М О Т И В И

 

Към Присъда № 12 от 03.05.2018 г. по НОХД № 223/2018 год. по описа на Сливенския окръжен съд

 

Срещу подсъдимия А.В.Т. е повдигнато и поддържано обвинение по чл.304а вр. чл. 304 ал.1 от НК.

 Подсъдимият признава фактите, изложени в обвинителния акт и делото се разгледа по реда на чл. 373 ал.2 от НПК – съкратено съдебно следствие.

От събраните на досъдебното производство доказателства и направеното самопризнание от страна на подсъдимия се установява следното:

Към датата на извършване на деянието, предмет на настоящия обвинителен акт - 22.04.2018 г., полицейските служители свид. Н.А.З. и свид. А.А.А. заемали длъжността „Младши автоконтрольор”, в „Автоматизирана система за контрол на правилата за движение“, Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“, сектор „Пътна полиция“, Отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Сливен.

Подс. А.В.Т. притежавал свидетелство за правоуправление на МПС № 242694591, категория „А“, „В”, „С“, „ТКТ“ и „АМ”, валидно до 29.01.2020 г. Той живеел в гр. Първомай, обл. Пловдив, като на 24.04.2018 г. дошъл с лекия си автомобил „Мерцедес 208 Д Спринтер” с рег.№ РВ 1306 РТ в гр. Сливен. Заедно с подс. Т. в автомобила пътували още 14 лица, негови познати, между които две деца. Съобразно техническите характеристики на автомобила, същият бил пригоден да превозва 8+1 пътници, но подс. Т. променил конструкцията му, без съответно разрешение, като поставил още един ред седалки за 6 пътника.    

Около 08.30 часа подс. Т. се движел с лекия си автомобил в гр. Сливен по бул. „Илинденско въстание”, където бил разположен полицейски патрулен екип от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Сливен, в състав свид. Н.З. и свид. А.А., които изпълнявали дежурство по патрулно-постова дейност с лек автомобил „Киа”, мод. „Сиид“ с рег.№ СВ 5474 КВ.

Полицейските служители констатирали, че в управлявания от подс. Т. автомобил пътували повече от допустимия брой пътници, което било в нарушение на чл.133 от ЗДвП. По тази причина те тръгнали след него и го спрели за проверка на бул. „Стефан Стамболов“ на автобусната спирка западно от магазин „Нов дом“. Свид. Н.З. слязъл от полицейския автомобил и поискал от водача документите за правоуправление и документите на автомобила. Подс. Т. предоставил на полицейския орган свидетелството си за правоуправление и свидетелство за регистрация, част ІІ (талона) на автомобила. Свид. З. констатирал, че по технически характеристики управляваният от подс. Т. лек автомобил е предназначен за 8+1 пътника. Освен това установил, че конструкцията на автомобила е променена, като е поставен допълнителен ред седалки, общо за шест пътника, което се явявало нарушение на чл.146 ал.1 от ЗДвП. Свид. З. извършил проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Дрегер“, като пробата на подс. Т. била отрицателна. Полицейският служител уведомил също така подс. Т., че цялата проверка се записва с камери и микрофон. Свид. З. казал на подс. Т., че за констатираното административно нарушение на разпоредбите на чл.133 и чл.146 от ЗДвП, ще му бъде съставен акт. За целта го помолил да изчака за кратко до служебния автомобил, за да бъдат извършени необходимите справки във връзка със съставяне на акта за установяване на административно нарушение. През това време свид. А.А. започнал да съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а свид. З. започнал да извършва проверка в информационните масиви на МВР. Подс. Т. многократно настоял свид. А. да спре да пише, като държал в ръката си няколко банкноти. Подс. Т. казал на свид. А., че ще даде парите, ако спре да пише акта. Свид. А. казал на подс. Т. да не му пречи да си върши работата и продължил със съставянето на АУАН. През това време свид. З. установил, че подс. Т. дължи сумата от 110 лв. за неплатени глоби по наложени административни наказания за нарушения на правилата за движение по пътищата. Той уведомил подс. Т., който заявил, че глобите са платени. За да удостовери това той отишъл до автомобила си, взел квитанциите за платените глоби и отново се върнал при полицейските служители. Свид. З. и свид. А. се уверили, че действително глобите са платени, но това не било отразено в информационните масиви на МВР. Свид. З. върнал квитанциите за платените суми на подс. Т.. Тогава той поставил между тях сумата от 30 лв. - една банкнота от 20 лв., серия № БЧ5568527 и една банкнота от 10 лв., серия № БТ4315345, и ги подхвърлил в отворената жабка на полицейския автомобил, изричайки думите „Спрете да пишете, проверете отново квитанциите“.

След това негово действие полицейските служители веднага разпоредили на подс. Т. да остане на място и се обадили в оперативната дежурна част в ОД на МВР - Сливен, за да докладват за случая. В резултат на доклада, на място пристигнала дежурната оперативна група. Разследващите органи извършили оглед на местопроизшествието, фиксирали местоположението на банкнотите, които подс. Т. дал на полицаите и същите били иззети като веществено доказателство по делото.

Гореописаната фактическа обстановка се доказва по безспорен и категоричен начин от самопризнанията на подс. Т., както и от събраните на досъдебното производство доказателства, а именно: от протокол за оглед на местопроизшествие с фотоалбум (л.3-6); 1 бр. банкнота от 20 лв., серия № БЧ5568527 и 1 бр. банкнота от 10 лв., серия № БТ4315345; заверено копие на свидетелство за регистрация, част ІІ на лек автомобил „Мерцедес“ с рег.№ РВ 1306 РТ (л.19); застрахователна полица (л.20); удостоверение за техническа изправност на л.а. (л.22); справка от информационните масиви на МВР за наказанията по ЗДвП на подс. Т. и справка за наличие на валидно СУМПС, издадено от ОД на МВР, сектор „ПП“ – Сливен (л.10-15); акт № 403037/22.04.2018 г. за установяване на административно нарушение (л.7); заверени копия на Заповед за назначаване като държавни служители в ОД на МВР – Сливен на свид. А.А. и свид. Н.З. (36-37); длъжностна характеристика на длъжността мл. автоконтрольор (л.38-39); ежедневна ведомост на личния състав от сектор „ПП“ при ОД на МВР – Сливен за 22/23.04.2018 г. (л.40-41); показанията на свидетелите З. (л.26), А. (л.27), справка за съдимост (л.28); характеристична справка на подс. Т. (л.29).

От така установените фактически положения, съдът счита, че с деянието си от 22.04.2018 г. от обективна и субективна страна подс. Т. е осъществил престъпния състав на чл.304а вр.чл.304 ал.1 от НК, тъй като на 22.04.2018 г., в Сливен, дал подкуп – парична сума в размер на 30 лв. на полицейски орган – мл. автоконтрольор Н.З. и мл. автоконтрольор А.А. - служители при ОД на МВР - Сливен, за да не извършат действие по служба – да не съставят акт за установени административни нарушения по чл.133 и чл.146 от Закона за движение по пътищата.

Деянието на подс. Т. по чл. 304а вр.чл. 304 ал. 1 от НК е извършено с пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Подс. Т. е действал със съзнанието, че дава подкуп на полицейските служители З. и А., за да не му съставят акт за административно нарушение, което е част от служебната им дейност.

Причини и услови: ниска правна култура.

 

При определяне вида и размера на наказанието, съдът наложи същото при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като за подс. Т. такива са чистото му съдебно минало, добрите характеристични данни, изразеното съжаление за настъпилия резултат и като ги съобрази, наложи наказание само при смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно девет месеца „Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 200 лв.

 

На осн.чл. 54 и чл. 58а ал. 1 от НК, съдът редуцира с 1/3 наложеното наказание „Лишаване от свобода“ и определи окончателно наказание в размер на шест месеца „Лишаване от свобода“ за престъплението па чл. 304а, вр.чл. 304 ал. 1 от НК.  

 

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 ал.1 от НК и преди всичко за превъзпитаването на подсъдимия не е необходимо същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание „Лишаване от свобода“ и го отложи за изпитателен срок от 3 години, съгласно разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от НК.

 

На основание чл. 307а от НК отне в полза на държавата  предмета на престъплението – 5 бр. платежни нареждания, 1 бр. банкнота от 20 лв., серия № БЧ5568527 и 1 бр. банкнота от 10 лв., серия № БТ4315345.

 

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

Дата на изготвяне на мотиви: 04.05.2018 год.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: