М    О    Т    И    В    И

 

към решение № 1/19.03.2018г. по АНД № 114/2018г. на СлОС

 

Съдебното производство е образувано по повод на внесено от Окръжна прокуратура гр.Сливен постановление от 27.02.2018г. за внасяне на досъдебно производство – сл.дело № 55/2017г. по описа на ОСО при ОП гр.Сливен, вх.№ 4691/17г. и пор.№ 269/17г. на Окръжна прокуратура гр.Сливен с предложение за освобождаване на обвиняемия П.Г.Д. *** от наказателна отговорност за престъпление по чл.248а ал.2 във връзка с ал.1 от НК с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

Производството пред СлОС е по реда на глава двадесет и осма от НПК т.е. освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура гр.Сливен заявява, че се поддържа обвинението против обвиняемия П.Г.Д. така както същото е било повдигнато срещу него в хода на досъдебното производство като се предлага освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. Претендира се налагане на административно наказание в предвидения в закона минимален размер от 1000 лв.

Обвиняемият П.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник. Заявява, че се признава за виновен по повдигнатото срещу него обвинение, като настоява за налагане на административно наказание глоба в минимален размер. Защитника му не оспорва констатацията на проверяващите органи, че действително процесния парцел не е отговарял на съответните изисквания за поддържане в добро екологично и земеделско състояние, но сочи, че това се дължи в голяма степен и на възникнал пожар. Моли за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в минимален размер.

От извършения внимателен анализ на събраните в хода на досъдебното производство писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени по отделно и в съвкупността си, Сливенският окръжен съд приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият П.Г.Д. е роден на ***г. в гр.Стара Загора. С настоящ адрес ***. Български гражданин е. Женен е. Има завършено висше образование. Работи като земеделски производител. Не е осъждан.

Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е система за директно плащане на субсидии от фондовете на Европейския съюз на земеделските производители в десетте нови държави-членки и е въведена като част от Общата селскостопанска политика в Европейския съюз. Тя предвижда еднакво плащане на единица площ, изразено в евро/хектар, чийто размер се определя ежегодно, като се раздели годишния финансов пакет определен за страната, на използваната земеделска площ.

Схемата за единно плащане на площ у нас се прилага от Разплащателната агенция, създадена в рамките на Държавен фонд „Земеделие", и е една от основните й дейности. Прилагането на СЕПП е регламентирано в Закона за подпомагане на земеделските производители (обн.ДВ бр.58/22.05.1998г.), а условията и редът за подаване на заявленията за подпомагане по СЕПП през 2014г. са нормативно уредени в Наредба № 5/27.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните за условията и реда за подаване на заявление по схеми и мерки за директни плащания.

По силата на действащите през 2014г. нормативни актове - чл.39, чл.41 и чл.43 ал.1 от ЗПЗП и Наредба № 5/27.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните, право да кандидатстват за подпомагане по Схемите и мерките на общата селскостопанска политика имат онези земеделски стопани, които ползват земеделска земя и то с онази земя, която действително ползват и обработват. Съгласно чл.2а т.1-4 от Наредба № 5/27.02.2009г. ползватели на земеделски площи могат да бъдат техните собственици, арендатори или наематели, кооперации на които са предоставени за съвместно обработване и ползватели на земеделски земи по чл.37в ал.4 или 10 от Закона за собствеността и земеделските земи. В чл.41, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители е посочено, че могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ земеделски стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели. Помощи по СЕПП се отпускат за ползвани от земеделските стопани площи, които представляват обработваема земя, постоянно затревени площи (пасища, мери, ливади), площи с угари, трайни насаждения (в т.ч. лозя) и семейни градини.

За получаването на помощта по СЕПП, съобразно разпоредбата на чл.43 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПЗП е необходимо земеделските производители да ползват заявените земеделски площи и да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.

Заявлението за подпомагане, ведно с приложенията към него (по образец), се попълват в съответната Общинска служба по земеделие по постоянния адрес на кандидата, ако е физическо лице. Там, по данни на кандидата се извършва очертаване на блоковете на земеделското стопанство, с които се кандидатства по СЕПП. Земеделските стопани подават заявлението в периода м.март - м.май на годината за която се кандидатства.

Според чл.10 ал.4 от Наредба № 5/27.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните, в случай, че заявлението съдържа всички задължителни данни за кандидатстване, след обработка и контрол от ДФЗ - РА, заявлението за подпомагане получава уникален идентификационен номер (УИН) и се счита за подадено.

Съгласно чл.11 от Наредба № 5/27.02.2009г., в срок до 31 май на текущата година, кандидатите за подпомагане могат да правят промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, вкл. да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели по заявените схеми и мерки.

Обвиняемият П.Г.Д. е бил регистриран като земеделски производител и е кандидатствала за субсидии от Европейските фондове. Кандидатствал е за подпомагане със земеделски площи, които ползвала по силата на договор за аренда. Като бивш служител на Областна дирекция „Земеделие", обв. П.Д. е бил запознат с изискванията на Схемите и мерките за подпомагане и знаел, че право да кандидатстват за подпомагане по СЕПП имат само земеделски стопани, които ползват земеделска земя и то с онази земя, която действително ползват и обработват, както и това, че земите, с които кандидатстват за субсидиране следва да се намират и да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

През есента на 2014г. обв. П.Д. сключил договор за аренда № ЮО-06-108/02.10.2014г., по силата на който Областна дирекция „Земеделие" - Сливен му предоставила за срок от 40 стопански години земеделски парцел с обща площ 22,24 ха, находящ се в местността „Алтън тарла" - с. Старо село.

Според общите условия на договора, обв. П.Д., в качеството си на арендатор, се задължил да създаде и отгледа върху предоставената му площ орехови насаждания, като в рамките на 4 - годишен гратисен период ежегодно засажда не по-малко от 100 дка от общата площ на обекта, със сортове, вписани в официалната сортова листа на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

През 2016г. обв. П.Д. отново решил да кандидатства за подпомагане по СЕПП. За целта отишъл на 09.05.2016г. в ОСЗ - Сливен, за да подаде необходимите за това документи. С помощта на свид. И.Д.А.- служител в ОСЗ - Сливен, обв. П.Д. очертал по картата на блок на земеделското стопанство (КБЗС) земеделския парцел, находящ се в землищата на с.Старо село, с обща площ 22,24 хектара. Процесния парцел бил заявен за подпомагане като орехови насаждения. 

Обв. П.Д. попълнил лично заявлението за подпомагане за 2016г. и приложенията към него, в т.ч. и таблицата за използваните от него парцели през 2016 ., в която в графата „основания за ползване" посочил, че ги ползва по силата на договор за аренда. Попълненото и подписано от обв. П.Д. на 09.05.2016г. Заявление за подпомагане 2016г. било заведено в Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие" - Сливен с Уникален идентификационен номер (УИН) 20/201616/06150, като обв. П.Д. е бил регистрирана с уникален регистрационен номер (УРН) 341674 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). 

Обв. П.Д. лично подписал общото заявление за плащане на площ и приложенията към него, като в таблицата за използвани парцели за 2016г. декларирал неверните обстоятелства, че използва, обработва и поддържа парцела с площ 22,24 ха в добро земеделски и екологично състояние.

На основание Заповед № 321304/12.10.2016г. на Главен експерт при Технически инспекторат на ДФ „Земеделие" - Ямбол, била извършена проверка на място на заявения за подпомагане от обв. П.Д. парцел.

При извършване на проверката в 9,45 часа на 14.10.2016г. обв. П.Д. се е явил лично.

Проверката била извършена от свид. М. М. -експерт при РТИ - Ямбол, при което било установено, че заявения от обв. П.Д. парцел БЗС № 69081-24-6, предназначен за градина, е засаден през изминалата стопанска година и към момента на проверката дръвчетата са изсъхнали. Парцелът бил силно затревен, междуредията необработени чрез дисковане или косене. Според свид. М. парцелът е бил изцяло недопустим за подпомагане, тъй като не отговаря на стандарта „добро земеделско и екологично състояние".

На 20.10.2016г. обв. П.Д. бил запознат с резултатите от проверката от свид. М., което обстоятелство удостоверил собственоръчно и с подпис в края на доклада за проверката на площи. Впоследствие му било изпратено с обратна разписка от 27.10.2016г. уведомително писмо изх. № 01-282-6500/707 от 21.10.2016г. с копие от доклада. Обв. П.Д. е бил уведомен, че в 14-дневен срок има възможност да възрази срещу описаните в доклада констатации.

Въпреки несъгласието си с констатациите в доклада, обв. П.Д. не е депозирал възражения против тях.

В резултат на извършената проверка РА при ДФ „Земеделие" отказала подпомагането.

Така описаното непосредствено по-горе като фактическа обстановка настоящият съд прие за установено по несъмнен и безспорен начин, в резултат на извършения от съда внимателен и подробен анализ на всички събрани в хода на проведеното досъдебно производство доказателства и  доказателствени средства, съответно преценени както поотделно, така и в съвкупността си - заповед за извършване проверка на място № 321304/12.10.2016г., доклад за проверка на площи; уведомително писмо изх. № 01-282-6500/707 от 21.10.2016г.; декларация от П.Г.Д.; заявление за подпомагане 2016 - форма за физически лица УРН 341674, УИН2021061606150; таблица на използвани парцели; общи декларации; обясненията на обв. П.Д.; показанията на свидетелите М. М. и И.А.; справка за съдимост; характеристична справка; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

Съдът внимателно анализира обяснения на обвиняемия изхождайки от обстоятелството, че наред с качеството си на доказателствено средство като всички останали доказателствени средства, тези обяснения представляват и негово основно средство за защита, още повече, че той е в най-голяма степен заинтересуван от изхода на делото, а и не носи наказателна отговорност в случай, че изнесе факти, които не отговарят на действителността. Съдът намира, че с оглед съдържанието на депозираните от обвиняемия обяснения и съпоставяйки ги с останалите доказателствени материали /гласни и писмени/ тези обяснения следва да се кредитират в частта им относно съдържащите се в тях твърдения относно фактически извършените от него действия, но не и относно преценката на правилността и законосъобразността на тези действия /доколкото последното представлява само субективно отношение към извършеното и причините за това, а не реално възпроизвеждане на факти и обстоятелства, имащи значение за изясняване на предмета на доказване/.

Съдът намира, че следва да се кредитират показанията на разпитаните по делото свидетели, доколкото същите са относими към предмета на доказване и допринасят за изясняването на определени обстоятелства от него.  

Съдът намира, че следва да се кредитират писмените доказателствени материали, приобщени чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК вкл. изисканите от съда писмени материали от ДФ „Земеделие”, отдел „Технически инспекторат”. Протоколите за съответните следствени действия са изготвени в съответствие  както с общите изисквания на чл.100 и сл. от НПК, така и на специалните изисквания за конкретното процесуално действие и следователно са годни доказателствени средства по отношение на извършеното по време и установено чрез тези действия. Чрез писмените материали от ДФ „Земеделие” се установява достоверността на показанията на свид. М. М., както и констатациите от извършената от нея проверка. Тези писмени доказателствени материали  не се оспорват от страните.

Страните не оспорват доказателствените материали.

При така установеното от фактическа страна и въз основа на обсъдените и коментирани доказателствени материали, настоящият съд направи следните правни изводи:

С деянието си обв. П.Г.Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.248а ал.2 вр.ал.1 от НК, тъй като на 09.05.2016г. в гр.Сливен, пред Общинска служба "Земеделие" - Сливен, в Заявление за подпомагане 2016 г. форма за физически лица, УИН № 2021061606150, УРН 341674, представил неверни сведения относно ползването на земеделски парцел, № на БЗС от ИСАК 69081-24-6-2, находящ се в землището на с.Старо село, обл.Сливен, с площ 22,24 хектара, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2016 г.

Представянето на неверните сведения се е изразило в това, че в подаденото заявление за подпомагане и таблицата за използваните от него през 2016 г. парцели е посочил, че парцелът е засаден с орехови насаждания и се намира в добро земеделско и екологично състояние.

Деянието на обв. П.Д. е извършено с пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването  на  общественоопасните  му  последици.   Съзнавал  е,  че представя  неверни  сведения  пред Разплащателната агенция  на ДФ "Земеделие",   за   да   получи   неправомерно   средства   от   фондове   на Европейския съюз.

Към момента на извършване на деянието, съгласно разпоредбата на чл.248а ал.2 вр.ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 лв. до 5000 лв.

С деянието не са причинени имуществени щети.

От справката за съдимост на обв. П.Д. е видно, че същия е бил неосъждан към датата на извършване на деянието предмет на настоящото наказателно производство, както и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава 28 от НПК.

С оглед на така изложеното съдът направи извода, че са налице основанията на чл.78а от НК и обв. П.Г.Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определянето на размера на наказанието глоба, което следва да бъде наложено на обв. П.Г.Д. за извършеното от него престъпление и с оглед на освобождаването му от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК съдът се съобрази с чистото му съдебно минало към момента на извършване на деянието, възрастта му, формалния характер на извършеното деяние, имущественото му състояние, обстоятелството, че се касае за частично неизпълнение на задълженията за заявяване, липсата на имуществени вреди и обстоятелството, че обвиняемият реално не е получил средства от фондовете на Европейския съюз, а от друга страна – размера на площите, които са били преценени като недопустими за подпомагане.

При това положение настоящият съд прецени, че на обв. П.Г.Д. следва да бъде наложено наказание глоба в размер на минималния, а именно 1000 лв., което е съответно на степента на обществена опасност на дееца и извършеното от него, както и на целите на наказанието визирани в разпоредбата на чл.36 от НК.

 

Ръководен от изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

Мотивите са изготвени на 22.03.2018г.