офис гр. Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001105847/08.09.2012г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 3 540,00 лв.

За данъчния период м. 11.2012г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП Бургас, офис Сливен справка-декларация по ЗДДС вх.№ 20001117872/12.12.2012г., в която  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 4 213,33 лв.

За данъчния период м.12.2012 г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП Бургас, офис Сливен справка-декларация по ЗДДС № 20001121312/11.01.2013г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 16 275,00 лв.

За данъчния период м.05.2013г. "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора, чрез упълномощеното лице свид. И.И. подал пред ТД на НАП Бургас, офис Сливен справка-декларация по ЗДДС вх.№ 20001140450/12.06.2013г., в която приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 17 022,00 лв.

В счетоводството на "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора са осчетоводени разходи свързани с покупките по процесиите фактури между "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора и търговските дружества-доставчици, които са документално необосновани и не отразяват действителните финансови резултати за 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г.

Разпитано в съдебно заседание, след като изслуша показанията на свид. С., вещото лице счита, че сделката по фактура № 0000000046 / 08.08.2012г., издадена от „А&Г Стефанови“ СД – гр. Габрово следва да се приеме за извършена  и със сумата 3 540 лв. следва да се намали общия размер на дължимите данъчни задължения за съответния данъчен период /м.08.2012г/ за „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора.

За инкриминирания период 16.08.2010-24.03.2014г. (който се явява част от изследвания от експерта период) експертизата е установила нарушения свързани с неспазване на законовите принципи на воденето на счетоводството по чл.4 от ЗС, в т.ч.

- предпазливост (имащ за цел получаване на действителен финансов резултат) и

- документална обоснованост на стопанските операции при сделките между "Йопс" ЕООД - гр.Нова Загора и търговски дружества доставчици - „Тария ГВ" ЕООД - гр. София, „Лили-2007" ЕООД - гр. София, ЕТ „Рамзес - П. ***, „Кавис" ЕООД - гр. София, „Мейден-2000" ЕООД - гр. София, „Мега груп ИН" ЕООД - гр. София, „Билдинг къмпани С" ЕООД - гр. София, „Сънрайс-2007" ЕООД - гр. София, ЕТ „Зара - С.Д."***, „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово, „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник и „Тонер Дайрект България" ЕООД -гр. София.

Целта на тези нарушения, според вещото лице, е осуетяване установяването на данъчни задължения с оглед отклонение от данъчно облагане. Тези нарушения са извършени чрез:

-        съставяне и използване на документи отразяващи неверни обстоятелства - покупко-продажби, стопански операции, които реално не са извършени и

-        осчетоводяване на стопански операции - покупко-продажби, които реално не са извършени.

В резултат на тези действия на задълженото лице - "Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора за периода 01.06.2010г.- 31.05.2013г. бил приспаднат неследващ се данъчен кредит в полза на задълженото лице в размери, както следва:

Данъчни задължения по ЗДДС – 87 989,11 лв. – получени от разликата между общо посочената в заключението на експертизата сума в размер на 93 091,11лв.  и стойността на неследващия се данъчен кредит в размер на 560,00 лв. по фактура от м. юни 2010г., с издател ЕТ „Фиеста - Т. А." – гр. София, стойността на неследващия се данъчен кредит  в размер на 1 002,00 лв. по фактури от м. март 2011 г. с издател ЕТ „Рамзес - П. *** и стойността на признатия данъчен кредит в размер на 3 540 лв. по фактура № 46 / 08.08.2012г., издадена от „А&Г Стефанови“ СД – гр. Габрово.

Данъчни задължения по ЗКПО - в ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г. невярно са били определени сумите в кл.№ 9 -„Данъчен финансов резултат на ГДД, както следва: с 6 851,00 лв. за 2010г., с 6 596,00 лв. за 2011г., с 22 817,00 лв. за 2012г. /без фактурата,  издадена от „А&Г Стефанови“ СД – гр. Габрово/ и с 8 511,00 за 2013г. и неоснователно  бил намален дължимият корпоративен данък за тези данъчни периоди с общо 44 775,55  лв.

През 2014г. била извършена данъчна ревизия на "Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, за установяване на данъчни задължения, включително и по ЗДДС, като относно задълженията по ЗДДС проверявания период бил 02.03.2010г. - 31.05.2013г. Данъчната ревизия била извършена от свид. Т.И. и Емилия Калчева - инспектори по приходите в ТД на НАП - Бургас, ИРМ (офис) гр. Сливен. Ревизията е приключила с издаването на РА № 201302359/10.01.2014г., с който за "Йопс" ЕООД - Нова Загора били установени данъчни задължения и лихви за довнасяне в общ размер на 178 200,17 лв., като сумата предмет на обвинението по настоящия обвинителен акт представлява част от тази сума. В хода на ревизионното производство, посредством извършване на насрещни проверки и изискване на информация от ревизираното лице и от фирмите, фигуриращи като доставчици по процесиите фактури, данъчните органи също установили липсата на извършени доставки по фактурите, издадени от „Мега Груп Ин" ЕООД - София, „Лили 2007" ЕООД - София, ЕТ „Рамзес - П. *** - С.Д."***, „Мейден 2000" ЕООД - София, „Тария ГВ" ЕООД - София, „Билдинг Къмпани С" ЕООД - София, „Кавис" ЕООД - София, „Сънрайс-2007" ЕООД-София. Поради това те отказали правото на приспадане на данъчен кредит по тях, като общата сума на непризнатия данъчен кредит по процесиите фактури възлизал на 93 091,11 лв., в т.ч. непризнатият данъчен кредит по фактурата от м.юни 2010г. с издател ЕТ „Фиеста – Т.А." – гр. София в размер на 560,00 лв. и по трите фактури от м. юли 2011г. с издател ЕТ „Рамзес –П. ***, в общ размер на 1 002,00 лв.. Ревизионният акт не е бил обжалван в срок и е влязъл в сила.

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Съдът я прие за установена по безспорен и категоричен начин в резултат на извършения подробен анализ на всички събрани и проверени в хода на съдебното следствие доказателства и доказателствени средства, ценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност,  а именно показанията на всички  разпитани в съдебно заседание свидетели, както и прочетените по съответния процесуален ред показания на свидетелите  Ц.Т.Р., Б.Н.К. и Г.Д. К./П./,обясненията на подс. П., заключенията на вещите лица, изготвили съдебно-счетоводната експертиза и графическата експертиза, всички писмените доказателствени материали от досъдебното производство и представените пред съда такива, приобщените към доказателствения материал по законоустановения ред.  

Свидетелите Й.П.Й. и З.М.П. се възползваха от правото си да не дават показания. Показанията на свид. С.С.С., управител на „Местни продукти”ЕООД са неотносими към настоящото дело, тъй като той свидетелства за търговски взаимоотоношения, не с „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора, а с ЕТ „Йопс – С.Й.” – гр. Нова Загора, собственост на майката на подсъдимия.

Показанията на свид. Н.И.Н., управител на „Трифар” ООД – гр. София също са неотносими към предмета на доказване по делото, тъй като това дружество дори не е споменато в обвинителния акт. От неговите показания се установява, че той познава подс. П. и също работи в сферата на отоплението.

Съдът даде вяра на показанията на свид. Т.И. - инспектор по приходите в ТД на НАП - Бургас, ИРМ (офис) Сливен, извършила данъчната ревизия на „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, работили при подс. П.  - А.Г.И., Д.И.П., Т.Г.Т., П.В.П., Ф.Й.Х., Д.Г.С. и С.Т.С., тъй като те излагат факти и обстоятелства във връзка с дейността на представляваното от подс. П. търговско дружество. От показанията им се установява, че дружеството действително е осъществявало търговска дейност; те са работили на различни обекти в страната и подсъдимият им осигурявал необходимите материали за работа, но не могат да дадат категоричен отговор откъде се е снабдявал с тях, кои са били негови доставчици.  Тези свидетели нямат отношение към воденото счетоводство на дружеството, поради това е неоснователен доводът на защитника на подсъдимия, че от техните показания става ясно, че по процесните фактури е имало реални доставки и реални изпълнения.

Показанията на свид. Г.И.Г., който са занимава с продажба на материали за  отоплителни системи, съдът също счете за достоверни и от тях се установява, че подс. П. и свид. С. през инкриминирания период са купували продукция /макар и в количества, които не били значителни/ от магазина, в  който работи като са плащали в брой и са им издавани необходимите фактури и документи. Но от около пет години, след случай, при който подсъдимият на платил стока, която взел, свид. Г. не го бил виждал.

Съдът даде вяра и на показанията на свид. И.Н.И., който обслужвал счетоводно представляваното от подс. П. търговско дружество и подавал с електронен подпис процесните декларации, отразяващи информацията от представените му от подсъдимия документи и фактури.

Показанията на свидетелите представляващи търговците, сочени като издатели на процесните фактури - П.Р.Т., А.К.А., С.Д.С., В.С.К., Л.Н.Д., Г.В.В.,  С.Д.С., Б.Я.Ц., В.И.П., Т.Х.А.,  Ц.Т.Р., Б.Н.К. и Г.Д. К./П./, бяха коментирани в изложената по – горе фактическа обстановка и съдът няма основание да не ги кредитира.

 В обясненията си подс. П. излага своята защитни теза  и счита, че не е извършил престъпленията.  Твърди, че телефонният му номер е обявен в Интернет и различни фирми му звънят и му предлагат различни материали и услуги и след като поръча материалите, те пристигали директно на обекта, а фактурите, които получавал ги давал на счетоводителя. Тези му твърдения са общи и голословни, той дори не посочи нито една от тези „различни фирми” с които е осъществявал търговска дейност.

Съдът прие заключението по изготвената съдебно – счетоводна експертиза,  с корекцията, която вещото лице направи в съдебно заседание във връзка с фактура  с № 0000000046/08.08.2012г., издадена от „А&Г – Стефанови“ СД – гр. Габрово.  Заключението е  изготвено от вещо лице, в чиято добросъвестност съдът няма основания да се съмнява и в голяма степен допринася за изясняването на съществените обстоятелства, включени в предмета на доказване по делото.

Съдът кредитира и заключението по изготвената на досъдебното производство графическа експертиза,  тъй като няма основания да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещото лице. Видно от заключението на съдебно графическата експертиза, освен че  допуска, че ръкописният текст във фактури на „Тария ГВ" ЕООД - София с №№ 0000000210/27.07.2010г. и 0000000186/20.07.2010г. е изпълнен от свид. З.П. - съпруга на подсъдимия и че допуска, че ръкописният текст във фактури на „Сънрайс-2007" ЕООД - София с №№ 0000000077/23.02.2012г., 0000000065/02.02.2012г., 0000000067/02.02.2012г., 0000000070/12.02.2012г., 0000000075/19.02.2012г. и 0000000072/15.02.2012 г., е изпълнен от подс. П. експертът сочи, че ръкописните текстове в останалите фактури за доставки на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора, обект на графическа експертиза, с посочени издатели „Мега Груп Ин" ЕООД – гр. София, „Лили 2007" ЕООД – гр. София, ЕТ „Рамзес - П. *** - С.Д."***, „Мейден 2000" ЕООД – гр. София, „Тария ГВ" ЕООД – гр.София, „Билдинг Къмпани С" ЕООД – София и „Кавис" ЕООД – София, са написани от различни лица.

Съдът се довери на множеството документи, приложени и приети като писмени доказателства по делото по реда на чл. 283 от НПК, тъй като същите не бяха оспорени от страните, изготвени са по предвидения процесуален ред и отговарят на законовите изисквания да бъдат годни доказателствени средства в наказателния процес. Съдът кредитира и представените в хода на съдебното следствие писмени доказателства, приети по надлежния процесуален ред.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

С деянието, описано в пункт I и пункт III  от фактическата обстановка, подс. П. е осъщесвил  от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.255 ал. 3 вр.ал. 1 т. 2 предл. 1 т. 6 и т. 7 вр.чл. 26 ал. 1 от НК, тъй като през периода от 16.08.2010г. до 24.03.2014г., в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „Йопс" ЕООД - Нова Загора, с ЕИК 201179864, като посредствен извършител чрез И.Н.И. *** (управител на търговско дружество „СФУ Консулт 7" ЕООД - Нова Загора, на което е възложено счетоводното обслужване на „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора), избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 87 989,11 лв. дължим данък по ЗДДС и 44 775,55 лв. дължим данък по ЗКПО, като:

- потвърдил неистина пред ТД на НАП - Бургас, ИРМ - Сливен в справки-декларации     по            чл.125 ал.1     от     ЗДДС     с       вх.№№ 20001025083/16.08.2010г., 20001035019/13.11.2010г.,20001051836/13.04.2011г., 20001076519/13.12.2011г., 20001085739/14.03.2012г., 20001188688/13.07.2012г., 20001117872/12.12.2012г.,20001121322/11.01.2013г., 200011404500/12.06.2013г. и в ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2010г. с вх.№ 200040005860/22.03.2011г., за 2011г. с вх. № 200040008858/23.02.2012г., за 2012г. с вх. № 200040016794/23.03.2013г., за 2013г. с вх. № 200040025402/24.03.2014г.,

- използвал неистински документи при водене на счетоводството на „Йопс" ЕООД - Нова Загора и при представяне на информация пред ТД на НАП - Бургас, ИРМ гр. Сливен, както следва: -       данъчни фактури с доставчик „Тария ГВ" ЕООД - гр.София с №№ 0000000176/16.07.2010г., 0000000182/17.07.2010г., 0000000184/19.07.2010г., 0000000186/20.07.2010г., 0000000188/22.07.2010г., 0000000208/24.07.2010г., 0000000210/27.07.2010г., 0000000400/08.10.2010г., 0000000401/14.10.2010г., 0000000410/18.10.2010г., 0000000417/25.10.2010г. и 0000000431/29.10.2010г.;

- данъчни фактури с доставчик „Лили 2007" ЕООД - София с №№ 0000000202/18.07.2010г., 0000000236/22.07.2010г., 0000000246/24.07.2010г., 0000000250/26.07.2010г., 0000000769/05.10.2010г., 0000000774/09.10.2010г., 0000000778/16.10.2010г., 0000000783/20.10.2010г., 0000000787/28.10.2010г.;

- данъчни фактури с доставчик ЕТ „Рамзес - П. ***№ 0000000270/18.03.2011г, 0000000273/20.03.2011г., 0000000275/22.03.2011г., 0000000277/27.03.2011г.;

- данъчни фактури с доставчик „Кавис" ЕООД - гр. София с № № 0000000747/21.03.2011г., 0000000750/23.03.2011г., 0000000752/27.03.2011г.;

- данъчни фактури с доставчик „Мейден-2000" ЕООД - гр. София с №№ 0000000143/10.11.2011г., 0000000144/14.11.2011г., 0000000145/18.11.2011г., 0000000146/21.11.2011г., 0000000147/24.11.2011г., 0000000148/28.11.2011г.;

- данъчни фактури с доставчик „Мега Груп ИН" ЕООД - гр. София с №№       0000000134/02.02.2012г.,       0000000136/10.02.2012г.,0000000138/13.02.2012г., 0000000139/13.02.2012г., 0000000142/21.02.2012г., 0000000143/28.02.2012г., 0000000144/29.02.2012г., 0000000211/06.06.2012г., 0000000214/15.06.2012г., 0000000218/26.06.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „Билдинг Къмпани С" ЕООД - гр. София с №№ 0000000005/06.02.2012г., 0000000006/16.02.2012г., 0000000009/24.02.2012г., 0000000010/27.02.2012г., 0000000011/29.02.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „Сънрайс-2007" ЕООД - гр. Средец, обл. Бургас с № № 0000000065/02.02.2011г., 0000000067/06.02.2011г., 0000000070/12.02.2012г., 0000000072/15.02.2012г., 0000000075/19.02.2012г., 0000000077/23.02.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик ЕТ „Зара - С.Д."***№ 0000000099/06.06.2012г., 0000000102/15.06.2012г., 0000000105/26.06.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „АМД - Г." ЕООД - гр. Габрово с № № 2000000104/05.11.2012г., 2000000107/09.11.2012г., 2000000108/15.11.2012г., 2000000111/30.11.2012г., 2000000115/19.11.2012г., 2000000101/02.11.2012г., 2000000117/12.12.2012г., 2000000119/12.12.2012г., 2000000121/13.12.2012г., 2000000122/13.12.2012г., 2000000124/14.12.2012г., 2000000125/14.12.2012г., 2000000127/15.12.2012г., 2000000129/15.12.2012г., 2000000132/17.12.2012г., 2000000134/17.12.2012г., 2000000135/17.12.2012г., 2000000138/18.12.2012г., 2000000140/18.12.2012г., 2000000141/18.12.2012г., 2000000143/19.12.2012г., 2000000146/19.12.2012г., 2000000148/20.12.2012г. и 2000000149/20.12.2012г.;

- данъчни фактури с доставчик „Бул Флауърс" ЕООД - гр. Перник с №№ 0000000072/07.05.2013г., 0000000074/10.05.2013г., 0000000075/11.05.2013г., 0000000076/12.05.2013г., 0000000077/13.05.2013г., 0000000078/18.05.2013г., 0000000079/19.05.2013г., 0000000080/22.05.2013г., 0000000081/25.05.2013г., 0000000082/26.05.2013г., 0000000083/27.05.2013г.;

- данъчни фактури с доставчик „Тонер Дайрект България" ЕООД - гр. София с №№ 0000000112/14.05.2013 г, 0000000113/15.05.2013 г., 0000000114/16.05.2013г., 0000000115/17.05.2013г., 0000000116/20.05.2013г., 0000000117/21.05.2013г., 0000000118/23.05.2013г., 0000000129/24.05.2013г., 0000000120/27.05.2013г., 0000000121/28.05.13г.,

- приспаднал неследващ се данъчен кредит по горепосочените фактури в общ размер на 87 987,11 лв.

Данъчните престъпления засягат  обществени отношения, свързани с нормалното и законосъобразно функциониране на данъчната система. Нормата на чл. 255 от НК борави с понятието „данъчно задължение”.  За да възникне данъчно задължение е необходимо да съществува определен данъчен закон, с което то се индивидуализира и конкретизира. Избягването на установяване и  плащане на данъчни задължения е обективен признак от състава на престъплението по чл. 255 от НК.

Субект на престъплението е всяко наказателно отговорно лице, върху което тежи задължението да плаща определен данък по закон. Понятието данъчен субект е по - широко и не съвпада с понятието субект на престъплението. Данъчни субекти са не само физически, но и юридически лица, неперсонифицирани местни или чуждестранни дружества. Данък добавена стойност пък е косвен данък, налаган върху оборотите на стоките и услугите като нормативната му уредба  се съдържа в ЗДДС и ППЗДДС. С него се облагат всички обороти на една стока по веригата производство - потребление, известен още с наименованието „многофазен” данък. По същество се избягва многократното данъчно облагане чрез предвидения механизъм за приспадане на т. нар. „данъчен кредит”. Обект на облагане с ДДС е доставката на стоки и услуги. В чл. 6 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „доставка”. По смисъла на закона „доставка” е прехвърлянето на собственост върху стока или други вещни права върху стоки, респ. извършването на услуга, когато се извършват срещу насрещна престация на основание сключена сделка или с цел такава да се сключи.  Начисляването по чл. 55, ал.1 от ЗДДС се извършва от доставчика на стоката, който е регистрирано лице за всяка извършена от него облагаема доставка  на стока или услуга. Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, включващ датата на  възникване на данъчното събитие, по силата на което данъкът е станал изискуем. Понятието „данъчен кредит” е дадено в чл. 63 от ЗДДС и представлява сумата от начисления данък на регистрираното лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка, която лицето (получателят по сделката) има право да приспадне.

Основният състав на чл.255, ал.1 от НК предвижда няколко форми на изпълнителното деяние, изчерпателно посочени  от т.1 до т.7 на нормата, като отделните действия/бездействия – имащи  за резултат избягване установяване  и/или  плащане на данъчни задължения в големи размери – могат да бъдат осъществени самостоятелно или в различни комбинации помежду си. 

В конкретния случай, подс. П. е обвинен, че при условията на продължавано престъпление като посредствен извършител, действайки чрез  свид. И.Н.И. е осъществил квалифицирания състав на престъплението по чл. 255, ал. 1 от НК, а именно по чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1 от НК - избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери  чрез три от възможните форми на изпълнително деяние, а именно: 1. като потвърдил неистина в подадени справки декларации (т.2, пр. 1);  2. като използвал неистински документи при водене счетоводството на дружеството и при представяне на информация пред органите по приходите - поцесните фактури (т.6) и 3. като приспаднал неследващ се данъчен кредит (т.7).

Легално определение на понятието “неистински документ” е дадено в чл. 93, т. 6 от НК – този документ, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление  на друго лице, а не на това, което действително го е съставило. Процесните данъчни фактури, описани по – горе във фактическата обстановка са неистински документи, тъй като по делото безспорно се установи, че те не са съставени от лицата, посочени за техни издатели. Съдът следва само да отбележи /тъй като няма обвинение за това/, че същите фактури са и с невярно съдържание, защоно в тях невярно е документирано, че доставките на стоки и услуги описани във всяка една от фактурите са реално осъществени.

Безспорно установено по делото е, че през целия инкриминиран период единствено подсъдимият се е занимавал с търговската дейност и с представителството на «Йопс“ ЕООД - гр. Нова Загора и въпреки знанието за неистиността на процесните фактури /както и за нереалността на фактурираните с тях доставки/, лично е предавал на счетоводителя - свид. И. процесните данъчни фактури за включването им в счетоводството на дружеството. Същите били осчетоводявани от свид. И., като данните от тях били вписани в дневниците за покупки на дружеството за данъчните периоди м.07.2010г., м.10.2010г., м.03.2011г., м.11.2011г., м.02.2012г., м. 06.2012г., м. 11.2012г., м. 12.2012г. и м.05.2013г. и въз основа на тях били сформирани резултатите по съответните справки - декларации, без последният да е знаел, че тези фактури са неистински и начисленото ДДС е неправомерно. Неоснователно е възражението на защитника на подсъдимия, че за последния фактурите са били истински, защото срещу тях  той получавал съответните стоки и услуги.   В случая не се касае до няколко изолирани фактури с неясни доставки и плащания, а за множество сделки и за всички фактури, описани в обвинителния акт /с изключение на фактура с № 46/08.08.2012г. с доставчик СД „А&Г Стефанови“ гр.Габрово/, няма данни те да отразяват обективно извършени сделки, за които са налице страни, конкретни стоки с произход, платежни документи, товарителници, транспорт, складове и т. н. и подс. П., който фактически е ръководил дейността на търговското дружество и е бил запознат с финансовите му резултати, няма как да не е бил наясно с това.

Свид. И. е извършил самото изпълнително деяние, но тъй като е действал  с незнание за фактическите обстоятелства, които принадлежат  към състава на престъплението, не е ангажирана неговата наказателна отговорност. Съдът намира за доказано по делото, че подс. П. при водене счетоводството на представляваното от него дружеството «Йопс» ЕООД – гр. Нова Загора е използвал неистински документи   - поцесните фактури, които посредствено чрез свид. И. включвал в Дневниците за покупки и в справките - декларации за всеки от данъчните периоди по обвинението, както и в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010г. 2011г.,2012г. и 2013г.. Така той потвърдил неистина относно размера на дължимите към бюджета данъчни задължения, сформиран след приспадане на неследващия се данъчен кредит,  конкретизирани по периоди, пред съответния орган по приходите ТД на НАП – Бургас, ИРМ /офис/ – Сливен, където са подадени процесните справки – декларации по ЗДДС и Годишните данъчни декларации по ЗКПО.

С осчетоводяването от подс. П. чрез  свид. И. в счетоводството на „Йопс” ЕООД – гр. Нова Загора  на инкриминираните неистински данъчни фактури чрез описването им в Дневниците за покупки и чрез включването им в Справките - декларации и Годишните данъчни декларации за съответните данъчни периоди, по този начин, както отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, така и справките-декларации по чл.125 от ЗДДС и годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО са придобили невярно съдържание, първите документи, защото в тях били описани данните от фактури, удостоверяващи облагаемо данъчно събитие, каквото реално не било осъществено, а вторите – защото документирали невярно размера по периоди на дължимо към бюджета данъчно задължение, сформиран след приспадане на неследващия се данъчен кредит.

Дневниците за покупки и тези за продажби като съдържание представляват хронологичен опис на извършените покупки, респ. продажби на стоки и услуги през даден месечен (данъчен)  период.  Този  счетоводен документ –  наречен регистър в чл.124 от ЗДДС   - възпроизвежда  съдържанието  на първичните счетоводни документи – фактурите, описани в него. Поради това, че първичните счетоводни документи са документи, установяващи истински факти и събития, ако същите са неистински, независимо, че при осчетоводяването им  са спазени нормативните правила, всички съставени счетоводни документи в резултат на осчетоводяването на неистинските  първични документи  ще бъдат с невярно съдържание, макар и привидно да създават впечатление за редовно водено счетоводство от гледна точка на изискванията на ЗС. Установено е по делото е, че процесните справки – декларации и годишни данъчни декларации  са съставени от свид. И. въз основа на първичните счетоводни документи, които подс. П. му представял и са  подавани в ТД на НАП – Бургас, офис Сливен с електронния подпис  на свид. И.. Трайна е съдебната практика, че когато подсъдимият предоставя неверни данни, неистински документи, които ще послужат за съставяне на изискуемите по закон декларации за данъчни задължения, независимо, че същите са съставени и подадени от други лица, обслужващи счетоводни фирми, служители и др., същият съзнателно потвърждава неистина и ангажира своята наказателна отговорност. 

От установените факти по делото, е видно, че за девет данъчни периода, попадащи в инкриминирания период /16.08.2010г. – 24.03.2014г./, данъчно зъдълженото лице «Йопс» ЕООД – гр. Нова Загора, представлявано от подс. П. е ползвало право на данъчен кредит, по неосъществени доставки и без да е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.6, чл.9 и чл.25 от ЗДДС, по които неправомерно е начислен ДДС. С оглед на това и на основание чл.70, ал.5 вр. с чл.68 и чл.69 от ЗДДС ползваното от подс. П. като управител и  представител на данъчно задълженото лице право на приспадане на данъчен кредит в размер общо на 87 989,11 лв. по неосъществени доставки е неправомерно. По делото не се оспорва фактът, че през инкриминирания период подсъдимият е осъществявал производствена  дейност и се е снабдявал със стоки и услуги, необходими му за производството, но  изискванията за възникване на правото на данъчен кредит се отнасят до конкретната доставка, по която е претендирано това право  /по която е приспаднат данъкът в конкретно подадената справка –декларация/, а не изобщо до дейността на търговеца.

В резултат от приспадането на неследващият се данъчен кредит от данъка, следващ се от данъчната основа за съответния данъчен период (описани във фактическата обстановка), подсъдимият чрез счетоводителя си, който не е знаел за престъпните му намерения, е сформирал неверни резултати в СД – деклариран е по-малък размер на ДДС за внасяне в бюджета, от реално дължимия и така е избегнал установяването и плащането на действителното данъчно задължение към фиска.

Стойностното изражение на постигнатия общ престъпен резултат ангажира наказателната отговорност на подсъдимата по чл.255, ал.3 от НК, тъй като поради това, че сумата от  87 989,11 лв.  – дължим данък по ЗДДС и сумата от 44 775,55 лв. – дължим данък по ЗКПО многократно надхвърлят  12 000 лева,  представляваща данъци в особено големи размери според дефиницията на чл.93, т.14 от НК.

Извършените от подс. П.  деяния през отделните данъчни периоди в рамките на инкриминирания са осъществени през непродължителен период от време,  осъществяват поотделно състави  на  едно  и също престъпление – чл.255, ал.3 във връзка с ал.1, т.2, пр. 1, т.6 и т.7 от НК,  извършени са при една и съща обстановка и при еднородност на вината – пряк умисъл,  подчинен на преследвания и постигнат чрез всяко от деянията краен резултат - избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Това определя правната квалификация на извършеното от подс. П. престъпление като такова, осъществено при условията на продължавано престъпление по чл.26, ал.1 от НК.

Защитникът на подсъдимия счита, че подсъдимият е имал право да приспадне ДДС по процесните фактури и не е осъществил престъплението като се позовава на практика на съда на Европейския съюз по отношение на правото на приспадане на ДДС от данъчно задължените лица, че на данъчно задължените лица не може да бъде отказано приспадането на данъчен кредит, ако не се установи с обективни данни, че данъчно задълженото лице /в случая подсъдимият/, което е получило стоките и услугите, на които основава правото на приспадане, е знаело или е трябвало да знае, че въпросната сделка е част от данъчна измама, извършена от доставчика или от друг стопански субект нагоре по веригата.  Съдът се съобрази с Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 26.11.2006г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, чиито разпоредби са транспонирани в българското законодателство, както и с решенията на Съда на ЕС в Люксембург, включително на Решение на съда /трети състав/ от 21.06.2012г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11 и Решение на съда /трети състав/ от 06.12.2012г. по дело С-285/11г., които изискват да не се допуска национална практика, според която данъчните органи да отказват признаването на данъчен кредит от ДДС без да доказват, че данъчно задълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото си на приспадане, е част от данъчна измама, извършена от издателя на фактурата или от друг стопански субект нагоре по веригата от доставки, или като се позовават само на липсата у издателя на други документи, освен фактурата.  В настоящия случай не е налице хипотеза, идентична с визираната в цитираните по-горе решения на Съда на ЕС в Люксембург. От събраните по делото множество гласни и писмени доказателства по несъмнен начин се установи неистинността на процесните фактури – те не са съставени от лицата, посочени за техни издатели. Последните нито познават подсъдимия, нито са имали някакви взаимоотношения с него, респ. с представляваното от него търговско дружество, нито осъществяват дейност, свързана с производствената дейност на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора. Сделките, обективирани в процесните фактури не са осъществени, т. е. липсват реални доставки, по които подс. П. от името на „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора да е получил описаните във фактурите стоки и услуги от лицата, посочени за техни издатели /или техни пълномощници/, което обстоятелство изключва упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит.

Подс. П. е действал с пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал и целял настъпването им. Подсъдимият е бил  наясно, че използваните от него  при водене счетоводството на търговското дружество процесни фактури са неистински, тъй като никога не е имал търговски взаимоотношения с посочените за техни издатели търговци и сделките, с които  се обосновава правото на представляваното от него  търговско дружество на приспадане на данъчен кредит, в действителност не са били осъществени. Използвайки процесните фактури  е знаел, че потвърждава неистина в месечните справки декларации по ЗДДС и в годишните данъчни декларации по ЗКПО, които се подават пред съответния орган по приходите и приспада неследващ се данъчен кредит, като по този начин избягва установяването и плащането на  данъчни задължения в посочените по – горе особено големи размери. С оглед на това, умисълът на подсъдимия в осъществяването на престъпната дейност е налице.   

Съдът оправда частично  подс. П. по предявеното обвинение по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, , т. 2, пр. 1, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за сумата над 87989,11 лв. до 91529,11 лв. - дължим данък по ДДС и за сумата над 44 775,55 лв. до 46545,55 лв. - дължим данък по ЗКПО, предвид обстоятелството, че не се събраха доказателства използваната  при определяне на процесните данъчни задължения по ЗДДС и по ЗКПО фактура  с № 0000000046/08.08.2012г., с доставчик „А&Г – Стефанови“ СД – гр. Габрово да е неистинска. От показанията на разпитания в съдебно заседание свид. С.С. – управител на събирателното дружество се установява, че той е издал фактурата и документираната с нея сделка е осъществена. Разпитано, вещото лице не поддържа заключението по изготвената на досъдебното производство съдебно – икономическа експертиза в тази й част и счита, че сделката по същата фактура трябва да се приеме за извършена и съответно с посочената в нея сума да се намали общия размер на дължимите от „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора данъчни задължения.

С деянието по пункт II от описаната фактическа обстановка, подс. П. е осъществил състава на престъплението по чл. чл.313 ал.2 вр.ал.1 от НК, тъй като на 14.08.2011г., в гр. Сливен, като посредствен извършител чрез И.Н.И. *** (управител на „СФУ Консулт 7" ЕООД - Нова Загора), с цел да избегне заплащане на дължими от „Йопс" ЕООД - Нова Загора данъци по ЗДДС в размер на 1 002,00 лв., потвърдил неистина в справка-декларация с вх.№ 20001065689/14.08.2011 г. (относно доставките по данъчни фактури №№ 559/20.07.2011г., 656/22.07.2011г., 576/27.07.2011г. с издател ЕТ „Рамзес - П. ***), която по силата на закон - чл.125 ал.1 от ЗДДС се дава пред орган на властта - ТД на НАП - Бургас, ИРМ - Сливен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства.

Престъплението по чл. 313 е включено в Глава ІХ от НК – документни престъпления. Това е престъпление на просто извършване и засяга правилното функциониране на документооборота. В процесната справка-декларацияпо чл. 125, ал. 1 от ЗДДС с вх.№ 20001065689/14.08.2011г. данъчно задълженото лице е длъжно да отрази данните от задължителните за водене Дневник за покупките и Дневник за продажбите(чл.124 ал.1 от ЗДДС), в които да е описал издадените от него или от негово име, както и получените от него данъчни документи за данъчен период от 01.07.2011г. до 31.07.2011г., респ. данъчната основа на продажбите с начислен ДДС, данъчната основа на покупките с право на данъчен кредит и резултатът - ДДС за възстановяване/внасяне. Тези данни следвало да бъдат верни и да отразяват действително извършени сделки между търговеца „Йопс" ЕООД – гр. Нова Загора и другите търговски субекти. С цел да избегне заплащане на дължими от управляваното от него дружество данъци по ЗДДС, подс. П., отново като посредствен извършител чрез счетоводителя си свид. И.Н.И. отразил неистински данни в горепосочената справка-декларация по чл.125 ал.1 от ЗДДС, относно доставките по три фактури с посочен издател ЕТ „Рамзес - П. ***, които били неистински и с невярно съдържание /№ 0000000559/20.07.2011г., № 0000000565/22.07.2011г., № 0000000576/26.07.2011г./. От събраните по делото доказателства се установи, че използваните три фактури са неистински, тъй като само им е бил предаден вид, че са издадени от свид. Т. в качеството й на ЕТ „Рамзес - П. ***, а всъщност от много време преди  издаването им свид. Т. вече е била продала предприятието на едноличния търговец и не е била нито негов собственик, нито представляващ, за да издава каквито и да било документи от името на търговеца. Сделките по тези фактури не са документално обосновани, липсват доказателства за реалното им осъществяване. Това обосновава извода, че подс. П. е приспаднал неоснователно данъчен кредит за фирма „Йопс" ЕООД - гр. Нова Загора по фактури №№ 0000000559/20.07.2011г., 0000000565/22.07.2011г. и 0000000576/26.07.2011г. в размер на 1002,00 лв. и избегнал плащането на  данъчни задължения в същия размер, който обаче не покрива признака за „големи размери“ по смисъла на чл. 255, ал. 1 от НК и затова правната квалификация на деянието е по чл. 313, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Отново свид. И.Н.И. е извършил самото изпълнително деяние, но тъй като не е знаел за фактическите обстоятелстваот състава на престъплението, не е ангажирана неговата наказателна отговорност. Подсъдимият е този,  който се е занимавал с търговската дейност и представителството на дружеството и е знаел за неистиността на процесните фактури и за нереалността на фактурираните с тях доставки, лично е предавал на счетоводителя - свид. И. процесните 3 бр. данъчни фактури за включването им в счетоводството на дружеството. Те били осчетоводени от свид. И., като данните от тях били вписани в дневника за покупки на дружеството за данъчния период м.07.2011г., въз основа на който  били сформирани резултатите в справка – декларация с вх. № 20001065689 / 14.08.2011г., без свидетелят да е знаел, че тези фактури са неистински и начисленото ДДС е неправомерно.

И при извършването на това деяние подс. П. е действал с пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал и целял настъпването им. Подсъдимият е знаел, че използвайки трите фактури потвърждава неистина в процесната декларация, като целта му  е била да избегне заплащане на дължимия от „Йопс“ ЕООД  - гр. Нова Загора данък добавена стойност в размер на 1 002 лв.  Фактическите данни по делото несъмнено сочат, че подс. П. с оглед неговата възраст, образование, житейски опит и съдебно минало е разбирал, че извършва нещо нередно, недопустимо и непозволено от закона. 

Причините за извършените две престъпления са незачитането на установения правов ред и стремежът към неправомерно облагодетелстване.

При индивидуализацията на наложените на подс. П.   наказания за всяко от престъпленията, съдът се съобрази с принципите за тяхната законоустановеност и индивидуализация и отчете всички обуславящи вината и отговорността на подсъдимия обстоятелства.

Санкцията, определена от законодателя за деяние по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1,т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1  от НК е с кумулативно предвидени наказания - лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Съдът отчете високата степен на обществена опасност на извършеното от подс. П. престъпление,  въздигнато като такова от законодателя, предвид засегнатите важни обществени отношения, свързани с нормалното и законосъобразно функциониране на данъчната система, като пряко се въздейства върху конституционно закрепеното задължение на гражданите да заплащат определените със закон данъци и предвид общият размер на данъчните задължения, който многократно /11 пъти/ надвишава посоченият в чл.93 т.14 от НК критерий за определяне на дънъчното задължение като такова в „особено големи размери“.  Налице е проява на разпространено в настоящия момент явление с много висока морална и социална укоримост.

Обществената опасност на подсъдимия не е висока предвид чистото му съдебно минало и липсата на противообществени прояви. 

Освен чистото съдебно минало на подс. П., като смекчаващи вината му обстоятелства съдът прецени добрите му характеристични данни и трудовата му ангажираност.

Като отегчаващо отговорността на подсъдимия  обстоятелство съдът прецени  наличието на друго неприключило наказателно производство срещу него за данъчно престъпление.

С оглед на всички изложени обстоятелства, имащи значение за индивидуализацията на наказанието, размерът на укритите и неплатени данъци и целите на генералната и специалната превенции, съдът наложи на подс. П. за престъплението по  чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1,т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК наказание при условията на чл. 54 от НК при превес на смекчаващите отговорността му обстоятелства изброени по - горе, а именно лишаване от свобода в минималния, предвиден в закона размер за срок от три години и наказание конфискация на установеното по делото негово имущество – ½ ид. част от лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № СН 0136 КА, ИН: WOLOJBF35W1346642.

Като взе предвид, че подс. П. досега не е осъждан на наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер и че за постигане целите на наказанието, предвидени в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не е наложително той реално да изтърпи определеното му наказание от три години лишаване от свобода, съдът приложи института на условното осъждане, регламентиран в чл.66 ал.1 от НК, като отложи изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът счита, че добрите характеристични данни на подсъдимия, неговата възраст и социален опит обуславят прилагането на условното осъждане спрямо него и дават основание да се приеме, че този институт успешно ще поправи и превъзпита извършителя. Съдът прецени за законосъобразно и уместно да отложи изтърпяването на наказанието лишаване от свобода на подсъдимия, за да му осигури възможност през този дълъг изпитателен срок от четири години да се поправи, да коригира своето поведение, да изгради у себе си необходимите морално-волеви задръжки, без да напуска нормалната среда, в която живее и без да бъде изолиран от обществото. Съдът определено счита, че в случая условното осъждане представлява достатъчна наказателна репресия спрямо подс. П., ще допринесе за резултатното поправяне на същия и за успешното постигане на предупредително-възпиращите цели на наказанието и поради това не счете, че е необходимо на основание чл. 67, ал. 3 от НК за целия изпитателен срок или за част от него, на подсъдимия да бъде наложена и която и да било от пробационните мерки по чл. 42, ал. 2, т. 1-4 от НК, в какъвто смисъл беше направено предложение от прокурора.

Санкцията, определена от законодателя за престъпление по чл. 313, ал. 2, вр. ал. 1от НК  е с алтернативно предвидени наказания - лишаване от свобода до три години или глоба до 1 000 лв.. За да определи вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подс. П., съдът прецени възрастта му,  изложените по – горе съображения относно обществената му опасност, смекчаващите и отегчаващите вината му обстоятелства и обществената опасност на деянието, която не  е по – висока от характерната за този вид престъпления и стигна до извода, че наказанието, което съответства на извършеното престъпление е лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което също следва да бъде отложено по изложените по – горе съображения, но за  изпитателен срок в размер на три години, предвид и императивната разпоредба на чл. 66, ал. 2 от НК.

 На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи на подс. П. едно общо наказание за двете престъпления, а именно по-тежкото - лишаване от свобода за срок от три години, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложи за изпитателен срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата и конфискация на ½ идеална част от лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № СН 0136 КА, ИН: WOLOJBF35W1346642. 

Така определеното общо наказание съдът намира за достатъчно за постигане на репресивните и възпитателни цели на санкцията, за прецизно отмерено с оглед на всички индивидуализиращи наказателната отговорност обстоятелства и същевременно за справедливо, поради което не се налага  приложението на чл. 24 от НК.

На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди  подс. П. да заплати по бюджета на ОД на МВР – гр. Сливен  сумата 1 331,02 лв. - направени разноски на досъдебното производство, а по бюджета на Съдебната власт, по сметка на СлОС  сумата 786,06 лв. – направени разноски в хода на съдебното следствие. 

Ръководен от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

Мотивите са изготвени на 14.07.2017г.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: