МОТИВИ

към Решение от 24.04.2018 г. по НАХД № 155/2018 г. на СлОС

 

 

Съдебното производство е по реда на гл. ХХVІІІ от НПК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Образувано е по повод Постановление от 26.03.2018 г. на Окръжна прокуратура гр. Сливен, с което е внесено досъдебното производство по сл.дело № 64/17 г. по описа на ОСО при ОП – гр.Сливен,  вх.№ 4702/17 г., пор. № 289/17 г. по описа на ОП – Сливен, с предложение за освобождаване на обв.К.Н.С. от наказателна отговорност, за престъпление по чл. 248а, ал.2 във вр. ал. 1 от НК,  с налагане на административно наказание  по реда на чл.78а НК.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура-Сливен поддържа обвинението. Пледира за освобождаване от наказателна отговорност на обв. С. с налагане на административно наказание глоба в размер близък до минималния.

В с.з. обв. С., редовно призована, се явява лично и с упълномощен защитник. Обвиняемата се признава за виновна. Защитата пледира за наказание в минимален размер.

От извършения анализ на събраните в хода на досъдебното и съдебното производство доказателства и доказателствени средства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемата К.Н.С. е родена на *** *** и се занимава със земеделие като земеделски производител.

Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е система за директно плащане на субсидии от фондовете на Европейския съюз на земеделските производители в десетте нови държави-членки и е въведена като част от Общата селскостопанска политика в Европейския съюз. Тя предвижда еднакво плащане на единица площ, изразено в евро/хектар, чийто размер се определя ежегодно като се раздели годишния финансов пакет определен за страната на използваната земеделска площ.

Схемата за единно плащане на площ у нас се прилага от Разплащателната агенция, създадена в рамките на Държавен фонд „Земеделие" и е една от основните й дейности. Прилагането на СЕПП е регламентирано в ЗПЗП (обн. ДВ бр. 58/22.05.1998 г.), а условията и редът за подаване на заявленията за подпомагане по СЕПП са нормативно уредени в Наредба № 5/27.02.2009 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

По силата на действащите през 2016 г. нормативни актове - чл. 2 от Наредба № 5/27.02.2009 г., право да кандидатстват за подпомагане по Схемите и мерките на общата селскостопанска политика имат онези земеделски стопани, които ползват земеделска земя, и то с онази земя, която действително ползват и обработват. Съгласно чл.41 ал.1 от ЗПЗП могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ земеделски стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели.

За получаването на помощта по СЕПП, съобразно разпоредбата на чл. 43 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗПЗП е необходимо земеделските стопани да ползват заявените земеделски площи, както и да спазват стандартите за опазване на околната среда и да поддържат земята в добро агроекологично състояние. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.

Съгласно чл. 2 ал. 2 от Наредба № 5/27.02.2009 г. кандидатите за подпомагане подават Заявление за подпомагане в съответната Общинска служба по земеделие лично или чрез упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 9 от Наредба № 5/27.02.2009 г. В чл. 4 от същата Наредба е посочен и срокът на подаване на тези заявленията - 01 март - 15 май на годината, за която се кандидатства, а ако 15 май не неприсъствен ден, срокът изтича в първия следващ работен ден. В срок до 31 май, съгласно разпоредбата на чл. 11 ал. 1, всеки кандидат може да направи промени във вече подадените заявления и в приложените документи, включително да добави допълнителни земеделски парцели. В ОСЗ, по данни на кандидата се извършва очертаване на блоковете на земеделското стопанство, с които се кандидатства по СЕПП и в изпълнение на чл.10 от Наредба № 5/27.02.2009 г., заявлението за регистрация, ведно с приложенията към него (по образец), се подписват от кандидата за подпомагане или от упълномощеното от него лице. При кандидатстване от кандидата се изискват документи, доказващи правното основание за ползване на парцелите, както и такива, удостоверяващи извършването на селскостопанска дейност в тях.

Когато кандидатът за подпомагане не може да поддържа земеделските парцели в състоянието, в което изисква СЕПП, поради трайна нетрудоспособност или поради природно бедствие, той е длъжен да уведоми Разплащателната агенция за наличието на тези форсмажорни обстоятелства в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие, съгласно разпоредбата на чл. 13 от Наредба № 5/27.02.2009 г. Кандидатът за подпомагане може да оттегли подаденото заявление или част от него до момента на извършване на плащането по съответната схема, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението с писмено искане до съответната Областна дирекция на ДФ „Земеделие", съгласно разпоредбата на чл. 14 ал. 1 от същата Наредба, с изключение на случаите, визирани в ал. 6 на същия текст, т.е. когато е уведомен за установени в заявлението нередности, когато е уведомен, че ще бъде проверен на място или когато е проверен на място и са установени нередности.

Всяка година Разплащателната агенция чрез специално създадения за целта Технически инспекторат към ДФ „Земеделие", проверява на място най-малко 5% от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска. В края на годината Разплащателна агенция на ДФ "Земеделие" извършва директни плащания по подадените заявления, ако установи че кандидата ползва заявените земеделски площи и ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.

Обв. К.Н.С. с въвеждането на СЕПП през 2007 г. е регистрирана като земеделски стопанин в ИСАК и кандидатствала за подпомагане от средства, принадлежащи на ЕС и отпуснати по схемата с обработваните от нея парцели. През последвалите години при кандидатстване обв. С. сама подавала необходимите документи за безвъзмездно субсидиране в ОСЗ – Сливен и сама извършвала очертаването на парцелите.

През земеделската 2015-2016 г. обв.С. обработвала земеделска земя в землищата на с.Гергевец, общ.Сливен, с.Крушаре, общ.Сливен, с.Самуилово, общ. Сливен, с. Боринци, общ. Котел и с. Кипилово, общ. Котел, като част от обработваните парцели били засети с люцерна и овес, а останалите били естествени ливади и постоянни пасища. Част от земеделска земя била собственост на обв. С., а друга част била наета под наем, за което обв. С. притежавала съответните документи.

На 19.05.2016 г. обв. С. *** за подаване на необходимите документи, при което същата била запозната с изискванията на схемите и мерките за подпомагане и знаела, че трябва да ползва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние всички заявени за подпомагане площи.

С помощта на служител от ОСЗ – Сливен – свид.А., обв.С. очертала по картата на блок на земеделското стопанство (КБЗС) 22 земеделски парцела, които обработвала и с които кандидатствала за подпомагане. Заявените парцели били с обща площ 11,28 ха.

Обв.С. подписала лично Заявление за подпомагане 2016 г. (форма физически лица) и приложенията към него, като в таблицата за използваните парцели представила невярното обстоятелство, че използва, обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние всичките 22 земеделски парцела. Попълненото и подписано от обв.С. Заявление за подпомагане 2016 г. (форма физически лица) за кампания 2016 г. било заведено в Областната дирекция на ДФ „Земеделие” – Сливен с вх. № 18305116/19.05.2016 г. и с УИН 20/090616/04132 и УРН 187240.

На основание Заповед № 320680/02.11.2016 г. на началник отдел при РТИ на ДФ „Земеделие” – Ямбол, от 02.11.2016 г. до 07.11.2016 г., била извършена проверка на място на всички заявени за подпомагане от обв.С. земеделски парцели. На проверката на парцелите, намиращи се в землището на с.Боринци, общ.Котел, обв.С. присъствала лично. На проверката на парцелите в землищата на селата Самуилово, Гергевец и Крушаре, всички от общ.Сливен, присъствало упълномощено от нея лице, а при проверката на парцелите, намиращи се в землището на с.Кипилово, общ.Котел не присъствала нито обв.С., нито упълномощено от нея лице.

От проверката, извършена от служителя при РТИ – Ямбол на ДФ „Земеделие” – свид.В. било установено, че за 16 от всичките 22 парцела не е била налице допустимост за субсидиране или е била налице частична такава, поради трайното им изоставяне, частично необработване и следователно отсъствието на изискващия се стандарт „добро земеделско и екологично състояние на ползваната земя”.

Тези констатации се отнасяли за земеделски парцели с номера в архива: 42248934 (композитен № 05480-106-7-2), със заявена площ 0,71 ха; 42610935 (композитен № 05480-122-12-2), със заявена площ 0,4 ха; 42610933 (композитен № 05480-124-4-3) със заявена площ 0,78 ха и 42608656 (композитен № 05480-146-8-2), със заявена площ 0,83 ха, намиращи се в
землището на с. Боринци, общ. Котел; 42608652 (композитен № 14800-493-67-
2), със заявена площ 0,2 ха и 42610937 (композитен № 14800-493-68-2), със
заявена площ 0,11 ха, намиращи се в землището на с.Гергевец, общ.Сливен; 42610936         (композитен № 36854-503-31-2), със заявена площ 0,32 ха; 42617013 (композитен № 36854-503-32-2), със заявена площ 0,71 ха; 42610932 (композитен № 36854-51-2-2), със заявена площ 0,44 ха; 42619938 (композитен № 36854-51-3-2), със заявена площ 0,41 ха; 42610929 (композитен № 36854-538-14-3), със заявена площ 0,3 ха; 42248935 (композитен № 36854-538-15-2), със заявена площ 0,26 ха; 42608654 (композитен № 36854-553-84-2), със заявена площ 0,18 ха; 42248932 (композитен № 36854-553-86-2), със заявена площ 0,12 ха и 42248936 (композитен № 36854-68-41-2), със заявена площ 0,53 ха, намиращи се в землището на с. Кипилово, общ. Котел и 42306421 (композитен № 65303-22-22-2), със заявена площ 0,7 ха, всички с обща площ 3,15 ха.

На 07.11.2016 г., след приключване на проверката на място обв.С. лично била запозната от свид.В. с констатираното, отказала да подпише контролния лист и тъй като не била съгласна с част от констатациите, вписала, че следват възражения.

На 11.11.2016 г. на обв. С. било изпратено копие от контролния лист с Уведомително писмо изх. № 01-282-6500/786, с което същата била уведомена, че възражението не е уважено, като е била дадена възможност обв. С. да възрази в 14-дневен срок от получаването на контролния лист пред РА при ДФ „Земеделие” – София, като обв. С. не упражнила това си право.

В резултат от извършените административни проверки и проверката на място, РА към ДФ „Земеделие” е приела за установено, както следва: декларирана площ 11,28 ха, установена площ 7,92 ха, наддекларирана площ 3,36 ха, санкционирана площ 5,04 ха и площ за оторизация за плащане 2,88 ха. За оторизираната за плащане площ обвиняемата е получила субсидия в размер на 577,87 лв. (справка л. 93 от сл. дело).

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява по категоричен начин от наличния доказателствен материал, събран в досъдебната фаза и приобщен към материалите по делото по реда, предвиден в НПК. В хода на съдебното следствие не се установиха нови фактически положения, различни от изложените в постановлението на Окръжна прокуратура – Сливен. Обвинението се доказа от доказателствения материал, събран на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие, включващ Заявление за подпомагане 2016 /форма физически лица/ с УИН 20/090616/04132 от 19.05.2016 г., ведно с приложенията към него, Заповед № 320680/02.11.2016 г. на началник отдел при РТИ на ДФ „Земеделие” - Ямбол за извършване на проверка на място, контролен лист за проверка на място, снимков материал от проверката на място, справка от РА на ДФ „Земеделие”, справки от ОСЗ – Котел, показания на свидетелите А. и В., обясненията на обв.С..

Разпитана в качеството на обвиняем на досъдебното производство К.С. дава обяснения за дейността си като земеделски производител и обработените и необработените от нея площи. Уточнява, че за площите с констатирани нередности не е получавала субсидии. В съдебно заседание обв. С. се признава за виновна.

Съдът дава вяра на показанията на разпитаните по делото свидетели, тъй като са последователни, непротиворечиви, относими съм предмета на доказване и допринасящи за изясняването на правно релевантните факти. Кредитира обясненията на обвиняемата, които са съответни на събрания по делото доказателствен материал.

Съдът цени и всички писмени доказателствени материали, приобщени чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК, които не се оспорват от страните.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

С деянието си обв.С. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл. 248а ал. 2 пр. 1 вр. ал. 1 от НК, тъй като на 19.05.2016 г., в гр. Сливен, чрез ОСЗ – Сливен, пред ДФ „Земеделие”, Областна дирекция – Сливен, в Заявление  за подпомагане 2016 (форма за физически лица), вх. № 18305116/19.05.2016 г., УРН 187240, УИН 20/090616/04132 представила неверни сведения относно ползването на земеделски парцели с номера в архива: 42248934 (композитен № 05480-106-7-2), със заявена площ 0,71 ха; 42610935 (композитен № 05480-122-12-2), със заявена площ 0,4 ха; 42610933 (композитен № 05480-124-4-3) със заявена площ 0,78 ха и 42608656 (композитен № 05480-146-8-2), със заявена площ 0,83 ха, намиращи се в землището на с. Боринци, общ. Котел; 42608652 (композитен № 14800-493-67-2), със заявена площ 0,2 ха и 42610937 (композитен № 14800-493-68-2), със заявена площ 0,11 ха, намиращи се в замлището на с. Гергевец, общ. Сливен; 42610936 (композитен № 36854-503-31-2), със заявена площ 0,32 ха; 42617013 (композитен № 36854-503-32-2), със заявена площ 0,71 ха; 42610932 (композитен № 36854-51-2-2), със заявена площ 0,44 ха; 42619938 (композитен № 36854-51-3-2), със заявена площ 0,41 ха; 42610929 (композитен № 36854-538-14-3), със заявена площ 0,3 ха; 42248935 (композитен № 36854-538-15-2), със заявена площ 0,26 ха; 42608654 (композитен № 36854-553-84-2), със заявена площ 0,18 ха; 42248932 (композитен № 36854-553-86-2), със заявена площ 0,12 ха и 42248936 (композитен № 36854-68-41-2), със заявена площ 0,53 ха, намиращи се в землището на с.Кипилово, общ.Котел и 42306421 (композитен № 65303-22-22-2), със заявена площ 0,7 ха, всички с обща площ 3,15 ха, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2016 г.

Обект на престъплението по чл.248а ал.2 във вр. с ал. 1 от НК са обществените отношения, които осигуряват стабилността на паричната система на държавата и ограничават неправомерното изразходване на средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава. 

От обективна страна обвиняемата съзнателно е представила неверни сведения, като в подаденото заявление пред Областна дирекция на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция гр.Сливен е посочила, че обработва земята и ще я поддържа в добро земеделско състояние. При извършената проверка на място представител на РТИ – гр. Ямбол е установил, че парцелите, за които е повдигнато обвинение, са неподдържани в изискуемото състояние – някои били трайно изоставени, а други частично необработени. Очевидно е, че обв.С. не е посещавала редовно заявените имоти, както и че не е предприела своевременно необходимите действия за отстраняване на допуснатите нарушения, което своя страна мотивира извод, че не са изпълнявани поетите по-рано задължения. Деянието е осъществено с цел да се получат средства от фондове, които са предоставени от Европейския съюз на българската държава.

Субект на престъплението по чл.248а, ал.2 от НК е всяко наказателно отговорно лице –  обвиняемата е пълнолетно вменяемо лице.

От субективна страна престъплението е извършено от С. с пряк умисъл. Обвиняемата е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждала е и е искала настъпването на общественоопасните последици. Била е наясно, че представя неверни сведения, че ползва, т.е. обработва и поддържа всички заявени парцели в добро земеделско състояние пред РА на ДФ „Земеделие“, като е извършила това, за да получи неправомерно средства от фондове на ЕС.

За престъплението по чл.248а ал.2 във вр. с ал.1 от НК законодателят предвижда наказание “лишаване от свобода” до 3 /три/ години и “глоба” от хиляда до пет хиляди лева. Съдът при определяне на наказанието отчита обстоятелството, че са налице предпоставките на чл.78а от НК, а именно: за престъплението да се предвижда наказание лишаване от свобода до три  години, когато е умишлено; обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; причинените от престъплението имуществени вреди да са възстановени /в конкретния случай няма причинени имуществени вреди/.

Разпоредбата на чл.78а от НК предвижда наказание “глоба” в размер от 1000 до 5000лв.

Предвид гореизложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.78а от НК обвиняемата С. да бъде освободена от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. 

При определяне на наказанието на обвиняемата за извършеното от нея престъпление съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства: оказано съдействие на разследващите органи в хода на досъдебното производство, чисто съдебно минало, добрите характеристични данни, обстоятелството, че работи. Липсват отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът съобрази и формалния характер на извършеното деяние, т.е. че реално обвиняемата не е получила средства от фондовете на Европейския съюз.

Ето защо, съдът прецени, че следва да бъде наложено наказание глоба в минималния по закон размер от 1000 лв., което е съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и на целите на наказанието, посочени в разпоредбата на чл. 36 от НК.

Така мотивиран, съдът постанови решението си. 

Мотивите са изготвени и предадени на 24.04.2018 г.                                                                

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: