М    О    Т    И    В    И

 

към присъда № 17/22.06.2018г. по НОХД № 222/2018г. на СлОС

 

Съдебното производство е образувано по повод на внесения от Окръжна прокуратура гр.Сливен обвинителен акт п.д. № 25/18г. от 26.04.2018г. против С.М.К. *** за престъпление по чл.255 ал.1 т.2, т.3 и т.4 вр.чл.26 ал.1 от НК.

Производството пред СлОС е по реда на глава двадесет и седма от НПК т.е. с проведено съкратено съдебно следствие пред първата инстанция.

В с.з. представителят на Окръжната прокуратура поддържа обвинението против подсъдимия С.М.К. така както същото е било повдигнато и предявено с обвинителния акт. Намира, че същото е доказано по несъмнен начин от събраните по делото доказателства и настоява подсъдимия К. да бъде признат за виновен по него и осъден. Мотивира наличието на многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимия С.К. обстоятелства, поради които предлага на същия да бъде определено наказание в размер на минималния предвиден в закона, а именно една година лишаване от свобода, което по реда на чл.58 ал.1 от НК да бъде намалено с една трета и изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години, а по отношение на предвиденото в разпоредбата на чл.255 ал.1 от НК кумулативно по-леко наказание – глоба се предлага същото да бъде наложено в минимален размер. Алтернативно се обосновава възможността наказанието на подсъдимия да бъде определено по реда на чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно около пет месеца лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години. По отношение на предвиденото в разпоредбата на чл.255 ал.1 от НК кумулативно по-леко наказание - глоба, прокурорът предлага същото да не бъде налагано при условията на чл.55 ал.3 от НК.

Подсъдимият С.М.К., лично и чрез упълномощения си защитник, в с.з. заявява, че не оспорва обвинението, още повече, че той прави признание по реда на чл.371 т.2 от НПК т.е. признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Основната теза на защитата на подсъдимия е обосноваването на необходимостта на подсъдимия да бъде наложено наказание в минимално възможния размер, предвид вида и размера на санкцията за това деяния, предвидени в особената част на закона. В тази връзка се навеждат доводи за наличието на многобройни според защитата обстоятелства, които сочат на една занижена степен на обществено опасност на дееца и на извършеното от него и съответно обосновават извода, че за постигане на целите на наказанието е достатъчно на подсъдимия да бъде наложено наказание под минималния предвиден в закона размер т.е. по реда на чл.58а ал.4 вр.чл.55 от НК, изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК. Настоява се и да не се налага предвиденото по-леко кумулативното наказание глоба.

В хода на производството пред СлОС не беше приет за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения граждански иск от Министъра на финансите на Република България и представител на държавата против подсъдимия С.М.К., с който се претендира обезщетение за претърпени от извършеното престъпление, описано в обвинителния акт, имуществени вреди общо в размер на 10683,32 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на претендираната сума и съответно  Министърът на финансите на Република България и представител на държавата не беше конституиран като граждански ищец.

От извършения внимателен анализ на събраните и проверени в хода на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени по отделно и в съвкупността си, Сливенският окръжен съд приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият С.М.К. е роден на ***г***. С постоянен и настоящ адрес ***, където живее. Български гражданин е. Женен е. Има завършено основно образование. Не работи. Не е осъждан – реабилитиран е по право.

„ЛАМСКИ" ЕООД със седалище и адрес на управление с.Глуфишево, общ.Сливен и управител и представляващ подсъдимия С.М.К. е вписано в Търговски регистър на Агенция по вписванията на 17.09.2012г. с учредителен капитал от пет лева. Предметът на дейност на търговското дружество е бил производство, покупко-продажба на плодове, зеленчуци и други стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и складови сделки; лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и износ на стоки, както и всички търговски сделки, разрешени от закона, като основната икономическа дейност на дружеството през 2013 г. и 2014 г. била покупко-продажба на плодове и зеленчуци. По инициатива на подс. С.К. „ЛАМСКИ" ЕООД е регистриран по ЗДДС на 03.10.2012г. с всички произтичащи от това последици и задължения, в т.ч. и ежемесечно подаване на справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС.

От 19.09.2012г. до 31.12.2012г. „ЛАМСКИ" ЕООД е било наемател на клетка на стокова борса „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД гр.Сливен. След изтичане на наемния договор за ползване на клетката, подс. С.К., в качеството си на управител и представляващ на „ЛАМСКИ" ЕООД продължил търговската си дейност, като периодично през данъчната 2013г. извършвал ВОП на стоки - плодове и зеленчуци /мандарини, лимони, домати, пипер, нектарини, кайсии/ от Република Гърция със собствено МПС - т.а. „Форд" с peг. СН 0150 ВН с цел тяхната препродажба.

През периода основните му контрагенти са били EL 091511537 — ПАТИКАС A.; EL 095366714 - „Frukta union" LTD; EL 9992211454 - „СКАРЛИС ИЛИАС И СИЕ" EL 099775680 - Стаматийо А. Е.; EL 8000418768 - Десдекенаки АГТ.МОН.ЕПЕ.; EL 800369180 - Стаматио Стаматос и сие; EL 036578077 -Хотжапостолу ел.лазапос; EL 082583547 - Зампета Каракиза; EL 0961331449 - Агротикос Синетаайрисмос; EL 800418768 - Десденаки АГТ.МОН.ЕПЕ.; EL 800342340 - Ал Марангос ЕМ Марангос О.Е, а датите на установените извършени ВОП през годината са: 01.02.2013г., 04.06.2013г., 06.06.2013г., 09.06.2013 ., 12.06.2013г. и 16.06.2013г. При проверка във VIES за валидизацията на VIN-овете се установява, че тези на контрагентите са валидни през периода. Посочените ВОП са били отразени в дневниците по ЗДДС за покупки на „ЛАМСКИ" ЕООД за съответния период и в справки-декларации по чл.12, ал.1 от ЗДДС с №№ 20001128968/12.03.2013г.; 20001145446/15.07.2013г. подадени в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен лично от подс. С.К.. Последният не издал фактури, касови бонове или други първични счетоводни документи, удостоверяващи последвалата препродажба на стоките, предмет на ВОП, извършена от него и съпругата му Диана Иванова Камбурова на нерегламентирани пазари. Подс. С.К. представил пред приходната агенция единствено фактури и касови бонове за заредено гориво. В подадените лично от подсъдимия справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001148383/13.08.2013г. и 20001150024/05.09.2013г., същият посочил единствено направени разходи основно за гориво без други данни за осъществена търговска дейност оправдаваща декларираните разходи.

През данъчния период от 01.01.2014г. до 05.07.2014г. „ЛАМСКИ" ЕООД е извършило 7 бр. ВОП на стоки (плодове и зеленчуци) от Република Гърция, което е установено и доказано по безспорен начин от справка в общоевропейската информационна система за обмен на информация но ДДС между държавите-членки на EC VIES, служеща за контрол на ВОД на стоки и от протоколи за извършени проверки, издадени от служители на Дирекция фискален контрол, сектор „Оперативни дейности". През посочения период те са установили и документирали 7 бр. ВОП, извършени от „ЛАМСКИ" ЕООД. В съставените протоколи те са отразили датата и часа на съответното ВОП, ГКПП през който е влязла стоката в България, вида, количеството и цената на стоката, името на превозвача, името на вносителя, МПС с което е осъществен превоза, собственика на МПС, мястото и времето на разтоварване на стоката в България. На тези проверки е присъствал лично подс. С.К., тъй като той е бил вносителя, превозвача и собственика на МПС, превозвало стоката. Лично той се е подписал без възражения тези протоколи, като с подписа си е удостоверил достоверността на изнесеното в тях. Тези протоколи са съответно:

- от 09.01.2014г. за 4000 кг. картофи на стойност 280.00 евро с левова равностойност 547.63 лева, закупени от гръцкия търговец ПОИМЕНИДИС КОНОС с peг. № EL058312004 с посочен получател по фактурата „ЛАМСКИ" ЕООД и място на доставка зеленчукова борса - Бургас, склад № 15 и № 16.

- от 18.01.2014г. за 3500 кг. картофи на стойност 245.00 евро с левова равностойност 479.18 лева, закупени от гръцкия търговец ПОИМЕНИДИС КОНОС с peг. № EL058312004 с посочен получател по фактурата „ЛАМСКИ" ЕООД и място на доставка зеленчукова борса - Бургас, склад, № 15 и № 16.

- от 11.02.2014г. за 5000 кг. картофи на стойност 400.00 евро с левова равностойност 782.33 лева, закупени от гръцкия търговец СПАНИДО ЕЙПИН ТЕОРГИОС с посочен получател по фактурата „ЛАМСКИ" ЕООД и място на доставка зеленчукова борса -Бургас.

- от 14.03.2014г. за 2900 кг. картофи на стойност 229.39 евро с левова равностойност 448.65 лева, закупени от гръцкия търговец ТЕОДОРО АГРОТИС с посочен получател по фактурата „ЛАМСКИ" ЕООД и място на доставка гр. Сливен, ул. „Керамика" № 10.

- от 04.05.2014г. за 3281.40 кг. домати и краставици на стойност 804.46 евро с левова равностойност 1573.39 лева, закупени от гръцки търговци КАРАКИЗА ЕМ ТОДОРИС с peг. № EL082583547; КАКАИОЗОГЛУ с peг. № EL998514449; ПАИАДАКИС ЕМАИОИЛ с peг. № EL800554489 и АФОИ ЦОБАНОГЛУ с peг. № EL800928160 с посочен получател по фактурата „ЛАМСКИ" ЕООД и място на доставка Стоково тържище - Сливен, склад № 36.

- от 30.05.2014г. за 980 кг. пресни краставици и корншони на стойност 147.00 евро с левова равностойност 287.51 лева и 2260 кг. домати от открити площи на стойност 506.30 евро с левова равностойност 990.24 лева, закупени съответно от гръцки търговци РИГАКИС ГЕОРТИОС с peг. № EL015408561 и ГЕОРГ.ХРИСТОИЛА с peг. № EL066819835 с посочен получател пс фактурата „ЛАМСКИ" ЕООД и място на доставка Стоково тържище -Сливен, склад № 36.

- от 05.07.2014г. за 3927 кг. домати от открити площи н стойност 912.62 евро с левова равностойност 1784.93 лева, закупени с гръцки търговци КАКАПИНОС с peг. № EL800453980 и ФИГАКИС ГЕОРГИОС  рег. № EL01548561 с посочен получател по фактурата „ЛАМСКИ ЕООД и място на доставка Стоково тържище - Сливен, склад № 36.

 

 

Подробно посочените ВОП не са били отразени в дневниците за покупки по ЗДДС на „ЛАМСКИ" ЕООД за новия данъчен период 2014г.

Подс. С.К. не е представил първични счетоводни документи, придружаващи стоката документи, както и фактури и касови бонове за продажбата на стоката по посочените ВОП. Тези ВОП не са отразени и в ежемесечните справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС за съответния данъчен период и по-конкретно с вх. №№ 20001171485/13.02.2014г.; 20001173731/11.03.2014г.; 20001178293/11.04.2014г.; 20001182203/13.05.2014г.; 20001185431/11.06.2014г.; 20001188758/09.07.2014г. и 20001192954/11.08.2014г.

Справките-декларации до м.април 2014г., когато се подава справка-декларация за м.март същата година са били подавани лично от подс. С.К..

На 13.05.2014г. съпругата му Д.К. посетила офиса на СД „Кристал - Стоилов и сие" - Сливен с дейност счетоводство и счетоводни услуги, представяйки пълномощно от подс. С.К. да го представлява пред НАП - Бургас, офис Сливен във връзка с подаване на справките-декларации по чл.125  от ЗДДС, както и на други документи, свързани с дейността на „ЛАМСКИ" ЕООД и преупълномощила СД „Кристал - Стоилов и сие" чрез собствен електронен подпис да подава въпросните справки-декларации от името на „ЛАМСКИ" ЕООД, като изрично разпоредила те да бъдат с нулева стойност. Така справките-декларации за данъчните периоди от м.април 2014г. до м.декември същата година включително били подавани от СД „Кристал - Стоилов и сие". Преди всяко подаване на справка-декларация за съответния месец Д.К. се свързвала със служител на СД „Кристал - Стоилов и сие" според изричната уговорка и разпореждала поредната справка-декларация да бъде с нулева стойност.

Междувременно подс. С.К. и Д.К. продали стоката от горепосочените 7 бр. ВОП на маса № 114 на Общински пазар в гр.Сливен, наета от подс. С.К. за периода от 01.03.2014г. до 30.09.2014г., както и на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД гр. Сливен, за което има издадени фактури за заплатени наемни такси. Свидетелските показания на лица осъществяващи търговска дейност на територията на ПП „Новата борса" - Бургас изключват същите да са имали търговски взаимоотношения с „ЛАМСКИ" ЕООД и управляващия и представляващ го подс. С.К..

През 2015г., съгласно заповед за възлагане на ревизия № Р-02002015001463-020-001/10.03.2015г.,    изменена    със    Заповеди    Р-02002015001463-020-002/01.04.2015г.,            Р-02002015001463-020-003/22.05.2015г.,      Р-02002015001463-020-004/22.06.2015г.,      Р-2002015001463-020-005/24.07.2015г., е било възложено на екип ревизори от НАП - Бургас, офис Сливен извършването на ревизия на „ЛАМСКИ" ЕООД обхващаща периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. по отношение на данъчни задължения по ЗКПО и периода от 01.11.2013г. до 31.11.2014г. по отношения на данъчни задължения по ЗДДС. Конкретно за данъчния период, отнасящ се за данъчни задължения по ЗДДС, ревизията е констатирала основания за корекция на данъчната основа на извършените доставки, респективно - на начисления данък. При самата ревизия, а и в последствие при разследването, при обстоен преглед на наличните счетоводни документи, в това число и на годишните данъчни декларации и справките-декларации по ЗДДС за посочения времеви период е установено, че в тях не са включени ВОП на стоки - подробно изложените по горе, касаещи плодове и зеленчуци от Република Гърция. Освен това „ЛАМСКИ" ЕООД не е предоставило първични счетоводни документи, както и фактури и касови бонове, удостоверяващи продажби на стоките по тези ВОП.

На „ЛАМСКИ" ЕООД е издаден Ревизионен акт № Р-02002015001463-091-001/17.11.2015г. от ТД на НАП - Бургас, офис Сливен, който е връчен по чл.32 от ДОПК, не е обжалван и е влязъл в сила. Общият размер на дължимите данъци е определен на 12 700,20 лв., от които: 10 691,65 лв. главница и 1669,40 лихви по ЗДДС и 295,91 лв. главница и 43,24 лв. лихви по ЗКПО. От приложеното по делото писмо изх. № 20-18-203/30.01.2017г. на ТД на НАП - Бургас, офис Сливен е видно, че по ревизионния акт няма извършени плащания по сметките на НАП от страна на „ЛАМСКИ" ЕООД.

В хода на досъдебното производство е извършена съдебно-счетоводна експертиза, от заключението на която е видно, че:

- за данъчен период от 01.02.2013г. до 28.02.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001128968/12.03.2013г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв., при следващ се дължим ДДС на продажната цена на стоките в размер на 395,89 лв.

- за данъчен период от 01.06.2013г. до 30.06.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001145446/15.07.2013 . с резултат ДДС за внасяне в размер на 8,69 лв. Не е признат данъчен кредит в размер на 105,06 лв. или общо деклариран за внасяне ДДС в размер на 113,75 лв. Вещото лице е определило дължим ДДС на продажна цена на стоките в размер на 1961,40 лв. или общо дължим ДДС в размер на 2 075,15 лв.

- за данъчен период от 01.07.2013г. до 30.07.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001148383/13.08.2013г. с резултат ДДС за внасяне в размер на 8,53 лв. Не е признат данъчен кредит в размер на 250,68 лв. или общо деклариран и дължим за внасяне ДДС в размер на 259,21 лв.

- за данъчен период от 01.08.2013г. до 31.08.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001150024/05.09.2013г. с резултат ДДС за внасяне в размер на 7,77 лв. Не е признат данъчен кредит в размер на 350,74 лв. или общо деклариран и дължим ДДС в размер на 358,51 лв.

- за данъчен период от 01.01.2013г. до 31.01.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001171485/13.02.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 205,36 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 750,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 955,36 лв.

- за данъчен период от 01.02.2014г. до 28.02.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001173731/11.03.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 156,47 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 500,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 656,47 лв.

- за данъчен период от 01.03.2014г. до 31.03.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001178293/11.04.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 290,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 290,00 лв.

- за данъчен период от 01.04.2014г. до 30.04.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001182203/13.05.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 554,28 лв. или общо дължим ДДС в размер на 554,28 лв.

- за данъчен период от 01.05.2014г. до 31.05.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001185431/11.06.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 1 418,76 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 1 482,85 лв. или общо дължим ДДС в размер на 2 901,61 лв.

- за данъчен период от 01.06.2014г. до 30.06.2014г. е подадена справка-декларация вх.№ 20001188758/09.07.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 504,60 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 1 309,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 1 813,60 лв.

- за данъчен период от 01.07.2014г. до 31.07.2014г. е подадена справка-декларация вх.№ 20001192954/11.08.2014 г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 423,24 лв. или общо дължим ДДС в размер на 423,24 лв.

В заключението на вещото лице по извършената финансово-счетоводна експертиза е прието, че размерът на дължимия от „ЛАМСКИ" ЕООД ДДС за периода от 01.02.2013г. до 31.07.2014г. е в размер на 10 691,65 лв., което напълно съвпада с размера установен по ревизионния акт. При разследването е установено, че в общия размер неправилно е включена сумата от 8,33 лв. задължение за м. септември 2013г., което е декларирано в съответната справка декларация вх. № 2001156829/14.10.2013г. и установено, като реално дължимо. Съответно размера на укрития данък е 10 683,32 лв.

Фактическата обстановка, такава каквато е възприета от съда се покрива с изложеното в обстоятелствената част на обвинителния акт и същата не се оспорва от страните.

С оглед на разпоредбата на чл.373 ал.3 от НПК съдът прие за установени изложените обстоятелства, като се позова на направеното самопризнание от страна на подсъдимия и на доказателствата събрани в досъдебното производство, които го подкрепят.

Така описаното непосредствено по-горе като фактическа обстановка настоящият съд прие за установено по несъмнен и безспорен начин, в резултат на извършения от съда внимателен и подробен анализ на всички събрани и проверени в хода на проведеното съкратено съдебно следствие доказателства и  доказателствени средства, съответно преценени както поотделно, така и в съвкупността си - обясненията на подсъдимия С.К.; показанията на свидетелите К. Д., Т. И., Д.К., С.Р., В. В., Е. Е., Й. К., В. Л., К. К., М. Д., С. Й., Я. К., А. Г., Г. Г., К.К., В. Г. и Г. Г.; заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза;  писмените доказателствени материали – подробно описани в приложението към обвинителния акт и в приложеното досъдебно производство, както и тези представени в с.з.  

Преценявайки обяснения на подсъдимия, по принцип съдът държи сметка  за обстоятелството, че наред с качеството си на доказателствено средство като всички останали доказателствени средства, тези обяснения представляват и основно средство за защита на подсъдимия, още повече, че той е в най-голяма степен заинтересуван от изхода на делото, а и не носи наказателна отговорност в случай, че изнесе факти, които не отговарят на действителността. В конкретния случай, в досъдебното производство подсъдимият се е възползвал от правото си по чл.55 ал.1 от НПК да не дава обяснения.  Същевременно, в съдебната фаза на процеса, подсъдимия прави признание по реда на чл.371 т.2 от НПК на фактите съдържащи се в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 Съдът намира, че следва да се кредитират изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели, тъй като същите са последователни и непротиворечиви, макар и в различна степен същите са относими към предмета на доказване и допринасят за изясняването на определени обстоятелства от него.

Съдът кредитира напълно и заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза. Това заключение е подробно, пълно, обосновано и не поражда никакво съмнение по отношение на правилността си. Не само, че не е оспорено от страните, но в действителност то в много голяма степен допринася за изясняването на съществени обстоятелства включени в предмета на доказване – кой е попълвал съдържанието на фактурите, редовността на самите фактури, документалната обоснованост на извършените сделки. Заключението е депозирано от компетентно вещо лице, в чиято добросъвестност и професионални знания съдът няма никакви основания да се съмнява.

Съдът намира, че следва да се кредитират писмените доказателствени материали, приобщени чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК. Протоколите за съответните следствени действия са изготвени в съответствие  както с общите изисквания на чл.100 и сл. от НПК, така и на специалните изисквания за конкретното процесуално действие и следователно са годни доказателствени средства по отношение на извършеното по време и установено чрез тези действия. Освен това, тези доказателствени материали  не се оспорват от страните.

Страните не оспорват доказателствените материали.

При така установеното от фактическа страна и въз основа на обсъдените и коментирани доказателствени материали, настоящият съд направи следните правни изводи:

С деянието си, описано подробно по-горе, от обективна и субективна страна подсъдимият С.М.К. е осъществил признаците на състава на престъплението по чл.255 ал.1 т.2, т.З, т.4 вр.чл.26 ал.1 от НК, тъй като през периода от 01.02.2013г. до 11.08.2014г. в гр. Сливен в условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на „ЛАМСКИ" ЕООД - с.Глуфишево, общ.Сливен, ЕИК: *******, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на същото дружество в големи размери - 10683.32 лева, дължими по ЗДДС, като затаил истина за извършени покупки от ВОП в подадени лично справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001128968/12.03.2013г.; 20001145446/15.07.2013г.; 20001148383/13.08.2013г.; 20001150024/05.09.2013г.; 20001171485/13.02.2014г.; 20001173731/11.03.2014г.; 20001178293/11.04.2014г. и в подадени на база Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес от 13.05.2014г. от „ЛАМСКИ" ЕООД - с.Глуфишево, общ.Сливен по електронен път, чрез ползването на електронен подпис на E.Б.С.- служител на СД „Кристал – Стоилов и сие" - Сливен, управлявано и представлявано от Т.М.И. справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001182203/13.05.2014г.; 20001185431/11.06.2014г.; 20001188758/09.07.2014г. и 20001192954/11.08.2014г. и не издал фактури или друг счетоводен документ за извършени продажби и унищожил и не съхранил в законоустановените срокове счетоводни документи за извършени покупки от ВОП от гръцки търговци.

Въз основа на коментираните по-горе доказателствени материали и с оглед на приетото за установено от фактическа страна, описано подробно по-горе, е несъмнено, че в подадените лично от подсъдимия през инкриминираните периоди пред ТД на НАП - Бургас, офис Сливен справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001128968/12.03.2013г.; 20001145446/15.07.2013г.; 20001148383/13.08.2013г.; 20001150024/05.09.2013г.; 20001171485/13.02.2014г.; 20001173731/11.03.2014г.; 20001178293/11.04.2014г., както и в подадените на база Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес от 13.05.2014г. от „ЛАМСКИ" ЕООД - с.Глуфишево, общ.Сливен по електронен път, чрез ползването на електронен подпис на E.Б.С.- служител на СД „Кристал – Стоилов и сие" - Сливен, управлявано и представлявано от Т.М.И. справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001182203/13.05.2014г.; 20001185431/11.06.2014г.; 20001188758/09.07.2014г. и 20001192954/11.08.2014г., не са били декларирани от страна на подс. С.К. извършени покупки от ВОП от гръцки търговци, описани подробно по-горе при излагане на фактическата обстановка т.е. подсъдимият е затаил истина за извършени покупки от ВОП от гръцки търговци.

През 2013г. представляваното и управлявано от подсъдимия търговско дружество е извършило извършвал ВОП на стоки - плодове и зеленчуци /мандарини, лимони, домати, пипер, нектарини, кайсии/ от Република Гърция с цел тяхната препродажба в България. Тези ВОП /извършени на 01.02.2013г., 04.06.2013г., 06.06.2013г., 09.06.2013г., 12.06.2013г. и 16.06.2013г./ са били отразени в дневниците по ЗДДС за покупки на „ЛАМСКИ" ЕООД за съответния период и в справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001128968/12.03.2013г.; 20001145446/15.07.2013г., подадени в ТД на НАП - Бургас, офис Сливен лично от подс. С.К.. Последният, обаче, не издал фактури, касови бонове или други първични счетоводни документи, удостоверяващи последвалата препродажба на стоките, предмет на ВОП, извършена от него и съпругата му на нерегламентирани пазари. Подсъдимият представил пред приходната агенция единствено фактури и касови бонове за заредено гориво. В подадените лично от подсъдимия справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с №№ 20001148383/13.08.2013г. и 20001150024/05.09.2013г., същият посочил единствено направени разходи основно за гориво без други данни за осъществена търговска дейност оправдаваща декларираните разходи.

През данъчния период от 01.01.2014г. до 05.07.2014г. „ЛАМСКИ" ЕООД е извършило 7 бр. ВОП на стоки (плодове и зеленчуци) от Република Гърция, които не са били отразени в дневниците за покупки по ЗДДС на „ЛАМСКИ" ЕООД за новия данъчен период 2014г. Подс. С.К. не е представил първични счетоводни документи, придружаващи стоката документи, както и фактури и касови бонове за продажбата на стоката по посочените ВОП. Тези ВОП не са отразени и в ежемесечните справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС за съответния данъчен период и по-конкретно с вх. №№ 20001171485/13.02.2014г.; 20001173731/11.03.2014г.; 20001178293/11.04.2014г.; 20001182203/13.05.2014г.; 20001185431/11.06.2014г.; 20001188758/09.07.2014г. и 20001192954/11.08.2014г. Подс. С.К. и Д.К. продали стоката от горепосочените 7 бр. ВОП на маса № 114 на Общински пазар в гр.Сливен, наета от подс. С.К. за периода от 01.03.2014г. до 30.09.2014г., както и на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД гр. Сливен.

В подадените справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС, обаче, са били посочени или нулеви, или незначителни като размер стойности, както следва:

- за данъчен период от 01.02.2013г. до 28.02.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001128968/12.03.2013г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв., при следващ се дължим ДДС на продажната цена на стоките в размер на 395,89 лв.

- за данъчен период от 01.06.2013г. до 30.06.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001145446/15.07.2013 . с резултат ДДС за внасяне в размер на 8,69 лв. Не е признат данъчен кредит в размер на 105,06 лв. или общо деклариран за внасяне ДДС в размер на 113,75 лв. Дължим ДДС на продажна цена на стоките в размер на 1961,40 лв. или общо дължим ДДС в размер на 2 075,15 лв.

- за данъчен период от 01.07.2013г. до 30.07.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001148383/13.08.2013г. с резултат ДДС за внасяне в размер на 8,53 лв. Не е признат данъчен кредит в размер на 250,68 лв. или общо деклариран и дължим за внасяне ДДС в размер на 259,21 лв.

- за данъчен период от 01.08.2013г. до 31.08.2013г. е подадена справка-декларация вх. № 20001150024/05.09.2013г. с резултат ДДС за внасяне в размер на 7,77 лв. Не е признат данъчен кредит в размер на 350,74 лв. или общо деклариран и дължим ДДС в размер на 358,51 лв.

- за данъчен период от 01.01.2013г. до 31.01.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001171485/13.02.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 205,36 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 750,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 955,36 лв.

- за данъчен период от 01.02.2014г. до 28.02.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001173731/11.03.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 156,47 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 500,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 656,47 лв.

- за данъчен период от 01.03.2014г. до 31.03.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001178293/11.04.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 290,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 290,00 лв.

- за данъчен период от 01.04.2014г. до 30.04.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001182203/13.05.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 554,28 лв. или общо дължим ДДС в размер на 554,28 лв.

- за данъчен период от 01.05.2014г. до 31.05.2014г. е подадена справка-декларация вх. № 20001185431/11.06.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 1 418,76 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 1 482,85 лв. или общо дължим ДДС в размер на 2 901,61 лв.

- за данъчен период от 01.06.2014г. до 30.06.2014г. е подадена справка-декларация вх.№ 20001188758/09.07.2014г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 504,60 лв. Доначислен е ДДС по протоколи от фискален контрол в размер на 1 309,00 лв. или общо дължим ДДС в размер на 1 813,60 лв.

- за данъчен период от 01.07.2014г. до 31.07.2014г. е подадена справка-декларация вх.№ 20001192954/11.08.2014 г. с резултат ДДС в размер на 0,00 лв. Доначислен е ДДС на ВОП, невключени в дневника за продажби в размер на 423,24 лв. или общо дължим ДДС в размер на 423,24 лв.

В заключението на вещото лице по извършената финансово-счетоводна експертиза е прието, че размерът на дължимия от „ЛАМСКИ" ЕООД ДДС за периода от 01.02.2013г. до 31.07.2014г. е в размер на 10 691,65 лв., което напълно съвпада с размера установен по ревизионния акт. При разследването е установено, че в общия размер неправилно е включена сумата от 8,33 лв. задължение за м. септември 2013г., което е декларирано в съответната справка декларация вх. № 2001156829/14.10.2013г. и установено, като реално дължимо. Съответно размера на укрития данък е 10 683,32 лв.

Деянията на подс. С.К. по изложената по-горе фактическа обстановка са извършени при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, тъй като осъществяват поотделно състави на престъплението по чл.255 от НК. Същите са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Така описаното деяние на подс. С.К. е извършено с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

Налице е и специалната от субективна страна на състава на престъплението по чл.255 ал.1 от НК цел за избягване установяването и плащане на данъчни задължения.

Последните са в големи размери, съобразно разпоредбата на чл.93 т.14 доколкото надхвърлят сумата от три хиляди лева.

Като причини и условия за извършване на престъплението съдът преценява проявеното от страна на подсъдимия неглижиране към установения в страната правов ред и стремеж да извлече за себе си облага в резултат на извършването на противоправни действия.

Съставомерността на деянието на подсъдимия т.е. обстоятелството, че той е извършил посоченото престъпление и правната му квалификация не се оспорва от страните по делото.

При определянето на вида и размера на наказанията, което следва да бъдат наложени на подсъдимия за извършеното от него престъпление, съдът се съобрази с предвиденото в съответната разпоредба на общата част на НК като вид и размер на санкцията за този вид престъпления /със задължителното приложение на чл.58а от НК с оглед на разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК/, отчете степента на обществената опасност както на дееца, така и на всяко неговото деяние, взе предвид подбудите мотивирали подсъдимия да извърши конкретното престъпление, прецени и всички останали обстоятелства влияещи върху размера на отговорността и съответно спази изискванията визирани в разпоредбата на чл.36 от НК относно постигането на целите на наказанието.

Съдът отчете обстоятелството, че по принцип този вид престъпни деяния са с повишена степен на обществена опасност заради въздействието, което укриването на данъци и неплащането на такива има върху икономиката на страната и бюджета.

От друга страна, обаче, беше взето предвид и това, че подсъдимият не е с висока степен на обществена опасност с оглед на възрастта му, социалното му и материалното му положение, както и цялостното му поведение от самото начало на наказателното производство вкл. и в съдебната му фаза.

При това положение съдът прецени, че са налице само смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства и липсват такива, които отегчават отговорността му. По отношение на последните следва да се има предвид това, че ако в конкретния случай съществуват обстоятелства, които обосновават извод за по-висока степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия, същите /в частност размера на укритите данъци/ са включени в правната квалификация на деянието като по-тежко т.е. като такова по чл.255 ал.1 от НК, поради което не следва да се вземат предвид при определянето на наказанието.

Като смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства бяха преценени цялостното му процесуално поведение в хода на наказателното производство; направеното самопризнание и проявеното критично отношение към стореното; приноса му за разкриване на обективната истина с оглед на поведението му в хода на досъдебното и съдебното производство; необремененото му съдебно минало; тежкото икономическо състояние на управляваното от него търговско дружество поради непочтени търговски практики на други икономически субекти; сравнително невисокия размер на данъчното задължение; частичното възстановяване на същото; продължителността на наказателното производство, за което подсъдимият няма вина.

Въз основа на така направените констатации по отношение на обстоятелствата имащи значение за размера на отговорността, съдът стигна до извода, че същите са многобройни по смисъла на чл.55 ал.1 от НК т.е. обосновават извод за несъразмерна тежест на предвиденото най-леко наказание в нормата на чл.255 ал.1 от НК.

При това положение и с оглед на многобройността на наличните смекчаващи отговорността на подсъдимия С.М.К. обстоятелства, съдът стигна до извода, че на същия следва да бъде определено наказание при условията на чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК т.е. под минималния предвиден в разпоредбата на чл.255 ал.1 от НК размер. Предвид вида и многобройността на установените смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, както и липсата на такива, които да отегчават отговорността му, съдът прецени, че следва да бъде определено наказание шест месеца лишаване от свобода.

Налице са законовите предпоставки /а и липсват законови пречки/ за приложението на чл.66 ал.1 от НК, предвид чистото съдебно минало на подсъдимия, наличните смекчаващи отговорността му обстоятелства, както и констатацията, че за поправянето и превъзпитаването му не е необходимо определеното наказание лишаване от свобода да бъде търпяно ефективно. С оглед на това, изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание една година лишаване от свобода следва да бъде отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години, през който не следва да се възлага полагането на възпитателни грижи през този изпитателен срок по реда на чл.67 от НК.

Доколкото за деянието по чл.255 ал.1 от НК се предвижда кумулативно и наказание глоба, съдът стигна до извода, че същото не следва да бъде налагано на основание разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК, предвид направените по-горе констатации за степента на обществената опасност на деянието и дееца.

Съдът прецени, че така определеното на подс. С.К. наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК и с приложението на чл.66 ал.1 от НК в максимална степен кореспондира на обществената опасност на деянието и дееца, на останалите обстоятелства имащи значение за размера на отговорността и крайна сметка на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК.

По правилата на процеса следва подсъдимият С.М.К. да бъде осъден да заплати по сметката на ОД МВР - Сливен сумата от 396.00 лева, представляваща направените по делото разноски в досъдебната фаза на процеса.

 

Ръководен от изложеното, съдът постанови присъдата си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

Мотивите към присъдата са изготвени на 26.06.2018г.